Disciplinární řád

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen „disciplinární řád”, dále jen „VŠTVS PALESTRA“) upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů VŠTVS PALESTRA a ukládání sankcí.
 2. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem nebo směrnicemi VŠTVS PALESTRA.
 3. Disciplinární přestupky projednává Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA.

Čl. 2
Disciplinární komise

 1. Členy Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 2. Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA projednává disciplinární přestupky studentů VŠTVS PALESTRA a předkládá návrhy na rozhodnutí rektorovi.
 3. Studentská část Akademického senátu deleguje do Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA svého zástupce.

Čl. 3
Sankce

 1. Za disciplinární přestupek lze studentovi VŠTVS PALESTRA uložit:
  a) Napomenutí,
  b) podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek nápravy,
  c) vyloučení ze studia.
 2. Méně závažný disciplinární přestupek lze projednat bez uložení sankce.
 3. Jestliže projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě, lze upustit od uložení sankce.
 4. Při ukládání sankcí se přihlíží k míře zavinění, k okolnostem, za kterých k přestupku došlo, ke způsobeným následkům a k dosavadnímu chování studenta.
 5. Vyloučit studenta ze studia lze v případě úmyslného spáchání závažného disciplinárního přestupku nebo podle § 67 zákona.
 6. Lhůta a podmínky k nápravě se mohou pohybovat, podle míry závažnosti disciplinárního přestupku, od šesti do dvanácti měsíců.
 7. Při opakovaném přestupku v průběhu lhůty k nápravě může být student ze studia vyloučen.

Čl. 4
Zahájení disciplinárního řízení

 1. Disciplinární řízení zahajuje Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA na návrh rektora.
 2. Návrh obsahuje uvedení důvodů, ze kterých je zřejmé, o jaký přestupek jde, a okolností, za kterých k přestupku došlo, podle § 65 odst. 3 zákona.
 3. K zahájení disciplinárního řízení dochází v den, kdy byl studentovi doručen písemný návrh do vlastních rukou.
 4. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání (§ 66 zákona).

Čl. 5
Jednání disciplinární komise

 1. Jednání Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA je neveřejné a její zasedání řídí předseda.
 2. Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jejích členů.
 3. Usnesení Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA je přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina z jejích přítomných členů.
 4. O jednání Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA se pořizuje zápis. Zápis se uloží na studijním oddělení VŠTVS PALESTRA a do dokumentace studenta.

Čl. 6
Projednání disciplinárního přestupku

 1. Student musí být na jednání Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA pozván písemně a včas. Má právo navrhovat a předkládat důkazy, nahlížet do písemných podkladů a vyjadřovat se ke všem podkladům.
 2. Pokud se student k jednání Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA bez omluvy nedostaví, jedná komise v jeho nepřítomnosti.
 3. Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA projednává přestupek na základě předložených důkazů a to tak, aby bylo prokázáno, zda student disciplinární přestupek skutečně spáchal.
 4. Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek nebo jestliže se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student, bude podle § 69 odst. 2 zákona disciplinární řízení zastaveno.
 5. Návrh rozhodnutí sdělí Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA obviněnému studentovi, jen pokud je na jednání přítomen.
 6. Návrh rozhodnutí o disciplinárním přestupku předloží Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA rektorovi.

Čl. 7
Rozhodnutí rektora

 1. Rektor vydá na základě návrhu Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA rozhodnutí do 14 dnů ode dne, kdy návrh od Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA obdržel.
 2. Považuje-li to rektor za nezbytné pro řádné objasnění věci, může věc vrátit Disciplinární komisi VŠTVS PALESTRA k dalšímu došetření.
 3. Rektor může uložit mírnější sankci, než navrhla Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA, nebo může disciplinární řízení zastavit, jsou-li zjištěny důvody podle § 69 odst. 2 zákona.
 4. Rozhodnutí rektora se vyhotovuje písemně. Obsahuje výrok o zjištění disciplinárního přestupku a uložení sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. Dále obsahuje odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání.
 5. Rozhodnutí rektora se doručuje převzetím na studijním oddělení nebo prostřednictvím pošty nebo zasláním elektronické verze na elektronickou adresu studenta, má-li jí a požaduje doručování na tuto adresu.

Čl. 8
Rozhodování ve věci disciplinárního přestupku

 1. Na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se vztahuje § 68 zákona.
 2. Student může podat proti rozhodnutí odvolání písemně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání má vždy odkladný účinek (§ 68 odst. 4 zákona).
 3. Rozhodnutí rektora o odvolání ve věci disciplinárního přestupku je konečné a obsahuje odůvodnění rozhodnutí a poučení o tom, že toto rozhodnutí je konečné.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Tímto Disciplinárním řádem pro studenty VŠTVS PALESTRA se ruší Disciplinární řád pro studenty VŠTVS PALESTRA registrovaný Ministerstvem školství, mládeže
  a tělovýchovy dne prosince 2003 pod č.j. 33103/2003 – 30.
 2. Tento Disciplinární řád pro studenty VŠTVS PALESTRA nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktualizace 15. 12. 2019