ÚŘEDNÍ DESKA

 

  
Rozhodnutí rektora č. 24 ze dne 15.2. 2014
Toto rozhodnutí se týká lhůty pro splnění státních závěrečných zkoušek a podmínek přerušení studia studentům, kteří v řádném nebo opravném termínu státní závěrečnou zkoušku nesložili. Celé znění rozhodnutí naleznete zde.

Rozhodnutí rektora č. 17 ze dne 23. 6. 2010
Nekorektní postup při zpracování bakalářské práce
Potrestání studentky Olgy Vackové napomenutím.
Zdůvodnění: Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA zhodnotila postup Olgy Vackové při psaní bakalářské práce jako nekorektní a navrhla potrestat autorku napomenutím a uložením zpracování nového tématu bakalářské práce.
Plně akceptuji tento návrh Disciplinární komise. 

V Praze 23. 6. 2010                                                     Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                                    
rektor 

Rozhodnutí rektora č. 16 ze dne 22. 4. 2009
Zapsání známek a podpisů vyučujících do indexu
Na základě návrhu Disciplinární komise VŠTVS Palestra  ze dne 16.4. 2009 podmínečně vylučuji ze studia studenta Matěje Černého za padělání zápisu výsledků studia do indexu. Podmínečně proto, že požadavky zapsaných předmětů byly splněné a student neoprávněně jednal v časovém deficitu. 

V Praze 22. 4. 2009                                                     Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                                     
rektor 

Rozhodnutí rektora č. 15 ze dne 6. 4. 2009
Zápis a absolvování povinně volitelných a volitelných předmětů
Pokud si student zapíše  povinně volitelný nebo volitelný předmět, stává se tím  účast na výuce tohoto předmětu povinnou. Odhlásit se z vážných důvodů  je možné nejpozději měsíc před termínem zahájení výuky. V případě zdravotních důvodů je nutné doložit lékařské potvrzení. Informace o odhlášení musí být podána  písemnou formou na studijní oddělení. V případě povinně volitelných a volitelných předmětů, kdy studenti, kteří  bez omluvy do výuky nenastoupí, bezohledně zabírají místa svým kolegům, bude nesplnění těchto požadavků sankcionováno pokutou 500,- Kč.

V Praze 4. 4. 2009                                                    Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                                   rektor

Rozhodnutí rektora č. 14 ze dne 19. 3. 2008
Opatření k prevenci plagiátorství a podvodného jednání
Připomínám, že imatrikulačním slibem se student zavazuje dodržovat etický kodex vysokoškolského studenta a to tím více platí na škole sportovního zaměření, vycházející z klasických představ o "fair play".
Ukládám povinnost ve všech písemných pracích (seminárních, bakalářských apod.) uvádět všechny použité prameny, včetně internetových stránek. Citace se obecně řídí pravidly norem ČSN ISO 690 a 690-2. Odkazy na zdroje je třeba uvádět v případě doslovné citace, přejímání definice, grafu, schématu, tabulky, technické dokumentace apod. i v případě parafrázování textu, názoru, expertního stanoviska. O případných specifikách v jednotlivých předmětech podá informace vedoucí práce.
K lepšímu uvědomění povinnosti citovat, budou nadále studenti na počátku všech písemných prací uvádět tuto formulaci:

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/a samostatně, pouze s použitím uvedených pramenů.

V Praze......................200n                                         vlastnoruční podpis:.................................

Za pokus o podvod bude považováno neuvedení zdroje, pokus odevzdat jednu práci do dvou předmětů, nebo použití práce napsané někým jiným. Stejně budou posuzovány nepravdivé údaje o absolvování praxe, nebo nadhodnocování vlastní výkonnosti a sportovních dovedností.První pokus o podvod bude řešit vyučující v dánem předmětu (zpravidla nesplnění povinnosti) a ohlášením na studijním oddělení, jako delikt studenta, kteý bude potrestán napomenutím.V případě opakování podvodného jednání bude případ řešen disciplinární komisí VŠTVS PALESTRA, která navrhne rektorovi další postup. 

