PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

Studijní obor Wellness specialista je realizován jak v prezenční, tak kombinované formě studia v délce dvou let.

Kombinovaná forma studia probíhá formou víkendových soustřední (soboty a neděle, kromě kurzů  a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustřední je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V navazujícím magisterském studiu bývá obvykle vypisováno 5 víkendkových soustřední 

Navazující magisterský studijní obor:

  • Wellness specialista informace zde

Požadavky pro přijímací řízení

Absolventi VŠTVS PALESTRA a zájemci o studium, kteří absolvovali studijní obory zařazené pod studijní program B 7401 Tělesná výchova a sport, budou ke studiu přijímáni bez přijímací zkoušky.

Pro absolventy odlišně zaměřených bakalářských oborů budou přijímací zkoušky probíhat formou ústního motivačního pohovoru. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění úrovně všeobecné informovanosti o daném oboru a kvalitě komunikačních dovedností. Uchazeči si mohou přinést k pohovoru bakalářskou práci nebo seminární práce zpracované v rámci bakalářského studia.

Termíny pohovorů: 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6. 2019, vždy od 14 hodin. O přesném termínu a čase budou uchazeči informováni prostřednictvím studijního oddělení.

V případě zásadních odlišností studijních plánů předchozího bakalářského studia absolvují studenti vyrovnávací kurz v délce 3 dnů. Kurz bude probíhat v rámci celoživotního vzdělávání a umožní přijatým studentům doplnit potřebné znalosti základních tématických oblastí bakalářského studijního oboru realizovaného na VŠTVS PALESTRA ještě před zahájením výuky. Dále nabídneme těmto studentům studijní poradenství v průběhu prvního roku studia na VŠTVS PALESTRA.

Cena vyrovnávacího kurzu je 3 000 Kč.

V  rámci  přijímacího  řízení  je  nutné doložit níže uvedené podklady, které uchazeč buď zašle poštou nebo je doručí osobně na studijní oddělení
v dohodnutém termínu motivačního pohovoru;

Adresa: VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 - Kbely

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu bakalářského studijního programu;*
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč nebyl a není trestně stíhán (formulář naleznete zde).

*Absolventi VŠTVS PALESTRA podávají pouze elektronickou přihlášku k vysokoškolskému studiu. Vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu je na VŠTVS PALESTRA evidován.

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno 
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9 
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX