VĚDA A VÝZKUM

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST

 Management vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA

Oblasti vědy a výzkumu je kontinuálně věnována vysoká pozornost a podpora. Vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity jsou koordinovány a organizovány Oddělením vědy a výzkumu, které řídí prorektorka pro vědu a výzkum prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Toto oddělení kooperuje při zpracovávání projektů mezinárodních, národních i regionálních programů, eviduje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity akademických pracovníků vysoké školy v informačním systému, shromažďuje informace o vědeckých konferencích a odborných seminářích v České republice a v zahraničí, a dále spravuje evaluační portál pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu vysoké školy.

Oddělení vědy a výzkumu se podílí také na zabezpečení kvalifikačního růstu akademických pracovníků a na efektivním přenášení výsledků výzkumu do vzdělávání a dalšího rozvoje vědy na principu otevřené dostupnosti „Open Access“. Významnou roli v managementu vědy a výzkumu nabývá vědecká rada v koordinaci evaluačních kritérií a koncepčního směřování v oblasti výzkumu a vývoje, čímž je zvyšována kvalita vědecké práce a její konkurenceschopnost.

Na VŠTVS PALESTRA působí „Society for Research in Wellness“, která zde byla založena jako otevřená platforma pro vědeckou a výzkumnou spolupráci, podporující kvalitní výzkum a šířící nové vědecké poznatky z oboru wellness obecně. Speciálně pak napomáhá zviditelnit vědecké bádání se zaměřením na wellness a zdraví sociálně slabých občanů, seniorů a občanů s postižením. „Society for Research in Wellness“ dále podporuje a chrání vydávání vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“ – ISSN 1805-8787 http://actasalusvitae.palestra.cz/index.php/actasalusvitae Dbá na to, aby zveřejněné příspěvky byly založeny na výzkumu v duchu etických zásad zkoumání a v souladu s ochranou životního prostředí.

Zaměření vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti vychází také z podnětů institucí, s kterými škola spolupracuje jako s klinickými pracovišti a při zajišťování odborné praxe studentů. Do takto pojaté činnosti jsou zapojováni kromě akademických pracovníků opět studenti v rámci zpracovávání semestrálních, bakalářských prací i magisterských prací. V tomto kontextu uzavírá VŠTVS PALESTRA smlouvy o vědecko-výzkumné spolupráci s vysokými školami a institucemi v ČR a v zahraničí (např. spolupráci s Casri v ČR, s Kochi University v Japonsku, s Univerzitou Mateja Bela na Slovensku, aj.).


Rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA si klade za cíl v dlouhodobé perspektivě rozvoje vědy a výzkumu do roku 2020 rozvíjet nadále efektivní spolupráci s předními vědci a uznávanými odborníky ve svém oboru v národním i mezinárodním kontextu. S těmito pak řešit výzkumné záměry vycházející z aktuálních potřeb společnosti v oblasti zvyšování kvality života a podpory zdraví. Významnou součástí strategického plánu je přitom také začleňování talentovaných studentů do výzkumné a vědecké práce, a tím dosahování vysokého stupně vědecké komunikace s mladými nadějnými specialisty v oborech wellness, kondice, výživy a sportovní diagnostiky.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je v rámci strategického plánu rozvoje vědy a výzkumu s horizontem 2020 a výhledem do roku 2030 otevřena nabídkám a výzvám vědecké bilaterální spolupráce v rámci Wellness, Zdraví, Kvality života v soukromé i veřejné sféře. Základem nabídky ze soukromé sféry je popis výzkumného projektu a návrh smlouvy o spolupráci s danou firmou za podmínek stanovených zákonem a vědeckou etikou.


Evaluace rozvoje vědy a výzkumu

Hlavní indikátory hodnocení:

·    Institucionální management vědy a výzkumu, rozvoj potenciálu. Výzkumná kapacita.
Podpora získávání vědeckých hodností akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA. Perioda postdoktorandská. Zapojení talentovaných studentů. Spolupráce s významnými experty. Laboratorní a experimentální zázemí.

·    Uznání v národním a mezinárodním vědecko-výzkumném prostředí.
Mezinárodní a národní spolupráce a partnerství. Uznání jednotlivců i pracovišť mezinárodní/národní komunitou. Společné publikace.

·    Výzkumná výkonnost.
Vědecké výstupy (typ, počet, trendy). Bibliometrie, citační analýza. Výchova PhD. Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě u studentů, učitelů; výzkumné stáže studentů a akademických pracovníků; propojení vědy a výzkumu s pedagogickou činností; „síť“ výzkumných jednotek na pracovišti – transfer znalostí; publikování výsledků – praktické dovednosti.

·    Excellence ve výzkumu.
Peer-recenze vybraných výstupů. Prestižní mezinárodní spolupráce. Plánovaný strategický záměr je vyjádřitelný bibliometrií, tj. v kvalitě publikačních výstupů. Plán je zaměřen na kontinuální zvyšování kvality vědeckého časopisu „Acta Salus Vitae“, na kvalitní vědecké publikační výstupy našich specialistů ve vědeckých časopisech, včetně časopisů citovaných ve Web of Science a Scopus. Pouze takto orientovaná strategie ve vědě a výzkumu otevírá VŠTVS PALESTRA možnosti k externímu financování vědy a výzkumu, k účasti v projektech národních i mezinárodních, v neposlední řadě k získání významných ocenění. Kvalita časopisů, ve kterých naši specialisté publikují je pro nás důležitější než pouhý počet publikací. V tomto ohledu, každý akademický pracovník má možnost rozvinout své vlastní standardy.

·    Sociální relevance výstupů vědy a výzkumu.
Prioritní sociálně relevantní oblasti vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA:

Harmonizační funkce pohybových aktivit; diagnostika psychických stavů, analýza dýchání v pohybových sekvencích, a jiné sledování biofeedbackové odezvy na zátěž; zřízení laboratoře tréninkové psychoterapie;

Adekvátní pohybový režim; komplexní kompenzační režimy pro sportovce (od dětí po dospělé); speciální zřetel ke kinezioprotekci kvality života seniorů a osob s disabilitou - dostupnost, specifika;

 Somatotypy sportovců v kombinaci se složením těla, zřízení Antropometrické laboratoře;

-  Analýza pozitivních a negativních vlivů sportu na jedince a společnost; alkohol a sport; výchova sportem; volný čas; resocializační efekty sportovních aktivit.

Rozvoj internacionalizace v oblasti vědy a výzkumu

Strategickým cílem je podporování  profesního růstu akademických pracovníků a studentů VŠTVS PALESTRA, a to zejména prostřednictvím mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, aktivní organizací výzkumných mobilit a mezinárodních konferencí tak, aby byla zajištěna kontinuita odbornosti jednotlivých pracovišť VŠTVS PALESTRA na vysoké úrovni.

V této souvislosti je věnována zvýšená pozornost zejména reciprocitě výzkumných stáží. Příkladem takové již fungující rozvinuté spolupráce akademických pracovníků a studentů na bázi bilaterálních smluv o vědecko-výzkumné spolupráci je kooperace VŠTVS PALESTRA s japonským pracovištěm v Kochi University, s polským pracovištěm Akademia Wychvania Fyzicznego Wroclaw, se slovenským pracovištěm Katedry tělesné výchovy a sportu FF UMB v Banské Bystrici.

Plánovaným strategickým záměrem v oblasti vědy a výzkumu s horizontem 2020 je uzavření bilaterálních smluv s americkým pracovištěm College of Biological Science University of California, s indickým pracovištěm Himachal Pradesh University Shimla a s vybraným kanadským pracovištěm.

