Statut

Část I. Úvodní ustanovení

Čl. 1 Statut

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) je tento Statut základní směrnicí Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen „VŠTVS PALESTRA”).

Čl. 2 Základní charakteristika vysoké školy

 1. Název školy: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
 2. Typ školy: neuniverzitní vysoká škola
 3. Sídlo školy: Slovačíkova 400/1, 197 00 Praha 9 Kbely
 4. Název školy v cizích jazycích: The College of Physical Education and Sport PALESTRA, L.t. d Hochschule für Sport und körper Kultur, PALESTRA, G m b H Escuela Superior del’ éducation physique et sport, PALESTRA S. Ruský název
 5. Zkratka názvu: VŠTVS PALESTRA
 6. Škola používá na vysokoškolských diplomech a vysvědčeních kulaté razítko s malým státním znakem a textem: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.
 7. IČO: 27132781
 8. VŠTVS PALESTRA byla založena společenskou smlouvou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů jako společnost s ručením omezeným.

Čl. 3 Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšší orgán VŠTVS PALESTRA
 2. Činnost Valné hromady VŠTVS PALESTRA je dána zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), společenskou smlouvou a tímto statutem.
 3. Valná hromada VŠTVS PALESTRA schvaluje: a) Výroční zprávu o činnosti VŠTVS PALESTRA b) Výroční zprávu o hospodaření VŠTVS PALESTRA c) Strategický záměr VŠTVS PALESTRA d) Návrhy studijních programů předkládaných k akreditaci a k prodloužení doby platnosti akreditace (dále jen „reakreditace”) Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad”).

   

Čl. 4 Jednatel

 1. Jednatel je statutární orgán VŠTVS PALESTRA.
 2. Jednatel plní povinnosti vyplývající ze zákona o obchodních korporacích, společenské smlouvy a rozhodnutí Valné hromady VŠTVS PALESTRA.
 3. Jednatel schvaluje směrnice VŠTVS PALESTRA.
 4. Jednatel může v určitých oblastech delegovat schvalování směrnic na pověřeného pracovníka

Čl. 5 Směrnice VŠTVS PALESTRA

 1. Směrnicemi VŠTVS PALESTRA jsou: a) Staut, b) Jednací řád Akademické rady, c) Volební a jednací řád Akademického senátu, d) Studijní a zkušební řád, e) Stipendijní řád, f) Disciplinární řád, g) Mzdová směrnice, h) Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků.
 2. Výše uvedené směrnice VŠTVS PALESTRA podléhají registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”).
 3. Další směrnice VŠTVS PALESTRA jsou uvedeny v Organizačním řádu VŠTVS PALESTRA.

Část II. Činnost vysoké školy

VŠTVS PALESTRA uskutečňuje vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost orientovanou především na rozvoj tematických oblastí, které souvisejí se zaměřením akreditovaných studijních programů. Na této činnosti se aktivně podílejí pracovníci VŠTVS PALESTRA.

Čl. 6 Vzdělávací činnost vysoké školy

 1. VŠTVS PALESTRA uskutečňuje vzdělávací činnost v akreditovaných studijních programech podle studijních plánů stanovenou formou studia a zároveň v programech celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání nebo zájmově.
 2. Vedle této hlavní vzdělávací činnosti může VŠTVS PALESTRA zajišťovat i činnost doplňkovou.
 3. Organizační struktura VŠTVS PALESTRA je stanovena v Organizačním řádu VŠTVS PALESTRA.

Čl. 7 Přijímání ke studiu

 1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu a úspěšné absolvování přijímacího řízení.
 2. O přijetí ke studiu rozhoduje, na základě doporučení přijímací komise, rektor.
 3. Pro přijetí uchazečů ke studiu, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí, mohou být stanoveny odlišné podmínky podle § 49 odst. 3 zákona. Přihlášky těchto uchazečů jsou posuzovány individuálně, rozhodnutí o jejich přijetí ke studiu přísluší rektorovi.
 4. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu na studijní oddělení VŠTVS PALESTRA a uhrazením poplatku za přijímací řízení.
 5. Obsah přijímacího řízení stanovuje rektor. Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška.
 6. Přijímací zkouška může probíhat formou písemnou, ústní nebo jejich kombinací. Předpoklady uchazečů ke studiu mohou být ověřovány i talentovými zkouškami. Zvolená forma přijímací zkoušky je závazná pro všechny uchazeče dle stanovených kritérií v příslušném akademickém roce.
 7. Splní-li podmínky přijímacího řízení v příslušném akademickém roce větší počet uchazečů, než může VŠTVS PALESTRA přijmout, je pro přijetí rozhodné pořadí uchazečů dle stanovených kritérií pro příslušný akademický rok. O výsledcích přijímacího řízení jsou uchazeči písemně vyrozuměni podle § 50 odst. 4 zákona.
 8. Uchazeč může do 30 dní od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu podat odvolání podle § 50 odst. 6 zákona. Rektor může změnit toto rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo se směrnicí VŠTVS PALESTRA. Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné.
 9. Za způsob náhradního doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu se považuje jeho vyvěšení na úřední desce VŠTVS PALESTRA.

Čl. 8 Podmínky studia cizinců

 1. Cizinci se mohou studovat v akreditovaném studijním programu: a) za stejných podmínek jako občané České republiky, b) na základě mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, c) na základě dohod o spolupráci uzavíraných mezi vysokými školami.
 2. V průběhu přijímacího řízení se ověřuje, zda cizinec má na území České republiky povolen pobyt a zda splňuje další ustanovení právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky.
 3. Rektor může v případě, že má důvodné pochybnosti o schopnosti cizince studovat ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce, stanovit, že součástí přijímacího řízení je ověření znalosti českého jazyka. S tímto požadavkem je uchazeč-cizinec o studium seznámen..

Čl. 9 Průběh a ukončení studia

 1. Začátek a konec akademického roku stanoví rektor VŠTVS PALESTRA.
 2. Průběh a ukončení studia se řídí § 51 až § 56 zákona. Podrobné podmínky pro ukončení studia jsou uvedeny v čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VŠTVS PALESTRA.
 3. Doklady o studiu ve studijním programu a doklady o absolvování studia ve studijním programu vydává VŠTVS PALESTRA podle § 57 zákona.

Čl. 10 Poplatky spojené se studiem

 1. Poplatkem spojeným se studiem podle § 59 zákona je školné, které student hradí ve výši a termínech stanovených ve Smlouvě o studiu.
 2. Dalšími poplatky spojenými se studiem jsou poplatky uvedené ve směrnici PLP/04 (Poplatky za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony).

Čl. 11 Výzkumná činnost

 1. VŠTVS PALESTRA vytváří příznivé personální, materiální, organizační a sociální podmínky pro tvůrčí, výzkumnou, pedagogickou a výchovnru činnost akademických pracovníků a studentů.
 2. V rámci rozvoje této činnosti navazuje VŠTVS PALESTRA spolupráci s pracovišti jiných vysokých škol, fakult, s pracovišti mimo VŠTVS PALESTRA, a to v České republice i v zahraničí.
 3. Na VŠTVS PALESTRA je zaručena akademická svoboda tvůrčí práce. Zveřejňování jejích výsledků musí být v souladu se zájmy zřizovatele.

Čl. 12 Celoživotní vzdělávání

 1. V rámci programů celoživotního vzdělávání VŠTVS PALESTRA realizuje ve formě kurzů studium specializační, rekvalifikační, inovační, rozšiřující, doplňující a mimořádné. Kurzy jsou poskytovány za úhradu. Po absolvování kurzu a splnění předepsaných podmínek vydá VŠTVS PALESTRA jeho absolventům osvědčení.
 2. Realizace těchto kurzů probíhá v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání.

