Předměty MBA studia jsou rozděleny do osmi základních modulů:

  1. Diplomový seminář
  2. Ekonomie
  3. Management sportovních klubů a svazů
  4. Manažerská ekonomika
  5. Management sportovních zařízení a jejich provoz
  6. Marketing a komunikace
  7. Manažerské zručnosti a lidské zdroje
  8. Event management a marketing
  9. Závěrečná práce

 

1. Diplomový seminář

1.1 Diplomový seminář

1.2 Metody aplikované statistiky

Stručná anotace:  

Posláním modulu je v rámci kurzu Diplomový seminář průběžnou prací a konzultacemi seznámit studenty s požadavky, metodami a zdroji, které jsou potřebné k vypracování seminárních prací, projektu MBA práce a následně ke zpracování MBA práce. 

MBA práce mívají často podobu případových studií, formou zaměření i zpracování se tak liší od jiných typů prací, které studenti zpracovávají. Důraz je kladen právě na tuto formu závěrečných prací. Co však nevylučuje i jinou formu závěrečné práce.

Pozornost se zaměřuje na navázání kontaktu s praxí (prostřednictvím praxe v konkrétní firmě, nejčastěji formou stínování konkrétní pozice), správné sestavení případové studie a adekvátní písemnou prezentaci této studie. 

Důraz je dále věnován objasnění principů tvorby odborného textu i zásadám formální úpravy prací.

Výstupem předmětu je schválený vypracovaný projekt MBA práce se všemi předepsanými náležitostmi (cíl, problém, rozpracování obsahu kapitol, konkretizace bibliografických zdrojů, postup organizace práce, časový postup). Formální struktura projektu (podklad pro zadání závěrečné práce) je dána usměrněním školy. 

Kurz „Metody aplikované statistiky“ je zaměřen na práci s ekonomickými daty a na porozumění výsledkům statistických analýz a postupů, které se provádějí a využívají v podnikové sféře a ve státní správě. Jedním z cílů kurzu je i osvojení si statických metod potřebných k zpracování závěrečné práce Programu MBA.

 

2. Ekonomie

2.1 Mikroekonomie

2.2 Makroekonomie

2.3 Současné trendy světové ekonomiky

2.4 Legislativní prostředí Evropské unie

Stručná anotace: 

Modul poukazuje na vztah ekonomie a sportu, představuje určité ekonomické aspekty spojitosti tělesné výchovy, sportu a pohybové rekreace z hlediska institucionálního, mikroekonomického, makroekonomického, z hlediska veřejné ekonomie, veřejných financí. Svým obsahem zahrnuje i určité regionální a komunální ekonomické hlediska ovlivňující investiční aktivity, zaměstnanost, hospodářský růst. 

Modul je orientován na stručný vývoj, hlavní trendy a aktuální stav ve vývoji světové ekonomiky. Obeznamuje studenty s hlavními aktéry světového ekonomického systému (státy, mezinárodní organizace, transnacionální korporace, regionální integrace) a jejich vzájemné vazby. Na základě porozumění procesům ekonomické integrace vytváří podmínky pro pochopení možností a limitů efektivnějšího zapojení České republiky do globální ekonomiky.

Z pohledu odvětví sektoru sportu je důležité jeho postavení v ekonomice a tím i významný podíl politiky sportu na regulaci odvětví ve smyslu jeho optimalizace s cílem významného přínosu pro společnost. 

Modul poskytuje informace o Evropské unii, historickém vývoj evropské integrace, institucích EU zaměřených na hospodářství a jejich činnost. Rovněž dává studentům pohled na rozhodovací proces, podle kterého orgány EU postupují při vypracovávání právních předpisů. Navazuje na problematiku měnové integrace, Euro a eurozóna, na vnitřní hospodářskou politiku EU. Klade důraz na její politiky v oblasti sportu. Věnuje se taky změnám postavení EU ve světové ekonomice. Uvádí i aktuální otázky EU.

 

3. Management sportovních klubů a svazů

3.1 Ekonomická analýza sportovních odvětví

3.2 Analýza sportovního prostředí

3.3 Business modely a jejich ekonomické aspekty

Stručná anotace:

Modul reflektuje nejnovější poznatky v oboru z domácí i světové literatury. Poskytuje aktuální informace o specifikách při uplatňování teorie managementu ve sportovním prostředí. Věnuje se otázkám struktury a řízení sportovních organizací ve veřejném sektoru, neziskovém sektoru a v profesionálním sportu z pohledu aplikace základních manažerských funkcí. Student má možnost seznámit se s uplatňováním principů strategického plánování, organizace, vedení a řízení lidských zdrojů a kontroly i s problematikou měření výkonnosti sportovních organizací – se zásadami jejich dobré správy. 

Business model jako modelová prezentace logických souvislostí, kde organizace, resp. podnik tvoří přidanou hodnotu pro zákazníka a zároveň vytváří výnos pro organizaci. Definice business modelů se různí; důležitý je fakt, že ohraničujeme business model a strategii podniku, organizace. Významnou část tvoří objasnění potřeby business modelů v praxi a jejich typologie.

 

4. Manažerská ekonomika

4.1 Ekonomika podniku

4.2 Manažerské finance

4.3 Projektový management

 Stručná anotace: 

Sportovní klub se v mnoha ohledech podobá podniku v tradičním pojetí. Jednou z  jeho charakteristik je i orientace na zisk, přínosy a jejich maximalizaci. Sport je prudce se rozvíjející sektor současnosti i budoucnosti. Sportovní podniky produkují a uvádějí na trh výrobky a služby pro konsum, spotřebu, zásobují sportující vysoce hodnotnými sportovními potřebami, odbornými obchodnými a poradenskými výkony, atraktivními pohybovými nabídkami a emocionálními životními zážitky. 

Úkolem manažera podniku působícího v sektoru sportu, je kromě jiného, taky řídit obchodní činnosti a uvádět na trh sportovní produkty. Ekonomie sportu přináší svou specifickou formou interdisciplinární pohled do ekonomie tělesné kultury jako také; ekonomie sportu využívá svých vlastních výrazových prostředků sloužících k systémovému zkoumání vlivů tělesné kultury na člověka a hospodářské prostředí.

Nedílnou součástí předmětu je také problematika etického chování, leadershipu, motivace  v podniku i se specifikami pro sportovní prostředí jako jedněch z podpůrných funkcí podniku: řízení lidských zdrojů a leadershipu.

 

5. Management sportovních zařízení a jejich provoz

5.1 Management sportovních organizací a sportovních zařízení

5.2 Management efektivnosti sportovních zařízení

5.3 Facility management a event management

 Stručná anotace: 

Modul poskytuje poznání o organizování a řízení sportovních organizací na základě různých forem institucionalizace organizací a společností – neziskové organizace, obchodní společnosti. 

Zabývá se principy vzniku, fungování a zániku sportovních organizací, jejich organizačními strukturami a finančním řízením. Rovněž uvádí poznatky z oblasti ekonomiky a řízení sportovních zařízení a pojednává o provozovatelích a investorech sportovní infrastruktury, urbanistických normách a jejich porovnání se zahraničím.

Poskytuje poznatky o významu a postavení hlavních organizátorů sportovních akcí: Mezinárodní olympijský výbor (MOV), Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), Mezinárodní hokejová federace (IIHF), organizační výbory her, municipality, stát a regiony, sponzoři, investoři a finanční toky, marketingové agentury, diváci.

 

6. Marketing a komunikace

6.1 Sport, marketing, společnost a trendy

6.2 Integrovaná marketingová komunikace a reklama

6.3 Sport a média – Public Relations, Media Relations

6.4 Sportovní právo a právní aspekty sportovního marketingu

Stručná anotace: 

Modul seznamuje posluchače s aspekty práce pracovníka marketingu ve sportovní organizaci: nároky pracovní funkce na kreativitu při hledání financí pro zajištění sportovní činnosti nebo provozu sportovního zařízení. Trénink praktických zkušeností. Další znalosti ze specifických oblastí ve sportu: výrobci a prodejci sportovního vybavení, sportovní soutěže, profesionální sportovní kluby, ale i neziskové organizace ve sportu. 

Dynamika sektoru sportu v prostoru a v času si vyžaduje co nejefektivnější a nejrychlejší řízení o záležitostech, které denně zasahují do tohoto specifického prostředí. 

Modul je zaměřen i na vztah sportu a práva, na sportovní legislativu v ČR, na Evropskou legislativu v oblasti sportu; zejména však na právní úpravy reklamy a sponzoringu ve sportu.

 

7. Manažerské zručnosti a lidské zdroje

7.1 Řízení lidských zdrojů a teamwork

7.2 Coaching ve sportu

7.3 Etické aspekty leadershipu, motivační leadership v týmech 

Stručná anotace: 

Modul je koncepčně orientován na předměty poskytující poznatky a praktické aplikace řízení lidských zdrojů a týmové práce, coachingu; zdůrazňuje etické aspekty leadershipu. Rovněž je změřen na motivační leadership a emoční inteligenci. Akcentuje specifika ve sportu jednotlivců i týmů.

Prostřednictvím úkolů určených k samostudiu vytváří předpoklady pro obohacení poznání ve vztahu k použitelnosti manažerských funkcí v prostředí sportovních organizací.

 

8. Event management a marketing

8.1 Event management

8.2 Sponzoring a sportovní akcie

8.3 Pořádání akcí v ČR a v zahraničí

 Stručná anotace: 

Problematika eventů v rámci sportovního odvětví je velmi úzce propojena s managementem a marketingem (s důrazem na komunikaci, distribuci a marketingovou analýzu). Samostatnou pozornost dále žádá oblast financování eventů a s tím spojené partnerství a sponzoring.  Významnou částí je pak problematika mega-event akcí.

 

9. Závěrečná práce

Stručná anotace:

Modul spočívá ve zpracování a obhájení závěrečné práce – Master Thesis; prerekvisitou je projekt MBA práce, na který je kladen důraz v 1. modulu – Diplomový seminář. V průběhu studia a v rámci ukončování jednotlivých předmětů a modulů bude mít student možnost zpracovávat dílčí úkoly své závěrečné práce a tím i v průběhu studia celou práci konzultovat a precizovat.

Zpracování a úspěšné obhájení závěrečné písemné práce, kterou posluchač strukturuje v průběhu studia, je předpokladem ukončení studijního programu MBA.

Tematicky budou závěrečné práce zaměřeny zejména na řešení konkrétních problémů z oblasti pracovních aktivit účastníka studijního programu.