Program Sportovní a kondiční specialista

Přihlášky ke studiu do bakalářského studia pro akademický rok 2023/2024 je možné podávat od 1. 1. 2023 do 22. 9. 2023.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 upravuje Rozhodnutí rektora č. 79.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku k bakalářskému studiu naleznete zde.

Absolventi ATVS Palestra mají možnost využít slevu 20 % na školné.

Uchazeči se specifickými potřebami naleznou informace v Příručce pro studenty s SP nebo se mohou obrátit na Poradenské centrum VŠTVS PALESTRA. Příručka je k dispozici v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení).

 

UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Absolventi ATVS Palestra mohou na základě shodnosti studijního plánu nastoupit do 3. ročníku studijního programu Sportovní a kondiční specialista se specializací fitness nebo do 2. ročníku studijního programu Sportovní a kondiční specialista se specializací wellness/volný čas.

Studium absolventů ATVS Palestra upravuje Směrnice ST/13 zde.

Příloha č. 1 k ST/13 pro nástup do 3. ročníku SKS fitness (absolventi Wellness balneo) zde.

Příloha č. 2 k ST/13 pro nástup do 3. ročníku SKS fitness (absolventi oboru Management sportu) zde.

Příloha č. 3 k ST/13 pro nástup do 2. ročníku SKS wellness zde.

Příloha č. 4 k ST/13 pro nástup do 2. ročníku  SKS volný čas zde.

Uchazeč bezprostředně po podání přihlášky kontaktuje studijní oddělení za účelem sjednání termínu pro doložení níže uvedených podkladů přijímacího řízení. Pokud uchazeč studijní oddělení nekontaktuje, obdrží Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.

PODKLADY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady. Doložit je lze v listinné podobě nebo v elektronické podobě datovou schránkou.

Doručování listinných dokumentů

  • úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu z ATVS Palestra
  • doklad o zdravotní způsobilosti:
    pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán –formulář

Podklady je třeba zaslat poštou či je osobně doručit na studijní oddělení do 15. 7. 2023 na adresu VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely.

Doručování elektronických dokumentů datovou schránkou

  • diplom a dodatek k diplomu z ATVS Palestra – autorizovaně konvertovaný dokument*
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro program SKS potvrzení tělovýchovného lékaře – formulář*
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář – dokument musí být buď elektronicky podepsán uchazečem nebo musí být autorizovaně konvertovaný

Podklady je třeba doručit do 15. 7. 2023 do datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

*autorizovanou konverzi provádí CzechPoint, více zákon 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Uchazeč musí bezprostředně po podání přihlášky kontaktovat studijní oddělení z důvodu zvolení specializace. 
POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení je s uchazečem zahájeno po podání přihlášky ke studiu. Aby mohla být přihláška plně zaregistrována, je nutné uhradit poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč. Poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku jeho zaevidování v informačním systému Moggis.

Platební údaje k uhrazení poplatků spojených s přijímacím řízením a studiem:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Do 30 dnů od uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení, bude uchazeči doručena Smlouva o studiu a Průvodní dopis (elektronicky přes informační systém Moggis – do osobní složky).

Uchazeči, který splní podmínky přijímacího řízení, bude do 30 dnů vydáno Rozhodnutí o přijetí ke studiu a vzniká mu právo na zápis do studia.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Alena Nováková: alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Dana Staňková: stankova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370