PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO ZÁJEMCE O STUDIUM

 
Informace pro absolventy VOŠ a přestupy z jiných VŠ


Nástup absolventů VOŠ a přestupujících z jiných VŠ do vyšších semestrů závisí na tom, do jaké míry se shoduje učební plán dané školy se studijním plánem VŠTVS PALESTRA. Tito zájemci si podají elektronickou přihlášku ke studiu, za kterou uhradí poplatek 500 Kč, a poté si emailem dohodnou osobní schůzku s prorektorkou pro pedagogickou činnost doc. PhDr. Markétou Švamberk Šauerovou, Ph.D. na adrese svamberk.sauerova@palestra.cz.  Po konzultaci podá uchazeč dle získaných pokynů přes informační systém elektronickou žádost o uznání předmětů, na jejímž podkladě je rozhodnuto o zařazení do příslušného semestru studia. Žádost je zpoplatněna dle Směrnice PLP/04 částkou 1 000 Kč. 

Zájemci z VOŠ, kteří neukončili studium, postupují při přihlašování se ke studiu stejným způsobem. Před odesláním žádosti o uznání předmětů konzultují možnosti studia s prorektorkou pro pedagogickou činnost.

Pro podrobné informace týkající se podání žádosti je možné kontaktovat studijní oddělení: 
legerova@palestra.cz (Zuzana Legerová, DiS., prezenční forma studia), 
kaiserova@palestra.cz (Eva Kaiserová, DiS., kombinovaná forma studia).


Požadavky přijímacího řízení pro absolventy VOŠ:

  • úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení o absolutoriu a dodatek k diplomu nebo výpis předmětů potvrzený pověřeným pracovníkem z VOŠ;
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán zde;
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro obory SKS, SVP potvrzení od tělovýchovného lékaře zde, pro obor VPSD potvrzení od praktického lékaře zde.


Požadavky přijímacího řízení pro zájemce z VOŠ, kteří neukončili studium a pro přestupy z jiných VŠ:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení;
  • kopie indexu nebo výpis předmětů potvrzené pověřeným pracovníkem z VOŠ nebo VŠ;
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán zde;
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro obory SKS, SVP potvrzení od tělovýchovného lékaře zde, pro obor VPSD potvrzení od praktického lékaře zde.

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno 
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9 
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX