VNITŘNÍ PŘEDPISY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

Část I.

 

Čl. 1

Organizace akademického roku 

 1. Studium je organizováno v souladu s akreditovanými studijními programy.
 2. Úsekem studia je akademický rok. Trvá 12 měsíců a jeho začátek stanoví a zveřejní na úřední desce rektor. Výuka v akademickém roce se řídí harmonogramem, který na každý akademický rok vyhlašuje rektor.
 3. Akademický rok se  dělí na zimní a letní semestr, období zkoušek a období prázdnin.
 4. V každém semestru je zpravidla 13 týdnů výuky a nejméně 5 týdnů období zkoušek. Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů. Vyučovací hodina má nejméně 45 minut.
 5. Vysoká škola každoročně včas informuje studenty vydáním Seznamu přednášek o vypisovaných studijních předmětech na příští akademický rok, požadovaných kontrolách studia, harmonogramu akademického roku a dalších okolnostech podstatných pro studium.

 

Čl. 2

Studijní program a studijní obory

 1.  Studium na VŠTVS PALESTRA (dále jen !vysoká škola") se uskutečňuje v následujících akreditovaných studijních programech:
  • bakalářském;
  • navazujícím magisterském. 
 2. Studium bakalářského studijního programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen "SZZK").
 3. Studium navazujícího magisterského programu se řádně ukončuje SZZS, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
 4. Všechny studijní programy probíhají v prezenční i kombinované formě.
 5. Studijní obory otevírané v daném akademickém roce vyhlašuje rektor.

Čl. 3

Studijní plány

 1.  Studijní plány vymezují obsah a rozsah studia ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v souladu s akreditovaným studijními obory.
 2.  Studijní plány kromě dalších informací určuje i organizaci jednotlivých forem studia a doporučený časový plán studia.
 3.  Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty daného studijního oboru si zapisuje každý student tohoto oboru. Z povinně volitelných předmětů si student vybírá v souladu se zásadami a požadavky, které stanoví studijní plán jeho studijního oboru. Volitelné předměty si student zapíše z jejich okruhu stanovených ve studijním programu tak, aby splnil podmínky dané studijním a zkušebním řádem.

 

Čl. 4

Kreditní systém

 1. Výuková zátěž každého předmětu je ohodnocena určitým počtem kreditů stanovených ve studijním plánu, které student získá po splnění požadavků stanovených vyučujícím. Kontrola studia probíhá podle studijního  a zkušebního řádu.
 2. Kreditní systém je kompatibilní s European Credit Transfer Systém (ECTS) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

 

Čl. 5  

Studium podle individuálního studijního plánu

 1.  Studium podle individuálního studijního plánu povoluje na základě žádosti studenta rektor. Individuální studijní plán může být povolen především vrcholovým sportovcům, mimořádně talentovaným studentům a dalším studentům pak zejména z vážných zdravotních nebo sociálních důvodů.
 2.  Vyučující může na základě odůvodněné žádosti studenta povolit individuální podmínky v konkrétním předmětu, zejména osvobození od povinné účasti ve výuce, vykonání zkoušky bez absolvování výuky.
 3.  Studentovi může být povoleno absolvovat část studia na jiné vysoké škole, a to i v zahraničí.

 

Čl. 6  

Uznávání předmětů studentům a absolventům jiných vysokých škol 

 1.  Předměty, které student úspěšně absolvoval na jiné vysoké škole nebo vyšší odborné škole, mu mohou být uznány, pokud odpovídají obsahem a rozsahem předmětům studijního programu vysoké školy.
 2.  Studentům, kteří absolvovali kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, mohou být uznány předměty, pokud odpovídají obsahem a rozsahem předmětům studijního programu vysoké školy.
 3.  Žádost o uznání zkoušek se podává písemně rektorovi prostřednictvím studijního oddělení. Žádost je třeba doložit dle § 57 odst. 1 písm. b) nebo dle písm. e) zákona o vysokých školách výkazem o studiu nebo dokladem o vykonaných zkouškách.

Čl. 7

Výuka a její organizace

 1.  Základními formami výuky jsou přednášky, semináře, cvičení,  soustředění výcvikové, kurzy, exkurze, praxe, konzultace, popřípadě další formy určené studijními plány jednotlivých studijních oborů.
 2. Přednášky vedou profesoři a docenti a se souhlasem rektora i odborní asistenti a významní odborníci z vědeckých pracovišť a z praxe.
 3. Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky, za jejichž absolvování je udělován zápočet, je povinná v rozsahu stanoveném vyučujícím.

 

Část II.

  

Ověřování a hodnocení studijních výsledků  

 

Čl. 8  

Kontrola studia

 1. Studijní plán stanoví studijní povinnosti a kontroly studia, které musí student splnit pro postup do vyššího ročníku. Klasifikace se zapisuje do výkazu o studiu (dále jen „index“) a do systému Moggis.
 2. Základními formami kontroly studia jsou zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky astátní  závěrečná zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské  nebo diplomové práce.
 3. Konkrétní formy kontroly studia určují studijní plány. Mohou být ústní, písemné a praktické. 
 4. Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní v IS Moggis. O udělení nebo neudělení  rozhoduje vyučující  pověřený vedením výuky.
 5. Pokud je studijním plánem určen v předmětu zápočet i zkouška, je získání zápočtu podmínkou k vykonání zkoušky.
 6. K hodnocení se využívá klasifikační stupnice ECTS*.
 7. Neomluvená neúčast nebo odstoupení od zkoušky se klasifikuje stupněm Fx. Pokud jde o druhý opravný termín, klasifikuje se neomluvená neúčast nebo odstoupení od zkoušky stupněm F.
 8. I v případě, že student neuspěje u zkoušky z předmětu, který si zapsal podruhé, má právo  na dva opravné termíny.  Pokud při druhém opravném termínu u zkoušky získá F, může požádat rektora o třetí opravný  - rektorský termín. V případě, že rektor žádosti vyhoví, jmenuje komisi, jejíž členy jsou vyučující daného předmětu. Pokud rektor žádosti nevyhoví, nebo pokud student neuspěje ani v tomto rektorském termínu, je mu ukončeno studium z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
 9. Zkoušením pověřuje vedoucí katedry zpravidla učitele, který  vede výuku, může však zkoušením pověřit i jiného učitele katedry.
 10. Před ukončením výuky v semestru je zkoušející povinen vypsat nejméně tři termíny zkoušek tak, aby si studenti mohli zkoušky ve zkouškovém období rozvrhnout. Počet termínů musí být přiměřený počtu studentů.
 11. Zkoušející může požadovat, aby se studenti předem přihlásili ke zkoušce prostřednictvím systému Moggis.
 12. Pokud se student nemůže ze závažných důvodů dostavit ke zkoušce nebo k jiné kontrole studia v určeném termínu, je povinen se omluvit předem, nejpozději však 3 pracovní dny po tomto termínu. Zdravotní důvody je nutné doložit lékařským potvrzením.
 13. Termíny opravných zkoušek určuje v souladu s harmonogramem studia zkoušející, v případě komisionální zkoušky předseda komise. Student i příslušná katedra mají právo požádat vedení vysoké školy, aby se druhá opravná zkouška konala komisionálně.
 14. Student musí při zápisu do dalšího akademického roku prokázat, že získal za předměty povinné a povinně volitelné předepsaný počet kreditů stanovený studijním plánem. V opačném případě je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. V případě, kdy student ze závažných důvodů nesplnil uvedené povinnosti, může požádat rektora o jejich odložení.
 15. Student, který v určeném termínu nesplnil požadavky stanovené studijním plánem pro příslušný ročník, nepodal žádost nebo jí nebylo vyhověno,  ani nepřerušil studium, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
 16. Evidenci a administraci kontrol studia provádí studijní oddělení.

