Účastníci 10. Studentské konference 2021

Praha 28. 5. 2021

Bc. Kamila ALINČOVÁ

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – kombinované studium

Monitoring životního stylu vybraných vrcholových sportovců adolescentního věku / Lifestyle monitoring of selected top – level athletes in adolescent age

Abstrakt

Diplomová práce byla zpracována v rámci vědeckého projektu W/VSP/161/I „Základní výzkum cirkadiánních determinant životního stylu a výkonnosti japonských a českých sportovců a nesportovců“ řešeného na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra. Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat vybrané ukazatele životního stylu vrcholových sportovců adolescentního věku (veslařů a běžců na lyžích) vzhledem k podpoře výkonnosti. Dílčím cílem bylo monitorovat cirkadiánní návyky zkoumaných sportovců opět vzhledem k jejich výkonnosti. Výzkumného šetření se zúčastnilo 103 sportovců ve věkovém rozpětí 15–21 let, 35 dívek – věkový průměr 17,3, medián 17 (15, 20) a 68 chlapců – věkový průměr 17,0, medián 17 (15, 21). Z tohoto souboru bylo 50 veslařů ve věkovém rozpětí 15– 20 let (13 dívek, 37 chlapců) a 53 běžců na lyžích ve věkovém rozpětí 15–21 let (22 dívek, 31 chlapců). Výzkum probíhal v laboratořích vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu CASRI ve formě baterie explorativních výzkumných šetření: „Týdenní záznam aktivit sportovce“, aplikace dotazníku „Dotazník životních rytmů a spánkového režimu“ a dotazník „Zdravý životní styl a regenerace sportovce“. Ke statistické analýze dat byly použity metody: Spearmanův korelační koeficient, dvouvýběrový Studentův t-test, jednofaktorová ANOVA, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test a Fischerův exaktní chí-kvadrát test. Analýzou dat bylo v obou souborech zjištěno, že monitorovaní adolescentní sportovci jsou převážně ranními typy, což je žádoucí z hlediska podpory výkonnosti a spánkové regenerace. Z výsledků dále vyplývá, že oba soubory sportovců žijí zdravým životním stylem, mají dobře nastavené denní rytmy a návyky, což může svědčit o výborném edukačním vedení ze strany trenérů a rodičů. Určité rezervy jsou v zařazování kompenzačních cvičení do denního režimu monitorovaných sportovců.

 

Abstract

The diploma thesis was prepared within the scientific project W/VSP/161/ I “Basic research of circadian determinants of lifestyle and performance of Japanese and Czech athletes and non-athletes” handled at the College of Physical Education and Sport PALESTRA. The main goal of the diploma thesis was to map selected lifestyle indicators of top athletes of adolescent age (rowers and cross-country skiers) with based on a performance support. The partial goal was to monitor the circadian habits of the studied athletes, again based on their performance. The research survey involved 103 athletes in the age range of 15-21 years, 35 girls – age average 17,3, median 17 (15, 20) and 68 boys – age average 17,0, median 17 (15, 21). From this group, there were 50 rowers in the age range of 15 – 20 years (13 girls, 37 boys) and 53 cross-country skiers in the age range of 15 – 21 years (22 girls, 31 boys). The research took place in the laboratories of the scientific and service workplace of physical education and sport CASRI in the form of a battery of exploratory research surveys: „Weekly notes of athlete’s activities“, application of the questionnaire „Questionnaire of life rhythms and sleep regime“ and questionnaire „Healthy lifestyle and regeneration of athlete“. The following methods were used for statistical data analysis: Spearman´s correlation coefficient, Student’s t-test, one-factor ANOVA, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and Fischer’s exact test. Analysis of the data revealed in both groups that the monitored adolescent athletes are predominantly early morning types, which is desirable in terms of performance support and sleep regeneration. The results also show that both groups of athletes live a healthy lifestyle, have well-set daily rhythms and habits, which may indicate an excellent educational guidance by coaches and parents. There are some reserves in the inclusion of compensatory exercises in the daily routine of monitored athletes.

Mark BAĎURA

3. ročník Bc. Výživové poradenství a sportovní diagnostika – prezenční studium

Vitamin D v širších souvislostech / Vitamin D in a broader context

Abstrakt

V laické i odborné společnosti je vliv deficitního stavu vitaminu D na kostní zdraví a jeho konvenční role v homeostáze vápníku a fosforu notoricky znám. Nicméně nadále přetrvává nedostatek a nedostatečnost vitaminu D v populaci. V současné době je upoutána pozornost vědců na imunomodulační úlohy v těle. Zdá se, že vitamin D by mohl mít příznivou roli i u různých extraskletálních onemocnění.

Účelem této práce je shrnout co nejvíce relevantních zdrojů týkajících se významu vitaminu D ve fyziologických a klinických souvislostech. Zpracování dat, které se zaobírají fyziologickým významem vitaminu D, byly vyhledány pomocí informačních databází MEDLINE.

Práce se zabývá různými dávkami a hladinami vitaminu D na zdraví jedince. Dále je zde věnována pozornost historickému vývoji poznatků, biochemickým procesům v těle a v neposlední řadě mapování výskytu nedostatku a faktorů, které ovlivňují stav vitaminu D.

Data naznačují vyskytující se prevalenci nedostatečnosti vitaminu D u 40 % evropské populace. To může mít vliv u mnoha jedinců i na mimoskeletální onemocnění. Nedostatek vitaminu D má souvislost např. s vyšším rizikem roztroušené sklerózy, Alzheimerovy choroby a zvýšeným krevním tlakem. Vyšší hladiny vitaminu D souvisejí se snížením rizika rakoviny vaječníků.

