Informace pro absolventy VOŠ a přestupy z jiných VŠ

2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium a magisterské studium pro akademický rok 2019/2020 je otevřené do 15. 9. 2019.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 bude probíhat na základě rozhodnutí rektora bez přijímacích zkoušek.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku ke studiu naleznete zde.

 

UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Nástup absolventů VOŠ a přestupujících z jiných VŠ do vyšších semestrů závisí na tom, do jaké míry se shoduje učební plán dané školy se studijním plánem VŠTVS Palestra. Tito zájemci si podají elektronickou přihlášku ke studiu a poté si emailem dohodnou osobní schůzku s prorektorkou pro pedagogickou činnost doc. PhDr. Markétou Švamberk Šauerovou, Ph.D. na adrese svamberk.sauerova@palestra.cz.

Po konzultaci podá uchazeč dle získaných pokynů přes informační systém elektronickou žádost o uznání předmětů, na jejímž podkladě je rozhodnuto o zařazení do příslušného semestru studia. Žádost je zpoplatněna dle Směrnice PLP/04 částkou 1 000 Kč.

Zájemci z VOŠ, kteří neukončili studium, postupují při přihlašování se ke studiu stejným způsobem. Před odesláním žádosti o uznání předmětů konzultují možnosti studia s prorektorkou pro pedagogickou činnost.

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ABSOLVENTY VOŠ

  • úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení o absolutoriu a dodatek k diplomu nebo výpis předmětů potvrzený pověřeným pracovníkem z VOŠ
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro obory SKS, SVP potvrzení od tělovýchovného lékaře – formulář, pro obor VPSD potvrzení od praktického lékaře – formulář

 

PODKLADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ZÁJEMCE Z VOŠ, KTEŘÍ NEUKONČILI STUDIUM A PRO PŘESTUPY Z JINÝCH VŠ:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • kopie indexu nebo výpis předmětů potvrzené pověřeným pracovníkem z VOŠ nebo VŠ
  • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář
  • doklad o zdravotní způsobilosti: pro obory SKS, SVP potvrzení od tělovýchovného lékaře – formulář, pro obor VPSD potvrzení od praktického lékaře – fomulář

Podklady je třeba zaslat poštou na adresu VŠTVS Palestra, spol. s r.o., Slovačíkova 400/1, Praha 9 – Kbely či je osobně doručit na studijní oddělení do 15. 9. 2019 .

 

POPLATEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Spolu s přihláškou je nutné uhradit poplatek 500 Kč. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je předepsaná částka zaevidována v informačním systému Moggis, který je hlavním komunikačním nástrojem mezi studentem a VŠTVS Palestra.  V případě podání více přihlášek se poplatek 500 Kč přiřazuje k první podané přihlášce.

Platební údaje k uhrazení poplatku přijímacího řízení:

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
Majitel účtu:  Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Každému uchazeči bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno eletronicky přes informační systém Moggis do 30 dnů od uhrazení poplatku 500,- Kč za přijímací řízení.

Do informačního systému Moggis se můžete přihlásit následujícím způsobem:

  • uživatelské jméno – ID (devítimístné číslo přidělené systémem po podání přihlášky) 
  • heslo – rodné číslo včetně lomítka.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, obdrží s rozhodnutím o přijetí návrh smlouvy o zabezpečení studia na VŠTVS a informaci o termínu podepsání smlouvy a termínu zápisu do studia.

Kontakty na studijní oddělení

PREZENČNÍ FORMA STUDIA

Zuzana Legerová, DiS.: legerova@palestra.cz, 212 277 725, 731 411 370

 

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Eva Kaiserová, DiS.: kaiserova@palestra.cz, 212 277 726, 731 411 370