VÁCLAV HOŠEK

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost  |  Účast na konferencích

Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

Rektor VŠTVS PALESTRA
Vysokoškolský pedagog, 
sportovní psycholog, 
soudní znalec v oboru sportovní psychologie                                                       

Hošek foto

Vzdělání

     1960 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Učitelství tělesné výchovy.
     1965 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – udělení hodnosti CSc. v oboru 
Psychologie sportu.
     1977 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – habilitační řízení v oboru Teorie vyučování tělesné výchovy, se zaměřením na psychologii.
     1982 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – udělení hodnosti DrSc. V oboru Teorie tělesné kultury.
     1987 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – profesorské řízení v oboru Teorie tělesné kultury.

 

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Identification characteristics of the intervention method „Life in Balance“ focused on seniors 65+. Acta Salus Vitae, 2018, Vol. 6, No 2, 45-54. ISSN 1805-8787.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1.

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. 1. vydání. Praha: Grada; Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1.

KORNATOVSKÁ, Zuzana, BLÁHA, Pavel, HOŠEK, Václav, HILL, Martin Control physical activities as a way to kinesis-protection and anthropometrics changes in children with mental disabilities. In:KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 123-145. ISBN 978-80-87723-23-4. Dostupné z: http://vstvs.palestra.cz/data/Education%20to%20Wellness%20A5%20s%20rejst%C5%99%C3%ADkem%20men%C5%A1%C3%AD1.pdf

HOŠEK, Václav. Jak jsem potkal univerzitu. In: Lidé Univerzity Karlovy = People of Charles University. Překlad Sean Mark Miller a Milan Rydvan. 1. vydání = 1st issue. V Praze: Current Media, 2016. 335 stran. ISBN 978-80-88129-06-6.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3.

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republiceLifelong Learning - celoživotní vzdělávání, roč. 5., č. 1., s. 73 - 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-

HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Wellness, zdraví a kvalita života: sborník sdělení z mezinárodní konference "Wellness, zdraví a kvalita života" konané 17.-18.10.2013: Praha, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2014. 191 s. ISBN 978-80-87723-10-4.

HOŠEK, Václav. The role of experience in the activation of senior's lifestyle. In: ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena, ed. et al. Psychomotor therapy in elderly care. Ústí nad Labem: University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, ©2013. s 21-26. Monography. ISBN 978-80-7414-685-5.

HOŠEK, Václav. Motivační okolnosti edukace  seniorů.  In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87723-09-8

HOŠEK, Václav. Wellness, Well-being and Physical Activity. KREJČÍ, Milada., ŠAUEROVÁ, Markéta. (Eds.) Acta Salus Vitae. Num. 1, Is. 1, 2013. ISSN 1805-8787.

KEBZA, V., KŘIVOHLAVÝ, J., KOUKOLA, B., HOŠEK, V., MAREŠ, J., ŘEHULKA,  E.,ŠTĚTOVSKÁ, I. . The Czech Section of Health Psychology: History, development, and current activities. Psychology & Health, Vol. 27, 2012, Supp. 1, p. 245. Special Issue: Abstracts Supplement: “Resilience and Health”: 26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, 21st - 25th August. 2012. ISSN 1476-8321.

HOŠEK, V., FRABŠA, M., ŠAUEROVÁ, M.  Fair Play in training and clients sport situations. In: DOVALIL,  J.,  FELDSTEIN. J.  a kol (eds).  Fair Play Education in Schools:  A Schared Responsibility. The 16th European Fair Play Congress. Olympia – Sportprint, Prague. 2011. ISBN 978-80-7376-296-4.

HOŠEK, V., ŠAUEROVÁ, M., FRABŠA, M. Fair Play in training and clients sport situations. Polish Journal of Sport and Tourism, Note to discusion, vol. 18, num. 2, s. 175 – 177. 2011. ISSN 1899-1998.

HOŠEK, V. Wellness, well-being a pohybová aktivita. In: HOŠEK, V., TILINGER,P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané 10. 12. 2009. VŠTVS PALESTRA.  Spol s.r.o., Praha. s. 6-13. 2010. 

SLEPIČKA, Pavel, HOŠEK, Václav a HÁTLOVÁ, Běla. Psychologie sportu. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2009. 240 s. ISBN 978-80-246-1602-5.

JANSA, Petr, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Psychosociální funkce pohybových aktivit v životním stylu člověka: celofakultní seminář společenskovědní sekce [18. května 2000]. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. 118 s. ISBN 80-86317-09-9.

HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1.

SVOBODA, Bohumil a HOŠEK, Václav. Aktuální otázky kinantropologie: pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 132 s. ISBN 80-7066-650-1.

HOŠEK, Václav. Psychologie individuální odolnosti pro posluchače branné výchovy. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 101 s.

HOŠEK, Václav a RYCHTECKÝ, Antonín. Motorické učení. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 147 s.