Přínosem této práce by měl být aktuální přehled informací o vztahu vitaminu D k různým mimoskeletálním onemocněním.

 

Abstract

In laical and scientific society, the effect of vitamin D deficiency on bone health and its conventional role in calcium and phosphorus homeostasis is notoriously known. However, vitamin D deficiency and insufficiency persists in the population. Currently, the attention of scientists is attracted to immunomodulatory tasks in the body. It seems that vitamin D could also have a beneficial role in various extra-skeletal diseases.

The purpose of this work is to summarize as many relevant sources as possible regarding the importance of vitamin D in physiological and clinical contexts. Data processing that looks at the physiological significance of vitamin D was researched using MEDLINE information databases.

The thesis deals with different doses and levels of vitamin D on the health of the individual. Furthermore, attention is paid to historical developments in knowledge, biochemical processes in the body and, finally, mapping the occurrence of deficiencies and factors that affect the condition of vitamin D.

Data indicate the occurring prevalence of vitamin D insufficiency in 40% of the European population. This can affect many individuals as well as non-skeletal diseases. Vitamin D deficiency is associated with a higher risk of multiple sclerosis, Alzheimer’s disease, and increased blood pressure. Higher levels of vitamin D are associated with a reduction in the risk of ovarian cancer.

The benefit of this work should be an up-to-date overview of information on the relationship of vitamin D to various extra-skeletal diseases.

Ema BETUŠTIAKOVÁ

3. ročník Bc. Výživové poradenství a sportovní diagnostika – prezenční studium

Tvorba instruktážního videa jógových ásan pro začátečníky a mírně / Making of instructional videos of yoga asanas for beginners and intermediates

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu výukových jógových videí, která jsou vytvořena podle potřeb respondentů. Obsahuje literární rešerši, kde je přiblížena jóga a její hlavní principy. V praktické části je použito dotazníkové šetření, kde jsou zjištěny vstupní informace pro tvorbu jógových videí. Následně je vytvořeno šest videí, která byla zveřejněna na sociálních sítích a odpovídala žádostem respondentů. Vliv těchto videí a výsledky práce byly zjištěny pomocí závěrečného dotazníkového šetření, kde respondenti například zhodnotili přínosy videí nebo jejich stav po zacvičení. Tato práce ukazuje, že pomocí kvalitních videí, která odpovídají žádostem respondenta, lze namotivovat lidi k praktikování jógy, pomoci jim s jejich problémy a zábavně i přínosně jim ukázat tento zdravý životní styl.

 

Abstract

This thesis focuses on the production of instructional yoga videos, which are catered to the respondent’s needs. It contains literary research, which explains yoga and its main principles. The practical part was done with the help of a questionnaire that gathered information necessary for the production of yoga videos. After that, six videos catered to the respondent’s needs were produced and then posted on social media. The effects of the videos and the results of this thesis were determined with the help of a final questionnaire, where respondents either evaluated the videos or shared how they felt after doing the exercises. This thesis shows that it’s possible to motivate people to practice yoga, help them with their troubles and show them that a healthy lifestyle can be fun and beneficial, by producing quality videos that are catered to specific needs.

Zuzana CUDLÍNOVÁ

3. ročník Bc. Výživové poradenství a sportovní diagnostika – prezenční studium

Povědomí vybrané skupiny respondentů o redukčních dietách současnosti / Awareness of selected group of respondents about current reduction diets

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá celkovým pojetím zdravého životního stylu, dále obezitou a s ní tak spojenými redukčními dietami, které lidé vyhledávají v současné době nejvíce. Část teoretická obsahuje tři oblasti. V první oblasti je vysvětlený pojem zdraví a zásady zdravého životního stylu jako prevence obezity. Další oblastí teoretické části je obezita, typy obezity či popsání tukové tkáně a typů tukových buněk. A poslední kapitolou teoretické části jsou rozepsané jednotlivé redukční diety a výživové postupy, které lidé rádi vyhledávají za účelem hubnutí.

 

V praktické části byl použit kvantitativní výzkum, ve kterém bylo vyhodnoceno 121 dotazníků, a následně jednotlivé otázky obsažené v dotazníku jednotlivě popsány. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit povědomí vybrané skupiny respondentů o redukčních dietách současnosti. Otázky byly zaměřeny tedy jak na redukční diety, tak i na samotnou obezitu a celkové povědomí o držení diety a dodržování zásad zdravého životního stylu.

 

Abstract

The bachelor´s thesis deals with the overal concept of a healthy lifestyle, as well as obesity and its connecting reduction diets, which people consider as the most important ones. The theoretical part contains three areas. In the first area, I am expaining the concept of health and the principles of a healthy lifestyle as the prevention of obesity. The second part is about obesity, types of obesity or description of adipose tissue and types of adipose cells. The last chapter of the theoretical part describes the individual reducing diets and nutritional procedures that people often seek when they want to lose weight.

Regarding the practical part, quantitative research was used, in which 121 questionnaires were evaluated, and the following individual questions contained in the questionnaire were describes individualle. The aim of the questionnaire was to find out the awareness of a selected group of respondents about the current reduction diets. Therefore, the questions were focused on the reduction diet as well as on obesity itself and the general awareness of dieting and adherence to the principles of a healthy lifestyle.

