VNITŘNÍ PŘEDPISY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

Část I.
Úvodní ustanovení

Čl. 1
Statut

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon") je tento statut ( dále jen statut ) základním právním dokumentem Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen " vysoká škola").

Čl. 2
Základní charakteristika vysoké školy

 1. Název školy: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
 2. Typ školy: neuniverzitní vysoká škola
 3. Sídlo školy: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9 Kbely
 4. Název školy v cizích jazycích:
  The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t. d
  Hochschule für Sport und körper Kultur, PALESTRA, G m b H
  Université de l´ éducation physique et sport, Palestra S. A. R. L.
 5. Zkratka názvu: VŠTVS PALESTRA
 6. Škola používá na vysokoškolských diplomech a vysvědčeních kulaté razítko s malým státním znakem a textem: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
 7. IČO: 27132781
 8. VŠTVS PALESTRA byla založena společenskou smlouvou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů jako společnost s ručením omezeným.
 9. Statutární orgány:
     a. valná hromada
     b. jednatelé.

Čl. 3
Vnitřní předpisy vysoké školy

 1. Vnitřními předpisy vysoké školy jsou:
     a. Statut.
     b. Studijní a zkušební řád.
     c. Stipendijní řád.
     d. Jednací řád akademické rady.
     e. Volební a jednací řád akademického senátu.
     f. Disciplinární řád.
     g. Smlouva o studiu.
     h. Vnitřní mzdový předpis.
     i. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků.

     Vnitřní předpisy vysoké školy podléhají registraci ministerstvem

Část II.
Činnost vysoké školy

Čl. 4
Vzdělávací činnost vysoké školy

 1. Vysoká škola uskutečňuje vzdělávací činnost v akreditovaném studijním programu a zároveň v programech celoživotního vzdělávání. Výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost pracovníků vysoké školy je orientována především na rozvoj tématických oblasti, které souvisejí se zaměřením studijních oborů. Vedle této hlavní činnosti může vysoká škola zajišťovat i činnost doplňkovou.
 2. Přehled pracovišť vysoké školy je stanoven v organizačním řádu vysoké školy.

Čl. 5
Přijímání ke studiu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu.
 2. O přijetí ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise rektor.
 3. Pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí mohou být stanoveny odlišné podmínky. Přihláška těchto uchazečů bude posuzována individuálně, rozhodnutí o přijetí přísluší rektorovi.
 4. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na studijní oddělení vysoké školy a doložením úhrady poplatku za přijímací řízení.
 5. Přijímací zkouška může probíhat formou písemnou, ústní nebo jejich kombinaci. Předpoklady ke studiu mohou být ověřovány i talentovými zkouškami. Zvolená forma přijímací zkoušky je závazná pro všechny uchazeče. 
 6. Splní-li podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, než může vysoká škola přijmout, je pro přijetí rozhodné pořadí uchazečů podle úspěšnosti v přijímacím řízení. O výsledcích přijímacího řízení jsou uchazeči písemně vyrozuměni podle § 50 odst. 5.
 7. Uchazeč může do 30 dní od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu požádat rektora o jeho přezkoumání. Rektor může změnit toto rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem vysoké školy. Rozhodnutí rektora je v tomto případě konečné. Za způsob náhradního doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu se považuje jeho vyvěšení na úřední desce vysoké školy.

Čl. 6
Podmínky studia cizinců

 1. Cizinci se mohou studovat v akreditovaném studijním programu:
     a. za stejných podmínek jako občané České republiky;
     b. na základě mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána;
     c. na základě dohod o spolupráci uzavíraných mezi vysokými školami.
 2. Při zápisu do studia se ověřuje, zda cizinec má na území České republiky povolen pobyt a zda splňuje další ustanovení právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky.
 3. Rektor může v případě, že má důvodné pochybnosti o schopnosti cizince studovat ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce stanovit, že součástí přijímacího řízení je ověřování znalosti českého jazyka. S tímto požadavkem bude zahraniční uchazeč seznámen v pozvánce k přijímacímu řízení.

Čl. 7
Průběh a ukončení studia

 1. Začátek akademického roku stanoví rektor vysoké školy.
 2. Průběh a ukončení studia se řídí § 51 až 56 zákona. Podrobné podmínky pro ukončení studia jsou uvedeny v čl. 13 Studijního a zkušebního řádu vysoké školy.
 3. Doklady o studiu ve studijním programu a doklady o absolvování studia ve studijním programu vydává vysoká škola podle § 57 zákona.