V Praze dne 19. 3. 2008                                          Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                         
         rektor

Rozhodnutí rektora č. 12 ze dne 22. 6. 2007
O zveřejnění bakalářských prací
V souladu s § 47 b zákona č. 111/198 sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů stanovuji tímto vnitřním předpisem způsob zveřejnění bakalářských prací studentů VŠTVS PALESTRA spol. s r.o.
Obhájené bakalářské práce včetně posudků vedoucích prací a oponentů budou uloženy v tištěné i elektronické podobě v knihovně vysoké školy, kde jsou k dispozici případným zájemcům k zapůjčení. Každý si může, tak jak stanovuje zákon, ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.
Seznam témat prací, včetně jmen autorů, vedoucích a oponentů bude uložen v databázi na webových stránkách VŠTVS PALESTRA. 

V Praze dne 22. 6. 2007                                          Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                                  
rektor

Rozhodnutí rektora č. 11  ze dne 26. 2. 2007
Na základě návrhu disciplinární komise VŠTVS PALESTRA ze dne 16. 12. 2007 uděluji dle Disciplinárního řádu trest napomenutí čtyřem studentům za nepřípustné chování na zimním lyžařském kurzu, v rozporu s imatrikulačním slibem, řádem kurzu a poškozující dobré jméno školy.
V souladu s návrhem disciplinární komise upouštím od potrestání ostatních provinilých studentům s tím, že už projednávání jejich přestupku na komisi je pro ně dostatečnou výstrahou a je předpoklad, že nevhodné chování se u nich už nebude opakovat.

V Praze 26. 2. 2007                                                Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                                
rektor

Rozhodnutí rektora č. 10
VŠTVS PALESTRA  má od šk. roku  2006/7 akreditovánu kombinovanou formu studia  (Rozhodnutí MŠMT ČR  čj. 22584/2006-30/1), která kombinuje individuální a hromadné konzultace se samostudiem. Na tuto formu studia mohou přejít studenti presenčního studia, se splněnými studijními povinnostmi v minulém semestru, na základě své žádosti na studijním oddělení.  Vedení školy přestane od ZS 2006/7 organizovat výuku pro zaneprázdněné studenty (bloková výuka).  

 V Praze 11. 10. 2006                                                   Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                                   rektor

Rozhodnutí rektora č. 9 ze dne 29. 3. 2006
Podle  § 47 b Zákona o vysokých školách (Zákon č. 552/2005 Sb.) jsou závěrečné práce studentů zveřejňovány.´
Nejméně pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby bakalářské práce budou práce přístupné v elektronické poště v knihovně PALESTRY.
Součástí obhajované práce bude informační stránka v úpravě :

  • Příjmení a jméno autora
  • Název práce v českém jazyce
  • Název práce v anglickém jazyce
  • Klíčová slova v českém jazyce
  • Klíčová slova v anglickém jazyce
  • Anotace v českém jazyce (cca 15 řádek)
  • Anotace v anglickém jazyce (cca 15 řádek)
  • Příjmení vedoucího práce
  • Příjmení oponenta práce
  • Termín obhajoby a její výsledek

Tato informační stránka bude zveřejněna na webu PALESTRY. Celý text práce včetně jejich posudků bude uložen v databázi kvalifikačních prací Palestry v knihovně školy.

 V Praze dne 29. 3. 2006                                         Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                       
         rektor

 

Rozhodnutí rektora Palestry č. 8 ze dne 20. 2. 2006
Volby do Akademického senátu VŠTVS PALESTRA
Rektor Palestry vyhlašuje doplňující volby do Akademického senátu školy ve dnech 27. 2. –  6. 3. 2006.
Současně jmenuji volební komisi ve složení :
Petr Solar - předseda volební komise
Dita Štefanová - členka volební komise
Mgr. Eva Nechlebová - členka volební komise 

Vyzývám komisi aby se ujala své funkce dle volebního řádu školy a studenty, aby využili své akademické právo zvolit si své zástupce.

 

V Praze 20. 2. 2006                                               Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
                                                                                               
 rektor

Rozhodnutí rektora Palestry č. 7. ze dne 23. 10. 2005
S platností od  zkouškového období v zimním semestru  školního roku 2005/2006 bude na VŠTVS PALESTRA zavedena klasifikační stupnice ECTS, která garantuje akademické uznání studia v zahraničí, tím že poskytuje pravidla k porovnání výsledků dosažených studentem a přenesením těchto výsledků z jedné instituce do druhé. Změna způsobu klasifikace bude zapracována do Studijního a zkušebního řádu VŠTVS PALESTRA.