         *Klasifikační stupnice ECTS:

 

Klasifikační stupnice

Odpovídající slovní hodnocení

Poznámka

A

Výborně

-

B

Velmi dobře

-

C

Dobře

-

D

Uspokojivě

-

E

Dostatečně

-

Fx

Nedostatečně (s možností opakování)

Nezapisuje se do indexu

F

Nevyhověl

-

 

Čl. 9  

Zápis

 1. Uchazeči o studium na vysoké škole jsou přijímáni ke studiu na základě přijímacího řízení.
 2. Uchazeč se stává studentem vysoké školy dnem zápisu do studia.
 3. Zápis do studia se koná v termínech stanovených rektorem v harmonogramu studia pro příslušný akademický rok.
 4. Podmínkou zápisu do dalšího akademického roku je splnění studijních povinností  podle podmínek studijního a zkušebního řádu.
 5. V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru, ročníku o dobu, po kterou by jinak trvalo jejicj čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. Konkrétně se postupuje podle § 54a zákona.
 6. Pokud se student v termínu stanoveném harmonogramem daného akademického roku nedostaví k zápisu a nezapíše se ani v náhradním termínu, je mu studium ukončeno.
 7. Zápisem ke studiu získává student právo účastnit se výuky a hlásit se v určených termínech k předepsaným formám kontroly studia.

 

Čl. 10  

Opakování úseku studia

 1. Pokud je studijní výsledek studenta u druhého opravného termínu hodnocen  stupněm F, musí se student  opakovaně zapsat do výuky v příslušném studijním předmětu.
 2. Pokud student nesplnil v určeném termínu podmínky pro zápis do vyššího ročníku uvedenév článku 9 tohoto vnitřního předpisu , má právo požádat písemně rektora o opakování ročníku. Žádost podává prostřednictvím studijního oddělení, které si vyžádá vyjádření vyučujících, u kterých student nesplnil požadavky.
 3. Při opakování ročníku si student zapisuje předměty, v nichž nezískal zápočet nebo nesložil zkoušku.
 4. O povolení opakovat ročník rozhoduje rektor.

Čl. 11

Přerušení studia  

 1. Žádost se podává písemně prostřednictvím studijního oddělení. Studentům prvního ročníku může být přerušení povoleno jen mimořádně, a to ze zvlášť závažných a řádně doložených důvodů.
 2. Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia.
 3. V době přerušení studia není osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia. Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu, podle kterého student studoval, stanoví rektor, které studijní povinnosti musí student splnit a lhůty pro jejich splnění. V této souvislosti může též studentu stanovit povinnost vykonat v určené lhůtě rozdílové zkoušky.
 4. Po doručení rozhodnutí o povolení přerušení studia se student nejpozději do tří dnů dostaví na studijní oddělení, kde mu bude přerušení studia vyznačeno do indexu.
 5. Celková doba přerušení studia nesmí přesáhnout tři roky.

 

Čl. 12

Přestup

 1. Student může zažádat o přestup na jinou formu studia nebo jiný studijní obor v rámci téhož studijního programu vysoké školy.
 2. O přestup požádá student písemně rektora  prostřednictvím studijního oddělení, v žádosti uvede důvody.
 3. O povolení přestupu a jeho případných podmínkách (zejména vykonání rozdílových zkoušek) rozhodne rektor na základě vyjádření kateder.

 

Čl. 13

Ukončení studia

 1. Studium je řádně ukončeno absolvováním studia v příslušném akreditované studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy student úspěšně složil poslední část SZZK.
 2. Studium se dále ukončuje:
  a)
  zanecháním studia;
  b)
  nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu;
  c)
  vyloučením ze studia.
 3. Student má právo studia zanechat bez udání důvodů. Zanechání studia k určitému termínu oznámí písemně studijnímu oddělení.
 4. Studentovi, který studium ukončil z důvodů uvedených v odstavci 2, vydá vysoká škola na jeho žádost doklad o splněných studijních povinnostech s uvedením doby studia.
 5. Student může být vyloučen ze studia podle §65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona o vysokých školách.
 6. Student může být vyloučen na základě porušení smlouvy o studiu.