 

Plán rozvoje oblasti vědy a výzkumu pro rok 2017 - 2018

·  Provádět vnitřní evaluaci pracovišť na základě doporučovaných indikátorů hodnocení vědy a výzkumu na VŠTVS PALESTRA. Motivovat především mladé akademické pracovníky a studenty pro práci ve v oblasti vědy a výzkumu. Nalézt mechanismy na finanční ohodnocení podle kvality odvedené práce, a zvýšit tak prestiž vědecké práce.

·   Podporovat excelenci ve výzkumu rozšířením mezinárodní spolupráce, např. v projektu „Life style survey, circadian typology, sleep and meal habits and mental health of athletes " ve spoluřešitelství VŠTVS PALESTRA s „Laboratory of Environmental Physiology, Dept. of Science Education, Kochi University, Japonsko. Dále dokončit přípravu projektu „Influence of yoga breathing on changing of actual mental states“ ve spoluřešitelství VŠTVS PALESTRA s  pracovištěm Himachal Pradesh University, Shimla, Indie.

·   Připravovat a realizovat konference a výzkumné stáže na VŠTVS PALESTRA

·   Podporovat aktivní účast na zahraničních konferencích a výzkumných stážích pro akademické pracovníky a studenty VŠTVS PALESTRA.

·  Průběžně aktualizovat a dotvářet plán podpory  profesního růstu akademických pracovníků s horizontem 2020. Stanovení výzkumných záměrů jednotlivých pracovišť VŠTVS PALESTRA s ohledem na plnění podmínek pro doktorská, habilitační a profesorská řízení. 

·   Rozšířit diagnostické centrum pro účely výzkumné práce, viz následující popis:

Laboratoř funkční diagnostiky: Stávající zařízení, funkční zátěžové testy, viz popis: palestra.cz

Antropometrická laboratoř: Oblasti výzkumu a služeb - stanovení proporcionality vybraných tělesných parametrů, výpočet BMI – kategorizace, posouzení rozložení tukové složky, stanovení komponent složení těla - podíl kostry, kosterního svalstva, tukové složky a reziduálu podle Matiegkových rovnic (v kg / v %), stanovení somatotypu metodou podle Heath-Cartera, stanovení hmotnosti segmentů horní a dolní končetiny s podílem tukové složky a bez ní, u dětí posouzení vhodnosti tělesné stavby vzhledem k vybranému druhu sportu a věku, včetně predikce tělesné výšky. Provádění antropometrických vyšetření, která jsou neinvazivní, trvající cca 15 minut. Jsou měřeny tělesná výška, hmotnost, délkové, šířkové a obvodové rozměry a tloušťka kožních řas. Naměřená data jsou vyhodnocena počítačovým programem ANTROPO.  Predikce a posouzení přiměřenosti zátěže k tělesné stavbě jedince především v dětském a dospívajícím věku a posouzení vhodnosti tělesné stavby k vybranému druhu sportu může předejít řadě zdravotních problémů, např. poruchám opěrného systému, zpomalení růstu, brzké uzavření růstových štěrbin apod.

Laboratoř tréninkové psychoterapie: Oblasti výzkumu a služeb - tréninková psychoterapie a strategie podpory mentálního zdraví u mladých sportovců, koherence cirkadiánní preference se symptomy negativních psychických stavů sportovců, cirkadiánní preference sportovců a nesportovců v kontextu adherence ke zdravému životnímu stylu.
Osvojování autoregulačních technik v tréninkovém procesu, např. relaxačních technik, volní regulace dýchání, aj. Výzkumné procedury za použití přístrojového systému „Biofeedback 2000x-pert Schuhfried“ umožňující diagnostickou a terapeutickou práci. Součástí systému jsou moduly snímající svalové napětí, změny srdeční a dechové frekvence, baterie k sledování kožní vodivosti, teploty a hybnosti jako artefaktů pohybu.
Uplatnění při také při nervosvalových a psychosomatických obtížích, úzkostných poruchách a zvládání stresu. Psychologie dýchání a nácvik efektivních relaxačních technik. V rámci spánkové hygieny a podpory mentálního zdraví (stavy iritace a depresivní stav) je přístrojový systém „Biofeedback 2000x-pert Schuhfried“ využíván v metodologii vyšetření stavu s výstupem do edukační a profylaktické trenérské praxe.


