STUDIJNÍ PROGRAMY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem. 


Bakalářské studium:

Studijní obory Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog a Výživové poradenství a sportovní diagnostika jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného studia.

Kombinovana forma studia probíhá formou víkendových soustředění (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustředění je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V bakalářském studiu bývá obvykle vypisováno 6 víkendových soustředění. 

Bakalářské studium je zaměřeno na:

  • Osvojení základních vědomostí a dovedností z biomedicínských a sportovních disciplín (včetně didaktik), které podle své další specializace studenti využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, a při organizování vhodného režimu volného času budoucích klientů, ale i při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách.
  • Osvojení základní terminologie, která umožní studentům odbornou komunikaci a to i ve vybraném cizím jazyku.
  • Seznámení s historickými, ale především se současnými trendy a směry vývoje jednotlivých studijních oborů, které poskytnou studentům východiska pro utváření samostatných názorů a zdůvodněných postupů při řešení modelových profesních situací v druhém cyklu.
  • Prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání faktorů, které je ohrožují.  

Vzhledem k budoucí profesi absolventů se klade značný důraz na obsahovou a cílovou provázanost jednotlivých předmětů s praxí. Proto tyto moduly také zahrnují vyšší objem prakticky zaměřené výuky a odborné praxe.

Studijní předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné, z nichž si student volí podle svého zájmu a budoucí profesní specializace. Výsledky jednotlivých předmětů v příslušných semestrech jsou hodnoceny zápočty, klasifikovanými zápočty, zkouškami, soubornými zkouškami. Výuková zátěž každého předmětu je současně ohodnocena určitým počtem kreditů. Použitá forma hodnocení, včetně kreditů, je uvedena ve studijním plánu a tematických plánech jednotlivých předmětů.

Absolventi se stanou kvalifikovanými odborníky pro širokou oblast volného času, organizátory pro oblast tělesné výchovy a sportu a manažery pro tyto oblasti. Sportovní a kondiční specialisté najdou pracovní uplatnění v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, v oblasti cestovního ruchu, jako odborní poradci v oblasti zdravotní prevence, hygieny a úrazové zábrany v různých institucích se zaměřením na sportovní činnost nebo jako výchovní pracovníci v mimoškolní tělesné výchově. Absolventi oboru Sportovní a volnočasový pedagog mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí. Absolventi oboru Výživé poradenství a sportovní diagnostika získají uplatnění především v oborech souvisejících s výživou a sportovní diagnostikou. V praxi se mohou uplatnit jako výživoví poradci v oblasti prevence, a to jak u sportovců, tak u běžné populace všech věkových skupin. Mohou pracovat také jako výživoví poradci v oblasti dodržování správných zásad výživy ve sféře primárního i sekundárního školství, dále jako diagnostičtí pracovníci poruch hybného aparátu nebo jako specialisté v oblasti prevence a regenerace zdraví či v oblasti výběru sportovních talentů. Najdou uplatnění také v oblasti regenerační a rekondiční péče o klienty.

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 180 kreditů včetně bakalářské práce. Podrobné podmínky kontroly studia jsou stanoveny ve "Studijním a zkušebním řádu"..

Navazující magisterské studium:
Studijní obor Wellness specialista je realizován jak v prezenční, tak kombinované formě studia v délce dvou let.


Charakteristika studijního oboru
Zcela nový studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících v této oblasti.

Kombinovaná forma studia probíhá formou víkendových soustřední (soboty a neděle, kromě kurzů  a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustřední je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V navazujícím magisterském studiu bývá obvykle vypisováno 5 víkendkových soustřední

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl. Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko – ekonomické, které získali v bakalářském studijním programu.


Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa jsme respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.

Bližší informace o studiu a podmínkách přijetí jsou dostupné zde