Účastníci 6. ročníku mezinárodní vědecké konference  „ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA V EDUKAČNÍCH A SPOLEČENSKÝCH SOUVISLOSTECH“

PRAHA 3. 11 2022

Participants the 6th international scientific conference „EXPERIENTIAL PEDAGOGY IN EDUCATIONAL AND SOCIAL CONTEXT “

Prague, 3rd November, 2022

dr. Jia-ling Charlene Yau

Jia-ling Charlene Yau received her doctorate in 2000 from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. She is currently a faculty member at Tamkang University in New Taipei City, Taiwan. She teaches courses in research methods, second language literacy, and children literature. Yau has conducted research on the strategic processing of Chinese and English bilingual readers. Her work has been published in local and international journals including English Teaching and Learning, The Journal of Research in Reading, Metacognition and Learning, and the International Journal of Bilingualism.

Becoming a Self-regulated Reader Across Languages

For the last decade, I have investigated the relationships among motivation, strategy use, causal attributions, and reading comprehension across languages (learning Mandarin Chinese as the first language, and English as a foreign language). These relationships, especially as they concern bilingual readers in secondary education, remain infrequently examined. Quantitative and qualitative methods have been conducted to examine the relations between those factors. The findings derived from my previous research have supported the contention that reading comprehension involves a coordination of motivational processes with cognitive and metacognitive operations, as proposed by Allen and Hancock (2008) and Schunk (1989). They also provide evidence to support the social-cognitive perspective of self-regulation in an Asian context of learning to read two languages. In the end, I will discuss the implications for education and research.

Jana Smílková

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Mgr. Monika Farkašová, Mgr. Jana Smílková

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Ústav  pedagogických věd
Univerzita Tomáše Bati
Fakulta humanitních studií

Náměstí T. G. Masaryka 5555
Zlín

E-mailbalvin@fhs.utb.cz

Spolupráce: PeadDr.Tomáš Turzák,PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UKF Nitra, design knih,tvorba obrazů, výstavní činnost.  www.turzak-art.sk

Autor webových stránek velmi dlouho spolupracuje při tvorbě publikací, projektů, konferencí a jiných aktivit s polskou nadací PROM z Wroclawi.

Zejména s jejím předsedou Januszem Balkowskim a jeho kolegou Lukaszem Kwadransem. Tato nadace vydává řadu publikací evropského významu. Proto, aby byla lépe zajištěna informovanost o této spolupráci i u odborné veřejnosti, propojili jsme naše stránky kromě webových stránek se stránkami malíře Tomáše Turzáka (viz výše) také se třemi webovými stránkami nadace PROM z Wroclawi v Polsku (viz níže).

visegradroma.com

fundacjaprom.pl

romowie.info

 

Mgr. Monika Farkašová

Muzeum romského národního obrození, z. s.
Odd. archivace a dokumentace

Olšanská 3
130 00 Praha 3-Žižkov

 

Mgr. Jana Smílková

Charita Slavičín

Komenského 115
763 21 Slavičín, ČR

jana.smilkova@slavicin.charita.cz; jsmilkova@seznam.cz

Zážitková pedagogika jako metoda výuky studentů sociální pedagogiky a andragogiky při poznávání podstaty filozofie výchovy u významných osobností sociálních pedagogů / Experiential Pedagogy as a Method of Teaching Students of Social Pedagogy and Andragogy to Learn the Essence of the Philosophy of Education from Prominent Social Educators

V pedagogických a andragogických oborech, vyučovaných na univerzitách, převládá teoretické pojetí na úkor pojetí historického. O osobnostech sociálních pedagogů jsou studenti informování spíše jen slovníkovou formou. Absentuje koncepce, která může propojovat informaci o osobnosti s hlubokým, niterným osvojením charakteru osobnosti pedagoga jako člověka s životním a profesionálním příběhem, který by mohl i naše studenty pomáhajících profesí motivovat k náročné pedagogické práci a který by na ně zapůsobil na základě prožitku a zážitku. V tom mohou být použity i metody zážitkové pedagogiky.

Klíčová slova: Zážitková pedagogika, sociální pedagogika, andragogika, osobnosti sociálních pedagogů, životní a profesionální příběh sociálního pedagoga.

In pedagogical and andragogical disciplines taught at universities, the theoretical concept prevails at the expense of the historical concept. Students are informed about the personalities of social educators only in a dictionary form. There is a lack of a concept that can link information about personality with a deep, intrinsic understanding of the character of the educator as a person with a life and professional story that could motivate even our students of the helping professions to demanding pedagogical work and that would impress them on the basis of experience. This is where the methods of experiential pedagogy can be used.

Keywords: Experiential pedagogy, social pedagogy, andragogy, personalities of social educators, life and professional story of a social educator.

Prezentace

Mgr. Dušana Bieleszová

Možnosti využitia mediácie medzi žiakmi v školskom prostredí / Options of Peer Mediation Using in Schools

Peer mediace může být důležitým krokem k tomu, aby studenti získali potřebné schopnosti adekvátně řešit konflikty. Navíc na sociální úrovni jim pomáhá předcházet socio- patologické účinky ve třídách. Ve školách je možné ke zmírnění napětí mezi spolužáky využít peer mediaci, pomáhá i učitelům zvládat stres přímo ve třídě při podpoře studentských interakcí. V článku budeme analyzovat různá použití peer mediace ve třídách s příklady.

Klíčová slova: konflikt, mediace, školní mediace, peer mediace

 

Peer mediation can be an important step in giving students the abilities necessary to solve conflicts adequately. In addition on a social level it helps them prevent socio – pathological effects in classes. In schools it is possible to use peer mediation to mitigate tension between classmates and it even helps teachers handle stress inside class directly with the help student´s interactions. In the article, we are going to analyze the different uses of peer mediation in classes with examples.

Keywords: conflict, mediation, school mediation, peer mediation

Prezentace

Středisko sociálních služeb Praha 1

Mgr. Hana Čelišová

Středisko sociálních služeb
Dlouhá 23
110 00 Praha 1

Volnočasové aktivity pro seniory Prahy 1

Prezentace

dr. Barbara Grzyb, Dr hab. Beata Pituła, prof. PŚ

dr. Barbara Grzyb 

Doctor of Humanities (Pedagogical University of Cracow); assistant professor at the Silesian University of Technology in Gliwice and a certified teacher. She is the author of many articles on children and adolescents with disabilities. Research interests: special pedagogy and its determinants, integration, issues related to the implementation of new technologies in the environment of people with disabilities.

 

Dr hab. Beata Pituła, prof. SUT, PhD

A graduate of the University of Silesia, Faculty of Pedagogy and Psychology, she obtained her doctoral degree in humanities in the discipline of pedagogy, pedeutology, and her habilitation in social sciences in the discipline of pedagogy, pedeutology. She is the author of 20 scientific monographs (including 4 as a co-author and 10 as a scientific editor) and more than a hundred articles on pedeutology, in particular devoted to the issues of teacher education and professional functioning of the teacher and the problems of pedagogical counselling in a broad sense.

From 1990 to 2016, she worked at the University of Silesia at the Faculty of Pedagogy and Psychology, serving as head of the Department of General Didactics and Pedeutology and head of third-level studies.  In 2016, she took up the position of Director of the College of Social Sciences and Foreign Philologies at the Silesian University of Technology, and then from 2019 -2022 she headed the Institute of Education and Communication Research at this university. She is a member of many scientific councils of Polish and foreign scientific journals, and in her research explorations she closely cooperates with universities in Poland and abroad.

e-mail: beata.pitula@polsl.pl

Prezentace

sujit fotografie

doc. Dr. Ing. Sujit Chaudhuri, CSc.

Associate Professor
Management Consultant/Sustainable Competitiveness Handler (SCH)
e-mail:                       sch.hungary@gmail.com
Budapest Hungary

Autor hovořící šesti evropskými jazyky strávil více než 25 let jako akademik v oblasti ekonomie a managementu a vyučoval na více než 30 univerzitách ve 12 zemích Evropy a Severní Ameriky a pracoval ve čtyřech nadnárodních firmách podnikového poradenství, takže této oblasti rozumí zejména v hloubky a uvede několik příkladů.

The author speaking six European languages spend more than 25 years as an academic in economics and management and taught at more than 30 universities in 12 countries in Europe and North America and has been engaged working in four multinational business consulting firms so understands this area especially in depth and will present several examples.

Výzvy hodnocení vzdělávacích univerzitních programů, předmětů, lektorů a studentů – Jak navrhnout a provozovat konkurenční model / Challenges of Assessment of Educational University Level Programs, Subjects, Lecturers and Students – How to Design and Operate a Competitive Model

Příspěvek se zabývá skutečností, že ve střední a východní Evropě, zejména v zemích Visegrádu, zejména v Maďarsku, po přechodu roku 1989 na tržní ekonomiku byla rovněž zahájena transformace vysokého školství, avšak mnoha otázkám byla podle názoru autora věnována malá pozornost a uspokojivá řešení není v dnešní době dostatečně konkurenceschopné.

K tzv. efektivní a efektivní integraci „západních“ modelů z důvodu malého pochopení správné kombinace užitečných prvků a odstranění notoricky problematických problémů nedošlo.

V důsledku toho má výběr oblastí pro programy a jejich pečlivé navrhování s ohledem na dlouhodobé cíle několik kritických bodů k diskusi. Patří mezi ně kvalita akreditovaných programů, design předmětů s využitím nejlepších možných prvků a hodnocení programů, lektorů a studentů – to vše má několik oblastí ke zlepšení.

 

The paper deals with the fact that in CEE especially the Visegrad countries in particular Hungary after the transition of 1989 to market economy the higher education transformation has also been initiated but, in the opinion of the author, many issues were paid little attention and a satisfactory solution is not competitive enough until nowadays.

The so call effective and efficient integration of „Western” models, because of little understanding of proper combination of useful elements and elimination of notoriously problematic issues, did not take place.

As a consequence, choosing areas for programs and carefully designing them considering long term objectives has several critical points to discuss. They include the accredited prgrams quality, design of subjects utilizing best possible elements and assessment of programs, lecturers and students- these all are having several areas for improvement.

Jirkovská Blanka

PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D.

Ústav učitelství a humanitních věd, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Reminiscenční centrum, z. s.

Institute of Teaching and Humanities, University of Chemical Technology in Prague and Reminiscenční centrum, z. s.

Kreativní práce s lidmi s demencí a jejich pečujícími / Creative Work with People with Dementia and Their Carers

Různé formy kognitivních poruch včetně demencí spojené se stárnutím populace každoročně postihují vyšší počet osob. Věková hranice vzniku demence se snižuje. Dříve běžně používané slovní spojení „stařecká demence“ tak ztrácí význam. V současnosti se objevuje stále více osob, u kterých je zaznamenán nástup demence již ve středním věku. Tito lidé mají v případě včasného záchytu a dobré kompenzace nemoci perspektivu dalších (desítek) let dobrého života. Významným faktorem úspěšného zvládání nemoci je spolupráce rodiny. Možným způsobem zapojení se blízkých do péče o člověka žijícího s demencí je využívání různých nefarmakologických metod. V tomto příspěvku autorka představí pestrou škálu možností, jak s lidmi s demencí kreativně pracovat.

