Odborný profil – Rudolf Psotta

 • Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Kontakty:

 • psotta@palestra.cz
 • Rektor VŠTVS PALESTRA
 • Katedra wellness a výživy
 • Trenérská škola
 • Vysokoškolský pedagog
 • Profesor kinantropologie na VŠTVS Palestra a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1987 až 2009 na Univerzitě Karlově v Praze (MFF, PeF, FTVS).

 

Akademický rozvoj

 • 1984 – magistr – obor biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze) a tělesná výchova (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK; FTVS)
 • 1987 – doktor pedagogiky (PaedDr.)
 • 1998 – Ph.D. v oboru Kinantropologie (FTVS UK) Univerzity Karlovy v Praze
 • 2004 – docent v oboru Kinantropologie (FTVS UK)
 • 2013 – profesor v oboru Kinantropologie (FTK Univerzita Palackého v Olomouci)
 • Další odborná kvalifikace: Trenérsko – manažérská UEFA profi-licence fotbal

Výzkumná činnost

 • senzomotorika a psychomotorika člověka, s aplikacemi do pohybových aktivit a sportu různých skupin populace a intervencí pro jedince s neurovývojovými poruchami (DCD, ADHD) a jinými funkčními deficity (zrakově postižení);
 • hodnocení senzomotorických a kognitivních funkcí a diagnostika jejich deficit
 • (oba body výše – aplikace do školství, speciální pedagogiky, pedagogické psychologie, poradenské a klinické psychologie).
 • testování tělesné výkonnosti běžné a sportující populace, se zaměřením na aerobní a anaerobní kapacitu a svalovou sílu.
 • Oborové začlenění odborné a výzkumné činnosti dle CEP: Pedagogika a školství; Psychologie; Ostatní lékařské obory.

Výzkumné projekty

Řešitel nebo spoluřešitel 9 výzkumných grantových projektů (GAČR, TAČR, aj.). Projekty řešené v současnosti:

 • Účinky metody quiet eye na pozornost, a kognitivní a senzomotorické funkce u dětí s ADHD. Grantová agentura ČR, projekt 19-18787S (2019-2021)
 • E/tele testovací systém pro hodnocení senzomotorických funkcí u školních dětí – podpora společného vzdělávání v ČR. Technologická agentura ČR, projekt TL 03000219.

Současná vědecká spolupráce se zahraničními pracovišti: University of  Nevada Las Vegas (USA), Akademia Wychowania Fyzicznego AWF Katovice (Polsko).

Výstupy výzkumné činnosti

 • Publikace: 34 na Web of Science, 31 ve Scopus, 108 v RIV (Rejstříku informací o výzkumu Rady vlády ČR).
 • Ohlasy vědeckých publikací: 169x na Web of Science (h-index 7), 267x ve Scopus, 1009x na Google Scholars.
 • hlavní autor dvou monografíí, spoluautor 5 monografií, autor tří učebnic

Další odborné aktivity

 • člen hodnotícího panelu Medical and Health Sciences Rady vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace (VaVaI)
 • zástupce ČR v International Working Board of International Research Society on DCD
 • člen redakčních rad časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura
 • člen Oborové rady doktorského studijního programu Kinantropologie FTK UP (2010-dosud)
 • člen Vědecké rady FTK UP v Olomouci (2011-2017)
 • školitel v postgraduálním doktorském studiu v oboru Kinantropologie (na FTK UP).

Pedagogická činnost

 • Přednášky/semináře v předmětech: VŠTVS Palestra – Tvorba kondičních progamů, Specifika testování motorických schopností u jedinců s disability; FTK UP – Antropomotorika, Motorika ve sportu, Řízení pohybu a pohybové učení, Motor control and learning (student Erasmus), Advanced Motor Learning in Adapted Physical Activity (student Katolické Univerzity v Leuven, Belgie).
 • Kurzy pro postgraduální doktorské stadium: Percepce a kognice ve sportu, Teorie a didaktika sportu (na FTK UP).

Ostatní aktivity

 • Je odborníkem na fotbal – držitel trenérské fotbalové profi-licence UEFA, bývalý hráč Bohemians Praha, trenér (Dukla Praha, Bohemians, asistent týmu ČR do 21 let (1991).
 • Působil v různých odborných funkcích a metodických komisích Českomoravského fotbalového svazu, vedoucí a lektor licenčního studia trenérů licence A a profi-licence (1991- 2003).
 • Manažer a lektor mezinárodních kurzů fotbalových trenérů (USA, Saúdská Arábie).
 • Působil jako odborný poradce (Bohemians Praha, FK Neratovice, reprezentační tým žen ČR).
 • Se svým týmem poskytuje fyziologická vyšetření trénovanosti fotbalistů (např. Bohemians Praha, SK Slavia Praha, Viktoria Plzeň, Slezský FC Opava, FK Mladá Boleslav).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PSOTTA, Rudolf, KRAUS, Josef, KREJČÍ, Milada, JURAS, Grzegorz. Phasic alertness indicated by simple motor reaction time in late childhood: The effect of age and sex. Acta Gymnica, 2021, vol. 51, no 2; , 511 Article e2021.022,  https://doi.org/10.5507/ag.2021.022.