Magisterské studium

Navazující magisterské studium je realizováno formou dvouletého prezenčního a kombinovaného studia.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Kombinovaná forma studia probíhá formou víkendových soustřední (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustřední je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V navazujícím magisterském studiu bývá obvykle vypisováno 5 víkendových soustředění.

PREZENČNÍ STUDIUM

Prezenční forma studia probíhá od pondělí do pátku po dobu 13 týdnů v každém semestru.

vštvs palestra

NABÍDKA MAGISTERSKÉHO PROGRAMU

Magisterské

Wellness specialista

Studenti se stanou odborníky na oblast péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl.

Detail programu

Zaměření magisterského studia

ZAMĚŘENÍ MAGISTERSKÉHO STUDIA

Studijní program reaguje na rychlý rozvoj oblasti wellness ve světě i u nás, a tím i zvyšující se poptávku trhu práce po vysoce kvalifikovaných odbornících v této oblasti.

Cílem navazujícího magisterského studijního programu Wellness specialista je připravit odborníky, kteří jsou schopni orientovat se v základních odborných otázkách rychle se rozvíjející oblasti péče o člověka, především o jeho osobní pohodu, jako výraznou komponentu zdraví, o jeho kondici a životní styl. Současně studenti získávají základní profesní dovednosti, které jim umožní uplatnit se v nově vznikajících zařízeních, která poskytují nejen klasické pohybové aktivity, ale celou škálu nových forem péče o tělo, ducha a zdravý životní styl. Studenti navazují na základní poznatky z oblasti pedagogicko-psychologické, biomedicinské, manažersko-ekonomické, které získali v bakalářských studijních programech.

 STUDIJNÍ PLÁN

Studijní program je koncipován se standardní dobou studia ve dvou akademických rocích, rozdělených do čtyř semestrů.

Studijní plán je tvořen moduly povinných, povinně volitelných, volitelných předmětů a modulem státní zkoušky a je koncipován pro prezenční a pro kombinovanou formu studia. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA používá kreditový systém ECTS.

Předměty jsou vymezeny následujícím způsobem:

  • povinné předměty – 93 kreditů;
  • povinně volitelné předměty – 20 kreditů;
  • volitelné předměty – 7 kreditů.

Povinné předměty jsou tvořeny 18 předměty profilujícího základu („PZ“), z nichž 7 jsou základní teoretické studijní předměty („ZT“). Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student povinně volí na základě své profesní orientace v minimálním výše vymezeném rozsahu. Volitelné předměty si student volí dle svého zájmu v rámci profesní orientace v minimálním výše vymezeném rozsahu. Studium je ukončeno státní magisterskou zkouškou.

Při stanovení cílových kompetencí absolventa jsme respektovali doporučení národních deskriptorů národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, týkajících se jak odborných znalostí, tak dovedností, obecné způsobilosti jako jsou tvoření úsudku, komunikace a schopnost dalšího vzdělávání.