BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

VŠEOBECNÉ INFORMACE


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Studijní obor "Sportovní a volnočasový pedagog"
Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi.

Předměty bakalářského studia Sportovní a volnočasový pedagog k nahlédnutí zde.

Absolventi dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale dokáží tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými jedinci. V rámci odborné praxe studenti získají dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty různého věku a individuálních specifických zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s rozmanitými praktickými situacemi, které budou muset po absolvování studia ve své profesi řešit.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

  • Didaktiky TV, vývojové a sociální psychologie, zdravotní TV
  • Pedagogiky, Speciální pedagogiky, teorie a praxe vybrané zájmové činnosti
  • Obhajoby bakalářské práce

Široké zaměření studijního obsahu umožní absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Studenti mají v rámci studia bezplatnou možnost přihlásit se do programu celoživoního vzdělávání Vychovatelství a získat tak i v průběhu bakalářského studia pedagogickou kvalifikaci pro výkon povolání vychovatel a pedagog volného času (získají souběžným studiem CŽV). Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, jako odborní pracovníci zajišťující vedení volnočasových aktivit v mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.

Absolventi bakalářského studia (SKS, SVP, VPSD) mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Tělesná výchova a sport.