VNITŘNÍ PŘEDPISY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

Článek 1
Postavení akademické rady

Postavení, složení a funkce akademické rady Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (dále jen "akademická rada") se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen "zákon") čl. 17 Statutu Vysoké školy tělovýchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o. (dále jen "statut") a tímto jednacím řádem.

Článek 2
Členství akademické rady

 1. Členy akademické rady jmenuje a odvolává po projednání se zřizovatelem rektor z řad akademických pracovníků a dalších významných odborníků.
 2. Členství v akademické radě je čestné a nezastupitelné, je s ním spojena povinnost účastnit se jednání akademické rady.
 3. Akademická rada má 15 členů včetně rektora.
 4. Složení akademické rady: 
  a. 2/3 členů z řad akademické obce; 
  b. 1/3 členů z řad učitelů jiných vysokých škol, výzkumných pracovníků, vedoucích pracovníků významných podniků a institucí a dalších odborníků.
 5. Akademické radě předsedá rektor, případně jím pověřený prorektor.
 6. Funkční období rady je tříleté.

Článek 3
Svolávání

 1. Řádné zasedání akademické rady svolává rektor nejméně 1x za semestr.
 2. V případě potřeby, nebo na žádost zřizovatele, může rektor svolat mimořádné zasedání rady.
 3. Akademická rada může být také svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů s uvedením předmětu jednání.
 4. O termínu zasedání akademické rady jsou její členové a přizvaní hosté informováni písemně nejméně 10 dnů před termínem zasedání, kdy obdrží pozvánku spolu s programem zasedání a písemnými materiály k bodům jednání.

Článek 4
Působnost

 1. Akademická rada:
  a. projednává dlouhodobé záměry školy v oblasti výzkumu a další otázky koncepční povahy související s jejím zaměřením a posláním; 
  b. schvaluje studijní programy, které mají být na vysoké škole realizovány; 
  c. schvaluje členy zkušební komise pro státní bakalářské zkoušky.
 2. Členové akademické rady se s návrhy k programu akademické rady obracejí na rektora

Článek 5
Jednání

 1. Jednání akademické rady řídí rektor, v jeho nepřítomnosti jím pověřený prorektor.
 2. Jednání akademické rady je oprávněn se účastnit zřizovatel vysoké školy, který nemá hlasovací právo a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.
 3. Po zahájení zasedání akademické rady je schválen program, popřípadě je doplněn o další body jednání.
 4. Akademická rada je usnášeníschopná pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Účast dvou třetin je nutná při projednávání návrhů o dlouhodobých záměrech a koncepčních otázkách vysoké školy. Ke schválení těchto návrhů je požadována nadpoloviční většina hlasů všech členů akademické rady.

Článek 6
Hlasování

 1. Akademická rada rozhodne, zda je zasedání (nebo jeho část) veřejné, při schvalování programu.
 2. Hlasovací právo na zasedáních mají jen členové akademické rady.
 3. Stanoviska akademické rady jsou přijímána nadpoloviční většinou všech přítomných členů.

Článek 7
Zápis

     Z každého zasedání akademické rady se pořizuje zápis, který je ověřen osobou řídící jednání.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

     Tento jednací řád akademické rady nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.