Čl. 13 Hodnocení činnosti vysoké školy

 1. VŠTVS PALESTRA každoročně vypracovává Výroční zprávu o činnosti, předkládá ji ministerstvu a zveřejňuje ji v souladu s § 42 odst. 1 písm. a) zákona. Výroční zprávu o činnosti projednává Akademická rada VŠTVS PALESTRA a schvaluje ji Valná hromada VŠTVS PALESTRA.
 2. Součástí Výroční zprávy o činnosti jsou rámcové výsledky hodnocení činnosti VŠTVS PALESTRA.
 3. Podkladem pro hodnocení činnosti VŠTVS PALESTRA jsou údaje o všech oblastech činnosti VŠTVS PALESTRA (vzdělávací, vědecké, výzkumné, inovační, personáln,í ekonomické aj.), které poskytují vedení VŠTVS PALESTRA včas, úplně a pravdivě všechna pracoviště VŠTVS PALESTRA. Podkladem pro hodnocení činnosti VŠTVS PALESTRA může být též hodnocení prováděné studenty.
 4. Výsledků hodnocení činnosti VŠTVS PALESTRA se využívá při vypracování Strategického záměru VŠTVS PALESTRA a každoročního plánu jeho realizace podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona. Při jeho přípravě se vychází ze strategických zájmů VŠTVS PALESTRA a jejího zřizovatele.

Část III. Akademická obec vysoké školy

Čl. 14 Akademická obec VŠTVS PALESTRA

 1. Akademickou obec VŠTVS PALESTRA tvoří dle § 3 zákona akademičtí pracovníci a studenti VŠTVS PALESTRA.
 2. Postavení akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA je upraveno § 70 zákona.
 3. Členové akademické obce VŠTVS PALESTRA jsou povinni dodržovat směrnice VŠTVS PALESTRA a dbát jejího dobrého jména.
 4. Členové akademické obce VŠTVS PALESTRA se mohou se svýnli návrhy, připomínkami a stížnostmi obracet na rektora nebo jím určeného zástupce přímo nebo prostřednictvím Akademického senátu VŠTVS PALESTRA.
 5. Akademickou obec VŠTVS PALESTRA může svolávat rektor nebo předseda Akademického senátu VŠTVS PALESTRA.

Čl. 15 Akademické svobody

 1. Na VŠTVS PALESTRA se zaručují akademická práva a svobody v souladu s § 4 zákona.
 2. Na VŠTVS PALESTRA se zaručují tyto akademické svobody a tato akademická práva: a) svoboda výzkumu, přičemž zveřejňování jeho výsledků musí být v souladu se zájmy zřizovatele; b) svoboda výuky spočívající především v její otevřenosti různým vědeckým názorům a vědeckým a výzkumným metodám; c) právo učit se, zahrnující svobodnou volbu zaměření studia v rámci studijních programů, a svobodu vyjadřovat vlastní názory ve výuce; d) právo členů akademické obce VŠTVS PALESTRA volit zastupitelské akademické orgány v souladu se zákonem a s tímto statutem; e) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.

Čl. 16 Studenti

 1. Práva a povinnosti studenta VŠTVS PALESTRA (dále jen „student”) jsou vymezeny § 61 až § 63 zákona. Za porušení povinností, vyplývajících z právních předpisů a směrnic VŠTVS PALESTRA, lze uložit studentovi sankce podle § 64 až § 67 zákona a podle Disciplinárního řádu VŠTVS PALESTRA.
 2. Práva a povinnosti studentů VŠTVS PALESTRA stanoví zákon, Smlouva o studiu, Studijní a zkušební řád VŠTVS PALESTRA, Etický kodex VŠTVS PALESTRA a Disciplinární řád VŠTVS PALESTRA.
 3. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Zápisu musí předcházet uzavření písemné smlouvy o studiu mezi VŠTVS PALESTRA a uchazečem.
 4. Studentům mohou být přiznána stipendia podle Stipendijního řádu VŠTVS PALESTRA.
 5. Za příkladné plnění studijních povinností nebo za mimořádné výsledky nad rámec plnění studijních povinností lze studentovi udělit pochvalu, čestné uznání a mimořádné stipendium.
 6. Osoba přestává být studentem VŠTVS PALESTRA dnem ukončení svého studia podle § 55 odst.1 a§ 56 odst. 1 a 2 zákona nebo přerušením studia podle § 54 zákona.
 7. Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Čl. 17 Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci

 1. Akademickými pracovníky VŠTVS PALESTRA jsou zaměstnancizřizovatele podílející se na vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a jiné tvůrčí činnosti VŠTVS PALESTRA.
 2. Na výuce VŠTVS PALESTRA se mohou podílet i další odborníci, převážně na základě · dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 3. Při obsazování míst akademických pracovníků vypisuje rektor VŠTVS PALESTRA výběrové řízení a o jeho výsledku rozhoduje po dohodě s jednateli společnosti. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovněprávního vztahu s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.
 4. Výběr akademických pracovníků, obsazování míst akademických pracovníků a uvádění akademických pracovníků do jednotlivých akademických funkcí se děje v souladu s Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠTVS PALESTRA. Jejich odměňování se řídí Mzdovou směrnicí.
 5. Ostatní pracovní místa se obsazují na základě rozhodnutí kvestora, po dohodě s jednateli společnosti.

