Wellness specialista

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Cílem studijního programu je připravit akademicky erudované odborníky pro oblast wellness, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a zdravý životní styl.

Studenti získají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl, vedoucí k omezení zdravotně rizikového chování a kompenzaci negativního působení civilizačních vlivů na zdraví populace včetně nutnosti vysoké ochrany životního prostředí.

Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko-ekonomické, které získali v bakalářském studijním programu.

Wellness jako obor studia na Palestře charakterizoval na základě svých zkušeností emeritní rektor prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. https://vstvs.palestra.cz/wellness-obor-studia-na-palestre/

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent je schopen:

 • kriticky zhodnotit pozitivní i případně negativní důsledky vlivu jednotlivých programů wellness na jedince a skupiny klientů;
 • orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky a využít tyto znalosti ve své profesi;
 • orientovat se ve světových trendech wellness a umět na základě jejich analýzy posoudit možnost jejich aplikace v podmínkách vybraných wellness center;
 • zpracovat výzkum zaměřený na vybraná aktuální témata z wellness a interpretovat získaná data;
 • zpracovat wellness programy, jako podklad pro grantové přihlášky;
 • respektovat profesní a etické zásady při realizaci wellness aktivit;
 • analyzovat a zhodnotit kvalitu wellness programu z hlediska celkové péče o klienty, rekrutující se z celého pestrého populačního spektra, s přihlédnutím k jejich osobitým potřebám.
 • připravit, koordinovat, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat průběh projektů a kampaní
 • zaměřených na propagaci zdokonalování wellness aktivit;
 • na základě teoretických znalostí získaných v průběhu studia navrhnout vhodné wellness programy pro klienty s přihlédnutím k jejich věku, fyzické zdatnosti, případně k zdravotnímu oslabení nebo k limitům handicapovaných;
 • organizačně a personálně zajistit realizaci wellness programů včetně vlastního podílu na jejich realizaci;
 • posoudit možnosti dané lokality pro realizaci specificky zaměřených wellness programů;
 • při zpracování konkrétních wellness programů respektovat principy vyplývající z interkulturní výchovy;
 • projektování wellness programů speciálně zaměřených na aktivity v přírodě s respektováním principů environmentalistiky.

Absolventi studijního programu získají kvalifikaci pro výkon profese Wellness specialista, budou díky náročnosti a zaměření obsahu studijního programu vhodně připraveni jak pro pojetí komplexní péče o různé skupiny klientů, tak i pro řízení provozu wellness center.

Absolventi navazujícího magisterského studia s kvalifikací Wellness specialista najdou uplatnění ve wellness centrech, a to i v rámci hotelových, balneo či lázeňských provozů. Další uplatnění najdou v institucích se zaměřením na wellness služby v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, event agentury, profesní sdružení aj.) či v oblasti sportovní a volnočasové (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky a svazy, fitcentra). Mohou se věnovat poradenství v oblasti zdravého životního stylu, připravovat různě orientované wellness programy pro různé skupiny klientů a jednotlivců. Primárně jsou připraveni pro manažerské pozice v oblasti wellness.

 

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa jsme respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.

Trajektorie studia bude upřesněna v březnu 2021.

POPLATKY ZA STUDIUM

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Od 18. 12. 2020 je zahájeno přijímací řízení pro prezenční formu studia programu Wellness specialista

Registration for : Wellness specialista

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: