STUDIJNÍ PROGRAMY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

Navazující magisterské studium:

Studijní obor Wellness specialista je realizován jak v prezenční, tak kombinované formě studia v délce dvou let.

Charakteristika studijního oboru
Zcela nový studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících v této oblasti.

Kombinovaná forma studia probíhá formou víkendových soustřední (soboty a neděle, kromě kurzů  a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustřední je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V navazujícím magisterském studiu bývá obvykle vypisováno 5 víkendkových soustřední

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl. Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko – ekonomické, které získali v bakalářském studijním programu.


Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa jsme respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.

Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 120 kreditů včetně diplomové práce. Podrobné podmínky kontroly studia jsou stanoveny ve "Studijním a zkušebním řádu".

Bližší informace o studiu a podmínkách přijetí jsou dostupné zde