Professional Profile – Václav Hošek

 • prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

Contact Info:

 • hosek@palestra.cz
 • +420 212 277 777
 • Rector of the College PALESTRA between 2004 and 2019
 • College pedagogue
 • Sport psychologist
 • Expert witness in the field of sport psychology

BASIC INFORMATION

Prof. Václav Hošek specializes in sport psychology, primarily in the problematics of motivation and sport adherence, relating to the focus of College PALESTRA, which he was the rector of, he is professionally engaged in the problematics of healthy lifestyle support amongst different target groups, primarily seniors.

With his position, he significantly contributes to the development of the young field of wellness in Czechia and in foreign countries. Prof. Hošek lectured on many prestigious universities in Europe (e.g. Lisabon, Lubjana) and attended numerous international conferences during his professional development.

He also acts as an expert witness in the field of sport psychology. He is a member of a number of scientific societies and scientific councils of other colleges and universities.

He is a member of the editorial board of the new scientific journal Acta Salus Vitae, which was founded at the College Palestra by the Society for Research in Wellness as a medium for supporting science and research in the field of wellness and as a base for building a platform for the development of this new field.

EDUCATION

 • 1960 – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague – Physical Education Teaching
 • 1965 – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague – granted the rank of CSc. in the field of Sport Psychology
 • 1977 – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague – habilitation procedure in the field of Physical Education Teaching Theory, with a focus on psychology
 • 1982 – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague – granted the rank of DrSc. in the field of Body Culture Theory
 • 1987 – Faculty of Physical Education and Sport, Charles University in Prague – proffesorship in the field of Body Culture Theory

PUBLICATIONS

HOŠEK, Václav. Autodomestikace člověka. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 179-185. ISBN 978-80-87723-53-1.

HOŠEK, Václav. Anamnestické sebeposouzení. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 258-261. ISBN 978-80-87723-57-9. Available here.

HOŠEK, Václav. Salutogeneze. Salutogenetické paradigma a možnosti jeho uplatnění u seniorů. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 44-52. ISBN 978-80-87723-57-9. Available here.

HOŠEK, Václav. Příběh lidského těla, denaturační vlivy kulturní evoluce, negativa blahobytu. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 52-54. ISBN 978-80-87723-57-9. Available here.

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Identification characteristics of the intervention method „Life in Balance“ focused on seniors 65+. Acta Salus Vitae, 2018, Vol. 6, No 2, 45-54. ISSN 1805-8787. Available here.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Available here.

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. 1. vydání. Praha: Grada; Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1.

KORNATOVSKÁ, Zuzana, BLÁHA, Pavel, HOŠEK, Václav, HILL, Martin . Control physical activities as a way to kinesis-protection and anthropometrics changes in children with mental disabilities. In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 123-145. ISBN 978-80-87723-23-4. Available here

HOŠEK, Václav. Jak jsem potkal univerzitu. In: Lidé Univerzity Karlovy = People of Charles University. Překlad Sean Mark Miller a Milan Rydvan. 1. vydání = 1st issue. V Praze: Current Media, 2016. 335 stran. ISBN 978-80-88129-06-6.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3. Available here.

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5., č. 1., s. 73 – 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-

HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Wellness, zdraví a kvalita života: sborník sdělení z mezinárodní konference “Wellness, zdraví a kvalita života” konané 17.-18.10.2013: Praha, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2014. 191 s. ISBN 978-80-87723-10-4. Available here.

HOŠEK, Václav. The role of experience in the activation of senior’s lifestyle. In: ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena, ed. et al. Psychomotor therapy in elderly care. Ústí nad Labem: University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, ©2013. s 21-26. Monography. ISBN 978-80-7414-685-5.

HOŠEK, Václav. Motivační okolnosti edukace seniorů. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87723-09-8. Available here.

HOŠEK, Václav. Wellness, Well-being and Physical Activity. KREJČÍ, Milada., ŠAUEROVÁ, Markéta. (Eds.) Acta Salus Vitae. Num. 1, Is. 1, 2013. ISSN 1805-8787. Available here.

KEBZA, V., KŘIVOHLAVÝ, J., KOUKOLA, B., HOŠEK, V., MAREŠ, J., ŘEHULKA, E.,ŠTĚTOVSKÁ, I. . The Czech Section of Health Psychology: History, development, and current activities. Psychology & Health, Vol. 27, 2012, Supp. 1, p. 245. Special Issue: Abstracts Supplement: “Resilience and Health”: 26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, 21st – 25th August. 2012. ISSN 1476-8321.

HOŠEK, V., FRABŠA, M., ŠAUEROVÁ, M. Fair Play in training and clients sport situations. In: DOVALIL, J., FELDSTEIN. J. a kol (eds). Fair Play Education in Schools: A Schared Responsibility. The 16th European Fair Play Congress. Olympia – Sportprint, Prague. 2011. ISBN 978-80-7376-296-4.

HOŠEK, V., ŠAUEROVÁ, M., FRABŠA, M. Fair Play in training and clients sport situations. Polish Journal of Sport and Tourism, Note to discusion, vol. 18, num. 2, s. 175 – 177. 2011. ISSN 1899-1998.

HOŠEK, V. Wellness, well-being a pohybová aktivita. In: HOŠEK, V., TILINGER,P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané 10. 12. 2009. VŠTVS PALESTRA. Spol s.r.o., Praha. s. 6-13. 2010.

SLEPIČKA, Pavel, HOŠEK, Václav a HÁTLOVÁ, Běla. Psychologie sportu. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2009. 240 s. ISBN 978-80-246-1602-5.

JANSA, Petr, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Psychosociální funkce pohybových aktivit v životním stylu člověka: celofakultní seminář společenskovědní sekce [18. května 2000]. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. 118 s. ISBN 80-86317-09-9.

HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1.

SVOBODA, Bohumil a HOŠEK, Václav. Aktuální otázky kinantropologie: pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 132 s. ISBN 80-7066-650-1.

HOŠEK, Václav. Psychologie individuální odolnosti pro posluchače branné výchovy. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 101 s.

HOŠEK, Václav a RYCHTECKÝ, Antonín. Motorické učení. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 147 s.

CONFERENCE ATTENDANCE

16. – 17. 9. 2016 – Mezinárodní vědecká konference „Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. FTVS UK Praha.
Příspěvek: HOŠEK, V., KREJČÍ, M., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Podíl rytířské výchovy na socializaci Karla IV. v kontextu sociálního učení ve sportu