Odborný profil – Rudolf Psotta

 • Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Kontakty:

 • psotta@palestra.cz
 • Rektor VŠTVS PALESTRA
 • Katedra wellness a výživy
 • Trenérská škola
 • Vysokoškolský pedagog
 • Profesor kinantropologie na VŠTVS Palestra a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1987 až 2009 na Univerzitě Karlově v Praze (MFF, PeF, FTVS).

 

Akademický rozvoj

 • 1984 – magistr – obor biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze) a tělesná výchova (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK; FTVS)
 • 1987 – doktor pedagogiky (PaedDr.)
 • 1998 – Ph.D. v oboru Kinantropologie (FTVS UK) Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004 – docent v oboru Kinantropologie (FTVS UK)
 • 2013 – profesor v oboru Kinantropologie (FTK Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Další odborná kvalifikace: Trenérsko – manažérská UEFA profi-licence fotbal

Výzkumná činnost

 • senzomotorika a psychomotorika člověka, s aplikacemi do pohybových aktivit a sportu různých skupin populace a intervencí pro jedince s neurovývojovými poruchami (DCD, ADHD) a jinými funkčními deficity (zrakově postižení);
 • hodnocení senzomotorických a kognitivních funkcí a diagnostika jejich deficit
 • (oba body výše – aplikace do školství, speciální pedagogiky, pedagogické psychologie, poradenské a klinické psychologie).
 • testování tělesné výkonnosti běžné a sportující populace, se zaměřením na aerobní a anaerobní kapacitu a svalovou sílu.
 • Oborové začlenění odborné a výzkumné činnosti dle CEP: Pedagogika a školství; Psychologie; Ostatní lékařské obory.

Výzkumné projekty

Řešitel nebo spoluřešitel 9 výzkumných grantových projektů (GAČR, TAČR, aj.). Projekty řešené v současnosti:

 • Účinky metody quiet eye na pozornost, a kognitivní a senzomotorické funkce u dětí s ADHD. Grantová agentura ČR, projekt 19-18787S (2019-2021)
 • E/tele testovací systém pro hodnocení senzomotorických funkcí u školních dětí – podpora společného vzdělávání v ČR. Technologická agentura ČR, projekt TL 03000219.

Současná vědecká spolupráce se zahraničními pracovišti: University of  Nevada Las Vegas (USA), Akademia Wychowania Fyzicznego AWF Katovice (Polsko).

Výstupy výzkumné činnosti

 • Publikace: 34 na Web of Science, 31 ve Scopus, 108 v RIV (Rejstříku informací o výzkumu Rady vlády ČR).
 • Ohlasy vědeckých publikací: 169x na Web of Science (h-index 7), 267x ve Scopus, 1009x na Google Scholars.
 • hlavní autor dvou monografíí, spoluautor 5 monografií, autor tří učebnic

Další odborné aktivity

 • člen hodnotícího panelu Medical and Health Sciences Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI)
 • zástupce ČR v International Working Board of International Research Society on DCD
 • člen redakčních rad časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu Kinantropologie FTK UP (2010-dosud)
 • člen Vědecké rady FTK UP v Olomouci (2011-2017)
 • školitel v postgraduálním doktorském studiu v oboru Kinantropologie (na FTK UP).

Pedagogická činnost

 • Přednášky/semináře v předmětech: VŠTVS Palestra – Tvorba kondičních progamů, Specifika testování motorických schopností u jedinců s disability; FTK UP – Antropomotorika, Motorika ve sportu, Řízení pohybu a pohybové učení, Motor control and learning (student Erasmus), Advanced Motor Learning in Adapted Physical Activity (student Katolické Univerzity v Leuven, Belgie).
 • Kurzy pro postgraduální doktorské stadium: Percepce a kognice ve sportu, Teorie a didaktika sportu (na FTK UP).

Ostatní aktivity

 • Je odborníkem na fotbal – držitel trenérské fotbalové profi-licence UEFA, bývalý hráč Bohemians Praha, trenér (Dukla Praha, Bohemians, asistent týmu ČR do 21 let (1991).
 • Působil v různých odborných funkcích a metodických komisích Českomoravského fotbalového svazu, vedoucí a lektor licenčního studia trenérů licence A a profi-licence (1991- 2003).
 • Manažer a lektor mezinárodních kurzů fotbalových trenérů (USA, Saúdská Arábie).
 • Působil jako odborný poradce (Bohemians Praha, FK Neratovice, reprezentační tým žen ČR).
 • Se svým týmem poskytuje fyziologická vyšetření trénovanosti fotbalistů (např. Bohemians Praha, SK Slavia Praha, Viktoria Plzeň, Slezský FC Opava, FK Mladá Boleslav).