Obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium pro akademický rok 2020/2021 –  již pouze individuálně na studijním oddělení.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku k bakalářskému studiu naleznete zde.

Absolventi ATVS Palestra mají možnost využít slevu 50 % na školné v 1. ročníku a slevu 20 % na školné ve 2. a 3. ročníku v programu Výživové poradenství a sportovní diagnostika.

Uchazeči se specifickými potřebami mohou podat žádost o zohlednění specifických vzdělávacích potřeb. Žádost se podává přes informační systém Moggis po podání přihlášky ke studiu. Podrobnosti k podání žádosti najde uchazeč v informačním systému na Úřední desce ve Směrnici ST/12.

 

UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Tito uchazeči si podají elektronickou přihlášku ke studiu. Uchazeč bezprostředně po podání přihlášky kontaktuje studijní oddělení za účelem sjednání termínu pro doložení níže uvedených dokumentů přijímacího řízení. Bez doložení předepsaných dokumentů nelze uznat vybrané předměty na základě shodnosti studijních plánů. Uchazeč nepodává žádost o uznání předmětů. 

  • Studium absolventů ATVS Palestra popisuje též Směrnice ST/13 zde.
  • Studijní plán pro absolventy (od roku 2018) oboru Management sportu a Wellness balneo naleznete zde.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V rámci přijímacího řízení je nutné doložit níže uvedené podklady:

  • úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení o absolutoriu a dodatek k diplomu nebo výpis předmětů potvrzený pověřeným pracovníkem z ATVS Palestra (v případě osobního doručení si studijní oddělení VŠTVS Palestra zajistí kopie z originálů dokumentů)
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán zde
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře zde.

Podklady je třeba zaslat poštou na adresu VŠTVS Palestra, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely či je osobně doručit na studijní oddělení do 10. 9. 2020 .

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 500 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.  V případě podání více přihlášek se poplatek 500 Kč přiřazuje k první podané přihlášce.

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno elektronicky přes informační systém Moggis do 30 dnů od uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Zuzana Legerová, DiS.: legerova@palestra.cz, 212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370