Bc. Dominika FRYČOVÁ

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – kombinované studium

Možnosti využití funkčního tréninku pro kompenzaci stranové asymetrie u osob s roztroušenou sklerózou / Options of Usig Functional Training for Unilateral Asymmetries Compensations for People with Multiple Sclerosis

Abstrakt

Předmětem této diplomové práce je ověřit, zda zvolený komplexní pohybový program může u osob s roztroušenou sklerózou mozkomíšní pozitivně ovlivnit a eliminovat stranovou asymetrii vznikající v důsledku tohoto autoimunitního onemocnění. Vlivem metody funkčního tréninku zaměřeného zejména na aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře byla u probandů snaha pozitivně ovlivnit stranové asymetrie, svalové dysbalance, zlepšit sílu, rychlost a vytrvalost při chůzi, rovnováhu a celkově zlepšit kvalitu jejich života. Pohybová intervence byla navržena na základě vstupních vyšetření, studia odborné literatury a dosud získaných vlastních zkušeností z odborné praxe.

V diplomové práci je použita metoda dotazníkového šetření sloužící k zhodnocení kvality života těchto osob. Dále bylo u všech probandů provedeno celkové vyšetření jejich pohybového aparátu prostřednictvím fyzioterapeutických metod. Výzkum práce probíhal šest měsíců, od září 2020 do března 2021 a byl prováděn na osmi testovaných probandech, přičemž všichni byli ženského pohlaví. S probandy jsem cvičila vždy individuálně, pravidelně třikrát týdně, v délce jedné hodiny.

Na základě porovnání výsledků vstupních a výstupních vyšetření bylo zjištěno zlepšení svalové síly na horních i dolních končetinách, dále došlo k vyvážení svalového napětí na pravé a levé polovině těla, a tím došlo k ovlivnění svalových dysbalancí a stranových asymetrií. Výraznější zlepšení jsme zaznamenali při vyšetření rovnováhy, kde po skončení pohybového programu byli všichni probandi schopni provést veškeré úkoly samostatně, nebo jen s menší dopomocí druhé osoby. Dále výsledky prokázaly mírné snížení času potřebného k ujití dané vzdálenosti. V důsledku zlepšení pohybových schopností byla u všech pacientů na základě dotazníkové šetření zjištěna lepší kvalita jejich života. Tudíž výsledky výzkumu prokazují splnění veškerých cílů práce a potvrzení výzkumných otázek, které jsme si na počátku stanovili.

 

Abstract

The subject of this diploma thesis is to verify whether the chosen complex physical exercise plan can positively influence people with multiple sclerosis and to eliminate the lateral asymmetry resulting from this autoimmune disease. The functional training method focused mainly on strengthening the deep stabilization system of the spine aimed to improve overall quality of life of the probands, mostly by influencing lateral asymmetries, muscle imbalances, improve strength, speed and endurance when walking. Designing of physical intervention was based on initial examinations, researching of professional literature and own experience gained from professional practice.

The diploma thesis uses the method of a questionnaire survey to evaluate the quality of life of those people. Furthermore, all probands underwent a general examination of their musculoskeletal system using physiotherapeutic methods. The research lasted six months from September 2020 to March 2021 and was applied to eight tested probands, all of whom were female.  The exercise sessions were always on-to-one, regularly three times a week, for one hour.

Based on comparing the results of input and output examinations, there were found improvements in muscle strength in the upper and lower limbs, also improving balance of muscle tension in the right and left half of the body, and thus affecting muscle imbalances and lateral asymmetries. We noticed a significant improvement in the balance examination. After the end of the exercise plan, all probands were able to perform all tasks independently or only with less assistance from another person. The results also showed a slight time reduction required to walk a given distance. Based on a questionnaire survey, a better quality of life was found among all patients due to the improvement of their motor skills.

Thus, the research results prove the fulfillment of all the aims of the work and the confirmation of  research questions that we set at the beginning.

Markéta HÁJKOVÁ

3. ročník Bc. obor Sportovní a kondiční specialista – kombinované studium

Analýza motivačních faktorů pohybových aktivit seniorů Prahy 1 a jejich význam pro zlepšení kvality života / Analysis of motivational factors of Prague 1 seniors physical activities and their importance for improving the quality of life

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nabídky pohybových aktivit pro všechny kategorie seniorů s ohledem na jejich zdravotní, psychickou nebo fyzickou kondici v historickém centru velkoměsta.

Teoretická část se zaměřuje na základní vymezení pojmů stáří, stárnutí a demografické stárnutí populace v České republice. Současně se věnuje sociálním službám a jejich poskytovatelům, zabývá se kvalitou života, potřebami seniorů a aktivním stárnutím, dále významem pohybových aktivit u seniorů a vybranými pohybovými aktivitami, které jsou pro seniory v Praze 1 dostupné.

Praktická část zjišťuje, za pomoci kvantitativního výzkumu, co je předmětem motivace k pohybovým aktivitám u seniorů, jaké jsou jejich osobní postoje a v čem konkrétně spatřují význam pohybové aktivity pro zlepšení kvality svého života, jaké pohybové aktivitě se nejčastěji v Praze 1 věnují a případně, zda využili v době uzavření tělocvičen a sportovišť pohybových aktivit venku.

Cílem bylo provést analýzu motivačních faktorů pohybových aktivit u seniorů v Praze 1, potvrdit jejich význam pro zlepšení kvality života a zjistit zda nabídka pohybových aktivit v samotném centru velkoměsta  cílí na všechny kategorie seniorů s ohledem na jejich zdravotní, psychickou nebo fyzickou kondici.

Výsledky analýzy jsou zpracovány do tabulek a grafů.

