Wellness jako obor studia na Palestře 

podle emeritního rektora VŠTVS PALESTRA prof. PhDr. Václava Hoška, DrSc.

 

Wellness se v posledních desetiletích poněkud chaoticky krystalizuje jako bouřlivě se rozvíjející oblast služeb pro stále blahobytněji žijící a civilizačními potížemi stíhanou populaci. Atraktivita spočívá v nabídkách vyšší kvality života a v souvislostech se stabilizací dobrého zdraví. Vzhledem k tomu, že jde o perspektivní oblast služeb, a že je i společensky prospěšné precizovat vědomosti lidí v této důležité oblasti a překonávat vyskytující se primitivní zjednodušení, nabízí Palestra komplexně pojímané vzdělávání v této, pro jednotlivce i pro společnost, důležité oblasti.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra (dále jen Palestra) pojímá studium wellness jako nástroj, který studentům přibližuje a ukazuje veškeré aspekty tzv. well-beingu. Well-beeing označila již v roce 1948 Světová zdravotnická organizace (WHO) za pojem definující zdraví a zdravý postoj člověk k životu. Český význam lze chápat jako osobní pohodu člověka v rovině tělesné (fyzické), psychické i sociální a přispívá k celkové kvalitě života a vitální spokojenosti. Je nutné uvést, že well-being je zcela individuální pro každého z nás a stanovit optimální všeobecnou hodnotu je nemožné. Jak pohlížet na osobní odlišnosti dané biologickou i kulturní evolucí člověka je předmětem studia wellness na Palestře.

Základní náhled do této oblasti zvyšování kvality života je předmětem bakalářského studia. Studenti magisterského studia na tyto základy navazují a zaměřují se více na individuální odlišnosti a rozšiřující aspekt využitelnosti v životě každého člověka jako nástroje pro kvalitní život. Snaha o změnu přístupu k životu a zdravější životní styl je prolnuta do všech oblastí tělesné výchovy a sportu i kinantropologie. Obor Wellness  však nabízí celistvější náhled a studium nových cest ke spokojenému životu.

Wellness se za 60 let své existence rozvinul a vyústil do několika druhů (oblastí) wellness, které se navzájem prolínají ve svém zaměření na společný cíl, kterým je již zmiňovaný zdravý životní styl představující zdravého a vyrovnaného jedince.

Hlavní oblastí je exercise wellness, které prosazuje nutnost udržovat jedince v kondici prostřednictvím pohybu a cvičebních prvků, které zvyšují jeho adaptační možnosti a zároveň odpovídají principům postury a pohybu, determinovými fylogenezí člověka. Dalšími oblastmi jsou například medical wellness, který je definován v balneologii a dietologii, dále environmental wellness (označován také naturwellness) určován pozitivními vlivy prostředí ve smyslu bio-psycho-klimatologickém, beauty wellness cílí na estetickou precizaci člověka kosmetickými, medicínskými a modifikačními přístupy a další.

Palestra se na základě svého zaměření a tradice hlásí především k exercise wellness, které v procentuálním měřítku představuje zhruba 60% zaměření studia. Nezanedbatelnou část tvoří poznatky z oblasti medical wellness (20%), které mají v řadě ohledů povahu východiskových poznatků. Vzhledem k denaturačním civilizačním trendům považuje škola za nutné věnovat se i otázkám environmental wellness (20%), jelikož sporty a pobyt v přírodě je žádoucí intenzivněji začlenit do životního stylu moderního člověka.

 

Kompetence absolventa wellness programu na Palestře

Získání základních poznatků o oblasti, aspektech a přednostech wellness. Dovednost koncipovat a realizovat badatelskou činnost zaměřenou na člověka jako součást postindustriální společnosti západního typu. Dovednost syntézy vědeckých poznatků z oblasti biologie, filozofie a sociálních věd, které se zaměřují na člověka, jako jedince, který je produktem biologické a kulturní evoluce.

Schopnost posoudit podmínky pro realizaci wellness služeb ve vybraném regionu, mikroregionu, městu obci či zařízení. Zanalyzovat a doporučit vhodný interiér a vybavení. Zpracovat koncepci wellness služeb včetně ekonomické a personální perspektivy. Připravit specifický wellness program s ohledem na věk, pohlaví, zdravotní stav a jiné specifické potřeby a požadavky klientů, a to jak pro jednotlivce či konkrétní skupiny.

Schopnost zpracovat návrh propagace regionu či zařízení s důrazem na nutnost udržovat jedince v kondici prostřednictvím pohybu a cvičení, které zvyšují adaptační možnosti člověka a cílí na zdravější populaci v daném regionu.

Poznatky a dovednosti získané při studiu se dají dobře využít v osobním životě a jsou východiskem i pro zajímavou profesní kariéru.