Stipendijní řád

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Stipendijní řád upravuje poskytování stipendií studentům prezenčního studia akreditovaného bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA spol. s r. o. (dále jen “VŠTVS PALESTRA”). Stipendijní řád je vydán podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o vysokých školách”), jako vnitřní předpis VŠTVS PALESTRA.
 2. Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Čl. 2
Zdroje stipendií

 1. Studentům mohou být přiznána stipendia hrazená:
  a) ze zdrojů VŠTVS PALESTRA, a to v souladu s pravidly schválenými valnou hromadou VŠTVS PALESTRA;
  b) z účelových darů, a to v souladu s pravidly poskytovatele;
  c) z grantů, a to jako účelová stipendia podle pravidel poskytovatele stipendijního fondu nebo z jiných zdrojů;
  d) z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo”) podle § 40 odst. 2 zákona o vysokých školách.
 2. Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané ministerstvem podle vyhlášených programů.

Čl. 3
Druhy stipendií

 1. Studentovi může být přiznáno:
  a) stipendium za vynikající studijní výsledky;
  b) účelové stipendium
  c) ubytovací stipendium podle§ 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách
  d) sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách.
 2. Kromě stipendia podle tohoto stipendijního řádu může student obdržet stipendium přiznané ministerstvem podle vyhlášených programů.

Čl. 4
Stipendium za vynikající studijní výsledky

 1. Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno studentovi za studijní výsledky dosažené v předchozím akademickém roce.
 2. Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze studentovi, prezenční formy studia akreditovaného bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného VŠTVS PALESTRA, který splnil kritéria uvedená v čl. 5 tohoto řádu. Stipendium může být přiznáváno i studentům v prvním roce studia v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu na VŠTVS PALESTRA.
 3. Maximální měsíční výše stipendia za vynikající studijní výsledky je 5 % z poplatku za studium stanoveného pro daný akademický rok (dále jen “nejvyšší stipendium”).
 4. Stipendium se vyplácí měsíčně bankovním převodem vždy na začátku následujícího akademického roku a po dobu 10 měsíců.
 5. Stipendium za vynikající studijní výsledky student nepobírá za měsíce červenec a srpen.
 6. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přestává vyplácet za měsíc, ve kterém:
  a) student přerušil nebo ukončil studium;
  b) bylo zjištěno, že student prokazatelně neplní studijní povinnosti stanovené Studijním a zkušebním řádem VŠTVS PALESTRA;
  c) nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek.
 7. Stipendium se přiznává na základě splnění kritérií dle čl. 5 na žádost studenta.

Čl. 5
Kritéria pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

 1. Kritériem pro přiznání stipendia za vynikající studijní prospěch je aritmetický průměr známek ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů úspěšně vykonaných podle schváleného studijního plánu a organizace příslušného akademického roku.
 2. Do aritmetického průměru pro přiznání stipendia se započítávají pouze známky dosažené u zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu úspěšně vykonaných v prvním (řádném) termínu. V případě vykonání zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu v opravném termínu student nemá nárok na přiznání stipendia.
 3. Při aritmetickém průměru 1,00 může být měsíčně přiznáno nejvyšší stipendium. Při aritmetickém průměru 1,00 – 1,20 může být přiznáno stipendium až do výše 80 % nejvyššího stipendia a při aritmetickém průměru 1,21 – 1,40 až do výše 60 % nejvyššího stipendia.
 4. O konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky pro daný akademický rok rozhoduje zřizovatel, a to nejpozději začátkem akademického roku a částky zveřejňuje na úřední desce VŠTVS PALESTRA ve veřejné části internetových stránek.