Čl. 18 Orgány VŠTVS PALESTRA

Akademickými orgány VŠTVS PALESTRA jsou: a) Rektor; b) Kvestor c) Akademický senát VŠTVS PALESTRA; d) Vědecká rada VŠTVS PALESTRA; e) Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA.

Čl. 19 Rektor

 1. V čele VŠTVS PALESTRA je rektor, který jedná a rozhoduje ve věcech VŠTVS PALESTRA v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, směrnicemi VŠTVS PALESTRA a směrnicemi zřizovatele.
 2. Rektora jmenuje a odvolává jednatel VŠTVS PALESTRA.
 3. Rektor vykonává činnost v přímé podřízenosti statutárnímu orgánu VŠTVS PALESTRA.
 4. Rektor při zabezpečování činnosti a rozvoje VŠTVS PALESTRA zejména: a) rozhoduje po dohodě s jednateli společnosti o přijetí akademických pracovníků do pracovního poměru; b) rozhoduje v administrativně-právních věcech studentů, v souladu se zákonem, s tímto statutem a v souladu se směrnicemi VŠTVS PALESTRA a dalšími závaznými dokumenty, jimiž se řídí činnost VŠTVS PALESTRA.
 5. Rektora zastupují v jím určeném rozsahu jím určení zástupci – prorektoři pro pedagogickou činnost a pro vnější vztahy a tvůrčí činnost.
 6. Funkční období rektora je tříleté.
 7. Rektor zodpovídá za každoroční vypracování a předložení ministerstvu Strategického záměru vzdělávací a výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti VŠTVS PALESTRA a každoroční plán jeho realizace a Výroční zprávy o činnosti VŠTVS PALESTRA.
 8. Rektor předkládá, po schválení Valnou hromadou, návrhy studijních programů Akreditačnímu úřadu k udělení, rozšíření nebo prodloužení platnosti akreditace.

Čl. 20 Kvestor

 1. Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu VŠTVS PALESTRA, vystupuje jejím jménem a je odpovědný jednatelům VŠTVS PALESTRA.
 2. Kvestora jmenují a odvolávají jednatelé VŠTVS PALESTRA.
 3. Kvestor, v případě, že VŠTVS PALESTRA obdržela ve sledovaném období dotaci, zodpovídá za vypracování a předložení Výroční zprávy o hospodaření VŠTVS PALESTRA ministerstvu.

