Odborný profil – Václav Hošek

 • prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

Kontakty:

 • hosek@palestra.cz
 • +420 212 277 777
 • Rektor VŠTVS PALESTRA v letech 2004 – 2019
 • Vysokoškolský pedagog
 • Sportovní psycholog
 • Soudní znalec v oboru sportovní psychologie

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Prof. Václav Hošek se odborně specializuje na psychologii sportu, zejména se věnuje otázkám motivace a adherence ve sportu, v souvislosti se zaměřením VŠTVS PALESTRA, jejímž je rektorem, se odborně věnuje i otázkám podpory zdravého životního stylu u různých cílových skupin, zejména seniorů. 

Svou pozicí v odborných kruzích významně přispívá k rozvoji mladého oboru Wellness jak v České republice, tak v zahraničí. Během svého profesního vývoje přednášel prof. Hošek na řadě prestižních univerzit v Evropě (např. Lisabon, Lubljana), aktivně se účastnil mnoha mezinárodních kongresů. 

Působí rovněž jako soudní znalec v oboru psychologie sportu. Je členem řady vědeckých společností a vědeckých rad dalších vysokých škol. 

Je členem vědecké rady nového vědeckého časopisu Acta Salus Vitae, který byl založen na VŠTVS PALESTRA společností Society for research in Wellness jako médium pro podporu vědy a výzkumu v oblasti wellness a jako základna pro budování platformy pro rozvoj tohoto nového oboru.

VZDĚLÁNÍ

 • 1960 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – Učitelství tělesné výchovy.
 • 1965 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – udělení hodnosti CSc. v oboru Psychologie sportu.
 • 1977 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – habilitační řízení v oboru Teorie vyučování tělesné výchovy, se zaměřením na psychologii.
 • 1982 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – udělení hodnosti DrSc. V oboru Teorie tělesné kultury.
 • 1987 – Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze – profesorské řízení v oboru Teorie tělesné kultury.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

HOŠEK, Václav. Autodomestikace člověka. In TILINGER, Pavel a kol. Životní styl a pohybové aktivity českých seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. 2019. s. 179-185. ISBN 978-80-87723-53-1.

HOŠEK, Václav. Anamnestické sebeposouzení. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 258-261. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné zde.

HOŠEK, Václav. Salutogeneze. Salutogenetické paradigma a možnosti jeho uplatnění u seniorů. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 44-52. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné zde.

HOŠEK, Václav. Příběh lidského těla, denaturační vlivy kulturní evoluce, negativa blahobytu. In KREJČÍ, Milada a kol. Základní výzkum změn rovnováhy seniorů. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2019. s. 52-54. ISBN 978-80-87723-57-9. Dostupné zde.

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav. Identification characteristics of the intervention method „Life in Balance“ focused on seniors 65+. Acta Salus Vitae, 2018, Vol. 6, No 2, 45-54. ISSN 1805-8787. Dostupné zde.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, TILINGER, Pavel, HOŠEK, Václav. Projekty utváření pozitivního postoje dětí k pohybovým aktivitám. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2017. 171 stran. ISBN 978-80-87723-40-1. Dostupné zde.

KREJČÍ, Milada, HOŠEK, Václav a kol. Wellness. 1. vydání. Praha: Grada; Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2016. 304 stran. ISBN 978-80-271-0010-1.

KORNATOVSKÁ, Zuzana, BLÁHA, Pavel, HOŠEK, Václav, HILL, Martin . Control physical activities as a way to kinesis-protection and anthropometrics changes in children with mental disabilities. In KREJČÍ, Milada, ed., TILINGER, Pavel, ed. a VACKOVÁ, Ludmila, ed. Education to wellness, education through wellness. Prague: The College of Physical Education and Sport Palestra, L.t.d, 2016. s. 123-145. ISBN 978-80-87723-23-4. Dostupné z:  zde

HOŠEK, Václav. Jak jsem potkal univerzitu. In: Lidé Univerzity Karlovy = People of Charles University. Překlad Sean Mark Miller a Milan Rydvan. 1. vydání = 1st issue. V Praze: Current Media, 2016. 335 stran. ISBN 978-80-88129-06-6.

ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi: kolektivní monografie. Vydání první. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o., 2015. 210 stran. ISBN 978-80-87723-17-3. Dostupné zde.

MIROVSKÝ, Tomáš, HOŠEK, Václav, ŠAUEROVÁ, Markéta. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 2015, roč. 5., č. 1., s. 73 – 90. ISSN 1804-526X. Dostupné také z: http://lifelonglearning.mendelu.cz/archiv-cisel/25949-

HOŠEK, Václav, ed. a TILINGER, Pavel, ed. Wellness, zdraví a kvalita života: sborník sdělení z mezinárodní konference „Wellness, zdraví a kvalita života“ konané 17.-18.10.2013: Praha, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2014. 191 s. ISBN 978-80-87723-10-4. Dostupné zde.

HOŠEK, Václav. The role of experience in the activation of senior’s lifestyle. In: ADÁMKOVÁ SÉGARD, Milena, ed. et al. Psychomotor therapy in elderly care. Ústí nad Labem: University of J.E. Purkyně in Ústí nad Labem, ©2013. s 21-26. Monography. ISBN 978-80-7414-685-5.

HOŠEK, Václav. Motivační okolnosti edukace seniorů. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a VADÍKOVÁ, Katarína M., ed. Specifika edukace seniorů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, 2013. 236 s. ISBN 978-80-87723-09-8. Dostupné zde.

HOŠEK, Václav. Wellness, Well-being and Physical Activity. KREJČÍ, Milada., ŠAUEROVÁ, Markéta. (Eds.) Acta Salus Vitae. Num. 1, Is. 1, 2013. ISSN 1805-8787. Dostupné zde.

KEBZA, V., KŘIVOHLAVÝ, J., KOUKOLA, B., HOŠEK, V., MAREŠ, J., ŘEHULKA, E.,ŠTĚTOVSKÁ, I. . The Czech Section of Health Psychology: History, development, and current activities. Psychology & Health, Vol. 27, 2012, Supp. 1, p. 245. Special Issue: Abstracts Supplement: “Resilience and Health”: 26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, Czech Republic, 21st – 25th August. 2012. ISSN 1476-8321.

HOŠEK, V., FRABŠA, M., ŠAUEROVÁ, M. Fair Play in training and clients sport situations. In: DOVALIL, J., FELDSTEIN. J. a kol (eds). Fair Play Education in Schools: A Schared Responsibility. The 16th European Fair Play Congress. Olympia – Sportprint, Prague. 2011. ISBN 978-80-7376-296-4.

HOŠEK, V., ŠAUEROVÁ, M., FRABŠA, M. Fair Play in training and clients sport situations. Polish Journal of Sport and Tourism, Note to discusion, vol. 18, num. 2, s. 175 – 177. 2011. ISSN 1899-1998.

HOŠEK, V. Wellness, well-being a pohybová aktivita. In: HOŠEK, V., TILINGER,P. (Eds.) Wellness jako odbornost. Sborník sdělení z mezinárodní konference „Východiska pro odborné vzdělávání wellness specialistů“ konané 10. 12. 2009. VŠTVS PALESTRA. Spol s.r.o., Praha. s. 6-13. 2010.

SLEPIČKA, Pavel, HOŠEK, Václav a HÁTLOVÁ, Běla. Psychologie sportu. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2009. 240 s. ISBN 978-80-246-1602-5.

JANSA, Petr, ed. a HOŠEK, Václav, ed. Psychosociální funkce pohybových aktivit v životním stylu člověka: celofakultní seminář společenskovědní sekce [18. května 2000]. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. 118 s. ISBN 80-86317-09-9.

HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1.

SVOBODA, Bohumil a HOŠEK, Václav. Aktuální otázky kinantropologie: pohyb a somatomentální vývoj osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 132 s. ISBN 80-7066-650-1.

HOŠEK, Václav. Psychologie individuální odolnosti pro posluchače branné výchovy. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 101 s.

HOŠEK, Václav a RYCHTECKÝ, Antonín. Motorické učení. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 147 s.

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

16. – 17. 9. 2016 – Mezinárodní vědecká konference „Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. FTVS UK Praha.
Příspěvek: HOŠEK, V., KREJČÍ, M., ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Podíl rytířské výchovy na socializaci Karla IV. v kontextu sociálního učení ve sportu