Studijní a zkušební řád

Část I.

Čl. 1

Organizace akademického roku

 1. Vysokoškolské studium je na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. sr. o. (dále jen „VŠTVS PALESTRA”) organizováno v rámci akreditovaných studijních programů/oborů podle studijních plánů stanovenou formou studia. Pro studenty je vydáván na začátku akademického roku „Průvodce studiem”.
 2. Úsekem studia na VŠTVS PALESTRA je akademický rok. Trvá 12 kalendářních měsíců a jeho začátek, průběh a konec stanoví a na úřední desce VŠTVS PALESTRA zveřejní rektor. Výuka v akademickém roce se řídí harmonogramem, který na každý akademický rok vyhlašuje rektor 6 měsíců před začátkem akademického roku.
 3. Akademický rok se dělí na zimní a letní semestr. Každý semestr nebo ročník studia se člení na období výuky, zkoušek a na období prázdnin.
 4. V každém semestru je zpravidla období 13 týdnů výuky a období nejméně 5 týdnů zkoušek. Rozvrh výuky je stanoven na zimní a letní semestr. VŠTVS PALESTRA zveřejňuje rozvrh výuky před začátkem každého semestru. Vyučovací hodina má nejméně 45 minut.

Čl. 2

Studijní program a studijní obory

 1. Studium na VŠTVS PALESTRA (dále jen “vysoká škola”) se uskutečňuje v následujících akreditovaných studijních programech:
 2. Bakalářské studium na VŠTVS PALESTRA se uskutečňuje v následujících akreditovaných studijních programech/oborech:
  a) bakalářském,
  b) navazujícím magisterském
 3. Všechny studijní programy/obory mohou probíha na VŠTVS PALESTRA v prezenční i kombinované formě.
 4. Studium bakalářského studijního programu/oboru se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen “SZZK”, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.
 5. Studium navazujícího magisterského studijního programu/oboru se řádně ukončuje SZZK, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
 6. Studijní obory/programy otevírané v daném akademickém roce vyhlašuje rektor.

Čl. 3

Studijní plány

 1. Studijní plány vymezují obsah a rozsah studia v rámci akreditovaných studijních programů/oborů uskutečňovaných VŠTVS PALESTRA.
 2. Studijní plány obsahují studijní předměty podle semestrů a ročníků, formy studia a počet hodin výuky studijních předmětů v týdnu nebo semestru. Studijní plány dále stanoví, ze kterých studijních předmětů a ve kterých semestrech a ročnících studia jsou předepsány zkoušky, klasifikované zápočty, zápočty a studijní zátěže vyjádřené počtem kreditů v jednotlivých studijních předmětech.
 3. Studijní předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty daného studijního programu/oboru jsou studentům zapsány automaticky, v době zápisu do předmětů. Z povinně volitelných předmětů si student vybírá, v souladu se zásadami a požadavky, které stanoví studijní plán jeho studijního programu/oboru. Volitelné předměty si student zapíše z okruhu volitelných předmětů stanovených ve studijním programu/oboru tak, aby splnil podmínky dané Studijním a zkušebním řádem VŠTVS PALESTRA.

Čl. 4

Kreditní systém

 1. Všichni studenti akreditovaných studijních programů/oborů VŠTVS PALESTRA studují v kreditním systému studia podle zásad ECTS (European Credit Transfer System) (dále jen „kreditní systém VŠTVS PALESTRA”).
 2. Kreditní systém VŠTVS PALESTRA je kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a umožňuje mobilitu studentů VŠTVS PALESTRA v rámci evropských vzdělávacích programů.
 3. Kreditní systém VŠTVS PALESTRA je založen na pracovní náplni studia měřené časem, který potřebuje průměrný student k naplnění cílů studia, stanovených předepsanými studijními výsledky a kompetencemi.
 4. Výuková zátěž každého předmětu je ohodnocena určitým počtem kreditů stanovených ve studijním plánu, které student získá po splnění požadavků stanovených garantem předmětu.
 5. Kontrola studia na VŠTVS PALESTRA probíhá podle Studijního a zkušebního řádu VŠTVS PALESTRA.

Čl. 5

Studium podle individuálního studijního plánu

 1. Studium podle individuálního studijního plánu je upraveno konkrétním návrhem individuálního studijního plánu v daném studijním programu/oboru, v němž jsou stanoveny organizační, časové a další podmínky k plnění studijních povinností.
 2. Studium podle individuálního studijního plánu povoluje, na základě elektronické žádosti studenta, prorektor pro pedagogickou činnost. Individuální studijní plán může být povolen především vrcholovým sportovcům, mimořádně talentovaným studentům a dalším studentům pak zejména z důvodu péče o dítě, vážných zdravotních, pracovních nebo sociálních důvodů.
 3. Vyučující může povolit, na základě schválené žádosti o individuální studijní plán, individuální podmínky v konkrétním studijním předmětu, zejména osvobození od povinné účasti ve výuce, vykonání zkoušky bez absolvování výuky. Individuální studijní plán umožňuje studentovi si s pedagogy dohodnout individuální konzultace, náhradní úkoly a termíny plnění studijních povinností, a to na začátku daného semestru.
 4. Studentovi může být povoleno, v rámci individuálního studijního plánu, absolvovat část studia na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

Čl. 6

Uznávání předmětů studentům a absolventům jiných vysokých škol

 1. Přestup na VŠTVS PALESTRA z jiné vysoké školy, případně z jiné vyšší odborné školy, může povolit prorektor pro pedagogickou činnost VŠTVS PALESTRA, který současně studenta zařadí do příslušného ročníku a semestru studia a současně stanoví povinnost studenta absolvovat studijní předměty studijního programu/ oboru, do kterého student přestupuje.
 2. Předměty, které student úspěšně absolvoval na jiné vysoké škole nebo vyšší odborné škole, mu mohou být uznány, pokud odpovídají obsahem, rozsahem a způsobem zakončení předmětům studijního programu/oboru VŠTVS PALESTRA. Pravidla uznávání zkoušek, klasifikovaných zápočtů a zápočtů vykonaných na jiných vysokých školách, včetně kreditů, stanoví rektor VŠTVS PALESTRA svým rozhodnutím.
 3. Studentům, kteří absolvovali kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, mohou být uznány studijní předměty, pokud odpovídají obsahem a rozsahem studijním předmětům studijního programu/oboru VŠTVS PALESTRA, dle § 60 odst. 2 zákona.
 4. Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky přes Informační systém Moggis (dále jen „IS”) prorektorovi pro pedagogickou činnost. K žádosti je třeba doložit, dle § 57 odst. 1 písm. b) nebo písm. d) zákona o vysokých školách, výkaz o studiu nebo doklad o vykonaných zkouškách.

Čl. 7

Výuka a její organizace

 1. Základními formami výuky na VŠTVS PALESTRA jsou přednášky, semináře, cvičení, kurzy, exkurze, praxe, konzultace, popřípadě další formy výuky určené studijními plány jednotlivých studijních programů/oborů.
 2. Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách organizované výuky, za jejichž absolvování je udělován zápočet nebo klasifikovaný zápočet, je povinná v rozsahu stanoveném garantem předmětu.

Část II.

Ověřování a hodnocení studijních výsledků

Čl. 8

Kontrola studia

 1. Studijní plán stanoví studijní povinnosti a kontroly studia, které musí student splnit pro postup do vyššího ročníku. Klasifikace se zapisuje do IS.
 2. Základními formami kontroly studia jsou zápočty, klasifikované zápočty, zkoušky a SZZK. Součástí SZZK jsou obhajoby bakalářských nebo diplomových prací.
 3. Konkrétní formy kontroly studia určují studijní plány jednotlivých akreditovaných studijních programů/oborů. Zkoušky mohou být ústní, písemné a praktické.
 4. Požadavky, které musí student splnit k získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky, sdělí přednášející na začátku semestru a současně zveřejní v IS, v anotaci předmětu. O udělení nebo neudělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky rozhoduje vyučující pověřený vedením výuky.
 5. Pokud jsou studijním plánem určeny ve studijním předmětu zápočet i zkouška, je získání zápočtu podmínkou k vykonání zkoušky.
 6. K hodnocení studia se využívá klasifikační stupnice ECTS.
 7. Neomluvená neúčast nebo odstoupení od zkoušky se hodnotí jako neúspěšná zkouška s možností opravného termínu. Pokud jde o druhý opravný termín, klasifikuje se neomluvená neúčast nebo odstoupení· od zkoušky jako neúspěšná zkouška bez možnosti opravného termínu.
 8. Student má nárok na 1 řádný a 2 opravné termíny ze studijního předmětu. Pokud při druhém opravném termínu u zkoušky získá klasifikaci F (nevyhověl), může požádat rektora o třetí opravný termín (rektorský termín). V případě, že rektor žádosti studenta vyhoví, jmenuje zkušební komisi, jejímiž členy jsou vyučující daného studijního předmětu. Pokud rektor žádosti studenta nevyhoví, nebo pokud student neuspěje ani v tomto rektorském termínu, může si převést nesplněný studijní předmět do vyššího ročníku studia prostřednictvím elektronické žádosti, nebo si může podat žádost o opakování semestru nebo ročníku. V případě, že tak student neučiní, je mu ukončeno studium z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VŠTVS PALESTRA (§ 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách).
 9. Zkoušením pověřuje vedoucí katedry zpravidla učitele, který vede výuku příslušného studijního předmětu, může však zkoušením pověřit i jiného učitele katedry.
 10. Před ukončením výuky v semestru je zkoušející povinen vypsat nejméně 3 řádné a 2 opravné termíny tak, aby si studenti mohli zkoušky ve zkouškovém období rozvrhnout. Počet zkušebních termínů a jejich kapacita ml:lsí být přiměřená počtu studentů.
 11. Studenti se hlásí na zkoušky pouze prostřednictvím IS.
 12. Pokud se student nemůže ze závažných důvodů dostavit ke zkoušce nebo k jiné kontrole studia v určeném termínu, je povinen se omluvit předem, nejpozději však 3 pracovní dny po tomto termínu. Zdravotní důvody je nutné doložit lékařským potvrzením.
 13. Termíny opravných zkoušek určuje, v souladu s harmonogramem studia, zkoušející, v případě komisionální zkoušky předseda zkušební komise.
 14. Student i příslušná katedra mají právo požádat vedení VŠTVS PALESTRA, aby se druhá opravná zkouška konala komisionálně.
 15. Pro zápis do vyššího ročníku musí student splnit předepsanou minimální hranici kreditů stanovenou pro konkrétní studijní program/obor. Pokud tuto hranici nesplní, postupuje se dle Čl. 10 tohoto řádu a dle Průvodce studia.
 16. Evidenci a administraci kontrol studia provádí studijní oddělení.

*Klasifikační stupnice ECTS:

Klasifikační stupnice Odpovídající slovní hodnocení Poznámka
A Výborně
B Velmi dobře
C Dobře
D Uspokojivě
E Dostatečně
Fx Nedostatečně (s možností opakování) Nezapisuje se do indexu
F Nevyhověl

 Čl. 9

Zápis

 1. Uchazeči o studium na VŠTVS PALESTRA jsou přijímáni ke studiu na základě přijímacího řízení.
 2. Uchazeč se stává studentem VŠTVS PALESTRA dnem zápisu do studia.
 3. Zápis do studia se koná v termínech stanovených rektorem uveřejněných v harmonogramu studia pro příslušný akademický rok.
 4. Podmínkou zápisu studenta do vyššího ročníku studia je splnění studijních povinností podle podmínek Studijního a zkušebního řádu VŠTVS PALESTRA.
 5. V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka, který/á studium v době čerpání mateřské dovolené studium nepřeruší, právo na prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru či ročníku studia a to o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jejich mateřské dovolené. Konkrétně se postupuje podle § 54a zákona o vysokých školách.
 6. Pokud se student v termínu stanoveném harmonogramem daného akademického roku nedostaví k zápisua nezapíše se ani v náhradním termínu, je mu studium ukončeno.
 7. Zápisem ke studiu získává student právo účastnit se výuky a hlásit se v určených termínech k předepsaným formám kontroly studia.

