Doručování veřejnou vyhláškou

Tato stránka slouží k doručování nepřevzaté nebo nedoručitelné písemnosti studentů VŠTVS PALESTRA dle § 69a písm. 2) Zákona o vysokých školách:

Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 doručit z důvodu, že student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.

Doručování veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu:

  1. Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
  2. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Písemnosti je možné vyzvednout na studijním oddělení v úředních hodinách.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

SEZNAM ZÁSILEK

Jméno

číslo jednací

věc

datum vyvěšení

datum svěšení

Vojtěch Kosinka

VŠP/5841/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Holinka Radek

VŠP/5783/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Michaela Mašková

VŠP/6210/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Andrle Filip

VŠP/6146/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Zhuravleva – Solovykh Anastasiia

VŠP/6104/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Straka Jan

VŠP/6199/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Dostálová Nicole

VŠP/6217/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Šafránek Vojtěch

VŠP/6197/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022

Svoboda Vojtěch

VŠP/5609/2022

Rozhodnutí o přerušení studia

27.11.2022

12.12.2022

Chládek Martin

VŠP/6215/2022

Rozhodnutí o ukončení studia

27.11.2022

12.12.2022