Disciplinární řád

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen “disciplinární řád”) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen “zákon”), postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen “vysoká škola”) a ukládání sankcí.
 2. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem nebo vnitřními předpisy vysoké školy.
 3. Disciplinární přestupky projednává disciplinární komise.

Čl. 2
Sankce

 1. Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit:
  a. napomenutí
  b. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení;
  c. vyloučení ze studia.
 2. Méně závažný disciplinární přestupek lze projednat bez uložení sankce.
 3. Jestliže projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě, lze upustit od uložení sankce.
 4. Při ukládání sankcí se přihlíží k míře zavinění, k okolnostem, za kterých k přestupku došlo, ke způsobeným následkům a k dosavadnímu chování studenta.
 5. Vyloučit studenta ze studia lze v případě úmyslného spáchání závažného disciplinárního přestupku nebo podle § 67 zákona o vysokých školách.
 6. Lhůta a podmínky k nápravě se mohou pohybovat podle míry závažnosti disciplinárního přestupku od šesti do 12 měsíců.
 7. Při opakovaném přestupku v průběhu lhůty k nápravě může být student ze studia vyloučen.

Čl. 3
Zahájení disciplinárního řízení

 1. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora.
 2. Návrh obsahuje uvedení důvodů, z kterých je zřejmé, o jaký přestupek jde, a okolností, za kterých k přestupku došlo podle § 65 odst. 3 zákona o VŠ.
 3. K zahájení disciplinárního řízení dochází v den, kdy byl studentovi písemný návrh doručen do vlastních rukou.
 4. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání viz § 66.

Čl. 4
Jednání disciplinární komise

 1. Jednání disciplinární komise je neveřejné a její zasedání řídí předseda.
 2. Disciplinární komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jejích členů.
 3. Usnesení disciplinární komise je přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina z jejích přítomných členů.
 4. O jednání disciplinární komise se pořizuje zápis. Zápis se uloží na studijním oddělení vysoké školy a do dokumentace studenta.

Čl. 5
Projednání disciplinárního přestupku

 1. Student musí být na jednání disciplinární komise pozván písemně a včas. Má právo navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům a nahlížet do písemných podkladů.
 2. Pokud se student k jednání disciplinární komise bez omluvy nedostaví, jedná komise v jeho nepřítomnosti.
 3. Disciplinární komise projednává přestupek na základě předložených důkazů a to tak, aby bylo prokázáno, zda student disciplinární přestupek skutečně spáchal.
 4. Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek nebo jestliže se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student bude podle § 69 odst. 2 disciplinární řízení zastaveno.
 5. Návrh rozhodnutí o disciplinárním přestupku předloží disciplinární komise rektorovi.
 6. Návrh rozhodnutí sdělí disciplinární komise studentovi, jen pokud je na jednání přítomen.

Čl. 6
Rozhodnutí rektora

 1. Rektor vydá na základě návrhu disciplinární komise rozhodnutí do 14 dnů ode dne, kdy návrh od disciplinární komise obdržel.
 2. Považuje-li to rektor za nezbytné pro řádné objasnění věci, může věc vrátit disciplinární komisi k dalšímu došetření.
 3. Rektor může uložit mírnější sankci než navrhla disciplinární komise, nebo může disciplinární řízení zastavit, jsou-li zjištěny důvody podle § 69 odst. 2 Zákona o VŠ..
 4. Rozhodnutí rektora se vyhotovuje písemně. Obsahuje výrok o zjištění disciplinárního přestupku a uložení sankce, nebo o zastavení disciplinárního řízení. Dále obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.

Čl. 7
Rozhodování ve věci disciplinárního přestupku

 1. Na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se vztahuje § 68 zákona.
 2. Student může požádat o přezkoumání rozhodnutí písemně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.
 3. Rozhodnutí rektora o přezkoumání rozhodnutí je konečné a obsahuje odůvodnění rozhodnutí a poučení o tom, že toto rozhodnutí je konečné.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tento disciplinární řád pro studenty vysoké školy nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktualizace 30. 5. 2018