DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - KURZ VYCHOVATELSTVÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Studium k prohloubení  kvalifikace
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme kurzy k prohloubení pedagogické kvalifikace. V rámci těchto kurzů si mohou pedagogové prohloubit dosavadní kvalifikaci o získání profesních znalostí a dovedností z oblasti tělovýchovy, výtvarné a dramatické výchovy, volnoačasových aktivit a z oblasti přípravy a realizace pobytu v přírodě. Rozšíření kvalifikace lze vhodně využít při přípravě a realizaci školních vzdělávacích programů, při koncipování průřezových témat výchov do ŠVP i při koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.

Kurzy:

 • Instruktor lyžování
 • Instruktor školního snowboardingu
 • Metodika výuky školního plavání
 • Metodika cvičení ve fitnesscentru
 • Metodika zdravotní tělesné výchovy
 • Metodika vedení sportovních aktivit ve volném čase
 • Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika
 • Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce
 • Metodika přípravy a realizace pobytu v přírodě

Zájemci o kurzy jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a mravní bezúhonnost. Bližší obsah jednotlivých zaměření lze nalézt dále v textu, u jednotlivých kurzů je uvedena i cílová skupina, pro níž je kurz koncipován. Na vzdělávací kurzy DVPP je možné čerpat příspěvek z účelově vázaných finančních prostředků pro vzdělávání učitelů (včetně možnosti využití dalších neinvestičních prostředků pro podporu vzdělávání).

Přihláška na vzdělávací programy DVPP.
Přihlášky se přijímají průběžně.
Vyplněnou přihlášku zasílejte na: bulirova@palestra.cz nebo poštou na adresu školy: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 19 Kbely.
Podrobné informace ke vzdělávacím programům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vám poskytne Mgr. Kamila Bulířová, email: bulirova@palestra.cz.

Instruktor lyžování
Charakteristika kurzu
Program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali teoretické poznatky a kompetence pro vedení lyžařského výcviku dětí a mládeže. Cílem kurzu je připravit účastníky pro bezpečný pobyt a pohyb na horách spojený s lyžařským výcvikem. Při zpracování byly zohledněny zásady pro činnost akreditovaných zařízení v oblasti lyžování, které vydává odbor sportu a tělovýchovy MŠMT.
Uplatnění v praxi
Absolventi získají kvalifikaci, která jim umožní realizovat lyžařský kurz pro školy a školská zařízení.
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol, další pedagogičtí pracovníci, vychovatelé.
Časový plán
Časové plány jsou v rozsahu 66 hodin, 18 hodin je věnováno teoretické části, 48 hodin je věnováno části praktické.

Cena:
11 850,- Kč  – cena včetně ubytování, dopravy, polopenze, výuka probíhá v Itálii

Termín: termíny budou upřesněny

Instruktor školního snowboardingu
Charakteristika kurzu
Program je koncipován tak, aby jeho absolventi získali teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na snowboardu, a tím získají kompetence pro vedení snowboardového výcviku dětí a mládeže. Cílem kurzu je připravit účastníky pro bezpečný pobyt a pohyb na horách spojený se snowboardovým výcvikem. Vzdělávací kurz je vhodný zejména pro absolventy lyžařských kurzů, kteří chtějí školní lyžařské kurzy obohatit o základy snowboardu, absolvování lyžařského kurzu však není podmínkou pro přijetí do kurzu školního snowboardingu.
Uplatnění v praxi
Absolventi získají kvalifikaci, která jim umožní realizovat snowboardový kurz pro školy a školská zařízení.
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.
Časový plán
Časové plány jsou v rozsahu 50 hodin, teoretické průpravě je věnováno 8 hodin, probíhá v prostorách VŠTVS Palestra, 42 hodin je věnováno praktickému výcviku. 
27 hodin je věnováno 1. části základní etapy, 15 hodin je věnováno 2. části základní etapy výcviku.


Cena: 10 850,- Kč – cena včetně ubytování, dopravy, polopenze, výuka probíhá v Itálii

Termín:  termíny budou upřesněny

Metodika výuky školního plavání
Charakteristika kurzu
Kurz je zaměřen na prohloubení dovedností potřebných ke zdokonalení plaveckých způsobů (prsa, kraul, znak), k záchraně tonoucího a k metodice výuky dětí předškolního a školního věku. Účastníci kurzu rovněž získají přehled o zásobníku cvičení ve vodě a způsobech využívání plaveckých pomůcek.
Uplatnění v praxi
Absolventi získají vědomosti a kompetence, které jim umožní podílet se na plaveckém výcviku, vést samostatnou skupinu v rámci komplexního plaveckého výcviku.
Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol a školských zařízení, další pedagogičtí pracovníci, vychovatelé.
Časový plán
Časové plány jsou v rozsahu 55 hodin, 18 hodin je věnováno teoretické části, 37 hodin je věnováno části praktické.

Cena

Termín:  termíny budou upřesněny

Metodika zdravotní tělesné  výchovy
Charakteristika a cíle vzdělávacího programu
Kurz umožní studentům získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které se stanou východiskem k provádění kompenzačních, rekondičních a regeneračních cvičení a dalších pohybových aktivit pro zdravotně oslabené jedince.
Uplatnění v praxi
Absolventi využijí získané vědomosti a dovednosti ve své praxi ve škole a školských zařízeních. Při běžných pohybových aktivitách volí vhodná cvičení na nápravu dosavadních vad. V rámci prevence  poskytují cílené konzultace rodičům a doporučují vhodné cviky pro děti a mládež se zdravotním oslabením. V mateřské škole a na prvním stupni vedou zájmové kroužky orientované na tělesný rozvoj se zařazením metod zdravotní tělesné výchovy. Aprobovaným učitelům poskytuje vzdělávací program rozšíření a prohloubení práce v oblasti tělesné výchovy s důrazem na zdravotní problematiku. V internátních podmínkách mohou absolventi vést kurzy sportovních aktivit s akcentem na zdravotní složku tělesné výchovy.
Cílová skupina
Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé.
Časový plán
Časové plány jsou v rozsahu 74 hodin, z toho je věnováno 36 hodin teoretické části a 38 hodin praktické části.

Cena:  5 700,– Kč

Termín:  termíny budou upřesněny

Metodika cvičení ve fitnesscentru
Charakteristika kurzu
Studenti kurzu se seznámí se základními druhy cvičení na cvičebních  strojích ve specifickém prostředí fitcentra. Získají znalosti o tvorbě programů zaměřených na: snížení tukové vrstvy, neboli program pro redukci váhy, nabírání svalové hmoty a rozvoj kondiční stránky jedince. Programy realizují s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti mládeže.
Uplatnění v praxi
Absolventi se uplatní ve všech školských institucích a zařízeních, které v rámci zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky žákům a studentům zřizují fitnesscentra a centra relaxace. Uplatňují se také jako poradci zdravého životního stylu, jenž je zařazován jako nedílná součást současných školských vzdělávacích programů
Cílová skupina
Učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, vychovatelé, další pedagogičtí pracovníci.
Časový plán
Časový plán je v rozsahu 58 hodin.

Cena:  5 150,– Kč

Termín:  termíny budou upřesněny

Metodika vedení sportovních aktivit ve volném čase
Charakteristika kurzu
Cílem studia je utváření pedagogických kompetencí potřebných pro samostatné a tvořivé vedení tělovýchovných a sportovních aktivit dětí, mládeže i dospělých a rozvíjení základních organizačních a řídících dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro praktické vedení cvičebních aktivit.
Uplatnění v praxi
Absolventi si rozšiřují svoji učitelskou kvalifikaci a budou schopni připravit a zajistit:

 • Organizaci sportovně zaměřených školních akcí, soutěží a kurzů;
 • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních;
 • sportovní část obsahového zaměření škol v přírodě, úvodních kurzů při přechodu žáků a studentů na vyšší stupeň školy.

Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.
Časový plán
Časový plán je v rozsahu 58 hodin.

Cena:  5 850,– Kč

Termín:  termíny budou upřesněny

Metodika vedení  aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika
Charakteristika a cíle vzdělávacího kurzu
Výuka v této specializaci je zaměřena na rozšíření profesních dovedností účastníků tak, aby dokázali nejen vyhledat pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce adekvátní volnočasové aktivity, které využívají prvků a postupů „dramatického umění“, ale i poskytnout odbornou konzultaci, a také tyto aktivity projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. Součástí obsahu kurzu je i komunikace a pohybová průprava nezbytná pro dramatickou výchovu.
Uplatnění v praxi
Absolventi si rozšiřují učitelskou kvalifikaci a budou schopni získané kompetence využít při:

 • Přípravě a realizaci školních vzdělávacích programů, při koncipování průřezových témat výchovy do ŠVP;
 • koncepci a realizaci školních akademií nebo soutěží v oblasti literární či dramatické výchovy;
 • koncepci a realizaci školních kurzů zaměřených na dramatickou výchovu;
 • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních;
 • přípravě a organizaci specificky orientované části obsahového zaměření škol v přírodě, úvodních kurzů při přechodu žáků a studentů na vyšší stupeň školy.

Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.
Časový plán
Časový plán je v rozsahu 76 hodin.

Cena:  4 850,- Kč

Termín:  termíny budou upřesněny

Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce
Charakteristika a cíle vzdělávacího kurzu
Cílem této specializace je pomocí  tvořivé práce s různými materiály rozvíjet specifické  dovednosti a  pracovní návyky v oblasti výtvarné výchovy. Učí jak  rozvíjet představivost, obrazotvornost, fantazii a výtvarné cítění, otevírá cestu k výtvarným aktivitám s dětmi i dospělými v zařízeních pro volný čas. Směřuje k rozvoji osobnosti a ke znovuobjevování vztahu k tradičním materiálům, které nás i dnes běžně obklopují. Tvořivá setkávání s materiály umožní studentům získávat řadu zkušeností a námětů.
Uplatnění v praxi
Absolventi si rozšiřují svoji učitelskou kvalifikaci a budou schopni připravit:

 • Koncepci a realizaci školních soutěží v oblasti výtvarné výchovy;
 • koncepci a realizaci školních kurzů zaměřených na výtvarnou výchovu;
 • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.

Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.

Časový plán
Časový plán je v rozsahu 54 hodin.


Cena:  
4 850,- Kč

Termín:  termíny budou upřesněny

Metodika přípravy a realizace pobytu v přírodě
Charakteristika kurzu
Tato specializace integruje geografické, historické, kulturní a přírodovědné poznatky a základní dovednosti praktické turistiky. Účastníci získají kompetence pro orientaci, pobyt, pohyb v krajině a pro přežití ve volné přírodě. Vedle nich si osvojí organizační a bezpečnostní návyky, naučí se aplikovat široké spektrum pohybových dovedností a zdravotně kondičních a regeneračních činností v přírodním prostředí.
Součástí je i vícedenní soustředění v přírodě, ve kterém budou mít účastníci vzdělávací akce možnost aplikovat získané teoretické vědomosti a dovednosti přímo v terénní praxi.
Uplatnění v praxi
Absolventi si rozšiřují svoji učitelskou kvalifikaci a budou schopni připravit:

 • Obsahové zaměření a organizační zajištění škol v přírodě, úvodních kurzů při přechodu žáků a studentů na vyšší stupeň školy;
 • organizaci sportovně zaměřených školních akcí, soutěží  a kurzů;
 • koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.

Cílová skupina
Pedagogičtí pracovníci všech typů a druhů škol a školských zařízení.
Časový plán
Časový plán je v rozsahu 58 hodin.

Cena: 8 900,- Kč - cena včetně ubytování, dopravy, polopenze

Termín: termíny budou upřesněny