 

Abstract

This bachelor thesis deals with the issue of the offer of physical activities in the historical centre of a city for all categories of the elderly with regard to their health, mental and physical condition.

The theoretical part focuses on defining the terms old age, ageing and demographic population ageing in the Czech Republic. It also deals with social services and their providers and addresses quality of life, needs of the elderly, active ageing and also the significance of selected physical activities that are available to senior citizens in Prague 1 district.

The practical part determines, using quantitative research, what the object of motivation for physical activity for the elderly is, along with their personal views, where, specifically, they see the benefits of physical activity for their quality of life, what physical activity they partake in most often in Prague 1 district and, possibly, if they had participated in outdoor activities during the time when gymnasiums and sports grounds were closed.

The objective was to analyse what the motivating factors for physical activity are for the elderly in Prague 1, confirm significance of such activity for improving quality of life and determine if the offer of physical activities in the very centre of the city is targeted on all categories of the elderly with regard to their health, mental and physical condition.

The results of the analysis are processed into tables and charts.

Michael MARTINOV

3. ročník Výživové poradenství a sportovní diagnostika – prezenční studium

Náchylnost ke stresu u studentů vysoké školy a její vliv na životní rovnováhu / Susceptibility of students to stres and its effect on life balance

Abstrakt

Práce se zabývá především náchylností studentů vysoké školy ke stresu. Teoretická část popisuje stres z různých úhlů pohledu. Přináší informace o působení stresu na člověka, od zahájení akutní stresové reakce, až po možné důsledky zapříčiněné stresem chronickým. Dále nastiňuje problematiku stresu u studentů a rozebírá působení stresu jako faktoru ovlivňujícího naši životní rovnováhu. V závěru teoretické části jsou potom uvedeny techniky proti stresu. Hlavním cílem práce je zjistit míru náchylnosti ke stresu u studentů VŠTVS Palestra a na základě dat vyhodnotit, zda jsou ohroženi syndromem vyhoření. Následně pomocí dílčích úkolů porovnat odlišnosti v náchylnosti ke stresu u jednotlivých oborů, mezi pohlavími a napříč všemi ročníky bakalářského studia. Odpovědi na otázky byly zodpovězeny díky anonymnímu dotazníku, který během února roku 2021 dobrovolně přes školní informační systém vyplnilo 72 studentů VŠTVS Palestra. Výsledky práce ukazují vyšší míru stresu u studentů oboru VPSD. Vyšší náchylnost se potom ukazuje u žen a u studentů 3. ročníku. Celkově studenti nevykazují vysokou náchylnost ke stresu, tedy ani vysoké riziko následného včasného vzniku syndromu vyhoření, nicméně je zřejmé, že náchylnost ke stresu je u každého jednotlivce individuální a mnozí by se tak mohli o problematiku stresu a jeho zvládání více zajímat.

 

Abstract

The thesis deals mainly with the susceptibility to stress among students. The theoretical part describes stress from different points of view. It provides information about the effects of stress on humans, from an acute stress response to the possible consequences of chronic stress. It also describes the issue of stress among students and discusses the effects of stress as a factor affecting our life balance. At the end of the theoretical part there are presented different techniques against stress. The main goal of the work is to define the level of susceptibility to stress among students of College of Physical Education and Sport Palestra and based on the data obtained to evaluate whether they are at risk of burnout syndrome. Subsequently, using partial tasks to compare differences in the susceptibility to stress in individual fields, between the genders and across all years of bachelor’s study. All questions were answered in anonymous questionnaire, voluntarily filled out by 72 students using the School Information System in February 2021. The results show higher level of stress among students in the field of VPSD. Higher susceptibility is seen in women and third-year students results. In general, students do not show a high susceptibility to stress, nor a high risk of subsequent early onset of burnout syndrome. However, it is clear that the susceptibility to stress is different for each student and many of them shoud by more interested in the issue of stress and its management.

Bc. Barbora NOVOTNÁ

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – kombinované studium

Přínos pohybové aktivity u dětských psychiatrických pacientů / Benefits of physical activity for children with psychiatric diagnosis

Abstrakt

Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu dětské psychiatrie a možnosti využití pohybové terapie v rámci léčby duševních onemocnění. Cílem práce bylo zjistit subjektivní prožívání pohybových aktivit z pohledu dětských psychiatrických pacientů a na základě toho zhodnotit přínos této terapie. V rámci výzkumu byly použity metody strukturovaného dotazování, zúčastněného pozorování, kdy autor práce byl zároveň terapeutem vedoucím skupinová cvičení, a shromažďování poznatků v rámci terénního deníku. 

Na základě dat nashromážděných v rámci výzkumného šetření bylo zjištěno, že většina dětí skupinová cvičení hodnotila pozitivně, tedy ve smyslu zlepšení aktuální nálady a to celkem 68 % z celkem 134 dětí, jež se skupin účastnily. 22 % dětí hodnotilo svou náladu jako „bez změny“ a u 10 % došlo ke zhoršení nálady. 

Z výsledků práce lze tedy soudit, že pohybová aktivita může být pro děti s duševním onemocněním snadným terapeutickým prostředkem vedoucím k alespoň krátkodobému zlepšení nálady a odreagování se.

Klíčová slova: pohybová aktivita, dětský psychiatrický pacient, skupinová léčebná tělesná výchova

 

Abstract

The master thesis deal with a contemporary topic of child psychiatry and possibility of using therapy of physical activity within a mental illness treatment. The aim of the thesis was to determine a subjective experience of physical activities from a perspective of child psychiatric patients and to evaluate the benefits of this therapy. Methods of structured questioning and participatory observation were used in during the research, while an author was also a therapist leading group exercises, and gathering knowledge in a metodic diary.