Čl. 21 Akademická rada

 1. Akademická rada je orgánem VŠTVS PALESTRA, jehož posláním je přispívat ke zkvalitnění a optimalizaci záměrů rozvoje VŠTVS PALESTRA.
 2. Členy Akademické rady VŠTVS PALESTRA jmenuje a odvolává rektor na základě jejich pracovních výsledků a se souhlasem jednatelů..
 3. Akademická rada VŠTVS PALESTRA je složena z významných představitelů oborů, v nichž VŠTVS PALESTRA uskutečňuje vzdělávací a další tvůrčí činnost.
 4. Minimální počet členů Akademické rady VŠTVS PALESTRA je devět; z toho minimálně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 5. Předsedou Akademické rady VŠTVS PALESTRA je rektor.
 6. Funkční období členů Akademické rady VŠTVS PALESTRA je tříleté.
 7. Členství v Akademické radě VŠTVS PALESTRA je čestné a nezastupitelné, je s ním spojena povinnost účastnit se jednání Akademické rady VŠTVS PALESTRA.
 8. Akademická rada VŠTVS PALESTRA zejména: a) projednává otázky vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti VŠTVS PALESTRA, b) projednává a doporučuje Valné hromadě VŠTVS PALESTRA ke schválení Výroční zprávu o činnosti VŠTVS PALESTRA, c) projednává a doporučuje Valné hromadě VŠTVS PALESTRA návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na VŠTVS PALESTRA, a které jsou předkládány k akreditaci a reakreditaci, d) projednává Strategický záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠTVS PALESTRA a jeho aktualizaci, e) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor nebo další členové vedení VŠTVS PALESTRA, f) plní funkci Rady pro vnitřní hodnocení VŠTVS PALESTRA.
 9. Činnost Akademické rady se řídí Jednacím řádem Akademické rady.
 10. Jednání Akademické rady VŠTVS PALESTRA svolává a řídí rektor nebo jím pověřený člen Akademické rady VŠTVS PALESTRA.
 11. Jednání Akademické rady VŠTVS PALESTRA jsou oprávněni se účastnit jednatelé VŠTVS PALESTRA. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.
 12. Akademická rada VŠTVS PALESTRA je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpolovičního počtu svých členů.
 13. Hlasovací právo na zasedáních Akademické rady VŠTVS PALESTRA mají všichni její členové. Stanoviska Akademické rady VŠTVS PALESTRA jsou přijímána nadpoloviční většinou všech přítomných členů. V případě nutnosti mohou čtenové Akademické rady VŠTVS PALESTRA schvalovat předložené materiály a usnesení per rollam.

Čl. 22 Akademický senát

 1. Akademický senát VŠTVS PALESTRA (dále jen „senát”) a jeho jednotliví členové odpovídají za svoji činnost akademické obci VŠTVS PALESTRA. Senát je partnerem pro jednání s rektorem.
 2. Členové akademické obce VŠTVS PALESTRA mají možnost se vyjadřovat prostřednictvím senátu k čÍlUlosti VŠTVS PALESTRA.
 3. Senát má minimálně pět členů volených z řad členů akademické obce, z toho minimálně dva členy z řad studentů.
 4. Činnost senátu se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu VŠTVS PALESTRA, který je směrnicí VŠTVS PALESTRA.
 5. Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora a jednatele.
 6. Senát projednává podněty a návrhy podle požadavků rektora, jednatelů nebo členů Akademické rady VŠTVS PALESTRA.
 7. Senát se vyjadřuje zejména ke kvalitě výuky, k organizaci a úrovni odborné praxe a k jejich zajištění.

Čl. 23 Kolegium rektora

 1. Kolegium rektora VŠTVS PALESTRA je poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou prorektoři, jednatelé, kvestor, příp. další osoby jmenované rektorem.
 2. Kolegium rektora svolává rektor.

Čl. 24 Etická komise

 1. Etická komise VŠTVS PALESTRA je zřízena v souladu s Etickým kodexem VŠTVS PALESTRA pro otázky dodržování etiky při plnění vědecko-výzkumných úkolů VŠTVS PALESTRA.
 2. Členy Etické komise VŠTVS PALESTRA a jejího předsedu jmenuje rektor.
 3. Činnost Etické komise VŠTVS PALESTRA řídí předseda Etické komise VŠTVS PALESTRA, který je za činnost komise přímo odpovědný rektorovi.

Čl. 25 Disciplinární komise

 1. Členy Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA a jejího předsedu jmenuje rektor z řad členů akademické obce VŠTVS PALESTRA, polovina členů je jmenována z řad studentů.
 2. Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA projednává disciplinární přestupky členů akademické obce VŠTVS PALESTRA a předkládá návrhy rozhodnutí rektorovi.
 3. Činnost Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA a průběh disciplinárního řízení jsou upraveny Disciplinárním řádem VŠTVS PALESTRA.
 4. Studentská část Akademického senátu deleguje do Disciplinární komise VŠTVS PALESTRA svého zástupce.

