Anatomie, medicína

ENANATOMY OF THE HUMAN BODYE-reprint – 20. vydání klasického, bohatě ilustrovaného Greyova Anatomického atlasu. (Philadelphia: Lea & Febiger, 1918. — New York : Bartleby.com, 2000.
ENANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINEEncyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století (Philadelphia : W.B. Saunders, 1897).
CSBIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLACA – MEDVIKRegistruje veškerou odbornou literaturu z lékařství a zdravotnictví, která je vydávána na území ČR a SR (SR do roku 2001). Zahrnuje i odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí (bohemika a slovacika). Zpracovává monografie, časopisecké články, recenze, referáty, statě ze sborníků aj. Články jsou zpracované již od r. 1967. Online je od r. 1999.
ENBIOMED CENTRAL OPEN ACCESSBioMed Central je nezávislý vydavatel publikující více než 180 online volně dostupných časopisů zahrnující biologii a medicínu.
ENBROUGHT TO LIFE / Exploring the History of MedicineDějiny medicíny v obrazech, textech, tématech, předmětech, videopořadech a biografických medailónech ze sbírek a zápůjček londýnského Science Museum.
ENFREEBOOKS4DOCTORSUmožňuje volný přístup k lékařským e-kniham.
ENFREE MEDICAL JOURNALSPřístup k volně dostupným časopisům z oblasti medicíny.
ESHISTORIA DE LA MEDICINALékařské eponymy, biografie, chronologie, terminologie, historické soustavy a další informace z dějin medicíny.
ENHISTORY OF HEALTH SCIENCESDějiny lékařských věd / tematicky a organizačně členěný přehled webových zdrojů (projekt Medical Library Association, USA).
ENHISTORY OF MEDICINEDějiny medicíny / sbírky a dokumenty ve fondech National Library of Medicine, USA.
ENHONselectVyhledávací portál (termíny MeSH aj.) výhradně autoritativních medicínských a zdravotnických informačních zdrojů (projekt HON Foundation).
ENMEDICAL MATRIXPortál recenzovaných, anotovaných a průběžně vyhodnocovaných klinických informačních zdrojů.
ENMEDHUNTVyhledávací portál medicínských a zdravotnických informačních zdrojů, splňujících kritéria „HON Code of Conduct“ (projekt HON Foundation).
CSMEDVIKMedicínská virtuální knihovna (katalogy v bázi Národní lékařské knihovny).
ENREACTOME / A curated knowledgebase of biological pathwaysDatabáze rozličných reakčních schémat, cyklů a cest v biologii člověka.
CSWIKISKRIPTAMedicínské výukové materiály. jsou prostorem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských výukových materiálů. WikiSkripta byla vytvořena pro studenty a učitele všech lékařských fakult ČR a SR. Jsou určena převážně pro pregraduální výuku a postupně se plní výukovými texty. O podporu autorů a dodržování úrovně a pravidel se stará redakce.

Jazyky

ENUSING ENGLISH.COMUživatelská jazyková „příručka“ pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk.

Biomedicína, medicína

ENBIOMEDICAL INFORMATION RESOURCES & SERVICESObsáhlý, tematicky členěný portál biomedicínských informačních zdrojů, stránek a služeb (původně projekt Karolinska institutet, nyní pod správou KTH – Sveriges största tekniska universitet).
ENCISMeF / Catalogue et Index des Sites Médicaux FrancophonesBrána pro přístup k frankofonním biomedicínským informačním zdrojům (provozuje: Hopitaux de Rôuen).
ENDATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGYBiomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien).
ENENTREZVyhledávací portál biomedicínských databází (projekt National Center for Biotechnological Information /NCBI/).
ENHISTORY OF BIOMEDICINEDějiny biomedicíny / chronologicky a na civilizační okruhy řazený přehled webových zdrojů (projekt knihovny Karolinska Institutet).
ENNATIONAL CENTER OF BIOTECHNOLOGY INFORMATIORozcestník pro biomedicínské obory.
ENNLM GATEWAYBrána k biomedicínským databázím (National Library of Medicine).
ENPUBMEDVolně přístupné rozhraní k databázi MEDLINE, která obsahuje citace a většinou i abstrakta biomedicínských odborných článků v angličtině i národních jazycích. U většiny článků je i odkaz na plný text, ten však již může být zpoplatněn vydavatelem příslušného časopisu. PubMed je provozován United States National Library of Medicine a National Institutes of Health jako část informačního systému Entrez.