Klíčová slova: lidé s demencí, pečující, kreativní způsoby péče o lidi s demencí

 

Various forms of cognitive disorders, including dementia, associated with the ageing of the population affect a higher number of people every year. The age of onset of dementia is decreasing. The previously commonly used phrase „dementia of old age“ is losing its meaning. Today, more and more people are experiencing the onset of dementia in middle age. If detected early and well compensated for, these people have the prospect of many (decades) more of a good life. Family cooperation is an important factor in the successful management of the disease. A possible way to involve loved ones in the care of a person living with dementia is to use various non-pharmacological methods. In this paper, the author will present a variety of ways to work creatively with people living with dementia.

Keywords: people with dementia, caring, creative ways of caring for people with dementia

 

Kamanová Lenka

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Oddělení sociálních věd

Zástupkyně ředitele pro vzdělávací činnost, spolupráci s praxí a vnější vztahy

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 5 / 613 00  Brno

lenka.kamanova@mendelu.cz

http://icv.mendelu.cz/u3v

Zážitek a riziko jako téma sexuální výchovy v rodině / Experience and Risk as a Topic of Sex Education in the Family

Příspěvek řeší problematiku sexuální výchovy v rodině, zejména pak tématiku pohlavního styku. Cílem příspěvku je zjistit, jaká sdělení o pohlavním styku matky předávají dětem ve věku 12-18 roků. Pro dosažení cíle byl realizován kvalitativní výzkum. Konkrétně byly realizovány polostrukturované rozhovory s 26 matkami, které mají děti ve výše uvedeném věku. Pro analýzu dat bylo zvoleno některých postupů zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že v rámci tématiky sexuální výchovy, konkrétně pak pohlavního styku, matky svoje sdělení o pohlavním styku předávají ve třech rovinách: vysvětlení podoby pohlavního styku a jeho přínosu a podmínky pohlavního styku. Významné místo rovněž zaujímá téma rizika a zážitku z pohlavního styku.

Klíčová slova: sexuální výchova, riziko, zážitek, pohlavní styk, sexuální scénář

 

The contribution deals with the issue of sexual education in the family, especially the topic of sexual intercourse. The aim of the contribution is to find out what messages about sexual intercourse mothers convey to children aged 12-18 years. In order to achieve the goal, qualitative research was carried out. Specifically, semi-structured interviews were conducted with 26 mothers who have children of the above-mentioned age. Some grounded theory procedures were chosen for data analysis. The results show that within the topic of sexual education, specifically sexual intercourse, mothers convey their message about sexual intercourse on three levels: explaining the form of sexual intercourse and its benefits, and the conditions of sexual intercourse. An important place is also occupied by the topic of risk and the experience of sexual intercourse.

Key words: sex education, risk, experience, intercourse, sexual scenario

Martina Kočerová

Mgr. Martina Kočerová, Ph.D.

Martina Kočerová působí na Katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborně se věnuje oblasti pedagogiky volného času a zážitkové pedagogiky.

Zážitek jako cesta (sebe)rozvoje pedagoga / The Experience as a Way of Instructor`s (Self)Developement

Příspěvek se zabývá zkušenostně reflektivním učením ve vztahu k seberozvoji pedagoga, přičemž staví na konkrétním příkladu realizovaného kurzu. Pedagog, který aplikuje zkušenostně reflektivní učení se může sám dostat do situací, které neplánoval a často ani nemohl předvídat. Ocitá se tak mnohdy mimo zónu svého komfortu a často zcela zaskočen právě prožívaným. Nejen, že by měl být v takových situacích schopen pružně reagovat tak, aby právě realizovaný pedagogický proces dovedl k plánovaným výstupům, ale v rámci zkušenostně reflektivního učení by měl tuto zkušenost zpracovat v kontextu svého (sebe)rozvoje.

The contribution deals with experiential learning in relation to the self-development of an instructor, while building on a specific example of a course implemented. An instructor who applies experiential learning can find himself in situations that he did not plan and often could not even anticipate. He often finds himself out of his comfort zone and often completely surprised by what he is experiencing. Not only should he be able to react flexibly in such situations so that the currently implemented pedagogical process leads to intended outcomes, but as part of the of reflective learning, he should process this experience in the context of his (self)development.

Keywords: experiential leasing, self-development, instruktor, reflective learning

Kornatovská Zuzana
Bowes Matthew

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS., prof. Matthew Bowes Ph.D.

PhDr. Zuzana Kornatovská Ph.D., DiS

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra výchovy ke zdraví

prof. Matthew Bowes Ph.D.

Vancouver Island University, Faculty of Social Sciences, Geography Department and Global Studies Program Internship Coordinator, Global Studies Program

Motivace k zážitku ve vysokohorské turistice / Motivation for Experiences in High Mountain Tourism

Výzkumná studie zkoumá motivaci k zážitkům ve vysokohorské turistice u mužů a žen ve věku 20-45 let. Ve výzkumném šetření participovalo 921 respondentů, 614 žen a 307 mužů ve věkovém rozpětí 20-45 let. Cílem výzkumné studie bylo analyzovat faktory ovlivňující motivaci k zážitkům ve vysokohorské turistice u mužů a žen vzhledem k pohlaví a vzhledem k věkové periodě mladší dospělosti (20 až 30 let – stádium kulminace motorické výkonnosti) a střední dospělosti (30 až 45 let – stádium stabilizované motorické výkonnosti). K vyhodnocení bylo použita metodika kvantitativní analýzy dat za použití dotazníkového šetření. Z výsledků vyplynulo, že k zážitkům ve vysokohorské turistice jsou motivováni nejvíce osoby střední dospělosti s dosaženým terciálním vzděláním, bez rozdílu faktoru pohlaví. Dále bylo zjištěno, že nejsilnější motivací k vysokohorské turistice bez rozdílu faktoru pohlaví a faktoru věkové periody jsou zážitky z krajiny. Pro osoby ve věkové periodě střední dospělosti jsou signifikantní zážitky svobody a „úniku“ od civilizace oproti osobám ve věkové periodě mladší dospělosti. Naproti tomu motivaci k zážitkům ve vysokohorské turistice, které jsou spojené s regenerací, upevněním zdraví a zdravotní prevencí, uvedlo jen 9,7 % dotazovaných osob ve věkové periodě mladší dospělosti.

Klíčová slova: motivace, vysokohorská turistika, příroda, zdraví

The research study examines the motivation for alpine tourism experiences among men and women aged 20-45. 921 respondents participated in the research, 614 women and 307 men, in the age range of 20-45 years. The aim of the research study was to analyze the factors influencing the motivation for experiences in high mountain tourism in men and women with respect to gender and with respect to the age period of younger adulthood (20 to 30 years – the stage of peak motor performance) and middle adulthood (30 to 45 years – the stage of stabilized motor performance). The methodology of quantitative data analysis using a questionnaire survey was used for the evaluation. The results showed that middle-aged people with a tertiary education are most motivated to experience alpine tourism, regardless of gender. Furthermore, it was found that the strongest motivation for alpine tourism, regardless of gender and age, is experiences of the landscape. For persons in the age period of middle adulthood, the experiences of freedom and „escape“ from civilization are significant compared to persons in the age period of younger adulthood. On the other hand, only 9.7% of the interviewed persons in the age period of younger adulthood stated the motivation for experiences in high mountain tourism, which are connected with regeneration, health promotion and health prevention.

Keys words: motivation, mountain hiking, nature, health

Kratochvíl Karel

Mgr. Karel Kratochvíl

Neznámý tercián a jeho svět před 1. světovou válkou /An unknown Tertian and „his Word“ before the First World War

Ve Státním okresním archivu Pelhřimov (pobočce Moravského zemského archivu) se dochovaly deníkové zápisky neznámého studenta kvarty pelhřimovského gymnázia. Dohromady 32 dochovaných stránek pokrývá období let 1913-1914, tedy dobu předválečnou a začátek první světové války. Neznámý student na stránkách deníku představuje svůj vnitřní život. Úvahy o dívkách a milostné nezdary se střídají s intenzivním zájmem o letectví a techniku, jasnovidectví a magii. Na své koníčky se snaží vydělat si sám peníze. Chlapec připomíná i knihy, které čte. Posledních půl roku do jeho světa vstupuje velmi intenzivně i válka. Důležitý bod (a jistotu) jeho života tvoří škola. V zápisech cítíme silný vliv vzdělání a znalostí, jež student umí prakticky využít. A právě provázání chlapcovy každodennosti s jeho školními znalostmi by mělo být důležitým tématem konferenčního příspěvku.

Klíčová slova: deníkové zápisky, student, období 1913 – 1914, gymnázium

In the State District Archive Pelhřimov (a branch of the Moravian Provincial Archive) the diary entries of an unknown student of the quartet of the Pelhřimov grammar school have been preserved. A total of 32 preserved pages cover the period 1913-1914, i.e. the period before the war and the beginning of the First World War. An unknown student in the pages of his diary represents his inner life. Reflections on girls and love failures alternate with an intense interest in aviation and technology, clairvoyance and magic. He tries to earn money for his hobbies. The boy also recalls the books he reads. For the last six months, war has also entered his world very intensely. An important point (and certainty) of his life is the school. In the minutes we feel a strong influence of education and knowledge, which the student can practically use. And it is the connection of the boy’s everyday life with his school knowledge that should be an important topic of the conference paper.

Keywords: diary entries, student, period 1913 – 1914, grammar school

doc. PhDr. Petr Kreuz, Ph.D.

Archivář a historik. Specialista na dějiny práva a kriminality. Ve volném čase se zajímá o folk, který vnímá především jako zpívanou poezii.

Památníky obětí čarodějnických procesů ve střední Evropě v kontextu edukační praxe a zážitkové turistiky / Memorials to the Victims of the Witch Trials in Central Europe in the Context of Educational Practice and Experiential Tourism

Čarodějnické a kouzelnické procesy, které se odehrály v 15.-18. století v Evropě, si podle výsledků současného bádání vyžádaly přibližně 50-60 tisíc obětí. Mezi nimi převažovaly ve většině evropských zemí ženy. Více než polovina z uvedeného počtu obětí připadá na území současného Německa a německy mluvících zemí.

V každé větší německé spolkové zemi připomíná oběti čarodějnických procesů v místech jejich konání několik desítek muzejních a pamětních expozic, památníků, pamětních desek, dlažebních kamenů a dalších veřejných připomínek. Počet těchto památníků dosáhl v Německu již na přelomu milénia trojciferného čísla. Další podobné památníky se nacházejí v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Francii a v Anglii. Zvláště vysoký počet takovýchto památníků v poměru k počtu tamějších obětí se nachází ve Skandinávii a ve Skotsku.

S ohledem na přetrvávající přitažlivost tématu čarodějnic v populární kultuře, se stávají tyto památníky frekventovaným turistickým cílem, v neposlední řadě i pro mimoevropské turisty.

Cílem zřizovatelů a provozovatelů památníků byla a je především připomínka nevinných obětí procesů a uchování paměti o nich. V našem jazykově německém sousedství najdeme několik památníků, které plní velmi dobře nejen primární úlohu uchování paměti obětí a poučení laické veřejnosti v souladu s výsledky moderního bádání, ale jsou také turisticky a edukačně atraktivní (příklad: naučná stezka Hexenweg v Brombergu v Dolních Rakousích jižně od Vídeňského Nového Města). Na druhé straně se čarodějnické procesy (které jsou navíc někdy jen lokální, historicky zcela nepodloženou legendou) stávají turistickou atrakcí, a prezentují se jako místní lidové slavnosti, dokonce pod značkou významných mezinárodních kulturních organizací (typicky: tzv. Funkenfest v Bludenci/Bludenz v rakouské spolkové zemi Vorarlbersko, který je od roku 2010 slavností registrovanou v seznamu UNESCO).

V České republice se dosud nachází pouze jeden památník konkrétní oběti čarodějnického procesu – pamětní deska upáleného děkana Kryštofa Aloise Lautnera (cca 1622-1685) na budově fary v Šumperku. Na území České republiky existuje ovšem řada více míst, kde by bylo záhodno oběti čarodějnických a kouzelnických procesů připomínat, a to nejen na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kde se historicky odehrálo nejvíce procesů, které si celkově vyžádaly, nejstřízlivěji odhadnuto, na 350-400 obětí. V Praze by byla nejvhodnějším a historicky nejpodloženějším místem pro umístění pamětní desky oběti čarodějnických procesů Staroměstská radnice.

 

The witchcraft and sorcery trials that took place in Europe in the 15th-18th centuries claimed approximately 50-60 thousand direct victims, according to the results of current research. In most European countries, the majority of these victims were women. More than half of this number of victims was in present-day Germany and German-speaking countries.

In every major German Federal Land, dozens of museums and memorial exhibitions, memorials, plaques, paving stones and other public reminders commemorate the victims of the witch trials. The number of such memorials in Germany had already reached triple numbers by the turn of the millennium. Other similar memorials can be found in Austria, Switzerland, France, Great Britain and the USA. A particularly high number of such memorials in proportion to the number of victims there is found in Scandinavia.

The theme of witches remains attractive in popular culture, which is why these monuments are becoming a frequent tourist destination, not least for non-European tourists.

The aim of the founders and operators of the memorials was and is primarily to commemorate the innocent victims of the witch trials and to preserve their memory. In our German-speaking neighbourhood we can find several memorials that not only fulfil the primary task of preserving the memory of the victims and educating the lay public in accordance with the results of recent research, but are also attractive for tourism and education (for example: the Hexenweg − nature educational trail in Bromberg in Lower Austria, south of Wiener Neustadt). On the other hand, witch trials (which are sometimes just a local, historically unfounded legend) become a tourist attraction, or are presented as part of local, predominantly commercially oriented folk festivals, sometimes even under the brand of major international cultural organizations (typically: the so-called Funkenfest in Bludenz in the Austrian Land of Vorarlberg, which has been a UNESCO-registered festival since 2010).

There are two monuments in Slovakia, both in Bratislava and both commemorating the 1602 witch trials there. In the Czech Republic, before 2000, there were only two memorials to the victims of the witch trials − a memorial to the Dean of Šumperk, Kryštof Alois Lautner (c.1622-1685), from 1930 at the place of his burning in Mohelnice and a memorial from 1966 in the spa park in Jeseník to honour the victims of the Jeseník trials. In 2000, a memorial plaque to Dean Lautner was added to these on the parish building in Šumperk. In the last 20 years, about 15 more memorial stones, plaques and other memorials of the victims of the 17th and early 18th century trials have been installed in the Olomouc Region, in the districts of Šumperk and Jeseník. The sites connected with the witch trials in northern Moravia and the former Duchy of Nysa in Silesia are linked by a cycle route consisting of three interconnected sections – the Šumperk and Jeseník routes in the Czech Republic and the Nysa route in Poland. There are, of course, more places in the Czech Republic where it would be worth commemorating the victims of the witch and sorcery trials, and not only in the Olomouc Region, where historically the most trials took place, resulting in an estimated total of 350-400 victims. In Prague, the most appropriate and historically founded site for a memorial plaque for the victim of the witch trials would be the Old Town Hall (Staroměstská radnice).

Keywords: witch trials, Central Europe, experiential tourism

PhDr. Markéta Lindová

Během studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v oboru Sociální pedagogika jsem se, v rámci praxe, věnovala péči o klienty s neurodegenerativními onemocněními, konkrétně s různými formami demence, a od roku 2012 jsem u této práce již zůstala. Od začátků v přímé péči o klienty, jsem postupně pracovala jako aktivizační pracovník, sociální pracovnice, vedoucí sociální péče, metodik kvality sociálních služeb a ředitel. V současnosti jsem i lektor vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

V rámci svého prohlubující se zájmu o tuto profesi pokračuji i ve svém studiu a v realizaci výzkumů.

Péče o klienty s uvedeným onemocněním, má velmi rozsáhlé souvislosti v celospolečenském měřítku – sociálně psychologické, ekonomické, demografické, filozofické, etické – a je, podle mého názoru, velmi důležité zabývat se podstatou prožívání nemocných i motivacemi a pohnutkami pečujících.

Význam zážitku v péči o klienty s neurodegenerativní chorobou

Člověku, jehož choroba se projevuje ztrátou krátkodobé paměti, prohlubující se dezorientací a postupnou degradací všech fyzických i psychických schopností, lze pomocí speciálních přístupů zážitkové pedagogiky vracet radost z prožívání každého dne. Přístup k takto nemocným lidem, pro jejichž chorobu dosud neexistuje účinný lék, vychází z psycho-biografického modelu péče a z individuálního plánování poskytované služby. Výsledkem je hluboká znalost příběhu každého klienta/pacienta a respekt k jeho individuálním odlišnostem – zážitek připravený na této půdě znamená nevyčíslitelnou hodnotu pro člověka, který v důsledku svého onemocnění postupně přichází o vše, co měl rád a často dokáže vnímat okolní svět již pouze instinktivně. Základními stavebními kameny tohoto přístupu jsou:  empatie, znalost příběhu, zážitek jako odraz klientovy duše, intuice, doprovázení, hovory beze slov, bezpečí, návrat domů.

 

A person whose disease manifests itself in the loss of short-term memory, deepening disorientation and gradual degradation of all physical and psychological abilities can be given back the joy of experiencing every day with the help of special approaches of experiential pedagogy. The approach to such sick people, for whose illness there is still no effective medicine, is based on the psycho-biographical model of care and on the individual planning of the service provided. The result is a deep knowledge of the story of each client/patient and respect for their individual differences – the experience prepared on this ground means incalculable value for a person who, as a result of his illness, gradually loses everything he liked and often can only perceive the world around him instinctively. The basic building blocks of this approach are: empathy, knowledge of the story, experience as a reflection of the client’s soul, intuition, accompaniment, conversations without words, safety, returning home.

Prezentace

Dr Fortunate Madondo

Dr Fortunate Madondo

School of Education – Early Childhood Education, University of Hertfordshire, UK

The use of outdoor play opportunities to enhance pre-schoolers’ literacy development in rural Zimbabwe

Like many parts of Africa, play encounters in Early Childhood Development (ECD) learning centres are inundated with linguistic repertoires compounded by rich interactions and language experiences coming into contact. Research is replete with findings that the degree of linguistic opportunities among the ECD learners vary from one site to the other (Roulstone, Law, Rush, Clegg, & Peters, 2010; Harrison, 2018; Peissig (2009). However, very little is known about how these learning encounters particularly in the African context optimize the use of outdoor play encounters to influence positive literacy development among early learners. This study presents findings of a project which experimented on pre-schoolers situated in complex rural ECD learning spaces in Zimbabwe that were provided opportunities to interact with improvised outdoor play equipment as a resource for enhancing their literacy development. A case study research design was used to explore and analyse the possibility of introducing outdoor play experiences for pre-schoolers in selected Zimbabwean rural ECD settings in Zvishavane. The findings of the study based on analysis of observations, interviews and naturally occurring data reveal cognitive and social advantages of using outdoor play opportunities to enhance literacy development. According to social learning theory, it is argued that outdoor learning opportunity is a discursive regime that must be explored as a resource for early literacy development. Recommendations for further research and practical applications in related contexts are considered at the end of the paper.

Key words: outdoor play, early literacy development, Early Childhood Development, pre-schoolers, practitioners

Mgr. Richard Macků, Ph.D., Mgr. Martina Blažková, Mgr. Lukáš Laibrt

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Katedra pedagogiky

Představy studentů učitelství o didaktickém potenciálu hry / Teacher Students' Ideas About the Didactic Potential of Play

Příspěvek ve svém úvodu znovu shrnuje základní poznatky o fenoménu hry a možnostech jejího didaktického využití. Následně seznamuje s metodologií empirické sondy, jejímž úkolem bylo zjistit představy studentů učitelství o potenciálu této výchovné metody, jejích silných i slabých stránek, situačního využití, popř. modifikací. Pohled studentů byl zjišťován v úvodu a závěru tematicky zaměřeného workshopu; jeho cílem bylo podpořit další promýšlení didaktického potenciálu hry za účelem dalšího dotazování účastníků. Příspěvek tedy popisuje jak prvotní předporozumění studentů, tak rozkrývá i pohled podpořený odborným vedením.

Klíčová slova: fenomén hry, empirická sonda, učitelé, situační využití hry, didaktické využití hry

 

In its introduction, the paper recapitulates the basic knowledge about the phenomenon of play and its potential didactic use. It then introduces the methodology of the empirical probe, which aimed to find out students‘ ideas about the potential of this educational method, its strengths and weaknesses, situational use, or modifications. Students‘ views were elicited at the beginning and conclusion of the thematic of the workshop; it aimed to encourage further reflection on the didactic potential of the game for further questioning of the participants. Thus, the paper describes both the students‘ initial pre-understanding, as well as revealing the insight supported by the expert guidance.

Keywords: phenomenon of play, empirical probe, situational use of play, didactic potential of play

PhDr. Marina Muknšnáblová, Ph.D., MBA

Profil ZDE

Zvyšování úspěšnosti studentů v dokončení studia při využití zážitkové pedagogiky / Increasing the Success of Students in Completing Their Studies Using Experiential Pedagogy

Úspěšnost studentů kombinovaného studia lze podpořit zařazením výukových metod s využitím zážitku specifické činnosti dle budoucích kompetencí studentů. Kompetence jsou zohledněny z pohledu kognitivní využitelnosti, respektive preference vybrané poznávací funkce. Učení spojené s prožitkem, který odpovídá charakteru budoucího pracovního výkonu dle studovaného oboru, zapojuje kognitivní funkce povšechně, i když některé kvalitativně či kvantitativně specificky. Výzkum prokázal vztah mezi druhem vyučovací metody (zapojující vybranou kognitivní funkci) a úspěšností studentů v dokončení kombinovaného studia na vyšší odborné škole v konkrétním oboru. Ne všichni studenti kombinovaného studia již pracují (byť na jiné pracovní pozici) v oboru, který právě studují. Ale jsou již obeznámeni a částečně připraveni na způsob pracovních činností, tudíž většina z nich je schopna tréninkem při učení zlepšit nejen svoje kognitivní funkce, ale i tím zvýšit úspěšnost ve studiu.

Klíčová slova: Úspěšnost ve studiu, vyučovací metody, kognitivní funkce, kombinované studium

 

Abstract: The success of combined study students can be supported by the inclusion of teaching methods using the experience of a specific activity according to the students‘ future competencies. Competences are taken into account from the point of view of cognitive usability or preference of the selected cognitive function. Learning associated with experience, which corresponds to the character of future work performance according to the studied field, involves cognitive functions in general, although some qualitatively or quantitatively specifically. Research has shown a relationship between the type of teaching method (involving a selected cognitive function) and students‘ success in completing a combined study at a higher vocational school in a specific field. Not all combined study students are already working (albeit in a different job position) in the field they are currently studying. But they are already familiar with and partially prepared for the way of work activities, so most of them are able to improve not only their cognitive functions through training while learning, but also to increase their success in studies.

Keywords: Success in studies, teaching methods, cognitive functions, combined study

Prezentace

Eva Nechlebová
Gabriela Pokorná

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D., Bc. Gabriela Pokorná

Profil dr. Nechlebové ZDE

Kompenzační cvičení jako prevence plochonoží v TeamGymu / Compensatory Exercises as Flatfoot Prevention in Teamgym

Předmětem příspěvku je problematika plochých nohou u gymnastek TeamGymu. Cílem bylo zjistit pomocí vybraných diagnostických metod stupně plochonoží u pěti vybraných probandek a ověřit si pomocí výstupního vyšetření efekt navrženého kompenzačního cvičení. Dílčími úkoly práce je seznámit s poznatky o svalové dysbalanci plochých nohou spojenou s TeamGymem, o prevenci a léčbě kompenzačním cvičením. Pro výzkumnou část byly použity specifické metody k vyšetření postury a nožní klenby. Každá probandka podstoupila identická vstupní i výstupní vyšetření, kterými bylo: vyšetření stoje a podrobné vyšetření nohou, vyšetření chůze, vyšetření pomocí přístroje Footdisc a Podoskop. Během obou vyšetření byly pořízeny snímky, které jsou popsány jako výsledky jednotlivých vyšetření. Data byla poté porovnávána a vyhodnocena. Ve výsledcích ze vstupního vyšetření se potvrdilo plochonoží a nerovnoměrné zatížení chodidel u všech gymnastek. Ploché nohy II. stupně mělo 40 % z nich, u ostatních se prokázal I. stupeň. Z porovnání vstupního a výstupního vyšetření se ukázalo, že u 80 % gymnastech se zlepšilo plochonoží o jeden stupeň alespoň na jedné noze a u dvou probandek plochonoží zcela vymizelo. Z příspěvku vyplývá, že je potřeba do běžných tréninků zařazovat i kompenzační cvičení, které by mělo preventivní účinek k nežádoucí tvorbě plochonoží či jiných svalových dysbalancí.

Klíčová slova: držení těla, kompenzace, nožní klenba, plochá noha, stupně plochonoží, TeamGym

The subject of this paper is the issue of flat feet in TeamGym gymnasts. The aim was to determine the degree of flat feet in five selected probands by means of selected diagnostic methods and to verify the effect of the proposed compensatory exercises by means of an exit examination. The sub-tasks of this thesis are to present the knowledge about TeamGym related flatfoot muscle imbalance, prevention and treatment with compensatory exercise. For the research part, specific methods were used to examine posture and foot arches. Each proband underwent identical baseline and exit examinations which were: standing and detailed foot examination, gait examination, Footdisc and Podoscope examination. Images were taken during both examinations and are described as the results of each examination. The data were then compared and evaluated.

The results from the initial examination confirmed flat feet and uneven foot loading in all gymnasts. Grade II flat feet were found in 40% of the gymnasts, while the others were found to have grade I flat feet. Comparison of the initial and final examinations showed that 80% of the gymnasts had improved flat feet by one degree on at least one foot and two probands had completely eliminated flat feet.

The paper suggests that there is a need to include compensatory exercises in routine training to have a preventive effect to unwanted flatfoot formation or other muscle imbalances.

Keywords: posture, compensation, plantar arch, flatfoot, degrees of flatfoot, TeamGym.

Prezentace

Bohdana Břízová

Andrea Nekolová, Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Mentor jako klíč k životu / Mentor as the Key to Life

V České republice neexistuje komplexní systém, který by připravoval mladé osoby žijící v dětských domovech na samostatný život. Dětské domovy se proto stále častěji zapojují do dobrovolnických mentoringových programů, přičemž dobrovolníci/mentoři, poskytují mladým dospělým určitý vzor chování založený na přátelském vztahu, předávají jim své zkušenosti a jsou jim podporou při vstupu do běžného života. Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu v dětských domovech a se samotnými mentory, představuje principy dobrovolnického vztahu, zaměřuje se na prospěšnost, ale také na bariéry či rizika. Z výsledků je patrné, že dobrovolníci/mentoři jsou významnými aktéry při sociálním začleňování mladých osob opouštějících dětské domovy.

Klíčová slova: mentor, dětský domov, dobrovolníci, sociální začlenění

 

In the Czech Republic, there is no comprehensive system to prepare young people living in children’s homes for independent living. As a result, orphanages are increasingly becoming involved in volunteer mentoring programmes, whereby volunteers/mentors provide young adults with a role model based on a friendly relationship, pass on their experience and support them in their entry into mainstream life. This paper presents the results of research in children’s homes and with the mentors themselves, introducing the principles of the volunteer relationship, focusing on the benefits but also on the barriers or risks. The results show that volunteers/mentors are important actors in the social inclusion of young people leaving children’s homes.

Keywords: mentor, children’s homes, social inclusion, volunteer

Prezentace

doc. PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D., PhDr. Ivana Mrozková, Ph.D.

doc. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D.
Katedra leadershipu, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno
Email: ivana.nekvapilova@unob.cz

PhDr. Ivana MROZKOVÁ, Ph.D.
Centrum jazykového vzdělávání, Univerzita obrany
Kounicova 65, 662 10 Brno
Email: ivana.mrozkova@unob.cz

Rozvoj kompetence k vedení prostřednictvím zážitkového učení / Leadership Skills Development Through Experiential Learning

K dovednostem lídra patří umění/schopnost měnit styly vedení v závislosti na povaze situace, charakteru úkolu i osobnostech vedených. Pro získání této dovednosti je nezbytné, aby lídři porozuměli nejen tradičním způsobům vedení, ale také získali povědomí o tom, že dospělí lidé se liší přístupem (stylem) k plnění pracovních úkolů. K tomu může významně přispět jak zážitkové učení, které je známé od již od dob Komenského, tak metoda connective leadership, která umožňuje identifikovat styly přístupu k plnění pracovních úkolů.

Autoři prezentují své zkušenosti se zážitkovým učením při seznamování s metodou connective leadership v kurzech kariérového vzdělávání vojenských profesionálů na středním stupni řízení organizace. Metoda zážitkového učení byla zvolena tak, aby umožnila účastníkům nejen získat nové poznatky o tom, jak a v jakých souvislostech jednotlivé styly vedení používat, ale také je aplikovat v situacích, které znají ve své praxi. Zpětná vazba účastníků ukázala vysokou míru spokojenosti jak s tématem, tak s metodou učení.

The skills of a leader include the art/ability to change leadership styles depending on the nature of the situation, the nature of the task and the personalities of those being led. To acquire this skill, it is essential that leaders not only understand traditional leadership styles, but also gain an awareness that adults differ in their approach (style) to completing work tasks. Both experiential learning, which has been around since Comenius, and the connective leadership method, which enables the identification of styles of approach to work tasks, can make a significant contribution to this.

The authors present their experience with experiential learning when introducing the connective leadership method in career education courses for military professionals at the middle management level of the organization. The experiential learning method was chosen to allow participants to not only gain new insights into how and in what contexts to use each leadership style, but also to apply them to situations they are familiar with in their own practice. Participant feedback showed a high level of satisfaction with both the topic and the learning method.

Keywords: skills of a leader, leadership styles, „connective leadership“, experiential leasing, career education

Prezentace

Mgr. Bc. Michal Pařízek, Ph.D.

Zabývá se celostním vzděláváním (nejen) dospělých, jehož důležitou součástí je i zážitková pedagogika. Vystudoval učitelství pro střední školy (obor TV-AJ na FTVS a PedF UK), bakalářsky teologii křesťanských tradic (na ETF UK) a doktorské studium pedagogiky (obor sociální pedagogika na PdF MU). Učí na VOŠ Jabok v Praze, kde má na starost Katedru pedagogiky a psychologie. Považuje se za věčného studenta a baví ho objevovat svět pohybem a hudbou.

Za jakých podmínek lze zážitkovou pedagogiku považovat za přístup, který je v souladu s principy celostní výchovy a vzdělávání? / On what Conditions is Experiential Education in Accord with Holistic education?

Zážitková pedagogika je teoretickou reflexí výchovy a vzdělávání, jež na praktické rovině staví na zkušenostním učení. Prožitky, zážitky a následně vytvořená zkušenost zasahují člověka v jeho celistvosti, to však samo o sobě neznamená, že zkušenostní učení (a tudíž i zážitkovou pedagogiku) lze považovat za přístup, který naplňuje principy celostní výchovy a vzdělávání (Holistic education) tak, jak tento přístup chápou jeho klíčoví představitelé (J. P. Miller, R. Miller, S. H. Forbes, Y. Nakagawa, R. G. Nava a další). Ve svém příspěvku propojuji principy celostního vzdělávání s filosofickými a pedagogickými kořeny zážitkové pedagogiky a filosofií Martina Bubera. Poukazuji tím na způsob, jak lze uvažovat o celostním rozvoji člověka až k jeho maximálnímu potenciálu, při využití principů zážitkové pedagogiky.

Klíčová slova: zážitková pedagogika, zkušenostní učení, celostní výchova a vzdělávání, filosofie dialogu

 

Experiential education is a philosophy of education which is closely connected to experiential learning on the practical level. Experience impacts the whole person, however that does not automatically mean that experiential learning (and thus experiential education) is an approach fully in accord with holistic education as its main proponents (such as J. P. Miller, R. Miller, S. H. Forbes, Y. Nakagawa, R. G. Nava etc.) define it. In my contribution I intertwine principles of holistic education with philosophical and educational roots of experiential education and with philosophy of Martin Buber. Thus I am trying to show possible ways of personal development leading to the highest possible potential while employing principles of experiential education.

