PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

 Bakalářské studium:

Studijní obory Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog a Výživové poradenství a sportovní diagnostika jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného studia.

Kombinovana forma studia probíhá formou víkendových soustředění (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustředění je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V bakalářském studiu bývá obvykle vypisováno 6 víkendových soustředění. 

Bakalářské studijní obory:

  • Sportovní a kondiční specialista (SKS) informace zde (s možností specializace "Wellness" informace zde)
  • Sportovní a volnočasový pedagog (SVP) informace zde 
  • Výživové poradenství a sportovní diagnostika (VPSD) informace zde

Požadavky pro přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady, které uchazeč buď zašle poštou či osobně doručí na studijní oddělení do 15. 8. 2019;

Adresa: VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely

  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení;
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro obory SKS, SVP potvrzení tělovýchovného lékaře zde, pro obor VPSD potvrzení praktického lékaře zde;
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán (formulář naleznete zde).

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno 
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9 
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX