2
Dub 2020

Aktuality – Státní závěrečná zkouška

Aktualizace zprávy ze dne 2. 4. 2020:

Jelikož je v současné době v procesu schvalování zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, dle kterého se škola bude muset řídit, aktualizujeme informace týkající se realizování SZZK červen 2020.

SZZK proběhnou v plánovaném termínu dle harmonogramu školy. 

Pokud bude možné školu otevřít ke dni 1. 6. 2020 a realizovat SZZK za osobní přítomnosti studentů, proběhnou zkoušky, jak je uvedeno v této zprávě níže dle pokynů vydaných na kolegiu rektora dne 25. 3. 2020, se kterými jste již seznámeni. Pokud bude škola zavřená na základě nařízení vlády ke dni 1. 6. 2020, proběhnou SZZK distančně. O podrobnostech distančního způsobu zkoušek budete informováni. Prosíme, sledujte pravidelně aktualizace této zprávy.

Vážení studenti,

V souvislosti se současnou situací si vám dovolujeme sdělit zásadní informace, týkající se státních závěrečných zkoušek plánovaných na červen, resp. září 2020.

Toto prohlášení a všechna ustanovení níže specifikovaná, byla schválená kolegiem rektora dne 25. 3. 2020. V tomto znění je plán realizovatelný za podmínky, že vláda povolí otevření škol ke dni 1. 6. 2020.

Pokud nebude možné otevřít školy na základě nařízení vlády k tomuto termínu, budeme nuceni neprodleně vydat nové aktualizované pokyny týkající se realizace SZZK.

Na základě těchto předpokladů jsou též aktualizovány Informace k SZZK – červen v IS Moggis (ve složce Státní závěrečná zkouška na studijním oddělení). Prosíme o pozorné přečtení a akceptaci pokynů:

  1. Termín ústních zkoušek červen, září bakalářských oborů a navazujícího magisterského oboru zůstává zatím beze změny.
  2. Obhajoby bakalářských prací plánované na červnový termín 2. – 5. 6. 2020 se přesouvají na den ústní zkoušky. Student si připraví vytištěnou a elektronickou prezentaci v PowerPointu, kterou předloží při obhajobě. Na obhajobu se může dostavit pouze student, který před začátkem obhajoby odevzdal na studijní oddělení tištěnou a podepsanou bakalářskou práci, viz bod 9. Na ústní zkoušku může pokračovat student, který úspěšně obhájil bakalářskou práce.
  3. Obhajoby bakalářských prací plánované na zářijový termín budou konány za stejných podmínek jako SZZK v červnu.
  4. Obhajoby diplomových prací se přesouvají na den ústní zkoušky. Student si připraví vytištěnou a elektronickou prezentaci v PowerPointu, kterou předloží při obhajobě. Na obhajobu se může dostavit pouze student, který před začátkem obhajoby odevzdal na studijní oddělení tištěnou a podepsanou diplomovou práci, viz bod 9. Na ústní zkoušku může pokračovat student, který úspěšně obhájil diplomovou práci.
  5. Udělení kreditů za bakalářskou/diplomovou práci – proces zůstává beze změny – student musí nahrát práci do IS Moggis po udělení kreditů, NE dříve. Student posílá vedoucímu práce vyplněný formulář pro udělení kreditů (společně se svou prací) e-mailem s takovým předstihem, aby vedoucí stihl práci zkontrolovat a odsouhlasit k odevzdání. Doporučený termín pro odeslání vedoucímu je 31. 3. 2020. Svůj souhlas stvrzuje svým podpisem na uvedený formulář, který vedoucí (nebo student) doručí na studijní oddělení.
  6. Termín pro podání přihlášky k SZZK – zůstává beze změny, do 10. 5. 2020.
  7. Termín pro splnění studijních povinností – zůstává beze změny, do 24. 5. 2020.
  8. Termín pro nahrání bakalářské/diplomové práce – zůstává beze změny, do 30. 4. 2020.
  9. Osobní odevzdání tištěné verze bakalářské/diplomové práce se mění takto: student odevzdává pouze 1 tištěnou verzi v pevných deskách (vzhled viz Metodická příručka pro psaní odborných prací). Tato verze musí být studentem podepsána s uvedením data! Student tištěnou verzi práce odevzdává neprodleně v den své ústní zkoušky před zahájením zkoušek osobně na studijním oddělení.
  10. Nepřipuštění ke státní závěrečné zkoušce:

v případě neodevzdání BP/DP před obhajobou v den ústní zkoušky

v případě nepředložení studentského průkazu ISIC/ALIVE u zkoušky

Vážení studenti, věříme, že i v této komplikované době dokážete dokončit své závěrečné práce, tyto úspěšně obhájit a být i úspěšní u ústních státních závěrečných zkoušek. Učitelé Palestry vám drží palce.

V Praze, 26. 3. 2020

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.                    doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
prorektorka pro pedagogickou činnost                              rektor