STUDIJNÍ PROGRAMY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

MBA studium "Sportovní management"

MBA program Sportovní management na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen VŠTVS PALESTRA) je připravován jako interdisciplinární program určený pro výuku manažerských dovedností se zaměřením na oblast sportu. Studium je určeno všem, kteří mají ambici získat vysoce kvalitní a prakticky orientované manažerské vzdělání.

Sport a sportovní průmysl nabízí rozmanité a dynamické příležitosti spojené jak s profesionálním sportem a managementem velkých sportovních akcí, ale i v oblasti rekreačního sportu a aktivit na místní a regionální úrovni v oblasti soukromých, veřejných i firemních aktivit.

Základní filosofií výuky je vyváženost teorie a praxe, lektorský tým tvoří zkušení akademičtí pracovníci a špičkoví externí odborníci z praxe. Na teoretickou výuku bude navazovat výuka praktických dovedností, která bude probíhat v malých skupinách, kde je prostor pro diskusi s lektory. V praktické části výuky klademe důraz na řešení konkrétních situací.

Cílem programu je nabídnout kvalitní a konkurenceschopný vzdělávací produkt pro 21. století v oblasti managementu sportu na evropské úrovni.


Zázemí VŠTVS PALESTRA

Program připravila VŠTVS PALESTRA, která má třináctiletou zkušenost s realizací bakalářských a magisterských studijních programů a kde v současné době studuje téměř 500 studentů. Studenti nového MBA programu budou využívat zázemí celé vysoké školy včetně knihovny, která disponuje i elektronickými studijními materiály.

Na výuce se budou podílet akademičtí pracovníci VŠTVS PALESTRA a další akademičtí pracovníci i odborníci z praxe. Právě propojení teoretické a praktické výuky, možnost setkání se špičkovými odborníky z akademické a praktické sféry a možnost výměny informací s dalšími studenty dělají z připraveného programu výjimečnou nabídku na rozšíření znalostí a dovedností.

Odborným garantem obsahu programu je doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Na výuce se bude dále podílet: Ing. Peter Slunčík, Ph.D. (bývalý generální ředitel Svazu průmyslu SR), Ing. Richard Neuwirth, Ph.D. z VŠTVS PALESTRA a další. Aktuální seznam přednášejích v programu a jejich představení najdete ZDE


Cíle programu a jeho základní hodnoty

 • Poskytnout co nejlepší služby ve výuce prostřednictvím kvalitního lektorského týmu
 • Prezentovat nejnovější poznatky z oblasti managementu sportu a podnikání
 • Respektovat individuální požadavky studentů na profesní zaměření
 • Schopnost efektivní komunikace a schopnost čelit výzvám
 • Leadership
 • Zodpovědnost a kompetence


Obsahová struktura vzdělávacího programu MBA „Sportovní management“

Program je rozdělen do devíti základních modulů, které se prolínají celým studiem:

 1. Diplomový seminář
 2. Ekonomie
 3. Management sportovních klubů a svazů
 4. Manažerská ekonomika
 5. Management sportovních zařízení a jejich provoz                    
 6. Marketing a komunikace
 7. Manažerské zručnosti a lidské zdroje
 8. Event management a marketing
 9. Závěrečná práce

Každý modul se skládá ze dvou až čtyř předmětů, které budou uzavřeny samostatně a na základě jejich ukončení získají studenti kredity. Seznam předmětů, kreditů a plánovaného rozdělení do semestrů najdete ZDE

Moduly jsou vnitřně rozděleny na teoretickou část a praktickou část jak v rámci studia, tak samostudia:

 • část A, teoretická výuka: cílem je poskytnout dostatečná teoretická východiska k jednotlivým tématům, rozsah cca 25 % hodinové dotace modulu;
 • část B, teoreticko-praktická příprava: cílem je seminární formou představit posluchačům konkrétní řešení z praxe, rozsah cca 50 % hodinové dotace modulu;
 • část C, praktická část výuky se bude vztahovat k zaměstnání studenta, praktické činnosti bude moci dělat v rámci své běžné práce, rozsah cca 25 % hodinové dotace modulu.


Organizace studia

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání (minimálně titul Bc.). Program je připraven pro prezenční i kombinovanou formu studia, v roce 2016 budeme otevírat studium v kombinované formě.

Výuka v kombinované formě probíhá ve 4 semestrech, v prvním až třetím semestru je plánována na 12 výukových dnů, rozdělených do bloků. Čtvrtý semestr je vyhrazen tvorbě závěrečné práce a individuálním konzultacím. Celková délka studia je 24 měsíců.

V průběhu jednotlivých modulů, na konci každého ročníku, posluchač skládá zkoušky, a to jednou z následujících forem:

 • písemná zkouška,
 • prezentace,
 • seminární práce (Transfer-Report).

Financování

Cena za vzdělávací program MBA je stanovena na 40 000 Kč/semestr. První skupině studentů kombinovaného studia se zahájením studia v říjnu 2016 bude poskytnuta sleva 50%.   

Je možné domluvit individuální splátkový kalendář.


Ukončení studia

Úspěšní absolventi studia získají titul MBA


Přihláška ke studiu

Přijímací řízení bylo otevřeno 6. září 2016. Ke studiu je možné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky zde  (pro akademický rok 2016/2017 možné pouze pro kombinovanou formu studia. Poplatek za přijímací řízení činí 1 000,- Kč.


Kontakt:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Pilská 9, 198 00  Praha 9-Hostavice
www.palestra.cz


Kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., mirovsky@palestra.cz,
Ing. Peter Slunčík, Ph.D., sluncik@palestra.czTermíny výuky pro akademický rok 2016/2017:

Zimní semestr:

 • 3. – 6. 11. 2016
 • 8. – 11. 12. 2016
 • 5. – 8. 1. 2017 (pro studenty přihlášené v období 7. - 30. 11. je termín výuky: 4. - 8. 1. 2017)

 Letní semestr:

 • 16. – 19. 2. 2017
 • 30. 3. – 2. 4. 2017
 • 11. – 14. 5. 2017 (posunutí termínu výuky o 1 týden z organizačních důvodů)