Professional Profile – Markéta Švamberk Šauerová

 • doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Contact Info:

 • svamberk.sauerova@palestra.cz
 • +420 212 277 714
 • Department of Pedagogy and Psychology
 • College pedagogue
 • Chief editor of the Diagnostics and Counselling in Nursing Care Professions scientific journal
 • Guarantor of the Counselling Centre
 • Counselling psychologist
 • Lecturer
 • Coach (hollistic coaching)
 • Art therapist

 

Academic development

1993 – Faculty of Arts, Charles University – Pedagogy – psychology
1998 – Faculty of Arts, Charles University – Psychology (single major)
2001 – Faculty of Arts, Charles University – doctoral study, field of Pedagogy. Topic of the dissertation thesis: „Influence of Education on the Personality of a 1st Year Pupil“
2014 – Trnava University in Trnava – habilitation procedure, field of Pedagogy. Topic of the habilitation thesis: „Development of Reading Abilities in Children of Younger School Age“

2001 – Faculty of Law – field of Law and Legal Science, full-time study, concluded for family reasons in 2006.
Regular education in the field of psychological diagnostic methods, especially the problematics of pedagogy and communication.
Foreign scholarship study stays (e.g. Freie Universität Berlin) and internships (e.g. UMB Banská Bystrica).
Within her professional development, she worked at high schools and colleges, in the Pedagogy-Psychology Advisory Centre in Prague 12, she also worked as a teacher of a specialized class in a primary school for several years.

Main topics of professional interest

 • Planning spare-time programmes with a focus on the support of movement activities for selected target groups and counselling in the field of sport and movement activities for children with specific educational needs.
 • Pedagogic diagnostic during work with individuals with learning disorders
 • Personal development with a regard for specific characteristics of a given group (with a regard for the specifics of a given group – children with learning disorders, adolescents, seniors, the handicapped)
 • the problematic of reading literacy and the possibilities of developing positive view towards reading in children and adolescents (with an emphasis on using elements of experiential pedagogy)

Professional development

Until 2013, she was the chairwoman of the Academic Senate. She is the vice-rector for educational activities since 2014. She partakes on material preparation for accreditation procedure in the field of further education of pedagogic programmes, bachelor’s and master’s fields.

She regularly implemented spare-time activities projects for select institutions (reception centre, Klokánek etc.) within the educational process until 2014. Together with her students, she cooperates with the AZrodina website on the spare-time section.

She is a guarantor of Student Conferences since 2012. Since the same year, she also significantly partakes on the organization of a konference thematically dedicated to the field of Experiential pedagogy.

Since 2011, she acts as an external reviewer at TACR, where she’s involved in the preparation and implementation of a number of grant projects (CSF, ESF, regional grants).

She cooperates on a number of socially beneficial projects (e.g. Sporting Prague, Supporting Campaign for Olympic Athletes „Maminko děkuji“), she cooperates with the accredited education institution Educocentru, she has her own private praxis in the field of couching and pedagogic and pedagogic-psychologic counselling. She actively engages in publicational activities in both their popularizing and professional sides both domestically and in foreign countries (e.g. Studia Edukacyjne, Polish Journal of Sport and Tourism, US-China Education Review B). She also partakes in the creation of college study materials (printed, e-learning) and in editorial and reviewing work.

She inititate the founding of the Student vocational magazine PALESTRA in 2012 and since 2013 she is a member of the editorial board of the scientific journal Acta Salus Vitae (until 9/2017) and the scientific journal Andragogic magazine (since 2014)

She has been a member of the Assembly of the Council of Higher Education Institution since 2010, where she engages in the works of the Ethical Committee. Since 2015 she acts as a vice-chairwoman in the committee. She actively participates on MEYS projects – IPN Kvalita and IPN Kredo. She has been a member of the Accreditation Committee for accreditation of educational facilities in the field of sport since 2014.

She is a member of domestic and international professional societies – Czecho-Moravian Society of Psychology, Czech Society of Pedagogy, Czech Reading Association, International Literacy Association, Society of Research in Wellness. (until 9/2017) She regularly actively participates in both domestic and international scientific conferences.

Active conference participation

26. 10. 2016 – Vedecké kolokvium s mezinárodní účastí Reflexe človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Trnava. Trnavská univerzita.
Příspěvek: “Reflexe osobnosti pedagoga v díle Fr. Tomáška (a její význam pro současné vzdělávání pedagogů)”.

