4
Bře 2021

Zdravý životní styl v ČR a jeho podpora prostřednictvím edukace sportovního prostředí

VŠTVS PALESTRA ve spolupráci se společnostmi Economic impacT v.o.s. (www.economicimpact.eu) a Equica (www.equica.cz) podala v říjnu loňského roku žádost o podporu z grantového programu Éta od Technologické agentury ČR (TAČR) s názvem „Zdravý životní styl v ČR a jeho podpora prostřednictvím edukace sportovního prostředí“.

Hlavním cílem projektu je vytvořit vzdělávací program pro manažery sportovních klubů (s důrazem na menší sportovní kluby, kde manažerské pozice mnohdy zastávají dobrovolníci, nebo zaměstnanci na částečný úvazek) a tím tak pomoci k lepšímu uplatnění klubů – jedná se např. o kompetence v oblastech: komunikace se sportovci a rodiči dětí; komunikace se zřizovateli a partnery klubů; získávání finančních prostředků a jejich vyúčtování v grantových programech; správného a účelného využívání sportovišť a další. Partnerem, který výsledky bude následně využívat, je Národní sportovní agentura.

V současné době probíhá předvýzkum v rámci podpory studentského výzkumu z interního grantu VŠTVS PALESTRA, studenti oslovují respondenty s prvním dotazníkem. Prosíme všechny oslovené o pomoc s realizací projektu. V případě pochybností kontaktujte Terezu Hájkovou, praxe@palestra.cz

VŠTVS PALESTRA in cooperation with Economic impacT v.o.s. (www.economicimpact.eu) and Equica (www.equica.cz) applied in October last year for support from the Éta grant program from the Technology Agency of the Czech Republic (TAČR) entitled “Healthy lifestyle in the Czech Republic and its support through the education of the sports environment “.

The main goal of the project is to create an educational program for managers of sports clubs (with emphasis on smaller sports clubs, where managerial positions are often held by volunteers or part-time employees) and thus to improve club positions – competences in areas: communication with athletes and parents of children; communication with founders and partners of clubs; obtaining funds and their settlement in grant programs; correct and efficient use of sports grounds and more. The partner that will then use the results is the National Sports Agency in Czech Republic.

Currently there is the students pre-research in progress supported by internal grants of PALESTRA College. We nicely ask all respondents for help with the project realization. Do not hesitate to contact Tereza Hájková, praxe@palestra.cz