Obor Sportovní a volnočasový pedagog

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium pro akademický rok 2019/2020 je otevřené do 15. 9. 2019.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku k bakalářskému studiu naleznete zde.

Absolventi ATVS Palestra mají možnost využít slevu 20 % na školné.

 

UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Absolventi ATVS Palestra mohou nastoupit do oboru Sportovní a volnočasový pedagog do 3. semestru (2. ročník).

Tito uchazeči si podají elektronickou přihlášku ke studiu. Uchazeč bezprostředně po podání přihlášky kontaktuje studijní oddělení za účelem sjednání termínu pro doložení níže uvedených dokumentů přijímacího řízení. Pokud uchazeč studijní oddělení nekontaktuje, obdrží Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku.

Poté uchazeč podá elektronickou žádost o uznání předmětů z volitelných modulů studijního plánu ATVS Palestra, které si mohl vybrat během studia na ATVS Palestra a tyto předměty do žádosti vyjmenuje. Jako přílohu k žádosti dokládá splnění daných předmětů dodatkem k diplomu (tzv. Europassem) nebo výpisem předmětů potvrzeným pověřeným pracovníkem ATVS Palestra. Tato žádost není zpoplatněna.

  • Studium absolventů ATVS Palestra popisuje též Směrnice ST/13 zde.
  • Studijní plán pro absolventy (od roku 2018) Management sportu a Wellness balneo naleznete zde.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady:

  • úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení o absolutoriu a dodatek k diplomu nebo výpis předmětů potvrzený pověřeným pracovníkem z ATVS Palestra (v případě osobního doručení si studijní oddělení VŠTVS Palestra zajistí kopie z originálů dokumentů)
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán zde
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře zde

Podklady je třeba zaslat poštou na adresu VŠTVS Palestra, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely či je osobně doručit na studijní oddělení do 15. 9. 2019 .

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 500 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.  V případě podání více přihlášek se poplatek 500 Kč přiřazuje k první podané přihlášce.

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno eletronicky přes informační systém Moggis do 30 dnů od uhrazení poplatku 500,- Kč za přijímací řízení.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Zuzana Legerová, DiS.: legerova@palestra.cz, 212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370