Čl. 10

Opakování úseku studia

 1. Pokud je studijní výsledek studenta u druhého opravného termínu hodnocen klasifikačním stupněm F, může si student podat žádost „O zápis do vyššího ročníku studia pro nesplnění studijních povinností” a tento nesplněný studijní předmět v žádosti uvést.
 2. Pokud student nesplnil v určeném termínu podmínky pro zápis do vyššího ročníku studia uvedené v článku 8 a 9 této směrnice VŠTVS PALESTRA, může podat:
  a) Žádost „O zápis do vyššího ročníku studia pro nesplnění studijních povinností, a to v případě, kdy nesplnil nejvýše 3 předměty. Žádost se podává
  elektronicky. Pokud je žádosti vyhověno, opakuje student plnění těchto předmětů ve vyšším ročníku.
  b) Žádost o opakování ročníku studia. Žádost se podává elektronicky a schvaluje ji prorektor pro pedagogickou činnost.
 3. Při opakování ročníku studia jsou studentovi automaticky zapsané povinné studijní předměty, které nesplnil.
 4. Pokud student při nesplnění podmínek pro zápis do studia nepodá žádost dle čl. 1O odst. 2, bude mu studium ukončeno.

Čl. 11

Přerušení studia

 1. Student studující ve standardní době studia může z vážných osobních, zejména zdravotních, sociálních nebo pracovních důvodů, požádat o přerušení studia.
 2. Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Žádost se podává elektronicky přes IS. Studentům prvního ročníku může být přerušení povoleno jen mimořádně, a to ze zvlášť závažných a řádně doložených důvodů.
 3. Přerušení studia se zaznamenává do evidence studia. V době přerušení studia není osoba studentem VŠTVS PALESTRA. Po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno, má student právo na opětovný zápis do studia. Pokud během přerušení studia došlo ke změně studijního plánu akreditovaného studijního programu/oboru, podle kterého student studoval, stanoví rektor, které studijní povinnosti musí student splnit a určí lhůty pro jejich splnění. V této souvislosti může též studentu stanovit povinnost vykonat v určené lhůtě rozdílové zkoušky.
 4. Studentovi je rozhodnutí doručeno dle § 69a odst. 3 zákona.
 5. Celková doba přerušení studia nesmí přesáhnout tři roky. Pokud se student před uplynutím této lhůty do studia nepřihlásí, je mu studium ukončeno.

Čl. 12

Přestup

 1. Student může zažádat o přestup na jinou formu studia nebo jiný studijní program/obor VŠTVS PALESTRA dle stanovených směrnic VŠTVS PALESTRA.
 2. O přestup požádá student elektronicky prostřednictvím IS a v žádosti uvede důvody žádosti o přestup.
 3. O povolení přestupu a jeho případných podmínkách rozhoduje prorektor pro pedagogickou činnost.

Čl. 13

Ukončení studia

 1. Studium na VŠTVS PALESTRA je řádně ukončeno absolvováním studia v příslušném akreditovaném studijním programu/oboru. Dnem ukončení studia je den, kdy student úspěšně složil poslední část SZZK.
 2. Studium se dále ukončuje:
  a) zanecháním studia,
  b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu VŠTVS PALESTRA,
  c) vyloučením ze studia.
 3. Student má právo studia zanechat bez udání důvodů. Zanechání studia k určitému termínu oznámí elektronicky podanou žádostí o ukončení studia přes IS do 30. 6. aktuálního akademického roku.
 4. Studentovi, který studium ukončil z důvodů uvedených v odstavci 2, vydá VŠTVS PALESTRA, na jeho žádost, doklad o splněných studijních povinnostech s uvedením doby studia.
 5. Student může být vyloučen ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona o vysokých školách.
 6. Student může být vyloučen na základě porušení smlouvy o studiu.

Čl. 14

Státní závěrečná zkouška

 1. SZZK se koná před zkušební komisí pro SZZK a její průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
 2. Právo zkoušet při SZZK mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení akademickou radou VŠTVS PALESTRA.
 3. SZZK se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná.
 4. SZZK v bakalářském a navazujícím magisterském studiu se skládá ze dvou částí:
  z obhajoby bakalářské nebo diplomové práce,
  z ústní zkoušky.
 5. Termíny SZZK vyhlašuje rektor jako součást harmonogramu studia v daném akademickém roce. Studenti se ke SZZK hlásí podáním elektronické přihlášky přes IS po splnění všech požadavků určených studijním plánem příslušného studijního oboru/programu.
 6. Jednotlivé části SZZK se mohou konat odděleně.
 7. Části a studijní předměty SZZK jsou v souladu s příslušným akreditovaným studijním programem.
 8. Každá část SZZK se klasifikuje zvlášť. Využívá se klasifikační stupnice ECTS uvedené v článku 8 této směrnice.
 9. Pokud student „nevyhověl”, má právo tu část nebo části SZZK, ve které nevyhověl, opakovat, a to nejvýše dvakrát. K opakování se hlásí elektronicky přes IS, a to podáním nové přihlášky k SZZK. Další termín SZZK se povoluje pouze výjimečně, na základě souhlasu rektora.
 10. SZZK musí student vykonat nejpozději do dvou let od uzavření posledního ročníku studia.
 11. Absolventům, kteří ukončili vysokoškolské studium podle § 55 odst. 2 zákona o vysokých školách, vydá VŠTVS PALESTRA diplom a dodate1c k diplomu. V diplomu uvede VŠTVS PALESTRA akreditovaný studijní program/oblast vzdělávání a studijní obor, v němž získal absolvent vysokoškolské vzdělání. Absolventům bakalářského studia se přiznává dle § 45 odst. 4 zákona o vysokých školách akademický titul „bakalář” (ve zkratce „Bc.”) uváděný před jménem a absolventům navazujícího magisterského studia dle§ 46 odst. 4 písm. g) zákona o vysokých školách akademický titul “magistr” (ve zkratce “Mgr.”) uváděný před jménem.
 12. Vysokoškolský diplom s vyznamenáním obdrží absolvent, který během studia získal větší počet klasifikačních stupňů „A” než „B” a z jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky byl hodnocen větším počtem klasifikačních stupňů „A” než „B”.

Čl. 15

Bakalářská a diplomová práce

Téma závěrečné práce (bakalářské nebo diplomové) student vybírá ze seznamu témat vypsaných v IS, v záložce „Diplomový seminář”.

 1. Termín zadání a termín odevzdání bakalářských a diplomových prací určuje rektor v harmonogramu studia na příslušný akademický rok.
 2. Vedoucí práce a oponent odevzdávají přes IS hodnocení bakalářské nebo diplomové práce nejpozději týden před termínem obhajoby.
 3. Jestliže student bakalářskou nebo diplomovou práci neobhájí, má právo práci přepracovat a předložit v některém z následujících termínů.
 4. Opakovat obhajobu bakalářské nebo diplomové práce může student pouze dvakrát.
 5. Bakalářské a diplomové práce jsou nejméně pět pracovních dnů před plánovaným termínem obhajoby přístupné na studijním oddělení VŠTVS PALESTRA.
 6. Databáze obhájených bakalářských a diplomových prací, včetně posudků a výsledku obhajoby, je uložena v Informačním centru VŠTVS PALESTRA.
 7. Ve veřejné části internetových stránek VŠTVS PALESTRA se zveřejňuje přehled obhájených bakalářských a diplomových prací, včetně jmen autora, vedoucího práce a oponenta.

Čl. 16

Přezkumné řízení

Student může podat odvolání proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává osobně, poštou nebo elektronicky přes IS a je adresována rektorovi VŠTVS PALESTRA. Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné.

Čl. 17

Studium cizinců

Studium cizinců upravuje statut vysoké školy v čl. 8.

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem VŠTVS PALESTRA dne 22. 5. 2017.
 2. Zrušuje se Studijní a zkušební řád Vysoké školy tělesné vých vy a sportu PALESTRA spol. s r.o. registrovaný ministerstvem pod č. j. 28600/2013 -’30 ze dne 15. IO. 2013.
 3. Tato směrnice nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktualizace 30. 5. 2018