Pořádané vědecké konference, semináře, workshopy za posledních 5 let (výběr)

 • 5. bienále mezinárodní konference "Wellness, zdraví a kvalita života". - 2. 3. 11. 2017, VŠTVS PALESTRA, Praha

 • Konference "Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze" - 24. 11. 2016, VŠTVS PALESTRA,Praha

 • 3. Mezinárodní vědecká konference Sport a zážitková pedagogika - 20. 10. 2016, VŠTVS PALESTRA, Praha

 • 2. Mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života II – 22. - 23. 10. 2015, VŠTVS PALESTRA, Praha.

 • 3. Studentská konference - 6. 6. 2015, VŠTVS PALESTRA, Praha.

 • Workshop „Emotional intelligence and stress management“ 3. – 9. 11. 2014, VŠTVS PALESTRA, Praha vedl prof. Kailash Tuli, PhD. z University Dornbirn působící také na Delhi University.

 • 2. Mezinárodní konference ve spolupráci s Univerzitou Slaski - Katowice "Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi" - 23. 10. 2014, VŠTVS PALESTRA, Praha. Příspěvky odborníků měli možnost sledovat zájemci formou videokonference.

 • 2. Studentská konference - 6. 6. 2014, VŠTVS PALESTRA, Praha.

 • Mezinárodní konference se zaměřením na wellness "Wellness, zdraví a kvalita života" - 17. – 18. 10. 2013, VŠTVS PALESTRA, Praha. Příspěvky odborníků měli možnost sledovat zájemci formou videokonference.

 • Mezinárodní konference ve spolupráci s Univerzitou Slaski – Katowice „Zážitková pedagogika a její využití v práci s vybranými cílovými skupinami“ – 25. 4. 2013, VŠTVS PALESTRA, Praha. Příspěvky odborníků měli možnost sledovat zájemci formou videokonference.

 • Studentská konference – 7. 1. 2013. VŠTVS PALESTRA, Praha.

 • Mezinárodní konference „Wellness a biopsychosociální kontext“ – 24. 11. 2011, VŠTVS PALESTRA, Praha. Příspěvky odborníků měli možnost sledovat zájemci formou videokonference.

 • Mezinárodní workshop „Současné světové trendy ve wellness" – 16. 5. 2011 na VŠTVS PALESTRA, Praha.

 • Mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ 10. 12. 2009, VŠTVS PALESTRA, Praha. Příspěvky odborníků měli možnost sledovat zájemci formou videokonference.

 

Účast akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA na zahraničních a národních vědeckých konferencích, seminářích, workshopech za posledních 5 let (výběr) 

 • 16. - 17. 9. 2016 - 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2016 (International Conference of Lifelong Education). Brno. Příspěvek: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. "Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora".

 • 26. 10. 2016 - Vedecké kolokvium s mezinárodní účastí Reflexe človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava. Trnavská univerzita. Příspěvek: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. "Reflexe osobnosti pedagoga v díle Fr. Tomáška (a její význam pro současné vzdělávání pedagogů".

 • 16. - 17. 6. 2016 - 12. Konference o výchově a volném čase. České Budějovice: Jihočeská univerzita. Příspěvek: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. "Volba vhodných volnočasových činností (a pedagogických přístupů) u dětí s poruchami aktivity a pozornosti".

 • 8. - 10. října 2015 - Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti ČSL JEP. Valtice. Příspěvek: VILIKUS, Z., MASOPUSTOVÁ, J. "Vliv karnosinu na sportovní výkon ve světové literatuře".

