STUDIJNÍ OBORY

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Studijní obor "Sportovní a volnočasový pedagog"
Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických dovedností nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností. Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi.

Předměty bakalářského studia Sportovní a volnočasový pedagog k nahlédnutí zde.

Absolventi dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale dokáží tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými jedinci. V rámci odborné praxe studenti získají dostatek příležitostí k samostatnému projektování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty různého věku a individuálních specifických zvláštností s přihlédnutím k pohlaví, zdravotnímu stavu, sociálnímu a etnickému zařazení a k seznámení jednak s reálnými podmínkami, v nichž jejich budoucí profese bude realizována, jednak s rozmanitými praktickými situacemi, které budou muset po absolvování studia ve své profesi řešit.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z:

  • Didaktiky TV, vývojové a sociální psychologie, zdravotní TV
  • Pedagogiky, Speciální pedagogiky, teorie a praxe vybrané zájmové činnosti
  • Obhajoby bakalářské práce

Široké zaměření studijního obsahu umožní absolventům pracovní zařazení v různých institucích souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Studenti mají v rámci studia bezplatnou možnost přihlásit se do programu celoživoního vzdělávání Vychovatelství a získat tak i v průběhu bakalářského studia pedagogickou kvalifikaci pro výkon povolání vychovatel a pedagog volného času (získají souběžným studiem CŽV). Absolventi mají možnost uplatnit se jako odborní pracovníci v DDM, stanicích mladých turistů či techniků, ve školních družinách, školních klubech, v DD, DM, v kulturních a osvětových institucích pro dospělé, při mezinárodních výměnných akcích mladých lidí, v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, jako odborní pracovníci zajišťující vedení volnočasových aktivit v mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích nebo jako konzultanti v odborech a referátech zabývajících se otázkami volného času, kultury i tělesné výchovy na úrovni správy státu a obcí.

Inovace studijního programu:
Sportovní a volnočasový pedagog s možností specializace "Aktivizátor dospělých a seniorů"
Inovace byla připravena a pilotně ověřena v rámci realizovaného grantového programu. Obsah a výstupy projektu naleznete zde.

Aktivizátor pro seniory se primárně zaměřuje na napomáhání klientům k jejich rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností a schopností a přispívá tak k udržení (případně zlepšení) kvality jejich života. Svou aktivitou se rovněž podílí na prevenci sociální exkluze seniorů, s níž se v souvislosti s nárůstem jednočlenných domácností starších lidí setkáváme stále častěji. Rovněž nabídkou a realizací řady různorodých aktivit působí na prevenci vzrůstajícího domácího násilí, s nímž se senior v současné době rovněž setkává často.

Tato profese se stává na současném pracovním trhu velmi podstatnou kvalifikací, neboť se zaměřuje na práci s klientelou, jejíž počet s ohledem na celoevropský demografický vývoj stoupá a podle prognostických údajů demografických studií se bude počet klientů v tomto věku stále zvyšovat. Společensky žádoucí je připravit populaci na proces stárnutí a nabídnout takovou formu a obsah aktivit, které přispějí k maximální soběstačnosti seniora a přispějí tak k humanizaci této etapy lidského života.

 

Oblasti činností, jimž se aktivizátor může věnovat, jsou velmi široké, aktivizaci může provádět jak v oblasti komplexní péče, tak i organizací dílčích aktivit – zaměřených například na aktivizaci pohybových kompetencí, duševních či sociálních kompetencí. Nezanedbatelnou součástí je příprava vhodných zájmových a vzdělávacích volnočasových aktivit s ohledem na strukturu obyvatelstva a potřeby daného regionu, organizace informační struktury pro danou klientelu a poskytování a vytváření takového prostředí a podmínek v regionu, které povedou ke kvalitnímu poskytování sociálních aktivizačních služeb.

 

Vzdělávací program svým pojetím nezapomíná ani na seniory se specifickými potřebami (handicapované, ve specifických sociálních podmínkách  - např. ve výkonu trestu či dlouhodobě hospitalizované). 

Pojetí programu pamatuje i na osobnostní rozvoj aktivizačního pracovníka jako takového, tedy má student v průběhu studia možnost získat řadu kompetencí v oblasti pohybových a sportovních aktivit, které následně dokáže zužitkovat i ve své profesi. Je nezbytné působit na budoucí absolventy v tom smyslu, aby volba aktivního životního stylu byla pro ně samotné vnitřní potřebou, neboť tak motivačně mohou působit i na své klienty.

Absolventi bakalářského studia (SKS, SVP) mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v programu Tělesná výchova a sport, které jim poskytne mimo jiné pedagogickou kvalifikaci pro výuku TV na 2. stupni ZŠ a SŠ.