Magisterské studium

Navazující magisterské studium je realizováno formou dvouletého prezenčního a kombinovaného studia.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Kombinovaná forma studia probíhá formou víkendových soustřední (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustřední je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V navazujícím magisterském studiu bývá obvykle vypisováno 5 víkendových soustředění.

vštvs palestra

NABÍDKA MAGISTERSKÝCH OBORŮ

Magisterské

Wellness specialista

Studenti se stanou odborníky na oblast péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.

Detail oboru

Zaměření magisterského studia

Studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po kvalifikovaných odbornících v této oblasti. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl. Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko-ekonomické, které získali v bakalářském studijním programu.

 

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Při stanovení cílových kompetencí absolventa jsme respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.

Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 120 kreditů včetně diplomové práce. Podrobné podmínky kontroly studia jsou stanoveny ve “Studijním a zkušebním řádu”.