Ekonomické vědy

CSDYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮTabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus).
ENRESEARCH PAPERS IN ECONOMICS (RePEc)RePEc je databáze publikací s výsledky výzkumu v oblasti ekonomie.
ENRESOURCES FOR ECONOMISTS ON THE INTERNETVyhledavač ekonomických informací.
ENWORLDCATNejvětší souborný katalog na světě. Tvoří ho členské knihovny OCLC (Online Computer Library Center). Obsahuje více než 1,6 bilionů záznamů monografií, periodik, hudebnin, map, audiovizuálních dokumentů, filmů a dalších druhů dokumentů ze všech vědních oborů v asi 470 jazycích s lokacemi 11 tis. knihoven ze 112 států.
ENWORLD WIDE WEB RESOURCES IN EKONOMICSKategorizuje volně dostupné informace v ekonomice na WWW.

Prevence, nemoci, zdraví

ENANOMALIES AND CURIOSITIES OF MEDICINEEncyklopedická sbírka vzácných a neobvyklých medicínských případů, od starověku až ke konci 19. století (Philadelphia : W.B. Saunders, 1897).
CSBIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLACARegistruje veškerou odbornou literaturu z lékařství a zdravotnictví, která je vydávána na území ČR a SR (SR do roku 2001). Zahrnuje i odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí (bohemika a slovacika). Zpracovává monografie, časopisecké články, recenze, referáty, statě ze sborníků aj. Články jsou zpracované již od r. 1967. Online je od r. 1999.
CSBIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA RETROObsahuje monografie, články, recenze, referáty, statě ze sborníků a další odbornou literaturu z lékařství a zdravotnictví, která vycházela na území ČR a SR v letech 1953 – 1956 a 1977 – 1998.
ENCDC / Centers for Disease Control and PreventionStatistické údaje o prevenci nemocí.
ENCENTRALIZED INFORMATION SYSTEM FOR INFECTIOUS DISEASES (CISID)Informační systém přenosných nemocí (infekce, imunizace, epidemie) obyvatelstva evropských zemí.
ENDATABASES ON MEDICINE AND MOLECULAR BIOLOGY Biomedicínské informační zdroje a obrazové databáze (projekt Allgemeines KrankenHaus Wien).
ENDISEASES DATABASESouborný databázový portál informačních zdrojů a odkazů, vztahujících se k problematice dané choroby (určeno pro potřeby referenční a vzdělávací).
CSDYNAMICKÉ TABULKY ZDRAVOTNICKÝCH UKAZATELŮ / DPS-kTabelární údaje pro ČR: demografie, zdravotní stav, služby, výdaje a ekonomika, životní prostředí, novotvary (projekt EU/WHO Copernicus).
CSeMEDICINEUcelený soubor vědeckých recenzovaných článků, pojednávajících o chorobách a zdravotních poruchách (oborově členěná klinická a vzdělávací databáze).
ENEUROPEAN NUTRITION AND HEALTH REPORTAnalýza výživového a zdravotního stavu obyvatelstva zemí a geografických oblastí EU (tabulky-grafy-trendy). Souhrn údajů publikován samostatně jako „ Executive Summary „.
ENFooDB / The Food Component DatabaseSložky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada).
ENGENE REVIEWSDatabáze přehledových expertních článků o dědičně podmíněných onemocněních: diagnostika, poradenství, léčba (indexováno v PubMed)
ENHISTORY OF HEALTH SCIENCESDějiny lékařských věd / tematicky a organizačně členěný přehled webových zdrojů (projekt Medical Library Association, USA).
ENIUHPE PUBLICATIONSSoubor vzdělávacích a osvětových publikací zaměřených na podporu zdraví (projekt International Union for Health Promotion and Education).
ENMEDICAL MATRIXPortál recenzovaných, anotovaných a průběžně vyhodnocovaných klinických informačních zdrojů.
ENNUTRITION POLICY DATABASEVýživová politika evropských zemí, sledování výživového stavu obyvatelstva, výživová doporučení a intervence.
ENPROTEIN EntrezSouborná databáze proteinů.
ENPUBGENESíťově strukturovaná, s PubMed a Google provázaná bibliografická databáze prací popisujících geny a proteiny.
ENPRISON HEALTH DATABASELéčebně-preventivní péče a podpora zdraví ve vězeňských zařízeních zemí Evropy.
ENRxList / The Internet Drug IndexPřehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích.
ENSCOPPI / Structural Classification of Protein-Protein InterfacesStrukturní klasifikace vzájemných interakcí proteinů (projekt Biotechnologisches Zentrum der TU-Dresden).
ENWORLDCATNejvětší souborný katalog na světě. Tvoří ho členské knihovny OCLC (Online Computer Library Center). Obsahuje více než 1,6 bilionů záznamů monografií, periodik, hudebnin, map, audiovizuálních dokumentů, filmů a dalších druhů dokumentů ze všech vědních oborů v asi 470 jazycích s lokacemi 11 tis. knihoven ze 112 států.
CSZDRAVÍ-EU / Portál EU o veřejném zdravíVeřejné zdraví / kvalifikované informace, iniciativy a programy EU a jejích členských zemí (portál určen zdravotníkům, politikům i širší veřejnosti).

