Doručování veřejnou vyhláškou

Tato stránka slouží k doručování nepřevzaté nebo nedoručitelné písemnosti studentů VŠTVS PALESTRA dle § 69a písm. 2) Zákona o vysokých školách:

Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.

Doručování veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu:

  1. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
  2. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Písemnosti je možné vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

SEZNAM ZÁSILEK

Jméno

číslo jednací

věc

datum vyvěšení

datum svěšení

Ondřej Kubičina

VŠP/1589/2023

Rozhodnutí o ukončení studia

27.09.2023

12.10.2023

Horáková Iness

VŠP/2201/2023

Rozhodnutí o přerušení studia

27.09.2023

12.10.2023

Rydval Filip

VŠP/2726/2023

Sdělení o zanechání studia

27.09.2023

12.10.2023

Kubina Šimon

VŠP/1976/2023

Rozhodnutí o přerušení studia

27.09.2023

12.10.2023

Jansa Ondřej

VŠP/4950/2023

Rozhodnutí o přerušení studia

27.09.2023

12.10.2023