 • 21. - 22. 6. 2015 - International Conference on Yoga in Holistic Health. New Delhi: Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy. (AYUSH). Příspěvek KREJČÍ, M. (Invited expert of Govt. of India): "Declaration to the participation in the  mission of The First International Yoga Day".
 • 5. - 6. 12. 2014. - 7th Nationwide Scientific Conference with the participation of foreign guests. Wroclaw: University School of Physical Education (AWF) in Wroclaw. Příspěvek: KORNATOVSKÁ Z., HOŠEK, V., KREJČÍ, M. (Invited keynote spekers): "Anthropometrics characteristics of weight, height in children with mental disabilities in relation to physical activity interventions".

 • 23. - 25. 10. 2014 – Konference s mezinárodní účastí Pestré kameny – Bunte Steine, Příroda a zdraví v česko-bavorsko-rakouském příhraničí. Frymburk: GEOMED -Geologické a geografické medicínské souvislosti. Příspěvek: KREJČÍ, M. (Invited expert of GEOMED) "Wellness and health education".

 • 21. – 22. 10. 2014 – Konference Jak získat pravidelného návštěvníka. Asociace pracovníků v regeneraci & Wellness centrum Kuřim. Příspěvek: NEUWIRTH, R. "Přístup a práce se zákazníky v provozu služeb".

 • 16. - 17. 9. 2016 - 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2014 (International Conference of Lifelong Education). Brno. Příspěvek: ŠAUEROVÁ, M. "Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora."
 • 27.–29. 3. 2014 - Konference  České společnosti tělovýchovného lékařství. Třešť. Příspěvek: VILIKUS, Z., BULÍŘOVÁ: "Pohybová aktivita u pacientů s diabetem 2. typu ve světové literatuře".

 • 25. - 26. 6. 2013 - 4th International Conference on New Horizons in Education. Roma: INTE. Příspěvek: KREJČÍ, M. "Self-transformation process in wellness and health education".

 • 23. – 24. 4. 2013 - Technologie pro bazény, sauny a wellness k modernizaci a úsporám v provozu: odborná konference. Most. Asociace pracovníků v regeneraci. Příspěvek: NEUWIRTH, R. „Náklady firem na zaměstnávání“.

 • 17. - 19. 4. 2013 – IV. mezinárodní studentská vědecká konference v oboru Kinantropologie Konference plná barev. Olomouc: FTK UP. Příspěvek: KREJČÍ, M. (Invited speaker and Reviewer of the students´ papers): "Aktivní životní styl a transformace „Self“."

 • 3. 2013 – Vědecká konference s mezinárodní účastí. „Medicína, pedagogika, psychologie, sport, výživa“. Brno: JDŽ ČR a LF MU. Příspěvek: KREJČÍ, M. (Keynote speaker). „System of yoga techniques in health education and wellness“.

 • 26. 2. 2013 -  Mezinárodní konference Technical, Human and Social Sciences: Is It Possible to Dialogue in the Pedagogical Process? Praha: ČVUT. Příspěvek: ŠAUEROVÁ, M. "Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte."

 • 21. - 25. 8. 2012 - 26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, 21st - 25th August. Příspěvek: KEBZA, V., KŘIVOHLAVÝ, J., KOUKOLA, B., HOŠEK, V., MAREŠ, J., ŘEHULKA, E., ŠTĚTOVSKÁ, I. "The Czech Section of Health Psychology: History, development, and current activities."

 • 13. - 15. 4. 2012 - The 3rd International Worshop of Psychomotricity. Psychomotor Therapy in Mental Health Care. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Příspěvek ŠAUEROVÁ, M. "Didactic Aspectsin Physical Activity Education of ADHD Syndrome Affected Children.

 • 28. - 29. 3. 2012 - Mezinárodní vědecká konference Gramotnost ve škole.Hradec Králové:Univerzita Hradec Králové. Příspěvek: ŠAUEROVÁ, M. "Využití literární tvorby Eduarda Štorcha v projektech rodinné edukace zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti dospívajícího chlapce s multifaktoriálním zdravotním handicapem."

 

Výzkumné projekty národní a mezinárodní za posledních 5 let (výběr)

VŠTVS PALESTRA se pravidelně uchází o udělení výzkumných grantů národních a mezinárodních zaměřených na problematiku související se studijními obory.

