VNITŘNÍ PŘEDPISY

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (dále jen "konkursní řád") upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon) podmínky a postup při obsazování míst akademických pracovníků na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. (dále jen "vysoká škola")

Článek 2
Obsazování míst akademických pracovníků

 1. Vyhlášení výběrového řízení se zveřejňuje na úřední desce vysoké školy a ve hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky.
 2. V textu vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti, a to zejména
  a.  označení pracoviště a pracovního místa,
  b.  kvalifikační a jiné předpoklady,
  c.  datum, od něhož má být místo obsazeno, popřípadě nově obsazeno,
  d.  místo a lhůta pro podání přihlášky,
  e.  výčet dokladů požadovaných od uchazeče.
 3. Výběrové řízení vypisuje a o jeho výsledku rozhoduje rektor po dohodě s jednatelem společnosti. Rektor může pro konkrétní výběrové řízení jmenovat komisi, která je jeho poradním orgánem. Komise musí mít lichý počet členů, nejméně pět. Členy komise mohou být vedle akademických pracovníků i ostatní zaměstnanci vysoké školy nebo další osoby. Komise zpravidla vypisuje podmínky výběrového řízení, stanoví pořadí uchazečů a doporučuje vhodného kandidáta rektorovi k přijetí na místo akademického pracovníka.
 4. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovněprávního vztahu s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.
 5. Podle tohoto konkursního řádu se postupuje při obsazování míst akademických pracovníků, které určí jednatel.

 

Článek 3
Závěrečná ustanovení

Tento konkursní řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.