Čl. 8
Poplatky spojené se studiem

 1. Poplatkem za studium je školné, které student hradí ve výši a termínech stanovených ve smlouvě o studiu.
 2. Dalšími poplatky jsou poplatky uvedené ve směrnici PLP/04 (Poplatky za mimořádné a nadstandartní administrativní úkony).

Čl. 9
Výzkumná činnost

 1. Vysoká škola vytváří příznivé personální, materiální, organizační a sociální podmínky pro tvůrčí, pedagogickou a výchovnou činnost akademických pracovníků a studentů.
 2. V rámci rozvoje této činnosti navazuje vysoká škola spolupráci s pracovišti jiných vysokých škol, fakult, s pracovišti mimo vysoké školy, a to v České republice i v zahraničí.
 3. Je zaručena akademická svoboda tvůrčí práce. Zveřejňování jeho výsledků musí být v souladu se zájmy zřizovatele.

Čl. 10
Celoživotní vzdělávání

 1. V rámci programů celoživotního vzdělávání vysoká škola realizuje specializační, rekvalifikační nebo inovační kurzy. Kurzy jsou poskytovány za úhradu. Po absolvování kurzu vydá vysoká škola osvědčení.
 2. Realizace těchto kurzů probíhá v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání.

Čl. 11
Hodnocení činnosti vysoké školy

 1. Vysoká škola každoročně vypracovává výroční zprávu o činnosti podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona, předkládá ji Ministerstvu školství a tělovýchovy zveřejňuje ji v souladu s § 42 odst. 1 písm. a). Výroční zprávu schvaluje Akademická rada a jednatelé společnosti.
 2. Součástí výroční zprávy jsou výsledky hodnocení činnosti vysoké školy.
 3. Podkladem pro hodnocení činnosti vysoké školy jsou údaje o všech oblastech činnosti vysoké školy (vzdělávací, personální, ekonomické aj), které poskytují včas, úplně a pravdivě všechna pracoviště vysoké školy. Podkladem pro hodnocení činnosti může být též hodnocení prováděné studenty.
 4. Výsledků hodnocení činnosti vysoké školy se využívá při vypracování dlouhodobého záměru vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona. Při jeho přípravě se vychází ze zájmů vysoké školy a jejího zřizovatele.

Část III.
Akademická obec vysoké školy

Čl. 12
Akademická obec vysoké školy

 1. Akademickou obec vysoké školy tvoří dle § 3 zákona akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy.
 2. Postavení akademických pracovníků vysoké školy je upraveno § 70 zákona.
 3. Členové akademické obce jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a dbát jejího dobrého jména.
 4. Členové akademické obce se mohou s návrhy, připomínkami a stížnostmi obracet na rektora nebo jím určeného zástupce přímo nebo prostřednictvím akademického senátu vysoké školy.
 5. Akademickou obec vysoké školy může svolávat rektor nebo předseda akademického senátu vysoké školy.

Čl. 13
Akademické svobody

 1. Na vysoké škole se zaručují akademická práva a svobody v souladu se zákonem.
 2. Zaručují se tyto akademické svobody a tato akademická práva:
     a. svoboda výzkumu, přičemž zveřejňování jeho výsledků musí být v souladu se zájmy zřizovatele;
     b. svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům a vědeckým a
         výzkumným metodám;
     c. právo učit se zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijního programu a svobodu
         vyjadřovat vlastní názory ve výuce;
     d. právo volit zastupitelské akademické orgány v souladu s tímto statutem;
     e. právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.

Čl. 14
Studenti

 1. Práva a povinnosti studenta vysoké školy (dále jen "student") jsou vymezeny zákonem v § 61 až § 63. Za porušení povinností, vyplývajících z právních předpisů, vnitřních předpisů vysoké školy, lze uložit studentu sankce podle disciplinárního řádu pro studenty vysoké školy.
 2. Práva a povinnosti studentů stanoví zákon, smlouva o studiu, Studijní a zkušební řád vysoké školy a Disciplinární řád vysoké školy.
 3. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Zápisu musí předcházet uzavření písemné smlouvy o studiu mezi vysokou školou a uchazečem.
 4. Studentům mohou být přiznána stipendia podle Stipendijního řádu vysoké školy.
 5. Za příkladné plnění povinností nebo za mimořádné výsledky nad rámec povinností lze studentovi udělit pochvalu, čestné uznání a mimořádné stipendium.
 6. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušením studia podle § 54 zákona.
 7. Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen dle § 132 až § 138 a § 150 zákoníku práce.