 

Čl. 14

Státní závěrečná zkouška   

 1. SZZK se koná před komisí a její průběh a vyhlášení výsledků je veřejné.
 2. SZZK se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná. Členy komise schvaluje akademická rada vysoké školy.
 3. SZZK v bakalářském a navazujícím magisterském studiu se skládá ze dvou částí:
  • z obhajoby bakalářské nebo diplomové práce;
  • z ústní zkoušky.
 4. TermínySZZK vyhlašuje rektorjako součást harmonogramu studia v daném akademickém roce. Studenti se ke SZZK hlásí písemně po splnění všech požadavků určených studijním plánem.
 5. Jednotlivé části SZZK se mohou konat odděleně.
 6. Části a předměty SZZK jsou v souladu s příslušným akreditovaným studijním programem.
 7. Každá část SZZK se klasifikuje zvlášť. Využívá se klasifikační stupnice ECTS uvedené v článku 8 tohoto řádu. Stupněm FX se klasifikuje také neomluvená neúčast nebo odstoupení od zkoušky.
 8. Pokud student „nevyhověl“, má právo tu část nebo části SZZK, ve které nevyhověl, opakovat, a to nejvýše dvakrát. K opakování se hlásí písemně prostřednictvím studijního oddělení. Další termín se povoluje pouze výjimečně na základě souhlasu rektora.
 9. SZZK musí student vykonat nejpozději do dvou let od uzavření posledního ročníku studia.
 10. Absolventům, kteří ukončili vysokoškolské studium podle § 55 odst. 2 zákona o vysokých školách, vydá vysoká škola diplom a dodatek k diplomu. V diplomu uvede akreditovaný studijní program a studijní obor, v němž získal absolvent vysokoškolské vzdělání. Absolventům bakalářského studia se přiznává dle § 45 odst. 4 zákona o vysokých školách akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem a absolventům navazujícího magisterského studia dle § 46 odst. 4 písm. f) zákona o vysokých školách akademický titul "magistr" (ve zkratce "Mgr.") uváděný před jménem.
 11. Vysokoškolský diplom s vyznamenáním obdrží absolvent, který:
  • během studia získal větší počet hodnocení  „A“ než „B“;
  • z jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky byl hodnocen větším počtem stupňů „A“ než „B“.

 

Čl. 15

Bakalářská a diplomová práce

 1. Vedoucí katedry vypisuje témata bakalářských a diplomových prací na základě návrhů akademických pracovníků katedry nebo návrhů studentů.
 2. Změna tématu bakalářské nebo diplomové práce je možná pouze se souhlasem vedoucího katedry.
 3. Termín zadání a termín odevzdání bakalářských a diplomových prací určuje rektor v harmonogramu studia na akademický rok.
 4. Vedoucí práce a oponent odevzdají studentovi hodnocení bakalářské nebo diplomové práce nejpozději týden před termínem obhajoby.
 5. Jestliže student bakalářskou nebo diplomovou práci neobhájí, má právo buď práci přepracovat a předložit v některém z následujících termínů nebo požádat vedoucího příslušné katedry o zadání nového tématu bakalářské nebo diplomové práce.  
 6. Opakovat obhajobu bakalářské nebo diplomové práce může student pouze dvakrát.
 7. Bakalářské a diplomové práce jsou nejméně pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné  na studijním oddělení vysoké školy.
 8. Databáze obhájených bakalářských a diplomových prácí včetně posudků a výsledku obhajoby je uložena v informačním centru vysoké školy.
 9. Na webových stránkách vysoké školy se zveřejňuje přehled obhájených bakalářských a diplomových prací včetně  jmen autora, vedoucího práce a oponenta.

 

Čl. 16  

Přezkumné řízení

Student může požádat o přezkoumání rozhodnutí vyučujících ve věci práv a povinností studenta ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Žádost o přezkoumání se podává rektorovi prostřednictvím studijního oddělení.

 

Čl. 17

Studium cizinců  

Studium cizinců upravuje statut vysoké školy v čl. 6.

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem dne 12. 6. 2013.
 2. Zrušuje se Studijní a zkušební řád Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r.o. registrovaný ministerstvem pod č.j. 21 119/2010 - 30 ze dne 1. 10. 2010.
 3. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy .