Volební a jednací řád senátu

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Akademický senát Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen “senát”, dále jen “VŠTVS PALESTRA”) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokýchškolách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), zastupitelským akademickým orgánem VŠTVS PALESTRA.
 2. Senát je partnerem pro jednání s rektorem VŠTVS PALESTRA.
 3. Členové senátu jsou voleni akademickou obcí VŠTVS PALESTRA, které odpovídají za svou činnost.

Čl. 2
Složení senátu

 1. Senát je volen ze členů akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 2. Senát se skládá minimálně z pěti členů volených z řad členů akademické obce VŠTVS PALESTRA, z toho minimálně dva členi jsou z řad studentů VŠTVS PALESTRA. Obvykle má každá studijní skupina svého zástupce.
 3. Členství v senátu je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Funkce člena senátu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora a jednatele VŠTVS PALESTRA.

Čl. 3
Volby členů senátu

 1. Volby do senátu vyhlašuje rektor VŠTVS PALESTRA nejpozději třicet dní před skončením funkčního období členů senátu. Volby organizuje a řídí tříčlenná volební komise z řad členů akademické obce VŠTVS PALESTRA jmenovaná rektorem po předchozím projednání jejího složení ve st.ávajícím senátu. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu.
 2. Kandidáta za člena senátu může písemně navrhnout volební komisi každý člen akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 3. Po zjištění souhlasu kandidátů s jejich kandidaturou do senátu, zveřejní volební komise, nejpozději tři dny před konáním voleb, seznam kandidátů do senátu. Námitky proti kandidátům do senátu může vznést každý člen akademické obce VŠTVS PALESTRA písemně a předat je volební komisi.
 4. Po uplynutí posledního dne voleb do senátu sečte volební komise hlasy získané jednotlivými kandidáty do senátu a nejpozději do týdne vyhlásí výsledky voleb do senátu. Výsledky voleb do senátu se zveřejňují na úřední desce VŠTVS PALESTRA.
 5. Do senátu jsou zvoleni kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Ostatní kandidáti jsou zapsáni do seznamu náhradníků členů senátu v pořadí podle počtu obdržených hlasů. Tento seznam náhradníků členů senátu je uložen mezi dokumenty senátu.

Čl. 4
Průběh voleb

 1. Volby do senátu musí proběhnout nejméně ve čtyřech po sobě bezprostředně následujících pracovních dnech, a to mimo období prázdnin a zkouškovéhoobdobí.
 2. Každý volič prokáže svou totožnost přítomným členům volební komise, která jeho přítomnost označí do připravených volebních seznamů a vydá mu jeden hlasovací lístek.
 3. Volby do senátu jsou tajné. Hlasovací lístky se vhazujído volebních schránek, jež jsou zapečetěny předsedou volební komise. Předseda volební komise, před sčítáním hlasů, volební schránky rozpečetí.
 4. Každý volič hlasuje tak, že předepsaným způsobem vyznačí stanovený počet jmen na hlasovacím lístku. Označení vyššího počtu jmen kandidátů nebo vyznačení jmen kandidátů jiným než předepsaným způsobem činí hlasovací lístek neplatným.
 5. Předseda volební komise vyhlásí volby do senátu za neplatné:
  a) pokud se jich zúčastnilo méně než dvacet procent členů akademické obce VŠTVS PALESTRA,
  b) pokud byla pečeť na některé z volebních schránek poškozena.
 6. V případě opakování voleb do senátu z důvodů uvedených v odstavci 5 jsou volby platné i tehdy, když se jich zúčastní méně než dvacet procent členů akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 7. Na místo člena senátu, kterému zaniklo členství v senátu, může nastoupti náhradník ze seznamu náhradníků. Není-li náhradník k dispozici, vyhlásí senát doplňovací volby. Náhradník nastupuje do senátu na zbytek funkčního období člena, kterého nahradil.

Čl. 5
Volba předsedy senátu

 1. Předsedu senátu volí členové senátu na období dvou let z řad akademických pracovníků zastoupených v senátu. Volba předsedy senátu je tajná a ke zvolení předsedy senátu stačí nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy senátu nadpoloviční většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, kde rozhoduje již prostá většina získaných hlasů.
 2. Předsedu senátu je možné odvolat na základě výsledku hlasování o důvěře. Toto hlasování je tajné a lze je iniciovat na základě žádosti tří členů senátu. K odvolání předsedy senátu stačí nadpoloviční většina hlasů všechčlenů senátu.
 3. Zvolením předsedy senátu končí činnost volební komise. Senát volí ze svého středu dva místopředsedy, jednoho z řad akademických pracovníků a jednoho z řad studentů. Volba místopředsedy probíhá podle stejných pravidel jako volbapředsedy senátu.