Čl. 15
Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci

 1. Akademickými pracovníky vysoké školy jsou zaměstnanci zřizovatele podílející se na vzdělávací, výzkumné, vývojové a jiné tvůrčí činnosti vysoké školy.
 2. Na výuce se mohou podílet i další odborníci, převážně na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 3. Při obsazování míst akademických pracovníků může rektor vysoké školy vypsat výběrové řízení.
 4. Výběr akademických pracovníků, jejich obsazování a uvádění do jednotlivých funkcí se děje v souladu s řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků. Jejich odměňování se řídí vnitřními mzdovými předpisy zřizovatele.
 5. Ostatní pracovní místa se obsazují na základě rozhodnutí zřizovatele.

Čl. 16
Orgány vysoké školy

Samosprávnými akademickými orgány vysoké školy jsou:
    a.  rektor;
    b.  kvestor
    c.  akademický senát vysoké školy;
    d.  vědecká rada vysoké školy;
    e.  disciplinární komise.

Čl. 17
Rektor

 1. V čele vysoké školy je rektor, který jedná a rozhoduje ve věcech vysoké školy v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy vysoké školy a směrnicemi zřizovatele.
 2. Rektora jmenuje a odvolává jednatel.
 3. Rektor vykonává činnost v přímé podřízenosti statutárnímu orgánu.
 4. Rektor při zabezpečování činnosti a rozvoje vysoké školy zejména: 
  a. rozhoduje po dohodě s jednateli společnosti o přijetí akademických pracovníků do pracovního poměru;
  b. rozhoduje v administrativně právních věcech studentů v souladu se zákonem a vnitřními předpisy, s tímto statutem, studijním a zkušebním řádem a dalšími závaznými dokumenty, jimiž se řídí činnost vysoké školy.
 5. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu jím určení zástupci - prorektoři pro pedagogickou činnost a pro vnější vztahy a tvůrčí činnost.
 6. Funkční období rektora je tříleté.
 7. Rektor vypracovává, projednává s akademickou radou a předkládá ministerstvu dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci.
 8. Rektor předkládá návrhy studijních programů akademické radě ke schválení a ministerstvu k udělení, rozšíření nebo prodloužení platnosti akreditace.

Čl. 18
Kvestor

 1. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu vysoké školy a vystupuje jejím jménem a je odpovědný jednatelům vysoké školy.
 2. Kvestora jmenuje a odvolává valná hromada.

Čl. 19
Vědecká rada

 1. Vědecká rada je odborně tvůrčím orgánem školy.
 2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává rektor se souhlasem zřizovatele na základě pracovních a pedagogických výsledků. Členy vědecké rady mohou být akademičtí pracovníci, výzkumní pracovníci, vedoucí pracovníci významných podniků a institucí a další odborníci.
 3. Členství v vědecké radě je čestné a nezastupitelné, je s ním spojena povinnost účastnit se jednání vědecké rady.
 4. Vědecká rada má 15 členů včetně rektora.
 5. Složení vědecké rady:
     a.  2/3 členů z řad vědecké obce;
     b.  1/3 členů z řad představitelů firem a institucí spolupracujících s vysokou školou.
 6. Vědecké radě předsedá rektor.
 7. Funkční období členů vědecké rady je tříleté.
 8. Vědecká rada projednává zásadní otázky vzdělávací činnosti, výzkumu a spolupráce s praxí a to zejména:
     a.  dlouhodobý záměr rozvoje vysoké školy;
     b.  schvaluje studijní návrhy studijních programů;
     c.  schvaluje výroční hodnotící zprávu o činnosti vysoké školy;
     d.  vyjadřuje se k otázkám, které předloží rektor.
 9. Jednací řád vědecké rady je vnitřním předpisem vysoké školy.

Čl. 20
Akademický senát

 1. Akademický senát vysoké školy (dále jen "senát") a jeho jednotliví členové odpovídají za svoji činnost akademické obci. Senát je partnerem pro jednání s rektorem.
 2. Členové akademické obce vysoké školy mají možnost vyjadřovat se prostřednictvím senátu ke všem významným dokumentům a opatřením týkajícím se činnosti vysoké školy. Senát vytváří podmínky k tomu, aby členové akademické obce mohli podávat připomínky k činnosti vysoké školy a navrhovat řešení.
 3. Senát má pět členů volených z řad akademické obce, z toho dva členy z řad studentů.
 4. Činnost senátu se řídí volebním a jednacím řádem senátu, který je vnitřním předpisem vysoké školy.
 5. Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora a jednatele.
 6. Funkční období senátu je dvouleté.