Čl. 26 Interní akreditační komise

 1. Interní akreditační komise VŠTVS PALESTRA je grémium, které doporučuje Akademické radě VŠTVS PALESTRA akreditace nově připravovaných studijních programů a reakreditace stávajících studijních programů.
 2. Interní akreditační komise schvaluje nové předměty a průběžné změny ve studijních plánech studijních programů.
 3. Interní akreditační komise schvaluje změny předmětů kurzů celoživotního vzdělávání.
 4. Členy Interní akreditační komise VŠTVS PALESTRA jsou rektor, prorektoři, kvestor, jednatelé a garanti studijních programů/oborů.
 5. Interní akreditační komise VŠTVS PALESTRA se vyjadřuje k otázkám souvisejícím s realizací výuky nově připravovaných studijních programů VŠTVS PALESTRA. Rozhodnutí Interní akreditační komise VŠTVS PALESTRA jsou pro garanty studijních programů/oborů závazná.
 6. Za řádný průběh jednání Interní akreditační komise VŠTVS PALESTRA a za zápis z jejího jednání odpovídá rektor.

Čl. 25 Katedry

 1. Katedra je organizační součástí VŠTVS PALESTRA
 2. Katedra se řídí směrnicemi VŠTVS PALESTRA.
 3. Vedoucího katedry jmenuje rektor.
 4. Vedoucí katedry zodpovídá rektorovi za činnost katedry.

Část IV. Studijní programy

Čl. 28 Akreditace studijního programu

 1. Vypracovaný návrh studijního programu s přílohami a s žádostí o akreditaci předá VŠTVS PALESTRA prostřednictvím rektora Akreditačnímu úřadu v souladu s § 78 až § 81 zákona..
 2. VŠTVS PALESTRA sleduje dobu platnosti akreditace studijního programu a zpracovává podklady pro žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu nebo pro žádost o rozšíření akreditace studijního programu v souladu s § 80 odst. 3 a 4 zákona a se svými směrnicemi.
 3. Za sledování doby platnosti akreditace studijního programu a její včasné prodloužení je odpovědný rektor.

Část V. Akademické insignie a obřady

Čl. 27 Akademické insignie

 1. Výrazem akademických tradic jsou akademické insignie VŠTVS PALESTRA.
 2. Akademické insignie VŠTVS PALESTRA jsou užívány při imatrikulacích, promocích a inauguracích, popř. dalších významných akcích akademického života VŠTVS PALESTRA.
 3. Způsob užívání akademických insignií VŠTVS PALESTRA při slavnostních příležitostech stanoví rektor VŠTVS PALESTRA.
 4. Dokumentace akademických insignií VŠTVS PALESTRA je uložena v archivu VŠTVS PALESTRA.

Čl. 30 Akademické obřady

 1. Imatrikulace – akademický obřad při zahájení studia organtzuJe a koná VŠTVS PALESTRA za účasti akademických hodnostářů VŠTVS PALESTRA a za přítomnosti zástupců zřizovatele.
 2. Promoce – akademický obřad při řádném ukončení studia – organizuje a koná VŠTVS PALESTRA za účasti akademických hodnostářů VŠTVS PALESTRA a za přítomnosti zástupců zřizovatele.
 3. Slavnostní zasedání Akademické rady VŠTVS PALESTRA a akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 4. Obsah a průběh akademických obřadů schvaluje rektor VŠTVS PALESTRA.

Část VI. Hospodaření VŠTVS PALESTRA

Čl. 31 Hospodaření VŠTVS PALESTRA

 1. Hospodaření VŠTVS PALESTRA je výlučnou záležitostí zřizovatele VŠTVS PALESTRA, pokud zákonné předpisy nestanoví jinak.

Část VII. Ostatní ustanovení

Čl. 32 Smlouva o studiu

 1. Zástupci zřizovatele VŠTVS PALESTRA sepisují s uchazečem o studium Smlouvu o studiu přede dnem zápisu uchazeče do studia.
 2. Smlouvu podepisuje jednatel VŠTVS PALESTRA a uchazeč.
 3. Účelem smlouvy o studiu je určit základní povinnosti a práva obou smluvních stran, které vyplývají ze smluvního vztahu.

Část VIII. Závěrečná ustanovení

Čl. 31 Platnost statutu

 1. Zrušuje se Statut VŠTVS PALESTRA registrovaný ministerstvem pod č. j. 21035/2014-1 dne 12. 8. 2014.
 2. Tento Statut VŠTVS PALESTRA nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona dnem registrace ministerstvem.

Aktualizace 25. 5. 2018