Čl. 6
Účelová stipendia

 1. Účelové stipendium může být přiznáno:
  a) jako mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo sportovní výsledky;
  b) v případě tíživé sociální situace studenta;
  c) za významný podíl na zvýšení prestiže VŠTVS PALESTRA a za její úspěšnou reprezentaci;
  d) na podporu studia studentů z určitých podniků, odvětví a regionů, a to v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem;
  e) na podporu části studia studentů VŠTVS PALESTRA v zahraničí.
 2. Účelová stipendia přiznává zřizovatel na návrh rektora, vedoucích kateder a dalších vedoucích pracovníků VŠTVS PALESTRA.
 3. Rektor může výjimečně jen v případech zvláštního zřetele navrhnout studentovi poskytnutí účelového stipendia formou mimořádné ceny.
 4. Konkrétní výše přiznaných stipendií se stanovuje v závislosti na výši finančních prostředků určených pro tento druh stipendií na daný akademický rok a zveřejňuje se na úřední desce VŠTVS PALESTRA nejpozději začátkem akademického roku.

Čl. 7
Ubytovací stipendium

 1. Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který:
  a) je studentem prezenční formy studia akreditovaného bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu;
  b) studuje v prvním programu, popřípadě v studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z takového akreditovaného studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (v rámci VŠ Palestra); nepřihlíží se však ke studiu v akreditovaném studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal, a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to ve studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve;
  c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně studovaných programů;
  d) nemá místo trvalého bydliště na území hlavního města Prahy, kde je místo jeho studia.
 2. Podkladem pro přiznání ubytovacího stipendia jsou údaje zjištěné z informačního systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen “SIMS”) a z informačního systému VŠTVS PALESTRA a žádost studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.
 3. Nárok na ubytovací stipendium může vzniknout studentovi splňujícímu podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia od prvního semestru výuky v akademickém roce, kdy byl řádně zapsán ke studiu na vysoké škole.

Čl. 8
Sociální stipendium

 1. Sociální stipendium může být přiznáno studentovi, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.
 2. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce; měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Nárok na sociální stipendium student nemá za měsíc červenec a srpen.
 3. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku uvedený v potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
 4. Podkladem pro přiznání sociálního stipendia jsou údaje zjištěné dle odst. 3 tohoto článku a žádost studenta o jeho přiznání s uvedením bankovního spojení.

Čl. 9
Případy, kdy stipendium nelze přiznat

 1. Stipendium nelze studentovi přiznat a vyplácet:
  a) pokud studuje v jiné než prezenční formě studia;
  b) po dobu přerušení studia, kdy podle zákona o vysokých školách není studentem;
  c) byla-li studentovi uložena disciplinární sankce podle disciplinárního řádu VŠTVS PALESTRA, s výjimkou sociálního stipendia dle čl. 8.

Čl. 10
Společná ustanovení

 1. O přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a účelového stipendia rozhoduje zřizovatel na základě žádosti studenta nebo na návrh rektora, vedoucího katedry a dalších vedoucích pracovníků VŠTVS PALESTRA.
 2. O přiznání ubytovacího stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona o vysokých školách a sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách rozhoduje kvestor na základě žádosti studenta.
 3. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách. Rozhodnutí se doručuje dle § 69a odst. 3 prostřednictvím elektronického informačního systému VŠTVS PALESTRA.
 4. Stipendia jsou vyplácena v českých korunách bankovním převodem na bankovní účet uvedený studentem, ve výjimečných případech v hotovosti v pokladně VŠTVS PALESTRA.
 5. Prospěchová a účelová stipendia se vyplácejí měsíčně, ubytovací a sociální stipendia se vyplácejí zpravidla dvakrát ročně zpětně za předchozí měsíce. Výplatní termíny se stanoví po aktualizaci informací SIMS a po poskytnutí dotace na stipendia ministerstvem. Účelová stipendia mohou být vyplacena i jako sleva na školném.
 6. Student je povinen neprodleně sdělit studijnímu oddělení veškeré změny mající vliv na přiznání a vyplácení přiznaného stipendia.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Stipendijní řád VŠTVS PALESTRA registrovaný ministerstvem pod č.j. MSMT-28600/2013 ze dne 15. října 2013..
 2. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách dnem registrace ministerstvem.

Aktualizace 30. 5. 2018