20. 10. 2016 – 3. Mezinárodní konference “Sport a zážitková pedagogika”. VŠTVS PALESTRA, Praha
Příspěvek: TILINGER, P., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. “Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři”.
Příspěvek: “Sebezkušenostní výcvik učitelů jako prostředek osobnostního rozvoje a prevence syndromu vyhoření.”

16. – 17. 9. 2016 – 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2016 (International Conference of Lifelong Education). Brno.
Příspěvek: TILINGER, P., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. “Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence”.
Příspěvek: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., TILINGER, P., JIRÁSKO, R. “Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu”.

16. – 17. 9. 2016 – Mezinárodní vědecká konference „Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. FTVS UK Praha.
Příspěvek: HOŠEK, V., KREJČÍ, M., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Podíl rytířské výchovy na socializaci Karla IV. v kontextu sociálního učení ve sportu

16. – 17. 6. 2016 – 12. Konference o výchově a volném čase. České Budějovice: Jihočeská univerzita.
Příspěvek: “Volba vhodných volnočasových činností (a pedagogických přístupů) u dětí s poruchami aktivity a pozornosti”.

23. 10. 2014 – 2. ročník mezinárodní konference Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi. VŠTVS PALESTRA.
Příspěvek: “Projekt rozvoje čtenářství pro dospívající – “Po stopách Bohumila Hrabala.”

24. – 25. 9. 2014 – Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem. PedF UK Praha.

16. – 17. 9. 2014 – 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2014 (International Conference of Lifelong Education). Brno.
Příspěvek: “Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora.”

17. – 18. 10. 2013 – 2. Mezinárodní konference “Wellness, zdraví a kvalita života. VŠTVS PALESTRA, Praha
Příspěvek: “Individuální přístup v tělesné výchově jako prostředek motivace žáků k účasti na pohybových aktivitách.”

25. 4. 2013 – Mezinárodní konference “Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. VŠTVS PALESTRA, Praha.
Příspěvek: “Význam prožitku při podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti.”

26. 2. 2013 – Mezinárodní konference Technical, Human and Social Sciences: Is It Possible to Dialogue in the Pedagogical Process? Praha: ČVUT.
Příspěvek:”Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte.”

13. – 15. 4. 2012 – The 3rd International Worshop of Psychomotricity. Psychomotor Therapy in Mental Health Care. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
Příspěvek: “Didactic Aspectsin Physical Activity Education of ADHD Syndrome Affected Children”.

28. – 29. 3. 2012 – Mezinárodní vědecká konference Gramotnost ve škole.Hradec Králové:Univerzita Hradec Králové.
Příspěvek: “Využití literární tvorby Eduarda Štorcha v projektech rodinné edukace zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti dospívajícího chlapce s multifaktoriálním zdravotním handicapem.”

PUBLICATIONS

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt a realizace zážitkového programu zaměřeného na prevenci šikany na prvním i druhém stupni základní školy. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.) a kol. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 259 stran. ISBN 978-80-87723-91-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta (ed.) a kol. Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2021. 259 stran. ISBN 978-80-87723-91-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Moderní technologie při rozvíjení čtenářské gramotnosti v distanční výuce v době karantény COVID-19. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020, 4(2), s. 72-82. ISSN 2570-7612.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální psychologie: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 155 stran. ISBN 978-80-87723-71-5.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Komunikace: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 133 s. ISBN 978-80-87723-82-1.

HOŠEK, Václav, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Psychologie zdraví: studijní opora k distančnímu vzdělávání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2020. 96 s. ISBN 978-80-87723-74-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Podpora self-efficacy rodičů v posilování jejich spoluzodpovědnosti za vzdělávání jejich dítěte. In VADÍKOVÁ, K. M., KRIŠTOF, P. a kol. Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2020, s. 135-149, ISBN 978-80-568-0347-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Nejčastější psychologické faktory ovlivňující používaní výmluv a pokles osobní odpovědnosti v edukačním procesu a možnosti preventivního pusobení (abstrakt – pozvaná prednáška). In VADÍKOVÁ, K. M.  (Ed.) Zborník abstraktov a materiálov pre potreby medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa. Trnava: Katedra etiky a morálnej filozofie FFTU, 2020, s. 102-104. ISBN 978-80-568-0348-6.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Důsledky karantény na školní výkon během pandemie Covid-19. Manažment školy v praxi. [online]. 2020, 10 (v tisku). ISSN 1336-9849.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. ROPRATEM – Nástroj pro rozvoj pracovního tempa a reedukaci dílčích oslabení výkonu. Pilotní studie – kvalitativní hodnocení efektivity. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2020, 4(1), 28-34. ISSN 2570-7612. Dostupné také z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/218.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Inkluze v prostředí vysokých škol. Oblasti a nástroje podpory studia studentů. Manažment školy v praxi. [online]. 2020, 7-8. ISSN 1336-9849.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Náchylnost studentů medicínských oborů ke stresu v komparaci s mírou náchylnosti studentů jiných oborů. S. 73-92 In: TUREČKOVÁ, I. (Ed.): Sborník Duševní zdraví v ošetřovatelství vs Ošetřovatelství v duševním zdraví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Česká asociace sester, Státní zdravotní ústav, 2020. 137 s.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt peer programu „Prevence stresu u studentů vysokých škol“. In TILINGER, Pavel, KREJČÍ, Milada a kolektiv. Bio-psycho-sociální kontext wellness a zdraví člověka. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2020. 172 stran. ISBN 978-80-87723-58-6.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Analýza náchylnosti studentů různých oborů vysokých škol k výskytu syndromu vyhoření. In ADAMEC, P., ŠIMÁNĚ, M. KOVÁŘOVÁ, E. Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2020. ISBN 978-80-7509-702-6. 264 s.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., ŠPIČÁKOVÁ, L. Projekt rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím podpory vztahu k četbě u žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením: „Po stopách rytíře Toulovce“. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2020, 4(1). ISSN 2533-7882 (Print), ISSN 2533-7890 (On-line).

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu.  Didaktika. Odborný časopis pre výchovu a vzdelávaine. 2020, 2: s. 4-20. ISSN 1338-2845.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Inkluze v prostředí škol (2.). Příčiny vzniku psychických a psychosomatických obtíží. Manažment školy v praxi. [online]. 2020, 5. ISSN 1336-9849.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Inkluze v prostředí škol (1). Příčiny vzniku psychických a psychosomatických obtíží. Manažment školy v praxi. [online].  2020, 4. ISSN 1336-9849. Available here.

2019

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta: Communication between the Parents – Teachers – Pupils in the Re-educational Process In: Pitula, Beaty, Wolny, Jerzego. Specialne potřeby edukacyjne. Identyfikacja, obdary dostosowania i oddzialywania edukacyjno-terapeutyczne. Krakow: Nove v Glottodydaktyce. Studia lingwistyczne i pedagogiczne. 2019, Nr. 3. pp. 99-110. 253 p. ISBN 978-83-7638-978-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Projects supporting the development of the pre-reading skills of children from an early ageGramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 2019, 3(3). ISSN 2533-7882 (Print), ISSN 2533-7890 (On-line).

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 103 stran. ISBN 978-80-87723-56-2.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Náchylnost studentů sportovních oborů ke stresu v komparaci s mírou náchylnosti studentů jiných oborů. In: BAISOVÁ, K., KRUŽLIAK, M. (Eds.). Telesná výchova a šport v životě člověka. Konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen 2019. ISBN 978-80-228-3187-1.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Seniors (65+) as Health Prevention : Life in motion – healthy old age. Lambert Academic Publishing. 2019. ISBN 978-3-659-53653-3.

SYNEK, Ondřej, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Holistic approach to ageing and old age. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. p. 10-19. ISBN 978-3-659-53653-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifics of looking after senior citizens. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. p. 28-34. ISBN 978-3-659-53653-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Good health and healthy lifestyle from the perspective of senior citizens and other age groups. In TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analysis of Physical Activities of Senior (65+) as Health Prevention. 1. vyd. Berlín: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2019. p. 35-41. ISBN 978-3-659-53653-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Communication of the Parents – Teachers – Pupils… In PITUŁA, Beata (ed.), WOLNY, Jerzy (ed.). Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019. 256 s. ISBN 9788376389783.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Recenze na monografii Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD. Dialogická osoba a situácia. Guardiniovská edukačná etika a situacionizmus.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Význam předmětových metodiků ve zvyšování kvality edukačního procesu.  Didaktika. Wolters Kluwer. Bratislava. V tisku.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Stres a jeho vliv na výkon ve škole. Manažment školy v praxi [online]. 2019, 10. ISSN 1339-925X. Dostupné z https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/stres-a-jeho-vliv-na-vykon-ve-skole.m-643.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Studie Analýza náchylnosti studentů vysokých škol ke stresu a zvyšování jejich psychické odolnosti a self-efficacy jako prevence vzniku syndromu vyhoření. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(2), 41-64. ISSN 2570-7612. Dostupné také z http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/188.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, SYNEK, Ondřej. Stárnutí a stáří v holistickém pojetí.  In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s 9-21. ISBN 978-80-87723-53-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, NECHLEBOVÁ, Eva. Specifika péče o seniory. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 33-39 ISBN 978-80-87723-53-1.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Communication of the Parents – Teachers – Pupils… In PITUŁA, Beata (ed.), WOLNY, Jerzy (ed.). Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019. 256 s. ISBN 9788376389783.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Ke shlédnutí zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukačně-terapeutický projekt “Prevence relativní školní neúspěšnosti” využitelný v pedagogicko-psychologické praxi. In ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě: v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 160 stran. ISBN 978-80-87723-47-0. Ke shlédnutí zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Efektivní využití asistenta pedagoga ve výuce žáka se specifickými potřebami. Manažment školy v praxi [online]. 2019, 7-8. ISSN 1339-925X. Dostupné z https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/stres-a-jeho-vliv-na-vykon-ve-skole.m-643.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Sociální psychologie a její využití v pomáhajících profesích: studijní texty k distančnímu studiu. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2019. 198 stran. ISBN 978-80-87723-46-3.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, BLAŽKOVÁ Lucie. Využití koučinku ve výživovém poradenství. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2019, 3(1), s. 51-58. ISSN 2570-7612. Dostupné na: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/177.

2018

Dítě s ADHD je „zlobivé“, ale ne nevychované – Vitalia.cz. Vitalia.cz – chytře na život [online]. 2018. [cit. 31.08.2018]. Dostupné z: https://www.vitalia.cz/clanky/dite-s-adhd-je-zlobive-ale-ne-nevychovane/.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukační projekt podpory efektivního studia na vysoké škole. In ŠIMÁNĚ, Michal, DANIELOVÁ, Lenka (Ed.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 2018. 353 stran. ISBN 978-80-7509-569-5. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt sociální práce v oblasti volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení sociálních interakcí matka – dítě jako prevence vzniku rizikových sociálních jevů. In TINKA, Jozef, KRUĽOVÁ, Štefánia, KLEMENTIS, Martin. Dieti v sieti: sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania detí. Bratislava: Rada pre práva dieťaťa. 2018. 114 stran. ISBN 978-80973305-0-7.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Tlak na výkon a přetěžování dětí. Direktor, portál pre riadielov škol. 2018, publikované 2. 7. 2018. ISSN 1339-925X. Dostupné online: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/tlak-na-vykon-a-pretezovani-deti.zs-893.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Time-manažment a autokoučink jako prevencie školní neúspěšnosti žáku. Manažment školy v praxi [online]. 2018, 7-8. ISSN 1339-925X. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Prázdniny a mentální odpočinek dětí mladšího školního věku. Direktor, portál pre riadielov škol. 2018, publikované 26. 6. 2018. Dostupné na https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/prazdniny-a-mentalni-odpocinek-deti-mladsiho-skolniho-veku.zs-890.html.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu – s přihlédnutím k hlubší analýze postojů ve skupině seniorů 70+. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2018. ISBN 978-80-87723-42-5 (PDF). Dostupné z: zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0470-3.

2017

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projects supporting formation of positive attitudes to reading of a child from an early age. (73-85) In Человек читающий: Homo legens–9. Научный сборник статей / Под общ. ред. канд. пед. наук М.В. Белоколенко, ред. англ.текстов Е.Н. Овчинникова.  Москва : Русская ассоциация чтения,издательство «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2017. – 284 с. ISBN 978-5-88373-510-2.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam psychomotorické terapie v reedukační péči o děti s poruchami aktivity typu H-. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2017/8 (1-2), s. 51-56. ISSN 1804-4204, eISSN 1804-4220. Dostupné z: https://www.apa.upol.cz/2017-8-1-az-2/publication#page/50.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Ke shlédnutí zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Projekt „Využití učebního stylu“ jako prevence studijní neúspěšnosti studentů 1. ročníku bakalářského studia. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. Vol 1, No 1, 2017. Praha: VŠTVS PALESTRA, ISSN 2570-7612.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M., NOVÁK, P. Jak na syndrom vyhoření?Manažment školy v praxi [online]. 2017, 9. ISSN 1339-925X. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017 s. 21-28.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, MÜLLEROVÁ, Ivana, NECHLEBOVÁ, Eva. Zájem sester o wellness aktivity jako prostředek prevence syndromu vyhoření. In SYSEL, D. a kol. Prevence. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva Svatá Alžbeta. 2017. ISBN 978-80-223-4295-7.

ŠAUEROVÁ ŠVAMBERK, M.: Reflexe osobnosti pedagoga v díle kardinála Františka Tomáška a její význam pro současnou edukační praxi. In Feber, J., Rusnák, P. (eds.). Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Acta Moralia Tyrnaviensia 7. Trnava: FF TU, 2017. s. 181-193. (353 s.) ISBN 978-80-8082-873-8.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Speciální pedagogika – Úvod do problematiky. 2. upravené vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-87723-34-0 (elektronická publikace).

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Využití vlivu vrstevníka (peer tutoringu) při rozvíjení čtenářství. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Výzkumná studie. Roč. 1, č. 2, 2017. ISSN 2533-7882 (Print). ISSN 2533-7890 (On-line). Dostupné zde.

VADÍKOVÁ, K., M.; ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Význam edukácie v séniu. Etické dôsledky. S. 156 – 164. In GRENDOVÁ, K. (Ed.). Zborník vedeckých prác Ochrana života XVI.: Etické problémy súčasnosti. Pocta sv. Gianne Mollovej. Trnava: FZaSP TU, 2017. 185s. ISBN: 978-80-568-0024-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam outdoorových aktivit v prevenci syndromu vyhoření u učitelů. In: HLAVÁČOVÁ, J., TIMKOVIČ, M., VOJTAŠKO, Ĺ. (Eds.). Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-553-3148-5.

NECHLEBOVÁ, Eva, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Prevence úrazů a pádů u seniorů. In Kolektiv autorů. Preventivní programy v ošetřovatelské péči: sborník 12. vědeck0 mezinárodní konference. [online] Praha 6. dubna 2017. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2017 [cit. 2017-07-07]. ISBN 978‑80‑905728-0-1. Dostupné na: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2017.pdf

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, HUŠINOVÁ Irena. The importance of traditions used in the upcoming projects in order to involve the national minorities into the active social life. Acta Salus Vitae. 2016, 4(2), s. 17-204. ISSN 1805-8787.
Dostupné na: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/104

Recenze: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. VETEŠKA, Jaroslav: Gerontagogika – pedagogicko-psychologická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha: Česká a slovenská andragogika, 2016. ISBN 978-80-905460-4-2. 180 s. In: Life Long Learning, 1/2017.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Sebezkušenostní učení učitelů jako součást dalšího profesního vzdělávání. In VETEŠKA, Jaroslav, ed. Vzdělávání dospělých 2016 – východiska a inspirace pro teorii a praxi = Adult Education 2016 – bases and inspiration for theory and practice: proceedings of the 6th International Adult Education Conference, 13-14th December 2016, Prague, Czech Republic. Prague: Česká andragogická společnost, 2017. 377 stran. ISBN 978-80-905460-6-6.

Odborný posudek externího oponenta výzkumného projektu GAČR
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Oponentský posudek. 2017. ŠPAČKOVÁ, K. a kol. Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2016, ISBN 978-80-7290-863-9.

2016

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Sebezkušenostní výcvik učitelů jako prostředek osobnostního rozvoje a prevence syndromu vyhoření. S. 218 – 235. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné zde.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Volnočasové aktivity českých seniorů aneb čím se baví čeští senioři. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 335 stran. ISBN 978-80-87723-30-2. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a kol. Analýza postojů populace v různých věkových skupinách k vybraným složkám zdravého životního stylu. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2016. 70 stran. ISBN 978-80-87723-24-1.

TILINGER, Pavel, ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza pohybových aktivit seniorů (65+) jako zdravotní prevence. In: Hlaďo, P. (Ed.). ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s. 434 – 446 ISBN 978-80-7509-426-1. Sborník dostupný zde zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, JIRÁSKO, Robin. Analýza postojů seniorů ve věku 70+ ke zdravému životnímu stylu. In: Hlaďo, P. (Ed.) ICOLLE 2016: international scientific conference: 13. – 14. 9. 2016 Křtiny, Czech Republic [CD-ROM]. Brno: Konvoj, 2016, s 434 – 446. ISBN 978-80-7509-426-1. Sborník dostupný zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití outdoorových aktivit v rámci reedukační péče o děti s poruchami aktivity a pozornosti. In: MIROVSKÝ, Tomáš, ed. Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze: kolektivní monografie. Vydání: první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2016. s.54-60. ISBN 978-80-87723-33-3. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém? Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. 198 stran. ISBN 978-80-8168-348-0.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Jak přežít svou vlastní pubertu: i s učiteli a rodiči. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 160 stran. ISBN 978-80-247-5395-9.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam tělesné výchovy v osobnostním rozvoji žáků s poruchami aktivity a pozornosti. In: BAISOVÁ,, K., KRUŽLIAK, M. (Eds.) a kolektiv autorů. Telesná výchova a šport v životě človeka. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen, 2016. ISBN 978-80-228-2922-9.

2015

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2015, roč. 5., č. 1., s. 73 – 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, PITUŁA, Beata. Importance of vulnerable and resilient factors at work children with aktivity disorders. Acta Salus Vitae. 2015, 3(2), 44-51. ISSN 1805-8787.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2015. 146 stran. ISBN 978-80-87723-21-0. Ke shlédnutí zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekt rozvoje čtenářství pro dospívající – “Po stopách Bohumila Hrabala”. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné zde.

2010-2014

ŠAUEROVÁ, Markéta. Mezigenerační učení jako nástroj edukace při podpoře kvality života seniora. In: LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně. s. 291-300. ISBN 978-80-7509-001-0. Sborník dostupný zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Rozvíjení čtenářství u dětí mladšího školního věku – teorie a praxe rozvíjení čtenářství v podmínkách rodinné edukace. Praha. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2014. 255 stran. ISBN 978-80-87723-16-6. Ke stažení zde.

ŠAUEROVÁ, M. Individuální přístup v tělesné výchově jako prostředek motivace žáků k účasti na pohybových aktivitách. In HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Wellness, zdraví a kvalita života: sborník sdělení z mezinárodní konference “Wellness, zdraví a kvalita života” konané 17.-18.10.2013: Praha, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2014. s. 151 – 159. ISBN 978-80-87723-10-4. Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, M. Využití outdoorových aktivit při motivaci dětí a dospívajících k četbě i k prevenci pasivního způsobu života. In: Kolektiv autorů. Recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen: ÚTVŠ TU vo Zvolene, 2014. ISBN 978-80-228-2684-6.

ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87723-09-8. Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta; SCHÄTZOVÁ, Věra. Význam diagnostiky učebních stylů v podpoře studia vysokoškolských studentů. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 21., č. 1., 2013. ISSN 1210-6658. Dostupné ZDE.

ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87723-07-4. Dostupné ZDE.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam prožitku při podpoře čtenářství a čtenářské gramotnosti. In: ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87723-07-4. Dostupné ZDE.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Hodnocení významu programu zacházení z pohledu dlouhodobě odsouzených. Str. 181 – 189. In. Kolektiv autorů. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica. Ružomberok. Číslo 1, február 2013, ročník XII. 233 s. ISSN 1336-2232.

ŠAUEROVÁ, Markéta. The Wellness Activities in the Ageing Process. S. 68-74. Acta Salus Vitae. Vol.1, Number 1, 2013. Praha: VŠTVS Palestra & Society of Research in Wellness Prague, CR. ISSN 1805-8787. Dostupné také z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/actasalusvitae/article/view/8/6.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití literární tvorby Eduarda Štorcha v projektech rodinné edukace zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti dospívajícího chlapce s multifaktoriálním zdravotním handicapem. Kazuistická studie. [DVD-ROM]. In ČUŘÍN, M., VÍŠKA, V., PODOLÁKOVÁ, I. (Eds.). Gramotnost ve škole – sborník příspěvků z konference. Hradec Králové: PedF UHK, 2013. ISBN 978-80-905245-0-7.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Význam edukačních programů pro seniory v prevenci aktivního stáří [CD–ROM]. In DANIELOVÁ, Lenka, JANDERKOVÁ, Dita, VYLEŤAL, Pavel, FOLTOVÁ, Lucie (eds). Vybrané trendy celoživotního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. S. 251- 256. ISBN 978-80-7375-883-7. [CD-ROM].  Monografie dostupná ZDE, nebo na vyžádání v knihovně.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Využití technických prostředků a moderních technologií v rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti dítěte. [DVD-ROM]. In ANDRES, P., VALIŠOVÁ, A. a kol. Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami. ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, katedra inženýrské pedagogiky, 2013. ISBN 978-80-01-05287-7.

ŠAUEROVÁ, M. Možnosti projektů volnočasových aktivit v prevenci sociální exkluze. In KOCUROVÁ, Marie, ed. a kol. Rodina v II. decenniu 21. století. Vyd. 1. Praha: Educa Service, 2013. s. 182-191. ISBN 978-80-87306-13-0.

ŠAUEROVÁ, Markéta, ŠPAČKOVÁ, Klára a NECHLEBOVÁ, Eva. Speciální pedagogika v praxi: [komplexní péče o děti se SPUCH]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 248 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4369-1.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Motivace odsouzených mužů ve výkonu trestu k účasti na celoživotním vzdělávání. In: VETEŠKA, Jaroslav, ed. a SALIVAROVÁ, Jarmila, ed. Vzdělávání dospělých – příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Vyd. 1. Praha: Educa Service, 2013. 416 s. ISBN 978-80-87306-12-3.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Philosophical Basis of Senior Education. Studia Edukacyjne. Num. 19/2012. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. S. 145 – 158. ISBN 978-83-232-2351-1. ISBN 978-83-232-2351-1. ISSN 1233-6688.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Edukace klientů ve wellness. In: HOŠEK, V., TILINGER, P. (Eds.). Wellness a bio-psycho-sociální kontext. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference VŠTVS Palestra. Praha: VŠTVS Palestra, 2012. S. 95 – 103. ISBN 978-80-904815-6-5. Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Essential Sources of Effectiveness Communication of the Parents and Teachers. US-China Education Review B. Vol. 2. Nu. 11, November 2012. S. 956 – 959. ISSN 2161-6248. DOI:10.17265/2161-6248/2012.11B.005. Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Vliv vývoje sociálních interakcí dětí předškolního a mladšího školního věku na možnost podpory čtenářské gramotnosti v rodinné edukaci. S. 126 – 136. Pedagogika, roč. LXII – 2012, č. 1-2. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. ISSN 0031-3815. Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra : European Science and Art Publishing, ©2011. 161 s. Vědecká monografie. ISBN 978-80-904815-5-8. Dostupné zde.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Didactic Aspect of Physical Activities in Education of ADHD Syndrome Affected Children. In: ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena a HÁTLOVÁ, Běla. Psychomotor therapy in mental health care. Ústí nad Labem: University of J.E. Purkyně, ©2011. s. 55-70 Monography. ISBN 978-80-7414-439-4.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Volba vhodných pohybových aktivit jako součást edukace dítěte s ADHD. In. BALÁKOVÁ, V., KIRCHNER, J. (Eds.) Psychologie sportu v praxi aneb nedílná součást přípravy sportovce. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní konference 2. – 3. 12. 2011, FF UK, Praha, 2011, S. 29 – 38. ISBN 978-80-7308-375-5.

ŠAUEROVÁ, Markéta. Osobnostní rozvoj wellness praktiků v celoživotním vzdělávání. Studie. Life Long Learning. Vol. 1, No. 2, s. 72 – 85. Nezávislý recenzovaný vědecký časopis. Brno: Mendelova Univerzita, 2011. ISSN1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25902-

ŠAUEROVÁ, Markéta.The Significance of Social Experience of Children Together with Their Parents and the Family Education. Studia Edukacyjne. Num. 13. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010. ISBN 978-83-232-2351-1, ISSN 1233- 6688.