Řád přijímacího řízení

Článek 1
Základní ustanovení

Přijímání ke studiu na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (dále jen “VŠTVS”) se řídí § 48 až 51 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), statutem VŠTVS (dále jen “statut”). Řád přijímacího řízení VŠTVS (dále jen “řád”) upravuje podmínky pro přijetí a průběh přijímacího řízení na VŠTVS.

Článek 3
Vyhlášení přijímacího řízení

  1. Rektor upřesňuje podmínky pro přijetí ke studiu na následující akademický rok vždy na začátku akademického roku předcházejícího. Rektor tyto podmínky vyhlašuje po předchozím schválení akademickým senátem VŠTVS.
  2. Při vyhlášení přijímacího řízení se zveřejňují podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, lhůta pro podání přihlášek, nejvyšší možný počet přijímaných studentů ke studiu v příslušném studijním programu, výše poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením, termín přijímací zkoušky, forma a rámcový obsah přijímací zkoušky, kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky a možnosti prominutí některé části přijímací zkoušky.