Čl. 6
Jednání akademického senátu

 1. Senát se schází nejméně jednou za semestr. Zasedání senátu svolává předseda senátu, který jej reprezentuje a řídí, ověřuje zápisy z jednání senátu a podepisuje usnesení senátu. Předseda senátu svolávásenát z vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů senátu, dále na žádost rektora, popř. na žádost nejméně deseti členů akademické obce VŠTVS PALESTRA.
 2. Místopředsedové senátu zastupují předsedu senátu v průběhu jeho nepřítomnosti nebo po dobu, po kterou není schopen vykonávat svou funkci. Podpisové právo má, po dohodě s předsedou senátu, jeden z místopředsedů senátu, nejčastěji pak místopředseda z řad akademických pracovníků.
 3. Senát je schopen se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů senátu.
 4. Svolání senátu se provádí zveřejněním výzvy a místa a času zasedání senátu na úřední desce VŠTVS PALESTRA.
 5. Jednání senátu jsou veřejná.
 6. Hlasování senátu může být buď veřejné, zdvižením ruky, nebo tajné, prostřednictvím hlasovacích lístků. O tajném hlasování rozhoduje většina členů senátu na návrh kteréhokoliv člena senátu.
 7. Na zasedání senátu jsou pravidelně zváni: rektor, prorektoři, kvestor a jednatelé.
 8. Senát rozhoduje usnesením, které se uvádí v zápisu z jednání senátu. Zápis z jednání senátu je zveřejňován na úřední desce VŠTVS PALESTRA.

Čl. 7
Práva a povinnosti členů akademického senátu

 1. Povinností členů senátu je především účastnit se jednání senátu a odpovědně plnit svěřené úkoly.
 2. Práva členů senátu jsou především předkládat návrhy, podněty a připomínky k otázkám v působnosti senátu a požadovat jejich řešení.
 3. Členové senátu jsou povinní informovat o jednáních a usneséních senátuakademickou obec VŠTVS PALESTRA.
 4. Informace ze senátu jsou zveřejňovány osobním sdělením ve studijní skupině, zveřejněním zápisu z jednání senátu na webových stránkách VŠTVS PALESTRA, na nástěnce senátu a jsou evidovány ve spisové službě.
 5. Člen senátu, který neplní své povinnosti uvedené v odstavci 1, může být odvolán akademickou obcí VŠTVS PALESTRA.

Čl. 8
Činnost akademického senátu

 1. Činnost senátu se řídí Volebním a jednacím řádem Akademického senátu VŠTVS PALESTRA, který je směrnicí VŠTVS PALESTRA.
 2. Členové akademické obce VŠTVS PALESTRA mají možnost se vyjadřovat prostřednictvím senátu k činnosti VŠTVS PALESTRA.
 3. Senát se vyjadřuje zejména ke kvalitě výuky, k organizaci a úrovni odborné praxe a k jejich zajištění.
 4. Senát projednává podněty a návrhy podle požadavků rektora, jednatelů nebo členů Akademické rady a členů akademické obce VŠTVS PALESTRA.

Čl. 9
Funkční období členů akademického senátu

 1. Funkční období člena zaměstnanecké části senátu je dvouleté, funkční období člena studentské části senátu je jednoleté.
 2. Členství v senátu zaniká:
  a) uplynutím funkčního období,
  b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen senátu vzdává členství v senátu, předsedovi senátu,
  c) společně se zánikem členství v akademické obci VŠTVS PALESTRA,
  d) rozpuštěním senátu,
  e) na základě negativního výsledku hlasování o důvěře.
 3. Všichni členové senátu setrvávají ve své funkci i po skončení funkčního období senátu, a to do zvolenínového senátu.

Čl. 10
Funkční období členů akademického senátu

 1. Tímto řádem se zrušuje Volební a jednací řád senátu VŠTVS PALESTRA spol. sr.o. registrovaný dne 19. prosince 2003 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 33103/2003-30.
 2. Tento Volební a jednací řád senátu VŠTVS PALESTRA nabývá podle§ 36 odst. 4 a§ 41 odst. 2 zákona platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktualizace 30. 5. 2018