Pedagogika a psychologie

CSČESKÁ PEDAGOGICKÁ ČLÁNKOVÁ BIBLIOGRAFIEČlánky z českých časopisů, kapitoly z českých knih a recenze z oboru pedagogiky. Pro vyhledávání v článcích zvolte “Vyhledávání – články”.
CSDOBROMYSL.CZKomplexní informace o různých formách mentálního postižení a autismu – včetně způsobů a možnostech začlenění osob s tímto postižením do společnosti.
ENERIC – Educational Resource Information CentreRenomovaná databáze zaměřená na oblast vzdělávání a výchovy. Je vytvářená americkou společnostíEducational Resource Information Centre . Poskytuje snadno vyhledatelné bibliografické záznamy a plné texty týkající se všech disciplín pedagogiky, vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání atd. Zahrnuje asi 1,2 mil. záznamů z 1060 odborných časopisů s retrospektivou od roku 1966 do současnosti. Čtvrtina z nich je přístupná v plném textu.
CSPSYCHOLOGIE.CZOnline portál s užitečnými informacemi z oboru psychologie.
CSMKF / Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdravíHodnocení stupně postižení na individuální i populační úrovni, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, sociální problematika.
ENVERSITA OPENVersita Open je volně dostupný multioborový zdroj, který zahrnuje kolem 200 odborných časopisů. Obsahuje fulltexty stažitelné ve formátu PDF. Versita je open access producent a tudíž nenabízí žádné vlastní předplatné.
CSVIZE 97Podpora zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit (Nadace Dagmar a Václava Havlových).
ENWORLDCATNejvětší souborný katalog na světě. Tvoří ho členské knihovny OCLC (Online Computer Library Center). Obsahuje více než 1,6 bilionů záznamů monografií, periodik, hudebnin, map, audiovizuálních dokumentů, filmů a dalších druhů dokumentů ze všech vědních oborů v asi 470 jazycích s lokacemi 11 tis. knihoven ze 112 států.

