STUDIUM V ZAHRANIČÍ - ERASMUS+

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí. Program Erasmus+ odstartoval 1. 1. 2014 a pro jeho administraci jsou používány webové stránky Domu zahraniční spolupráce a stránky Národní agentury pro Erasmus+.

 • ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) pro roky 2014–2020: 233015-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE
 • Erasmus ID kód: CZ PRAHA24
 • PIC kód: 949557154
 • Institucionálním koordinátorem VŠTVS Palestra je doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc, (tilinger@palestra.cz)

PROJEKTY MOBILITY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY

Projekty mobility mohou zahrnovat jednu či více následujících aktivit:

 • zahraniční studijní pobyt v partnerské vysokoškolské instituci;
 • zahraniční praktická stáž v podniku nebo na jiném relevantním pracovišti.

Podmínky a podrobnosti studijních pobytů a studijních stáží jsou uvedeny na webu národní agentury Erasmus+.

Zkušenosti našich studentů ze studia v Coimbře naleznete zde.

STUDIJNÍ POBYTY STUDENTŮ

V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu na studenty musí být mobility v souladu se studijním programem daného studenta a odpovídat potřebám jeho osobního rozvoje. Studijní pobyt v zahraničí musí být součástí studentova studijního programu absolvovaného za účelem získání diplomu v rámci studia krátkého cyklu, prvního cyklu (bakalářský nebo rovnocenný titul), druhého cyklu (magisterský nebo rovnocenný titul) a třetího či doktorského cyklu.

 

Bilaterální smlouvy Palestry nabízí studium na těchto univerzitách:

 • Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (letní semestr)
 • Studijní pobyt na National sports Academy v Sofii (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na National sports Academy v Sofii (letní semestr)
 • Studijní pobyt na Universitě Mateja Bela v B. Bystrici (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Universitě Mateja Bela v B. Bystrici (letní semestr)
 • Studijní pobyt na Univerzitě Komenského, FTVŠ v Bratislavě (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Univerzitě Komenského, FTVŠ v Bratislavě (letní semestr)
 • Studijní pobyt na HAN Institute of Sports and Exercise Studies, Arnhaim, Nizozemsko, (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na HAN Institute of Sports and Exercise Studies, Arnhaim, Nizozemsko, (letní semestr)
 • Studijní pobyt na Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (letní semestr)
 • Studijní pobyt na Univerzitě P.J. Šafarika v Košicích (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Univerzitě P.J. Šafarika v Košicích (letní semestr)

 

Podmínky pro vysílané studenty:

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku studia (myšleno bakalářského, magisterské studium navazuje na Bc. studia a tudíž je student „ve vyšším“ ročníku)
 • Student musí být občanem státu zapojeného do programu Erasmus+ nebo mít ve státě zapojeném do Erasmu+ trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

 

Podmínky studijního pobytu:

 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců.
 • Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní ECHE.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit.
 • Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích, či za fotokopie.
 • Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou).
 • Po ukončení studia na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek.
 • Splní-li student předepsané povinnosti, pak mu musí být studijní pobyt Erasmus+ domácí institucí plně uznán.

 

Finanční zajištění studijního pobytu:

 • Student obdrží stipendium od vysílající instituce.
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí.
 • Výše stipendií do jednotlivých zemí naleznete na stránkách NaErasmus+.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

PRACOVNÍ STÁŽE STUDENTŮ V ZEMÍCH EU

Pracoviště si musí student nalézt v partnerské zemi sám. Je třeba získat pracovní dohodu na práci v tělovýchovném oboru a poté může student dostat na tuto aktivitu finanční podporu v rámci programu Erasmus+.

Zahraniční praktické stáže podporuje program Erasmus+ také v krátkém cyklu, prvním cyklu, druhém a třetím cyklu, nejvýše do jednoho roku po dokončení studia. Tyto stáže zahrnují také „asistentské stáže“ určené budoucím učitelům.

Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta. Mobilita studentů se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

 

Podmínky pro vysílané studenty:

 • Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student musí být občanem státu zapojeného do programu Erasmus+ nebo mít ve státě zapojeném do programu trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

 

Podmínky pracovní stáže:

 • Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců.
 • Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády) v zahraničí.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Pracovní stáž si zpravidla zajišťuje student sám osobně či přes agenturu, dle svého zájmu, výběru v některé zemi EU.
 • Nejčastěji studenti pracují jako animátoři v hotelech (u moře) nebo jako instruktoři na horách (lyže) či ve fitcentrech.

 

Finanční zajištění pracovní stáže:

 • Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce nebo zprostředkovatelské organizace (konsorcium).
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.
 • Výše stipendií do jednotlivých zemí naleznete na stránkách NaErasmus+.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU V ZAHRANIČÍ

Případný zájem o studijní pobyt či pracovní stáž je potřeba prokonzultovat s doc. PhDr. Pavlem Tilingerem, CSc.(tilinger@palestra.cz), který je koordinátorem programu Erasmus+ na Palestře.

Rektor VŠTVS Palestra vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a studijní stáže pro studenty VŠTVS Palestra na následný školní rok vždy v lednu, proto je potřeba v tomto měsíci kontaktovat koordinátora, nebo rovnou podat přihlášku ke studiu v zahraničí na studijní oddělení školy.

Písemné přihlášky na příští školní rok je potřeba podat písemně koordinátorovi programu Erasmus+ nebo na studijní oddělení do 1. 2.

Pravidla výběru
Erasmus Policy Statement (česky)