Based on the data collected in the research survey, it was found that 68% out of 134 children participating in the survey rated the group exercises positively, i.e. in terms of improving the current mood. 22% of children rated their mood as „unchanged“ and 10% had a worsening mood.

From the results of the research, it can be concluded that physical activity can be used as a simple therapeutic means for children with mental illness leading to at least short-term mood improvement and relaxation.

Key words: physical activity, child psychiatric patient, physical therapeutic group education.

Gabriela POKORNÁ

3. ročník Bc. obor Sportovní a kondiční specialista – prezenční studium

Kompenzační cvičení jako prevence svalových dysbalancí plochonoží v TeamGymu / Compensatory exercises as a prevention of muscle imbalances of flat feet in TeamGym

Abstrakt

Předmětem bakalářské práce je problematika plochých nohou u gymnastek TeamGymu.

Cílem práce bylo zjistit pomocí vybraných diagnostických metod stupně plochonoží u pěti vybraných probandek a ověřit si pomocí výstupního vyšetření efekt navrženého kompenzačního cvičení. Dílčími úkoly práce je seskupit poznatky o svalové dysbalanci plochých nohou spojenou s TeamGymem, o prevenci a léčbě kompenzačním cvičením, které je v práci uvedeno jako praktickým příkladem.

Ve výzkumné části bakalářské práce jsou použity specifické metody k vyšetření postury a nožní klenby. Každá probandka podstupuje identická vstupní i výstupní vyšetření, kterými jsou: vyšetření stoje a podrobné vyšetření nohou, vyšetření chůze, vyšetření pomocí přístroje Footdisc a Podoskop. Během obou vyšetření jsou pořizovány snímky, které jsou popsány jako výsledky jednotlivých vyšetření. Data jsou poté porovnávána a vyhodnocena.

Ve výsledcích ze vstupního vyšetření se potvrdilo plochonoží a nerovnoměrné zatížení chodidel u všech gymnastek. Ploché nohy II. stupně mělo 40 % z nich, u ostatních se prokázal I. stupeň. Z porovnání vstupního a výstupního vyšetření se ukázalo, že u 80 % gymnastech se zlepšilo plochonoží o jeden stupeň alespoň na jedné noze a u dvou probandek plochonoží zcela vymizelo.

Z práce vyplývá, že je potřeba do běžných tréninků zařazovat i kompenzační cvičení, které by mělo preventivní účinek k nežádoucí tvorbě plochonoží či jiných svalových dysbalancí.

Klíčová slova: držení těla, kompenzace, nožní klenba, plochá noha, stupně plochonoží, TeamGym

 

Abstract

This bachelor’s thesis explores the issue of flat feet among TeamGym gymnasts.

The goal of this thesis was to discover by means of chosen diagnostic methods various degrees of fallen arches among five gymnast volunteers and to verify the effect of suggested compensatory exercise by means of final check-up. Partial tasks of my work are to collect pieces of knowledge about muscular dysfunction of flat feet with relation to TeamGym gymnasts and about prevention and treatment via compensatory exercise, which is in this thesis introduced as a practical example.

In the explorative section of this bachelor’s thesis specific methods for the posture and feet arches examination are used. Every gymnast volunteer undergoes identical initial and final examinations following: the examination of posture, thorough examination of feet, walk examination and the examination using Footdisc and Podoskop. During both (initial and final) examinations pictures are taken, that are described as a result of individual check-ups. The data are then compared and evaluated.

The results of the initial examinations prove that every gymnast had fallen arches and uneven feet strain. 40 % of them had flat feet of II. degree and among the rest the I. degree of flat feet was proven. The comparison with the initial to the final examination shows that 80% of gymnasts’ fallen arches got better by one degree on one foot and among two of gymnasts volunteers fallen arches completely disappeared.

The thesis follows that integrating compensatory exercise into the common training sessions is needed, because it has a preventive impact on unwanted formation of flat feet or other muscular dysfunctions.

Bc. Petra ŘÍHOVÁ

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – kombinované studium

Přínosy a prožitky letního tábora s koňmi očima jeho účastníků ve věku 9–14 let / Benefits and experiences of the summer camp with horses through the eyes of children age 9–14

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá přínosy a prožitky letního dětského tábora očima dětí. Cílem práce je popsat přínosy a zjistit, jak děti vnímají čas strávený s koňmi. Zhodnotit, jak si dokážou všímat života koní a jak vidí a hodnotí soužití koně a člověka. Věk respondentů zařazených do výzkumu se pohyboval v rozmezí 9–14 let.

V teoretické části je vysvětleno, jak správně přistupovat ke koním, jak s nimi komunikovat a vytvořit si přátelský vztah založený na důvěře.

Výzkum v praktické části byl uskutečněn metodou smíšenou. Kvantitativní část byla tvořena dotazníkovým šetřením, kvalitativní část výzkumu tvořilo zúčastněné pozorování v terénu. Jako doplňková metoda byla použita analýza Kroniky tábora. Z vyhodnocení výsledků bylo zřejmé, že největším prožitkem pro děti byl čas strávený s koňmi, ať už v sedle nebo pouze v jejich blízkosti. Největším přínosem pro děti bylo především zlepšení jezdeckých a tábornických dovedností.

