ERASMUS+

VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST


ERASMUS+

Program Erasmus+ odstartoval 1. 1. 2014 a pro jeho administraci jsou používány webové stránky domu zahraniční spolupráce http://www.dzs.cz/ a vlastní stránky Národní agentury pro Erasmus+ - http://www.naerasmusplus.cz/.

VŠTVS Palestra získala ECHE (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020)
233015-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE.
Erasmus ID kód:  CZ PRAHA24.
PIC kód:  949557154
Institucionálním koordinátorem VŠTVS Palestra je doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc., (tilinger@palestra.cz)

Program Erasmus+

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

Pravidla pobytu zahraničních učitelů a odborníků na VŠTVS Palestra, spol. s r. o. v rámci programu Erasmus+

Žádosti o pobyt
Pro pobyt na VŠTVS Palestra (College of Physical Education and Sport PALESTRA l.t.d., CZ PRAHA24) se mohou ucházet pouze odborníci z partnerských Univerzit (VŠ, se kterými má naše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody).

Pro pobyty v zimním semestru je potřeba odeslat žádost (STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT resp.  MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TRAINING) na adresu institucionálního koordinátora (tilinger@palestra.cz) do 30. 5.

Pro pobyt v letním semestru je potřeba odeslat přihlášku (STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT resp. MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FORTRAINING) na adresu institucionálního koordinátora (tilinger@palestra.cz) do 30. 11. 

Program pobytu
Pro sestavení plánu pobytu je potřeba vycházet z potřeb přijíždějícího odborníka a pochopitelně i potřeb naší školy

Program je zpravidla výsledkem kompromisu mezi přáním zahraničního odborníka a možnostmi a potřebami naší školy.
Pro pobyt zahraničního odborníka je z řad našich učitelů vybírán garant, který připraví celý pobyt zahraničního kolegy.

Ubytování
V rámci svých možností a přání zahraničních odborníků je možné zajistit pro tyto i ubytování v některé z VŠ kolejí či hotelů v Praze.

Výkaz o pobytu
O pobytu na VŠTVS Palestra je zahraničnímu odborníkovi vydáno odpovídající potvrzení o výsledcích pobytu a další doklady spojené např. s potvrzením délky pobytu na škole apod.

Erasmus+ aktivity 

PROJEKTY MOBILITY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ ZAMĚSTNANCE

Mobilita zaměstnanců:
Výukové pobyty: tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
Školení: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Pravidla výběru učitelů a zaměstnanců na aktivity Erasmus+ zde.