2015 podány VŠTVS PALESTRA dvě žádosti o grant.
GAČR „Základní výzkum změn rovnováhy u seniorů“
ŠMT ČR - MOBILITY - Polsko 2016-2017: „Sport influence on bio-psycho-social parameters of health in paraplegics“.

2014 - 2015 Účast VŠTVS PALESTRA v projektech MŠMT ČR pro oblast terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje - IPN Kredo, IPN Metodika.

2013 – 2015 Řešen smluvní vědecko-výzkumný projekt v oblastech spánkové hygieny, duševního zdraví u mladých sportovců „Life style survey, circadian typology, sleep and meal habits and mental health of university students and athletes“ ve spolupráci s Kochi University.

2014 podány VŠTVS PALESTRA dvě žádosti o grant mezinárodním grantovým agenturám:
EACEA JMP „In Well – Education in Wellness“ - Navrhovatel VŠTVS PALESTRA, spolunavrhovatelé: FF UMB Ban. Bystrica (SR), Kochi University, Kjoto University (Japonsko). 
ECS „Studie o sportovních kvalifikacích: Jak a do jaké míry byly a jsou sport a fyzická aktivita integrovány do rámce Politiky soudržnosti EU v programovém období 2007 – 2013 a 2014 – 2020“- Navrhovatel Everesta, s.r.o., výzkumná spolupráce VŠTVS PALESTRA.

2014 podány VŠTVS PALESTRA dvě žádosti o grant grantovým agenturám ČR:
GAČR: „Výzkum změn rovnováhy seniorů“.
VES MZ: „Predikce, včasná prevence a optimální intervence u psychických poruch studujících mladých mužů, vliv steroidního metabolomu a životního stylu“ - Navrhovatel: VŠTVS PALESTRA, Spolunavrhovatel: Endokrinologický ústav Praha.

2014 VŠTVS PALESTRA přijata jako externí evaluátor grantu EOTEC Program VIPER „Volunteers in Play – Employment Routes. UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC) Řešitel Gloucestershir University (GB).

2013 Uzavřena smlouva o vědecko-výzkumné spolupráci VŠTVS PALESTRA s Kochi University (Japonsko), zastoupenou prof. Haradou, Ph.D. Za VŠTVS PALESTRA je garantem této spolupráce prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

2013
Spoluúčast VŠTVS PALESTRA na zpracování dat získaných v rámci mezinárodního výzkumného projektu EU „STRESSLESS – Improving Educator´s Resilience to Stress“ 510375-LLP-1-2010-1-PT-GRUNDTVIG-GMP. Projekt je řešen ve spolupráci se zahraničními institucemi z Portugalska, Belgie, ČR, Lotyšska, Nizozemí, Řecka, Slovinska, Švýcarska a Velké Británie.

2012 Spolupráce s Magistrátem hl. města Prahy. Průzkum byl dokončen v červnu 2012, kdy byla odevzdána závěrečná zpráva.

2012 podány VŠTVS PALESTRA dvě žádosti o grant GAČR:
„Tvorba výzkumného nástroje zaleženého na databázi digitalizovaných EKG křivek, jejich parametru a charakteristik subjektů“
„Wellness programy a kvalita života seniorů“.

2001-2011
Výzkumný projekt - Evaluace veřejného využívání školních sportovních areálů, které byly v letech financovány z rozpočtu hl. města Prahy.

2010-2011 Výzkum v oblasti sportovních zařízení v Praze - spolupráce s Útvarem rozvoje hl. města Prahy.

 

Pro rok 2016 je připravován smluvní vědecko-výzkumný projekt „Influence of yoga breathing on changing of actual mental states“ ve spolupráci VŠTVS PALESTRA s  pracovištěm Himachal Pradesh University, Shimla, Indie – garantem prof. Dr. S. Ghosh, PhD.

Za VŠTVS PALESTRA je garantem této spolupráce prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Aktualizace 22. 11. 2017