 

Abstract

This diploma thesis is focused on the benefits and experiences of summer children’s camps from the view of children. The work aims to describe benefits and find out how children perceive time with horses. Evaluate how they can observe the life of horses and how they see in person and evaluate the coexistence of human beings and horses. The average age of respondents in the research was between 9 to 14 years.

The theoretical part of this thesis is explained how correctly to access animals, how to communicate with them, and how to create a friendly relationship based on trust.

Research in this practical part was fulfilled by a mixed method. The quantitative part was created by questionnaire. The qualitative part or research was particularly created by participatory observation in terrain. As an additional method has been used the analysis of the Camp Chronicle. The results pointed out the greatest experience for children, the time spent with horses. It doesn´t matter if it was in the saddle or their presence. The most valuable benefits for children were the improvement of riding and camping abilities.

Bc. Martin SNOPEK

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – kombinované studium

Morální rozvoj ve výuce Aikido u dětí ve věku 6-16 let / Moral development in teaching Aikido children aged 6-16 years

Abstrakt

Diplomová práce se zabývá morálkou a etikou v osobnostním vývoji jedince praktikující bojové umění aikido. V teoretické části se definují pojmy morálka, etika, popisuje se bojové umění aikido a osobnostní a sociální výchova. Praktická část obsahuje výzkum prováděný na vzorku studentů vybrané školy bojového umění aikido ve věku 8-15 let. Výzkum objasňuje přínos bojového umění aikido na tvorbu morálních a etických hodnot a postojů v osobnostní výchově dítěte.

Klíčová slova: Etika, Morálka, Osobnostní a sociální výchova, Morální rozvoj, Aikido

 

Abstract

The diploma thesis deals with morality and ethics in personal development of an individual practising the martial art of aikido. Theoretical part defines the concepts of morality, ethics, describes the martial art of aikido and personal and social education. The practical part contains research conducted on a sample of students of selected school of martial arts ages  8to 15. The research elucidates the benefit of aikido to the creation of moral and ethical values and attitudes in the child´s personal development.

Key words: Ethics, Moral, Personal and social education, Moral developement, Aikido

Bc. Markéta STRÁNSKÁ

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – prezenční studium

Ověření čtyřtýdenního intervenčního programu „Život v rovnováze“ u vybrané skupiny seniorů v on-line prostředí v době pandemie Covid-19 / Verification of the four-week intervention program "Life in Balance" in a selected group of seniors in the online environment during the Covid-19 pandemic

Abstrakt

Diplomová práce byla zpracována v rámci řešeného tříletého projektu GAČR 17–25710S „Základní výzkum změn rovnováhy seniorů“ na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA. Hlavním cílem diplomové práce bylo ověřit a zhodnotit čtyřtýdenní intervenční program „Život v rovnováze“ u vybrané skupiny seniorek v on-line prostředí během pandemie Covid-19. Dílčím cílem bylo zjištění efektů uvolnění po cvičení v rovině bio-psycho-sociální na základě vybraných metod. Výzkum probíhal v souladu s výše uvedeným projektem. Pro seniorky byla vytvořena 4 edukační videa o délce 35 až 40 minut, jimž předcházelo sepsání scénáře. Výzkumného šetření se zúčastnilo 7 probandek ve věku 65 až 79 let. Společným znakem sledované skupiny byl věk nad 65 let, bydliště v Praze a žádné nebo jen minimální zkušenosti s cvičením jógy. Byly použity tyto metody: scénář, edukační videa a dva standardizované dotazníky (POMS a SF-36) aplikované před a po intervenci. Na konec proběhla interpretace získaných poznatků. Na zkoumaném souboru se ověřilo, že intervenční program „Život v rovnováze“ prokázal signifikantní změny v subjektivním hodnocení zdraví a v tělesné a psychické rovnováze. Změny byly především pozorovány v sociální sféře. Došlo k výraznému navýšení skóre u vitality. Závěrem lze tedy říci, že získané výsledky ukazují zlepšení ve všech sledovaných dimenzích. Je vhodné intervenční program „Život v rovnováze“ doporučit pro práci wellness specialistů a dále k výzkumnému ověřování.

Klíčová slova: Dechové techniky, edukační video, jógové polohy a sekvence, senior 65+, stav uvolnění.

 

Abstract

The The diploma thesis was prepared within the solved three-year project GAČR 17–25710S „Basic research of changes in the balance of seniors“ at the University of Physical Education and Sport PALESTRA. The main goal of the diploma thesis was to verify and evaluate the four-week intervention program „Life in Balance“ in a selected group of senior women in an online environment during the Covid-19 pandemic. The partial goal was to determine the effects of relaxation after exercise at the bio-psycho-social level based on selected methods. The research was carried out in accordance with the above project. 4 educational videos of 35 to 40 minutes were created for senior women, which were preceded by a screenplay. The research survey was attended by 7 probands aged 65 to 79 years. The common feature of the monitored group was the age over 65 years, residence in Prague and no or minimal experience with yoga practice. The following methods were used: scenario, educational videos and two standardized questionnaires (POMS and SF-36) applied before and after the intervention. At the end, the acquired knowledge was interpreted. It was verified in the examined group that the intervention program „Life in Balance“ showed significant changes in the subjective assessment of health and in physical and mental balance. Changes were mainly observed in the social sphere. There was a significant increase in the vitality score. In conclusion, it can be said that the obtained results show improvements in all monitored dimensions. It is appropriate to recommend the intervention program „Life in Balance“ for the work of wellness specialists and for research verification.

Key words: Breathing techniques, educational video, senior 65+, state of relaxation, yoga positions and sequences.

Bc. Klára SÝKOROVÁ

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – kombinované studium

Smyslové vnímání přírody – vliv na jedince a skupiny / Sensory Perception of Nature – Effect on Individuals and Groups of Individuals

Abstrakt

Tato diplomová práce zkoumá, jak příroda působí na naše smysly. Cílem bylo ověřit, zda pravidelný pobyt v přírodě pozitivně ovlivňuje jednotlivé aspekty života zvolené demografické skupiny, kterou jsou aktivní senioři ve věku nad 60 let s předpokládaným pozitivním vztahem k přírodě.

Praktická část práce je založená na strukturovaném rozhovoru absolvovaném se seniory při pobytu v přírodním prostředí, na jednodenních pěších výletech v krajině.

Výsledky prokázaly, že vztah respondentů k přírodě se utvářel v různém životním období, a přestože se jejich motivace pro častý pobyt v přírodě liší, všichni shodně potvrdili, že vliv přírody zvyšuje jejich kvalitu života. Účinky smyslového vnímání přírody byly u dotazovaných seniorů z velké části uvědomované a bylo potvrzeno pozitivní ovlivnění duševního stavu respondentů, předpokládané na základě předchozí rešerše tématu.

 

Abstract

This thesis analyses how nature affects our senses. The objective was to verify whether regular visits to nature have positive effect on individual aspects of lives of the selected demographic group, active seniors over 60 years of age, having an anticipated positive attitude towards nature.

The practical part of this work is based on structured interview conducted with the seniors when spending time outdoors, during one-day walking trips in the countryside.

Results showed that the respondents` relationship to nature was formed during various periods of their lives, and despite their motives for frequent visits to nature differ, they all confirmed that the effect of nature has enhanced their quality of life. The effects of sensory perception of nature in the case of the respondent seniors were mostly conscious, and positive effect on their mental state, anticipated based on the prior research of this topic, was confirmed.

Bc. Mirek TOUŠKA

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – kombinované studium

Aplikace DNS metody pro zlepšení běžecké techniky / Application of DNS method to improve running technique

Abstrakt

Hlavním cílem diplomové práce je aplikace dynamické neuromuskulární stabilizace podle prof. Koláře pro zlepšení běžecké techniky. S tímto cílem souvisí několik dílčích úkolů, ověření předpokládaného zlepšení držení těla u probandů a ověření, zda jsou výsledky lepší u mužů nebo žen.

Pro získání dat bylo použito několik metod. Hlavní metodou pro zjištění běžecké techniky byla diagnostika v laboratoři Salming RunLab. Následovalo vyšetření pomocí DNS testů, na které navázalo cvičení DNS metody. Po skončení půlročního plánu následovalo porovnání běžecké techniky formou pozorování. Statistické výsledky byly zpracovány pomocí dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu.

Ze statistických výsledků vyplývá, že nedošlo ke zlepšení běžecké techniky, ale při porovnání běžecké techniky před a po skončení cvičení DNS metody ke zlepšení došlo, cvičení přispělo i ke zlepšení držení těla a lepšímu pocitu z běhu.

Cvičení DNS metody, byť výsledky nejsou jasně měřitelné, má vliv na běžeckou techniku, ženy jsou disciplinovanější ve vztahu ke cvičení v domácím prostředí a cvičení DNS metody je jim příjemnější než mužům.

Metoda DNS přinesla výsledky nejen po sportovní stránce, ale také zlepšení pocitu probandů při provádění každodenních činností, což vede ke zlepšení kvality jejich života.

 

Abstract

The main objective of the thesis is the application of dynamic neuromuscular stabilization according to Prof. Kolář to improve running technique. Several partial tasks relate to this objective, confirmation of anticipated improved posture of the probands and confirmation whether the results are better for men or women.

Several methods were used to obtain the data, the main method for identifying running technique being diagnostics at the Salming RunLab. This was followed by a DNS scan followed by a DNS method exercise. At the end of a six-month plan, there was a follow-up comparison of running technique via observation. The statistical results were processed using a two-sample paired t-test for the mean value.

The statistical results show that there was no improvement in the running technique, but when comparing the running technique before and after the DNS method exercise, there was an improvement, and the exercise also contributed to improved posture and a better sense of running.

The DNS method exercise, while not clear-cut, has an impact on the running technique, women are more disciplined when exercising indoors, and the DNS method exercise is more agreeable for women than for men.

The DNS method has yielded results not only on the sporting side, but also an improvement in the feeling of probands when carrying out everyday activities, leading to an improvement in their quality of life.

Bc. Jiří TVRDÍK

2. ročník N Mgr. Wellness specialista – prezenční studium

Hodnocení efektivity sociálních služeb a jejich vlivu na kvalitu života u osob se tělesným postižením / Evaluation of the effectiveness of social services and their impact on the quality of life of people with disabilities

Abstrakt

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak dokáží sociální služby ovlivnit životy osob s tělesným postižením, jak jim svým programem zlepšují jeho kvalitu, pomáhají jim poznávat další osoby s postižením, vyvíjet společný program, vytvářet sociální vazby a pocit, že někam patřím. Dílčím úkolem bylo porovnat získaná data s populační normou a zjistit, jaký je rozdíl mezi subjektivním vnímáním kvality života ve běžné populaci a u osob s postižením. Výzkum probíhal za využití dotazníku WHOQOL-BREF a zúčastnilo se ho celkem 39 respondentů. Získané výsledky byly komparovány s populační normou. Na závěr proběhla interpretace všech výsledků. Výsledky v  otázce kvality života vypovídají o tom, že vyjma oblasti fyzického zdraví neexistují významné rozdíly mezi subjektivně vnímanou kvalitou života mezi porovnávanými skupinami. Dále šetření odhalilo, že i subjektivně vnímané nedostatky v sociálních službách mohou mít vliv na celkové vnímání kvality života jedince. Práce přináší kromě interpretace výsledků i možná doporučení pro poskytovatele sociálních služeb a také pro budoucí praxi wellness specialistů, terapeutů a jiných pracovníků s osobami s postižením.

 

Abstract

The aim of  diploma thesis was to find out how to manage social services affecting the lives of people with disabilities, how the program to improve its quality, help them get to know other people with disabilities, develop a social program, use social ties and feel that I belong somewhere. A partial task was to compare the obtained data with the population norm and to find out what is the difference between the subjective perception of the quality of life in the common population and the person with a disability. The research was conducted using the WHOQOL-BREF and a total of 39 respondents participated. The obtained results were compared with the population norm. Finally, all results were interpreted. The results in terms of quality of life show that they negotiate the area of ​​physical health, there are no significant differences between the subjectively perceived one life between the compared groups. Furthermore, the survey revealed that we also subjectively perceive shortcomings in social services that affect the overall perception of the quality of life of an individual. In addition to the interpretation of results, the work also provides possible recommendations for social service providers and for the future practice of wellness specialists, therapists and other workers with disabilities.

Anna ŽABOVÁ

host LF UK

Výživa kosmonautů / Nutrition of astronauts

Abstrakt

Tato neexperimentální diplomová práce je zaměřena na výživu ve vesmíru a všechny aspekty s ní spojené. První část se zabývá fyziologií člověka v prostředí mikrogravitace. Jedná se o změny působící na muskuloskeletární, kardiovaskulární, trávicí, imunitní a centrální nervový systém, ale také důsledky z dlouhodobé izolace, uzavřeného prostoru a působení kosmického záření z hlediska nutričního profilu účastníků vesmírných misí. V druhé části je popsán potravinový vesmírný systém a zmapována sovětská (později ruská) a americká minulost, současnost a budoucnost z hlediska vývoje vesmírné výživy a potravin. Třetí část je zaměřena na fungování vesmírné medicíny a dietologie společně se zajímavými projekty a programy, které v minulosti pomohly či neustále napomáhají vylepšování vesmírných potravinových systémů a díky nim se stává budoucí osídlování vesmíru realističtější.

Klíčová slova: výživa, výživa ve vesmíru, kosmická strava, kosmonaut, astronaut, vesmír

 

Abstract

This non-experimental diploma thesis is focused on nutrition in space and all aspects associated with it. The first part deals with human physiology in microgravity. These are changes affecting the musculoskeletal, cardiovascular, digestive, immune and central nervous systems, but also the consequences of long-term isolation, confined space and cosmic radiation in terms of the nutritional profile of space mission participants. The second part describes the spacefood system and maps the Soviet (later Russian) and American past, present and future in terms of the development of space nutrition and food. The third part focuses on the functioning of space medicine and dietetics, together with interesting projects and programs that have helped or continue to help improve space food systems. Thanks to these programs, the future settlement of the universe will become more realistic.

Keywords: nutrition, nutrition in space, spacefood, cosmonaut, astronaut, space

Filip ŽÁRSKÝ

3. ročník Bc. Výživové poradenství a sportovní diagnostika – kombinované studium

Zvyšování životní spokojenosti prostřednictvím výživové intervence / Effects of Nutritional Interventions on Well-being

Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá vlivem nutriční intervence na životní spokojenost běžné populace. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo potvrdit vliv nutriční intervence na životní spokojenost člověka. S pomocí 158 respondentů práce analyzovala zkušenost s nutriční intervencí a její vliv na psychiku. Jako diagnostická metoda byl zvolen způsob standardizovaného dotazování pomocí online dotazníku. Výsledky ukázaly, že většina respondentů, kteří mají zkušenost s nutriční intervencí, pocítila vliv na jejich psychiku a životní spokojenost. Mezi dotazovanými převažoval věk mezi 18 až 27 lety, jednalo se o 108 respondentů ze 158, což je 68 % z celkového počtu. Dále se ukázalo, že téměř všichni z dotazovaných mají zájem o zdravou výživu, přesně toto uvedlo 94% respondentů. Více než 89% respondentů je toho názoru, že zdravá výživa může naše tělo zbavit stresu. 78 % respondentů ale také uvedlo, že je toho názoru, že je dnes zdravá výživa stále podceňována. Z výsledků dotazníkového šetření se potvrdily všechny hypotézy této bakalářské práce, její teoretická část a byl naplněn hlavní cíl.

 

Abstract

This bachelor’s thesis focuses on the effects of nutrition and nutritional interventions on life satistaction in the general population. The primary aim of this thesis was to confirm whether and how nutrition impacts life satisfaction. The study employed an online questionnaire and to investigate people’s experiences and opinions regarding their diet and nutritional interventions and its impact on their psychological well-being. Results showed that most respondents who have experience with nutritional intervention felt an effect on their psychological feeling. Results showed that 108 respondents out of 158 were aged between 18 and 27, which is 68% of the total. 61 % of respondents were female and 39% of respondents were male The results showed that 94% of respondents were actively interested in nutrition and healthy diet, and over 89% of respondents believed that healthy diet can positively impact psychological well-being and decrease stress. However, 78% of respondents also held the view that healthy diet remains underappreciated to this day. Overall, the results of this study confirmed all hypothesis of this bachelor’s thesis.