Key words: experiential education, experiential learning, holistic education, philosophy of dialogue

Prezentace

Ing. Marie Ředinová

10 let Informačního centra pro stomiky a jejich blízké

Před více než deseti lety vyvstala potřeba místa, kam by si stomici, tj. lidé s umělým vývodem ze střev nebo močových cest, mohli přijít pro radu, pomoc a podporu. V ČR žije přes 15000 pacientů se stomií. Jsou to lidé všech věkových skupin – od dětí po seniory. Založení Infocentra iniciovala Ing. Marie Ředinová, tehdejší předsedkyně Českého ILCO. Pacientská organizace České ILCO, z. s., pomáhá stomikům od roku 1992 řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, spojené s návratem stomika do normálního života i do práce.  ILCO zastřešuje regionální spolky stomiků, zastupuje zájmy  stomiků v mezinárodních organizacích, spolupracuje se zákonodárci na tvorbě legislativy, jedná se státními orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci a distributory stomických pomůcek a dalšími pacientskými organizacemi, zejména se spolky Pacienti IBD a Společnost pro bezlepkovou dietu.

Stomikům a jejich blízkým, nabízíme přednášky a besedy na aktuální témata, např. jak získat ztracené sebevědomí, plavání stomiků, výživa a diety, cvičení Zdraví v pohybu. Organizujeme workshopy, mimo jiné malování na stomické sáčky v rámci projektu PytlíkART. V Infocentru probíhají také přednášky pro studenty středních zdravotních škol a edukační besedy se zdravotními sestrami o životě s vývodem. Za 10 let navštívilo Infocentrum více než 1000 stomiků nebo jejich blízkých. Bylo edukováno téměř 330 zdravotních sester a 180 studentů zdravotních škol.

Každý rok vyřídíme 1800- 2500 mailových a telefonních dotazů, v roce 2021 to bylo přes 4000 dotazů.

Provoz Infocentra by nebyl možný bez dobrovolnické podpory členů FIT-ILCO Praha, z.s. Jeho členky provoz pravidelně personálně zajišťují. Dalšími důležitými partnery, bez nichž by Infocentrum nemohlo fungovat, jsou MHMP, MČ Praha 2 a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Na provoz dlouhodobě finančně přispívají.

Více www.ILCO.cz

Prezentace

Skarlantová

PhDr. Jana Skarlantová

Profil ZDE.

Psychologické benefity výtvarné činnosti seniorů / Psychological Benefits of Creative Activity for Seniors

Příspěvek vychází z několikaleté zkušenosti s vedením výtvarného kroužku seniorů v Praze 1, je zaměřen na výtvarné činnosti seniorů jako na vhodný prostředek aktivizace jejich osobnosti prostřednictvím individuální i kolektivní výtvarné práce. Kultivace výtvarného myšlení a možnost realizace vlastních nápadů v různých materiálech vede k rozvoji fantazie, samostatnosti, pocitu naplnění, k posílení sebevědomí i tolerance k ostatním.

Klíčová slova: klub seniorů, komunikace, skupinová práce, individuální a kolektivní odpovědnost, tolerance, seberealizace

The contribution is based on several years of experience in leading an art club for seniors in Prague 1, it is focused on the creative activities of seniors as a suitable means of activating their personality through individual and collective art work. The cultivation of creative thinking and the possibility of realizing one’s own ideas in different materials leads to the development of imagination, independence, a sense of fulfillment, to the strengthening of self-confidence and tolerance towards others.

Keywords: senior club, communication, group work, individual and collective responsibility, tolerance, self-realization

Slezské gymnázium

Slezské gymnázium, Opava

Projekty studentských aktivit Slezského gymnázia Opava / Projects of Students activities of Silesian Gymnasium Opava

https://www.sgopava.cz/vize-skoly/

Učíme rádi. Jsme průvodci otevření novým trendům, respektující rozvoj a individualitu, partnerství a soulad.

Projekty

Spolupráce s MŠ Eliška – již od roku 2002 let existuje spolupráce se speciální MŠ s handicapovanými dětmi (studenti vedou kroužky a pořádají zajímavé akce, o prázdninách vedou tábor handicapovaných), garantem projektu je Mgr. Tkáčová. Ve školním roce 2022/23 opět začíná vedení kroužků ze strany žáků SGO. Žáci také budou pomáhat s organizací aktivit MŠ Eliška i ve venkovních prostorách.

Projekt HELP P3 – zaměřený na poruchy příjmu potravy (fungující již od roku 2007, oslovujeme ZŠ, SŠ, VŠ i veřejnost peer programem. V minulém roce to bylo celkem přes 584 přednášek, garantem projektu je Mgr. Tkáčová. Helpáci budou v letošním školním roce prezentovat své aktivity i na mezinárodní konferenci v Praze. Pokud bude možno, přednášky pro ZŠ, SŠ a veřejnost proběhnou prezenčně. Jsme ale připraveni i na distanční vzdělávání.

Spolupráce s Obecním domem – OKO (Opavská kulturní organizace) – studenti s učiteli organizují Středeční přednášky s SGO pro veřejnost, MDD aj. akce. Garantem projektu je Mgr. Tkáčová.

Spolupráce s Magistrátem města Opavy – organizace aktivit pro opavskou veřejnost (Dny evropské mobility, Dny evropského dědictví, Lampionový průvod, Dopravní soutěž, MDD aj.); garantem projektu je Mgr. Tkáčová.

Práce školního parlamentu SGO – název „ZIP“ – organizuje aktivity pro studenty SGO (piškvorky, koncert, sportovní turnaje, šachový turnaj, studentské volby, sbírky). Dále zastřešuje spolupráci s ukrajinskými dětmi či pomoc seniorům v  Domě seniorů – Bílá Opava, garantem projektu je Mgr. Tkáčová.

Projekt Emise – projekt vznikl v roce 2013 a je zaměřen na širokou veřejnost a snaží se o osvětu v oblasti znečištěného ovzduší a světelného znečištění. Žáci díky projektu spolupracovali s ministrem ŽP Brabcem (od roku 2015-2017) Emisaři nadále monitorují špatný stav ovzduší, světelné znečištění a jeho dopad na lidské zdraví. V letošním školním roce je činnost projektu zaměřena na spolupráci se základními školami v Opavě. Garanty projektu jsou Mgr. Tkáčová, Mgr. Hoňková, Mgr. Frič a Mgr. Ondřej Pika.

Projekt Televize SGO – ve školní roce 2012/2013 vznikla Televize SGO, ta se podílí se na natáčení reportáží, rozhovorů. Zajímavá je spolupráce s BK Opava, pro kterou se natáčí záznamy z utkání. Televize SGO natáčí videa pro potřeby školy, účastní se soutěží. V letošním roce chtějí žáci natočit video o škole. Projektu stále pomáhají naši bývalí studenti např. Mgr. Martin Petrásek, který pracuje pro ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SLU v Opavě, garantem projektu je Mgr. Tkáčová.

Metanoia – tento projekt vznikl v loňském školním roce (v březnu 2022), jako reakce na Den D s tématem Duševní zdraví, který organizovali seminaristé společenskovědního semináře. Projekt svým účastníkům poskytuje zajímavou praxi ve formě fyzicky a kognitivně rehabilitačních aktivit pro znevýhodněné děti nebo inkluzívních a integračních programů pro děti z pěstounských rodin, pracují se zdravotně postiženými dospělými a dětmi v různých činnostech (plavání, tanec, stolní tenis aj.), s  válečné uprchlíky z Ukrajiny v ČR. Tento projekt je z hlediska wellbingu nejdůležitější.

 

We love to teach. We are guides open to new trends, respecting development and individuality, partnership and harmony.

Projects

Cooperation with Eliška Kindergarten – since 2002 there has been a cooperation with a special kindergarten with handicapped children (students lead clubs and organize interesting events, during the holidays they run a camp for handicapped children), the guarantor of the project is Mgr. Tkáčová. In the school year 2022/23 the leadership of the clubs by the SGO students starts again. Pupils will also help with the organization of activities at Eliška Kindergarten and in the outdoor areas.

HELP P3 project – focused on eating disorders (operating since 2007, we reach out to primary schools, high schools, universities and the public with a peer program. Last year it was a total of over 584 lectures, the project guarantor is Mgr. Tkáčová. The helpers will also present their activities at an international conference in Prague this school year. If possible, the lectures for primary and secondary schools and the public will be held in person. However, we are also ready for distance education.

Cooperation with the Municipal House – OKO (Opava Cultural Organization) – students and teachers organize Wednesday lectures with SGO for the public, MDD, etc. Events. The guarantor of the project is Mgr. Tkáčová.

Cooperation with the Opava City Council – organization of activities for the Opava public (European Mobility Days, European Heritage Days, Lantern Parade, Traffic Competition, MDD, etc.); the project guarantor is Mgr. Tkáčová.

The work of the SGO school parliament – the name „ZIP“ – organizes activities for SGO students (pishkvorky, concert, sports tournaments, chess tournament, student elections, collections). It also represents cooperation with Ukrainian children or help for seniors in the Senior Citizens‘ Home – Bílá Opava, the guarantor of the project is Mgr. Tkáčová.

Project Emission – the project was established in 2013 and is aimed at the general public and seeks to raise awareness about air and light pollution. Thanks to the project, pupils have worked with the Minister of Environment Brabec (from 2015-2017) Emissions continue to monitor the poor state of the air, light pollution and its impact on human health. This school year, the project’s activities are focused on cooperation with primary schools in Opava. The project guarantors are Mgr. Tkáčová, Mgr. Hoňková, Mgr. Frič and Mgr. Ondřej Pika.

SGO Television project – in the school year 2012/2013 SGO Television was created, it participates in filming reports, interviews. Interesting is the cooperation with BK Opava, for which they film recordings of matches. SGO Television makes videos for the needs of the school, participates in competitions. This year the pupils want to make a video about the school. The project is still helped by our former students e.g. Mgr. Martin Petrásek, who works for the Institute of Physics of the Faculty of Philosophy and Science of SLU in Opava, the project guarantor is Mgr. Tkáčová.

Metanoia – this project was created last school year (March 2022), as a reaction to the D-Day with the theme of Mental Health, which was organized by the social science seminar students. The project provides its participants with interesting practice in the form of physical and cognitive rehabilitation activities for disadvantaged children or inclusion and integration programs for children from foster families, working with disabled adults and children in various activities (swimming, dancing, table tennis, etc.), with war refugees from Ukraine in the Czech Republic. This project is the most important in terms of wellbeing.

Prezentace

Jana Smílková

Mgr. Jana Smílková, doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Mgr. Monika Farkašová,

Mgr. Jana Smílková

Charita Slavičín

Komenského 115
763 21 Slavičín, ČR

jana.smilkova@slavicin.charita.cz; jsmilkova@seznam.cz

doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Ústav  pedagogických věd
Univerzita Tomáše Bati
Fakulta humanitních studií

Náměstí T. G. Masaryka 5555
Zlín

E-mailbalvin@fhs.utb.cz

Spolupráce: PeadDr.Tomáš Turzák,PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UKF Nitra, design knih,tvorba obrazů, výstavní činnost.  www.turzak-art.sk

Autor webových stránek velmi dlouho spolupracuje při tvorbě publikací, projektů, konferencí a jiných aktivit s polskou nadací PROM z Wroclawi.

Zejména s jejím předsedou Januszem Balkowskim a jeho kolegou Lukaszem Kwadransem. Tato nadace vydává řadu publikací evropského významu. Proto, aby byla lépe zajištěna informovanost o této spolupráci i u odborné veřejnosti, propojili jsme naše stránky kromě webových stránek se stránkami malíře Tomáše Turzáka (viz výše) také se třemi webovými stránkami nadace PROM z Wroclawi v Polsku (viz níže).

visegradroma.com

fundacjaprom.pl

romowie.info

 

Mgr. Monika Farkašová

Muzeum romského národního obrození, z. s.
Odd. archivace a dokumentace

Olšanská 3
130 00 Praha 3-Žižkov

Analýza vlivu zážitkové pedagogiky na hodnotovou orientaci dětí a mládeže / Analysis of the Influence of Experiential Pedagogy on the Value Orientation of Children and Youth

Cílem práce je objasnit význam uvědomění si životního smyslu, vysvětlit jeho úzkou spojitost s utvářením hodnotové orientace jedince, s vazbou na vzdělávací obsahy, výchovné cíle a metody jejich dosažení. Člověk neustále hodnotí prožívaný svět kolem sebe a uvnitř sebe, vyjadřuje svá stanoviska ve formě uznání, úcty, lásky či kritiky, nesouhlasu, odmítnutí.  Každá prožívaná skutečnost je založena na individuálním vnímání, jež je spojeno s vytvářením postojů a s otázkami: Co je hodnotné? Co je třeba činit? Samotné hodnocení a volba hodnoty bývají zpravidla regulovány vnitřními mechanismy prospěšného chování nebo mravní povinnosti. Významným pedagogickým směrem, jenž je založen na důkladné sebereflexi a zároveň čerpá z výchovného efektu prožitku, zkušenosti a zážitku, je zážitková pedagogika. Prostřednictvím hry lze docílit výrazné aktivizace duševní i tělesné činnosti dětí, při hře rozvíjíme socializační efekt, etické cítění, spolupráci, kreativitu, vytváříme a modelujeme pro děti situace, které mají řešit a v nichž musí reagovat, situace, které je v budoucnosti očekávají. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má zážitková pedagogika na hodnotovou orientaci dětí a mládeže. Hlavním záměrem práce je objasnit význam zážitkové pedagogiky pro všestranný růst osobnosti, objevit účinné výchovné metody, směřující k rozvoji pozitivních hodnot dětí a mládeže.

Klíčová slova: hodnoty, hodnotová orientace, zkušenost, globální výchova, zážitková pedagogika, etická výchova, pragmatická pedagogika

 

The aim of the work is to clarify the meaning of awareness of the sense of life, to explain its close connection with the formation of the value orientation of the individual, with reference to educational contents, educational goals and methods of their achievement. One constantly evaluates the experience of the world around and inside, expressing its views in the form of recognition, respect, love or criticism, disagreement, rejection. Each experience is based on an individual perception associated with the formation of attitudes and questions: What is valuable? What to do? Rating itself and value choice are usually governed by internal mechanisms of beneficial behavior or moral obligations. Experiential pedagogy, based on thorough self-reflection and drawing on the educational effect of experience, is an important pedagogical direction. Through the game, we can achieve a significant activation of the mental and physical activities of children, we develop socialization effect, ethical feelings, cooperation, creativity, create and model children’s situations to deal with, the situations they expect in the future. The main aim of the thesis is to clarify the importance of experiential pedagogy for the all-round growth of personality, to discover effective educational methods aimed at developing the positive values ​​of children and youth.

Keywords: Values, Value Orientation, Experience, Global Education, Experiential Learning, Ethics, Pragmatic Pedagogy

Stackeová Daniela

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Profil ZDE.

Patologické formy chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě / Pathological forms of behavior in relation to sport and exercise

Popularita kondičního cvičení ve fitness centrech i vytrvalostních pohybových aktivit, jako jsou běh či cyklistika, u nás za poslední roky rapidně vzrostla. To je spojeno s nárůstem zdravotních benefitů pohybové aktivity a aktivnějším přístupem populace k vlastnímu zdraví, po kterém odborníci volali, na druhou stranu to přináší u disponovaných jedinců i rizika v oblasti psychologické. Ač nejsou dostupná přesná čísla, setkáváme se v praxi s nárůstem počtu případů patologického chování ve vztahu k pohybové aktivitě. Jedná se nejčastěji o závislostní chování ve vztahu k pohybové aktivitě, obsedantní cvičení spojené s poruchou příjmu potravy, anorexii atletica či muskulární dysmorfii. Všechny tyto poruchy jsou spojeny s narušeným vnímáním vlastního těla (body image distorsion). Pohybová aktivita pak ztrácí své psychologické benefity a je předmětem patologického chování. Výskyt těchto poruch bývá často latentní, mimo jiné proto, že v praxi jsou některé jejich projevy snadno zaměnitelné se sociálně ceněným chováním (zdravá strava vs. dieta poškozující zdraví, intenzivní a časté cvičení vs. obsedantní cvičení poškozující zdraví apod.). Za významnou považujeme erudici pedagogů a dalších profesionálů působících v oblasti fitness, kteří mohou být v praxi těmi prvními, kdo danou poruchu rozpozná a iniciuje její řešení. Tyto poruchy bývají často bagatelizovány, ačkoliv jejich chronický průběh může způsobit vážná a často i nevratná poškození zdraví. Příspěvek přináší přehled těchto poruch s reflexí současné praxe.

Klíčová slova: fitness, závislost na pohybu, obsedantní cvičení, anorexia athletica, muskulární dysmorfie

 

The popularity of conditioning exercise in gyms as well as aerobic activities such as running or cycling has grown rapidly in our country in recent years. This is associated with an increase in the health benefits of physical activity and a more active approach of the population to their own health, which experts have been calling for, but on the other hand, it also brings psychological risks in disposed individuals. Although exact numbers are not available, in practice we encounter an increase in the number of cases of pathological behavior in relation to physical activity. These are most often addictive behavior in relation to physical activity, obligatory exercise associated with an eating disorder, anorexia athletica or muscular dysmorphia. All these disorders are associated with body image distortion. Physical activity then loses its psychological benefits and becomes the subject of pathological behavior. The occurrence of these disorders is often latent, among other things, because in practice some of their manifestations are easily confused with socially valued behavior (healthy diet vs. health-damaging diet, intense and frequent exercise vs. obsessive health-damaging exercise, etc.). We consider the education of fitness and exercise professionals to be important. They may be the first to recognize these disorders and initiate their therapy in practice. These disorders are often trivialized, although their long progression can cause serious and often irreversible damage to health. This article provides an overview of these disorders with a reflection of current practice.

Key words: fitness, exercise addiction, obligatory exercise, anorexia athletica, muscular dysmorphia

Swoboda Jaroslava

Mgr. Jaroslava Swoboda

Doktorandka na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Její výzkum je zaměřen na Aplikované divadlo a drama v neformálním vzdělávání se zaměřením na sociálně-profesní rozvoj v organizacích (např. rozvoj učitelů) a tzv. výzkumu divadlem (theatre based research).

Aplikované divadlo a drama jako kvalitativní výzkumná metoda zkoumání pracovního života / Applied Theatre and Drama as a Qualitative Research Method for Exploring Working Life

Na začátku byla otázka. Jak lze využít aplikované divadlo a drama jako nástroj kolektivní reflexe? Záměrem prezentované pilotní fáze výzkumu bylo experimentálně ověřit navrhovaný kvalitativní výzkumný design participativního charakteru, založený primárně na tzv. výzkumu divadlem (theatre based research) a prakticky ohledat potenciál a možná omezení tohoto prožitkově založeného výzkumného designu

Sběr výzkumných dat probíhal během dvoudenního workshopu se členy jednoho pracovního týmu v rámci organizace STOCK Plzeň – Božkov s.r.o.. A to prostřednictvím modelování interakcí postupy (v tomto případě) tzv. aplikovaného divadla a dramatu. Využívání divadelních konvencí a dramatizace tématu narušuje platné fyzické, sociální a psychologické, aj. zákonitosti. Vzniká tak nový, umělý, (divadelní svět) v němž skrze divadelní postupy dochází k vytvoření reflektivního prostoru, umožňujícího pohlédnout na situaci nově a z různých úhlů (pozic). V atmosféře tohoto zvýšeného vědomí jsme s týmem společně tuto skutečnost analyzovali.  Reflektivní praxe byla naším základním nástrojem, možností, jak uchopit prožité, přemýšlet o tom a průběžně i zpětně, vědomě, svou divadelně-dramatickou zkušenost vyhodnocovat.

Klíčová slova: aplikované divadlo, kolektivní reflexe, výzkum divadlem, prožitek

 

The question at the beginning was. How can applied theatre and drama be used as a tool for collective reflection? The intention of the pilot phase of research presented here was to experimentally validate a proposed qualitative participatory research design, primarily based on so-called theatre-based research, and to practically assess the potential and possible limitations of this experiential research design

The research data collection took place during a two-day workshop with members of a working team within the STOCK Plzeň – Božkov s.r.o. organisation, through modelling the interaction of the practices of (in this case) so-called applied theatre and drama. The use of theatrical conventions and dramatization of the subject matter disrupts valid physical, social and psychological, etc. laws. Thus, a new, artificial (theatrical world) is created in which a reflective space is created through theatrical practices, allowing to look at the situation in a new way and from different angles (positions). In the atmosphere of this heightened awareness, the team and I analysed this fact together.  Reflective practice was our basic tool, a way to grasp what we had experienced, to reflect on it and to continuously and retrospectively, consciously, evaluate our theatrical-dramatic experience.

Interested participants will be presented with visual, audio and video material from the research workshop and can discuss on the spot the research strategies chosen and their use in contemporary pedagogical research.

Keywords: applied theatre, collective reflection, theatre research, experience

Zájemcům bude představen obrazový, audio a video materiál z výzkumné dílny a přímo na místě mohou diskutovat o zvolených výzkumných strategiích a jejich využití v současném pedagogickém výzkumu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mgr. Ivana Šircová, Ph.D.

Programy selektivní primární prevence Projektu Odyssea, z. s. / Selective primary prevention programs of the Projekt Odyssea, z. s.

Článek představuje programy selektivní primární prevence Projektu Odyssea, z. s. založené na principech osobnostní a sociální výchovy. Zjišťuje jejich efektivitu pro žáky ve třídě. Odpovídá na otázky spojené s prožíváním a hodnocením aktivit a celého programu samými účastníky. Využívá data evaluačních dotazníků pro účastníky programů získaná v letech 2021 a 2022 a zúčastněné pozorování lektora programů.

Klíčová slova: primární prevence, sociální dovednosti, osobnostní a sociální výchova, základní škola, bezpečné klima ve třídě, zpětná vazba, prožitkové učení, zkušenost.

The article presents selective primary prevention programs of Projekt Odyssea, z. s. based on the principles of personality and social education. Determines their effectiveness for students in the classroom. It answers questions related to the experience and evaluation of the activities and the entire program by the participants themselves. It uses data from evaluation questionnaires for program participants obtained in 2021 and 2022 and participant observation of the program lecturer.

Key words: primary prevention, social skills, personality and social education, elementary school, safe classroom climate, feedback, experiential learning, experience

Poster: Výjezdní adaptační a stmelovací kurzy Projektu Odyssea, z. s.

Markéta Švamberk Šauerová

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovi

Profil ZDE

Celoroční projekt prevence syndromu vyhoření učitelů základních a středních škol (ukázka projektu realizovaného v kraji Vysočina) / A Year-Long Project for the Prevention of Burnout Syndrome Among Primary and Secondary School Teachers (an Example of a Project Implemented in The Vysočina Region)

Projekty prevence syndromu vyhoření pro učitele jsou klíčovým faktorem podpory jejich duševního zdraví, a to zejména v kontextu aktuálních společenských vlivů. Představený projekt vychází ze zkušenosti, že u učitelů v důsledku distanční výuky poklesl zájem o prezenční celodenní semináře a omezují své sebevzdělávací aktivity. Tento trend může negativně ovlivnit psychické zdraví učitelů a sekundárně i kvalitu pedagogické práce se žáky.

Základ projektu je postaven na dlouhodobé spolupráci s učiteli (rok). V průběhu roku je každý měsíc připraven krátký, 90 min. workshop pro zájemce učitele se sebezkušenostní komponentou. Důležitou součástí projektu je prostor pro kolegiální sdílení. V příspěvku jsou představeny jednotlivé workshopy a krátká evaluace jednotlivých etap projektu.

 

Burnout prevention projects for teachers are a key factor in promoting their mental health, especially in the context of current social influences. The presented project is based on the experience that teachers‘ interest in full-time seminars has decreased due to distance learning and they limit their self-education activities. This trend can negatively affect the mental health of teachers and secondarily the quality of pedagogical work with students.

The basis of the project is based on long-term cooperation with teachers (one year). During the year, a short, 90-minute workshop is prepared every month for interested teachers with a self-learning component. An important part of the project is the space for collegial sharing. The paper presents the different workshops and a short evaluation of each stage of the project.

Keyword: Preventing burnout, educator, elementary school, high school, workshops, experiential learning, collegial sharing

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Profil ZDE

Experimentální kultura ve vysokoškolské výuce je „TRENDY“! Reflexe a tvořivost jako významné atributy lidského učení / Experimental Culture (Not Only) in Higher Education is „Trendy“! Reflectivity and Creativity as Important Attributes of Human Learning Through Experience

Příspěvek vychází ze současného vzdělávacího trendu, který směřuje k zachování důrazu na aktivitu učícího se jedince a činnostní konstruktivistické pojetí učení. Bere v úvahu filozofickou a teoretickou oporu, která umožňuje nahlížet na kvalitu výuky z pozice učitelova myšlení a vyzdvihuje podporu budování experimentální kultury výuky na vysokých školách. Autorka příspěvku upozorňuje v praktické rovině na význam využití iterativního přístupu při vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tvořivých schopností studentů. Předkládá ukázky klíčových situací z vlastní výuky, které v rámci reflexe vystavila analytickému procesu, s cílem přesvědčit učitele napříč vysokoškolskými obory i univerzitami o významu tvorby alternativních návrhů se zážitkovým potenciálem. Zároveň by chtěla inspirovat učitele ke sdílení dobré praxe a vyzvat je k nalezení odvahy udělat první krok a přidat ke svým ověřeným aktivitám i něco nového…

Klíčová slova: Moderní trendy ve VŠ vzdělávání, experimentální kultura vyučování a učení, konstr. přístup k výuce, reflexe a hodnocení výuky, zážitkový potenciál, didaktické kazuistiky.

 

This paper is based on the current educational trend towards maintaining an emphasis on the activity of the learner and an activity-based constructivist conception of learning. It takes into account the philosophical and theoretical underpinnings that enable the quality of teaching to be viewed from the position of the teacher’s thinking and highlights the support for building an experiential culture of teaching in higher education. On a practical level, the author of the paper draws attention to the importance of using an iterative approach in creating optimal conditions for the development of students‘ creative abilities. She presents examples of key situations from her own teaching, which she has subjected to an analytical process as part of a reflective process in order to convince teachers (not only) across higher education disciplines and universities of the importance of creating alternative designs with experiential potential. It also wants to inspire teachers to share good practice and challenge them to find the courage to take the first step and add something new to their tried and tested activities…

Key words: Modern trends in higher education, experimental culture of teaching, constructivist approach to teaching, reflection and evaluation of teaching, experiential potential, didactic case studies.

Prezentace

Vadíková

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

Nezávislý vedec, etik, kouč

Zážitok dotyku v starostlivosti o seniorov. Etika pomáhajúcich profesií / The Experience of Touch in the Elderly Care. Ethics of Helping Professions

Príspevok je zameraný na etickú analýzu zážitku dotyku pri poskytovaní starostlivosti seniorom. Terminologicky a metodologicky vychádza z dialogického personalizmu, kde starostlivosť je vzájomným dialógom medzi poskytovateľom a prijímateľom, človek dôstojným centrom komplexného vnímania ľudskosti a zážitok špecifickým komunikačným prostriedkom, ktorý humanizuje mechanizmy, rutinu a aplikáciu rôznorodých prístupov pri poskytovaní starostlivosti. Zámerom príspevku je nielen podčiarknuť význam zážitku dotyku pre pochopenie podstaty poskytovania starostlivosti seniorom, ale tiež opodstatnenie inklúzie výskumu v oblasti zážitkovej pedagogiky v edukačnej príprave budúcich poskytovateľov tejto špecifickej starostlivosti. Zážitok dotyku bude predstavený ako natoľko špecificky ľudská výsada, ktorú nemožno nahradiť prostredníctvom umelej inteligencie.

Kľúčové slova:  zážitková pedagogika, etika, zážitok dotyku, senior, umelá inteligencia

 

Paper is focused on the ethical analysis of the experience of ethical touch in the elderly care. Terminology and methodology is based in ethics of Dialogical Personalism. In this context, the notion elderly care is understood as mutual dialogue between giver and receiver of it; a human being as the dignified center of a complex perception of humanity and an experience as the dialogical adventure of responsibility, which humanizes mechanisms, routine and variability in the application of different care approaches.

The main aim of the paper is not only to analyse and to confirm the need of personal experience of an ethical touch, but more – to highlight the value of inclusion of research in the field of Experiential pedagogy into the education of future elderly care givers. The experience of the ethical touch should be studied and taught as a uniquely human virtue and irreplaceable by any artificial intelligence.

Kľúčové slova:  zážitková pedagogika, etika, zážitok dotyku, senior, umelá inteligencia

Prezentace

Vaněk

Jan Vaněk, DiS.

Jak se žije s Klokánkem v Klokánku

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D., PhDr. Iva Klimešová, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Škola přátelská dětské hře a výuce venku: Deset let partnerství v projektech s lídry z University of Gloucestershire / School Friendly to Children´s Play and Outdoor Learning: Ten Years of Project Partnership with Leaders from the University of Gloucestershire

Příspěvek seznamuje se třemi ukončenými projekty, které znamenají 10 let spolupráce s partnery z Itálie, Portugalska, Rakouska, Maďarska, Polska a Slovenska, pod vedením lídrů z Velké Británie, University of Glocestershire. V srpnu 2022 byl ukončen třetí evropský projekt, který má název PAPPUS (Plants And Play Producing Universal Skills, 2017-2022), https://cs.pappusproject.eu/). PAPPUS přímo navazoval na předcházející projekty VIPER (Volunteers in Play – Employment Routes, 2013–2015, http://www.viperproject.eu/) a CAPS (Children’s Access to Play in Schools, 2017-2020, http://www.playfriendlyschools.eu/). Na těchto projektech se za Českou republiku podíleli také Jana Hoffmannová, Aleš Jakubec, Luděk Šebek a Zuzana Xaverová (nyní Gonosová) z Fakulty tělesné kultury UP.

Všechno začalo v roce 2013, kdy jsme byly osloveny spolupracovat na tříletém projektu Volunteers in Playwork – Employment Routes (ViPER). Již od tohoto roku je tedy Univerzita Palackého v Olomouci, zastoupená Ivou Klimešovou a Julií Wittmannovou z Fakulty tělesné kultury UP, zapojená do projektů Erasmus+ (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for school education), které jsou zaměřené na předávání a sdílení příkladů dobré praxe ve vzdělávání mezi partnery v Evropské unii.

Projekt ViPER připravili kolegové z oddělení Playwork Partnership University v Gloustershire, kde bylo možné po 20 let se vzdělávat v dětské hře a playworku (2001-2021), tým tohoto oddělení se věnoval dětské hře a jejímu vlivu na obohacování života dětí a mladých lidí, pro zajímavost, bylo možné vystudovat i doktorský program a získat Ph.D. z dětské hry! Teorie Playwork definuje skutečně svobodně zvolenou hru jako aktivitu, která vzniká na podkladě vnitřní motivace dítěte, je jím iniciována a řízena (Klimešová & Wittmannová, 2017). Cílem projektu bylo navrátit dětskou hru ke svým kořenům. Po nezbytných úpravách byl vytvořený vzdělávací kurz „Playwork“ šířen do dalších šesti evropských zemí, které byly zapojeny do projektu ViPER. Zkušenosti z tréninkových kurzů, které se uskutečnily na FTK UP, ukázaly, že principy playwork jsou uplatnitelné i pro Českou republiku.

Dalším projektem, který přímo navazoval na výstupy projektu ViPER byl projekt CAPS (Children´s Acces to Play at Schools) a probíhal v letech 2017-2019. Tento projekt byl zaměřen na oblast podpory získávání klíčových kompetencí v odborném vzdělávání a přípravu učitelů a vychovatelů na 1. stupni ZŠ. Hlavním výstupem bylo vytvoření podmínek pro možnost zařadit „svobodně zvolenou hru“ do školního prostředí. Byla vytvořena kritéria pro certifikaci Škola přátelská dětské hře a sylaby tréninkových workshopů pro pedagogy, budoucí certifikované lektory. Pro daný projekt byla navázána spolupráce s pilotní školou ZŠ a MŠ Svatoplukova v Olomouci. Tato škola podporuje playwork především vyškolenými vychovateli ve školní družině.

Poslední ukončený projekt s názvem PAPPUS (Plants and Play Producing Universal Skills) svými myšlenkami navazuje a rozšiřuje už ukončené projekty s tématikou hry (VIPER a CAPS).  Hlavním obsahem projektu je hravé zahradničení a botanika, pomocí nichž lze získat množství dovedností a kompetencí pro budoucí život, vzbudit nadšení pro přírodu a její ochranu. Výstupem projektu je soubor online metodických materiálů na školení učitelů a pracovníků s dětmi a mládeží a tréninkový kurz v dané metodice.

Pro aplikaci projektu do českého prostředí byly využity příklady dobré praxe v podobě pilotní školy, která se zapojila do projektu CAPS. Cílem a obsahem projektu bylo otestovat a implementovat inovativní praxi ve školním prostředí (u nás 1. a 2. stupeň ZŠ; vyučovací předměty přírodověda, přírodopis, pěstitelské práce; činnosti školní družiny) a mimoškolním prostředí (kluby pro děti sociálně znevýhodněné, hyperaktivní, s potížemi ve vzdělávacím procesu; organizace ekologické výchovy apod.).

Klíčová slova: playwork, výchova v přírodě, outdoor, volně volená hra, zdraví,pohybová aktivita, kurikulum.

 

The presentation introduces three completed projects, which represent 10 years of cooperation with partners from Austria, Hungary, Poland and Slovakia, under the leadership of leaders from Great Britain, the University of Glocestershire. In August 2022, the third European project called PAPPUS (Plants And Play Producing Universal Skills, 2017-2022), https://cs.pappusproject.eu/) was completed. PAPPUS directly followed on from the previous projects VIPER (Volunteers in Play – Employment Routes, 2013-2015, http://www.viperproject.eu/) and CAPS (Children’s Access to Play in Schools, 2017-2020, http://www. playfriendlyschools.eu/). Jana Hoffmannová, Aleš Jakubec, Luděk Šebek and Zuzana Xaverová (now Gonosová) from the Faculty of Physical Culture also participated in these projects for the Czech Republic.

It all started in 2013, when we were approached to cooperate on the three-year Volunteers in Playwork – Employment Routes (ViPER) project. Since this year, the Palacký University in Olomouc, represented by Iva Klimešová and Julie Wittmannová from the Faculty of Physical Culture, has been involved in Erasmus+ projects (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for school education), which are focused on transferring and sharing examples of good practice in education between partners in the European Union.

The ViPER project was prepared by colleagues from the Playwork Partnership University in Gloustershire, where you could study children’s play and playwork for 20 years (2001-2021), a team from this department dedicated to children’s play and its impact on enriching the lives of children and young people, you could even graduate from a doctoral program and get a PhD from child’s play! Playwork theory defines truly freely chosen play as an activity that arises on the basis of the child’s internal motivation, is initiated and controlled by him (Klimešová & Wittmannová, 2017). The goal of the project was to return children’s play to its roots. After the necessary modifications, the created educational course „Playwork“ was disseminated to the other six European countries that were involved in the ViPER project. Experience from training courses held at Palacký University has shown that playwork principles are also applicable to the Czech Republic

Another project that directly followed the outputs of the ViPER project was the CAPS (Children’s Access to Play at Schools) project, in the years 2017-2019. This project was focused on the area of ​​supporting the acquisition of key competences in vocational education and the training of teachers and educators at the 1st level of elementary schools. The main output was the creation of conditions for the possibility of including a „freely chosen play“ in the school environment. Criteria for the Child Play Friendly School certification and syllabus of training workshops for educators, future certified lecturers, were created. For this project, cooperation was established with the pilot school ZŠ and MŠ Svatoplukova in Olomouc. This school supports playwork mainly by trained educators in the school group.

The last completed project called PAPPUS (Plants and Play Producing Universal Skills) continues and expands already completed projects with a play theme (VIPER and CAPS) with its ideas. The main content of the project is playful gardening and botany, with the help of which a number of skills and competences for future life and enthusiasm for nature and its conservation can be acquired. The output of the project is a set of online methodological materials for the training of teachers and workers with children and youth in the given area and a training course in the given methodology.

Examples of good practice in the form of a pilot school participating in the CAPS project were used to apply the project to the Czech environment. The aim and content of the project was to test and implement innovative practice in the school environment (in our country, 1st and 2nd grade of elementary school; subjects of natural science, natural history, gardening work; activities of the school club) and out-of-school environment (clubs for socially disadvantaged children, hyperactive, with difficulties in the educational process; organization of ecological education, etc.).

Keywords: playwork, nature education, outdoor, freely chosen play, health, physical activity, curriculum

Wittmannová
Simona-Safarikova
Arnošt Svoboda

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D., Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D., PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D., PhDr. Arnošt Svoboda, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

 

Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR

Využití sportu a pohybových aktivit k vytváření komunitní soudržnosti / Building Social Cohesion Through Sport and Physical Activity

Úvod: Project Sport a Social Cohesion Lab spojuje akademický a nevládní sektor v Německu, Nizozemsku, Irsku, České republice, Rakousku a Švýcarsku. Cíl projektu je dvojí: Za prvé rozpracovává téma sociální soudržnosti (sociální koheze) v různých městských čtvrtích a komunitách a generuje porozumění procesům vytvářejícím sociální soudržnost prostřednictvím aktivit spojených se sportem. Za druhé, podporuje odborníky z praxe, kteří poskytují sociální programy využívající sport. Podpora ze strany univerzity je především formou nabídky hodnotících nástrojů pro evaluaci aktivit přispívajících k sociální soudržnosti v komunitách.

Metody: Projekt využívá přístup Living Lab, kde se organizátoři sportovních programů, účastníci programů a další zainteresované strany setkávají, aby porozuměli faktorům, které budují sociální soudržnost prostřednictvím sportovních aktivit. Součástí metodiky práce jsou fokusní skupiny se zúčastněnými stranami a účastníky sportovních programů na národní úrovni. Zkoumají a) jak jsou konceptualizovány a prožívány místní komunity a sociální soudržnost b) jak mohou sportovní programy podporovat sociální soudržnost ve čtvrtích.

Výsledky: Výsledky výstupů fokusních skupin z ČR rozlišují mezi účastníky sportovních programů (organizovaných partnerem projektu, INEX-SDA), což jsou převážně romské děti, a zainteresovanými subjekty z řad sociálních pracovníků nebo úředníků veřejné správy. Koncepce sociální soudržnosti mladých účastníků je založena na osobní zkušenosti, že mají „bezpečný prostor“ pro setkávání se se svými vrstevníky, mají někoho, kdo naslouchá jejich názorům a mohou se věnovat pohybovým aktivitám. Na druhou stranu sociální pracovníci zpochybňují samotný pojem „sousedství/komunita“ a vnímají své klienty jako jednotlivce nebo většinou jako rodiny.

Diskuze: První výsledky odrážejí nedostatek interkulturních aktivit, které by sbližovaly děti z kontaktních nízkoprahových center (často z rizikového sociálního prostředí) a center volného času pro děti (pravidelně navštěvované dětmi z majoritní společnosti). Výsledky potvrzují, že povědomí o programech „sport pro rozvoj“ je mezi sociálními pracovníky nebo státní správou nízké.

Závěry: Pochopení potenciálních proměnných a faktorů přispívajících k výsledkům sociální soudržnosti (koheze) zdůrazňuje iniciativy českého projektového partnera INEX-SDA, jako je Fair Football League, místní a národní sportovní setkání. Tyto iniciativy mají velký potenciál jako propagátor sociální soudržnosti

Grant č. 622025-EPP-1-2020-1-DE-SPO-SCP

Klíčová slova: fotbal pro všechny, inkluze, sociálně vyloučené lokality, komunitní práce

 

Introduction: Project Sport and Social Cohesion Lab brings together the academic and NGO sector in Germany, Netherlands, Ireland, the Czech Republic, Austria, and Switzerland. Project elaborates the topic of social cohesion and generates an understanding of the processes constructing social cohesion through sport activities. Project also supports practitioners (NGOs) delivering social programmes using sports with methods and tools for understanding and evaluation of activities contributing to social cohesion in communities. Methods: Use of Living Lab approach where sports programme organisers, the participants and other stakeholders are brought together to generate an understanding of factors that build social cohesion through sporting activities. Series of focus groups at the national level were organised. They explore i) how the local neighbourhoods and the social cohesion are conceptualised and experienced ii) how sports programmes can support social cohesion in the neighbourhoods. Results: Czech focus group’s outcomes findings distinguish between participants of sporting programmes who are mainly Roma children and stakeholders recruited from social workers or public administration officers. Young participants’ conception of social cohesion is based on personal experience of having a „safe space“ to meet with their peers, having someone listening to their opinions and being able to engage in movement activities. Stakeholders perceive their clients as individuals or, mostly, as families. Discussion: The first results reflect on the lack of intercultural activities that bring closer children from drop-in centres (often from risk social backgrounds) and leisure time centres for children (regularly attended by children from the majority). The outcomes confirm the awareness in Czechia, about sport for developmentrelated programmes is low, amongst the social workers or public administrators. Conclusions: An understanding of potential variables and factors contributing to social cohesion outcomes highlight Initiatives of the Czech project partner INEXSDA, such as Fair Football League, local and national sport meetings are considered as having great potential to promote social cohesion.

Grant No. 622025-EPP-1-2020-1-DE-SPO-SCP

Key words: football for all, inclusion, socially excluded localities, community work

Zelníčková Helena

Mgr. Helena Zelníčková a kol.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na střední odborné škole / Duke of Edinburgh's International Vocational School Award

Příspěvek řeší problematiku implementace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu na střední odborné škole. Důležitost zážitkové pedagogiky na školách byla posílena po pandemii Covid-19. Po dlouhodobé distanční výuce je nutné žáky aktivizovat. Ideálním prostředkem se tak jeví zážitková pedagogika, která je žákům  zprostředkována v rámci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Žáci tak mají možnost, aby se naučili cíleně pracovat na silných stránkách své osobnosti.

V rámci empirické části příspěvku je popsána implementace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

Klíčová slova: Zážitková pedagogika, žák, osobnost, Covid-19

 

The paper addresses the issue of implementing the Duke of Edinburgh’s International Award in a secondary vocational school. The importance of experiential pedagogy in schools has been reinforced following the Covid-19 pandemic. After long periods of distance learning, pupils need to be activated. Experiential pedagogy, which is delivered to pupils as part of the Duke of Edinburgh’s International Prize, appears to be an ideal vehicle. Pupils are thus given the opportunity to work on their personal strengths in a targeted way.

The empirical part of the paper describes the implementation of the Duke of Edinburgh’s International Award at the Secondary School of Informatics, Post and Finance in Brno.

Keywords: Experiential pedagogy, student, personality, Covid-19

Prezentace