Wellness specialista

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících v této oblasti. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl.

Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko-ekonomické, které získali v bakalářském studijním programu.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent je schopen:

 • kriticky zhodnotit pozitivní i případně negativní důsledky vlivu jednotlivých programů wellness na jedince a skupiny klientů;
 • orientovat se v základních otázkách filozofie a etiky wellness, v biologických, psychologických a sociologických aspektech wellness problematiky a využít tyto znalosti ve své profesi;
 • orientovat se ve světových trendech wellness a umět na základě jejich analýzy posoudit možnost jejich aplikace v podmínkách vybraných wellness center;
 • zpracovat výzkum zaměřený na vybraná aktuální témata z wellness a interpretovat získaná data;
 • zpracovat wellness programy, jako podklad pro grantové přihlášky;
 • respektovat profesní a etické zásady při realizaci wellness aktivit;
 • analyzovat a zhodnotit kvalitu wellness programu z hlediska celkové péče o klienty, rekrutující se z celého pestrého populačního spektra, s přihlédnutím k jejich osobitým potřebám.
 • připravit, koordinovat, realizovat, monitorovat a vyhodnocovat průběh projektů a kampaní
 • zaměřených na propagaci zdokonalování wellness aktivit;
 • na základě teoretických znalostí získaných v průběhu studia navrhnout vhodné wellness programy pro klienty s přihlédnutím k jejich věku, fyzické zdatnosti, případně k zdravotnímu oslabení nebo k limitům handicapovaných;
 • organizačně a personálně zajistit realizaci wellness programů včetně vlastního podílu na jejich realizaci;
 • posoudit možnosti dané lokality pro realizaci specificky zaměřených wellness programů;
 • při zpracování konkrétních wellness programů respektovat principy vyplývající z interkulturní výchovy;
 • projektování wellness programů speciálně zaměřených na aktivity v přírodě s respektováním principů environmentalistiky.
 • Absolventi studijního oboru získají kvalifikaci pro výkon profese Wellness specialista, budou díky náročnosti a zaměření obsahu studijního programu
 • vhodně připraveni jak pro pojetí komplexní péče o různé skupiny klientů, tak i pro řízení provozu wellness center.

Absolventi navazujícího magisterského studia s kvalifikací Wellness specialista najdou uplatnění ve wellness centrech, a to i v rámci hotelových, balneo či lázeňských provozů. Další uplatnění najdou v institucích se zaměřením na wellness služby v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, event agentury, profesní sdružení aj.) či v oblasti sportovní a volnočasové (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, spolky a svazy, fitcentra). Mohou se věnovat poradenství v oblasti zdravého životního stylu, připravovat různě orientované wellness programy pro různé skupiny klientů a jednotlivců. Primárně jsou připraveni pro manažerské pozice v oblasti wellness, ale mohou pracovat i na pozicích dílčích (s ohledem na další získaná osvědčení)..

Absolventi studijního oboru získají kvalifikaci pro výkon profese Wellness specialista, budou díky náročnosti a zaměření obsahu studijního programu vhodně připraveni jak pro pojetí komplexní péče o různé skupiny klientů,  tak i pro  řízení provozu wellness center.

 

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa jsme respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.

Studijní plán oboru Wellness specialista

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Aktuální informace o výši poplatků za studium naleznete na stránce Školné

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Program je v současné době v reakreditaci a bude otevřen po úspěšném schválení.

Sdílej na: