Modernizace studia bakalářských a magisterských studijních programů s využitím nových metod výuky a vytvoření zázemí pro posílení mezinárodních vztahů

Cílem projektu je vytvoření nových studijních programů zaměřených na praxi, nově vytvořených elearningových opor pro studenty bakalářského a magisterského studia a dále posílení zájmu o výměnné zahraniční pobyty vytvořením e-learningového prostředí pro zahraniční studenty. Vznik e-learningových opor reflektuje požadavky a potřeby studentů, začleňuje využívání moderních technologií do výuky.

Datum zahájení: 1. 4. 2019
Datum ukončení: 31. 12. 2022

Projekt je rozdělen do 4 klíčových aktivit:

  1. Řízení projektu (administrace projektu, koordinace činností, komunikace s řídícím orgánem)
  2. Zkvalitnění vzdělávací činnosti, moderní výukové trendy, distanční forma studia a zvýšení kvalifikace nebo pedagogické kompetence akademických a neakademických pracovníků (vytváření 10 komplexních studijních opor pro studenty bakalářského a magisterského studia, rozšíření e-learningu)
  3. Tvorba nových nebo úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů zohledňujících potřeby praxe (dokončení akreditačního procesu nových/reakreditovaných studijních programů)
  4. Posílení internacionalizace na VŠ a vytvoření e-learningového prostředí v anglickém jazyce vytvoření e-learningových studijních opor pro zahraniční studenty, posílení vazeb se zahraničními VŠ, aktivní zapojení do mezinárodních institucí)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.