Tělesná výchova a sport

ENCEBP / Centre for Evidence Based PhysiotherapyFyzioterapie / vědecky doložené účinné metody.
ERIC – Educational Resource Information CentreRenomovaná databáze zaměřená na oblast vzdělávání a výchovy. Je vytvářená americkou společností  Educational Resource Information Centre . Poskytuje snadno vyhledatelné bibliografické záznamy a plné texty týkající se všech disciplín pedagogiky, vývojové psychologie, protidrogové prevence, managementu škol, poradenství, výuky odborných předmětů, celoživotního vzdělávání atd. Zahrnuje asi 1,2 mil. záznamů z 1060 odborných časopisů s retrospektivou od roku 1966 do současnosti. Čtvrtina z nich je přístupná v plném textu.
CSKAPITOLY SPORTOVNÍ MEDICÍNYUčebnice pro sportovní trenéry, budoucí učitele tělesné výchovy, ale i studující lékařských fakult a lékaře (publikace MU Brno a ČSTL).
DESPOLIT – SPOFOR – SPOMEDIAKolekce bibliografických databází s abstrakty, které obsahují německou a anglosaskou vědeckou literaturu sportovního zaměření. 
SPOLIT – databáze excerpuje asi 500 odborných časopisů,700 knih a konferenčních sborníků a disertací, z nichž asi 45 % je v angličtině. Retrospektiva sahá do r. 1970. 
SPOFOR – obsahuje popis výzkumných sportovních projektů z Německa, Rakouska a Švýrarska. 
SPOMEDIA – databáze záznamů o filmech z oblasti soutěžního sportu.
DESPONETFree databáze o sportu a sportovních vědách.
DESPOWISFree bibliografická databáze z oblasti sportu.

Časopisy, katalogy, multioborové zdroje

CSANOPRESSDodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz již od roku 1996.
CSČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIENejucelenější zdroj publikační činnosti na území ČR. Její obsah tvoří několik samostatných databází: Články v českých novinách, časopisech a sbornících; České knihy; Zahraniční bohemika; Speciální dokumenty; Databáze národních autorit NK ČR, Disertace a autoreferáty; Periodika vydaná na území ČR.
SWEDIVA PORTALInformační portál norských a švédských univerzit.
ENELECTRONIC JOURNALS LIBRARYElectronic Journals Library nabízí efektivní využití vědeckých a akademických časopisů a článků internetu.
ENGOOGLE BOOK SEARCHKnihy digitalizované společností Google.
ENHIGHWIRE – FREE JOURNALSVolně dostupné elektronické časopisy.
ENRESEARCHGATEProfesionální vědecká síť spojující 900 tisíc vědců ze 192 zemí, ResearchGATE funguje jako sociální síť, členům – vědcům – umožňuje: vytvořit si svůj osobní profil podle odborného zaměření, být členem v zájmových skupinách (dle vědních disciplín nebo určitého výzkumu), komunikovat s ostatními odborníky, prezentovat své vlastní publikace, informovat o nejrůznějších vědeckých událostech a konferencích, hledat odbornou literaturu aj.
ENSCHOLAR GOOGLEPortál, který představuje jednoduchý způsob uceleného vyhledávání odborné literatury. Z jednoho místa můžete vyhledávat informace z  ;mnoha oborů a zdrojů: recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články, od akademických nakladatelství, odborných společností, archivů preprintů a dalších odborných organizací. Služba Google Scholar vám pomůže identifikovat ty nejrelevantnější zdroje na poli výzkumu.
ENSCITALKS / Smart People On Cool TopicsVideozáznamy přednášek předních světových vědců, populárně-vědecké reportáže a popularizující výzkumně-vývojové firemní prezentace.
ENSUWECO ONLINE SERVICEKatalog periodik Suweco nabízí výběr z více než 19 tisíc nejprodávanějších odborných titulů z celého světa. Nabízí zpřístupnění elektronických verzí tištěných titulů či sjednání přístupu k elektronickému periodiku.
ENVERSITA OPENVersita Open je volně dostupný multioborový zdroj, který zahrnuje kolem 200 odborných časopisů. Obsahuje fulltexty stažitelné ve formátu PDF. Versita je open access producent a tudíž nenabízí žádné vlastní předplatné.
ENWORLDCATNejvětší souborný katalog na světě. Tvoří ho členské knihovny OCLC (Online Computer Library Center). Obsahuje více než 1,6 bilionů záznamů monografií, periodik, hudebnin, map, audiovizuálních dokumentů, filmů a dalších druhů dokumentů ze všech vědních oborů v asi 470 jazycích s lokacemi 11 tis. knihoven ze 112 států.