Čl. 21
Činnost akademického senátu

 1. Akademický senát:
     a.  vyjadřuje se k vnitřním předpisům vysoké školy;
     b.  vyjadřuje se ke studijnímu programu;
     c.  vyjadřuje se k výroční zprávě o činnosti vysoké školy;
     d.  vyjadřuje se k organizaci a úrovni odborné praxe;
     e.  vyjadřuje se k dlouhodobému záměru vysoké školy.
 2. Senát projednává podněty a návrhy podle požadavků akademické rady nebo rektora.

Čl. 22
Funkční období akademického senátu

 1. Funkční období člena je dvouleté.
 2. Členství v senátu zaniká:
     a.  uplynutím funkčního období;
     b.  dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu, předsedovi senátu;
     c.  společně se zánikem členství v akademické obci;
     d.  rozpuštěním senátu;
     e.  na základě negativního výsledku hlasování o důvěře.
 3. Všichni členové senátu setrvávají ve své funkci i po skončení funkčního období senátu, a to do zvolení nového senátu. Senát je po tuto dobu oprávněn konat pouze neodkladné úkony.

Čl. 23
Disciplinární komise

 1. Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce vysoké školy.
 2. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů vysoké školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi.
 3. Činnost disciplinární komise a průběh disciplinárního řízení jsou upraveny disciplinárním řádem.

Čl. 24
Kolegium rektora

    Kolegium rektora je poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou prorektoři, kvestor, příp. další osoby jmenované rektorem. Kolegium rektora svolává rektor.

Čl. 25
Katedry

 1. Katedra je organizační součástí vysoké školy.
 2. Katedra se řídí vnitřními předpisy vysoké školy.
 3. Katedra je zodpovědná za:
     a.  tvorbu návrhů a uskutečňování katedře příslušných akreditovaných studijních programů;
     b.  kvalitu uskutečňování katedře příslušných studijních programů;
     c.  kvalitu personálního zajištění akreditovaných studijních programů;
     d.  tvorbu návrhů a plánů vědecké činnosti a podíl na výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti vysoké školy;
     e.  tvorbu návrhů a podíl na uskutečňování programů celoživotního vzdělávání vysoké školy.
 4. Vedoucí katedry zodpovídá rektorovi za činnost katedry.

Část IV.
Studijní programy

Čl. 26
Akreditace studijního programu

 1. Vypracovaný návrh studijního programu s přílohami a s žádostí o akreditaci předá vysoká škola prostřednictvím rektora Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 78 až § 81 zákona.
 2. Vysoká škola sleduje dobu platnosti akreditace studijního programu a zpracovává podklady pro žádost o prodloužení nebo rozšíření akreditace studijního programu podle § 80 odst. 2 a 3 zákona.

Část V.
Akademické insignie a obřady

Čl. 27
Akademické insignie

 1. Výrazem akademických tradic jsou akademické insignie vysoké školy.
 2. Akademické insignie jsou užívány při imatrikulacích, promocích a inauguraci, popř. dalších významných akcích akademického života.
 3. Způsob užívání akademických insignií při slavnostních příležitostech stanoví rektor vysoké školy.
 4. Dokumentace akademických insignií je uložena v archivu.

Čl. 28
Akademické obřady

 1. Akademický obřad při zahájení studia - imatrikulaci organizuje vysoká škola a koná se za účasti akademických hodnostářů a přítomnosti zástupců zřizovatele.
 2. Akademický obřad při řádném ukončení studia - promoci organizuje vysoká škola a koná se za účasti akademických hodnostářů a přítomnosti zástupců zřizovatele.
 3. Slavnostní zasedání akademické rady a akademické obce.
 4. Obsah a průběh akademických obřadů schvaluje rektor vysoké školy.

Část VI.
Hospodaření vysoké školy

Čl. 29

 1. Hospodaření vysoké školy je výlučnou záležitostí zřizovatele vysoké školy, pokud zákonné předpisy nestanoví jinak.

Část VII.
Ostatní ustanovení

Čl. 30

     Smlouva o studiu

 1. Zástupci zřizovatele vysoké školy sepisují se studentem smlouvu o studiu přede dnem zápisu do studia prvního ročníku. Smlouvu podepisuje jednatel vysoké školy a student.
 2. Účelem smlouvy je určit základní povinnosti a práva obou smluvních stran, které vyplývají ze smluvního vztahu.

Část VIII.
Závěrečná ustanovení

Čl. 31

     Platnost statutu

 1. Tento Statut byl schválen akademickým senátem dne 12.6.2013.
 2. Zrušuje se Statut Vysoké školy tělěsné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. registrovaný ministerstvem pod č.j. 15 130/2006 = 30 ze dne 1. října 2006.

  Tento Statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.