Přijímací řízení - Bakalářské studium

 • PRODLUŽUJEME TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY V 1. PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO 18. 6. 2024. Poplatek za přihlášku musí být uhrazen ihned s podáním přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte vaše identifikační číslo přidělené po podání přihlášky.

 • Přihlášky pro 2. přijímací řízení je možné podávat od 1. 8. 2024 do 31. 8. 2024.
 • 2. přijímací řízení se otevírá pouze v případě nenaplnění kapacity z 1. přijímacího řízení. V případě otevření bude uveden počet volných míst.

 

 👉 👈

 

Přijímací řízení upravuje Řád přijímacího řízení.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 upřesňuje Rozhodnutí rektora č. 96.

Uchazeči, kteří chtějí využívat podpory studentů se specifickými potřebami, kontaktují po podání přihlášky ke studiu Poradenské centrum.

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 • uhrazení poplatku za přihlášku ke studiu ve výši 850 Kč. Poplatek se považuje za uhrazený v okamžiku jeho zaevidování v informačním systému Moggis
 • složení přijímací zkoušky
 • doložení předepsaných dokumentů – do 19. 6. 2024, do 15 hodin, nejpozději v den zkoušky
 • PŘEDEPSANÉ DOKUMENTY:
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo předložení originálu
 • doklad o zdravotní způsobilosti: potvrzení praktického lékaře – formulář
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není a nebyl trestně stíhán – formulář
 • V případě použití datové schránky, doručí uchazeč dokumenty s autorizovanou konverzí.ID datové schránky VŠTVS PALESTRA: pwubigc

PLATEBNÍ ÚDAJE

Banka: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00  Praha 4
Číslo účtu: 3 309 309 309/0800
Variabilní symbol:         Identifikační číslo (ID)
z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno
na základě podané elektronické přihlášky ke studiu
QR platba:
Majitel účtu:  VŠTVS PALESTRA spol. s r. o., Slovačíkova 400/1, 197 00  Praha 9
IBAN: CZ62 0800 0000 0033 0930 9309
SWIFT kód (BIC): GIBACZPX

PODMÍNKY K ZÁPISU DO STUDIA

 • uzavření smlouvy o studiu
 • uhrazení školného

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Tematické okruhy:

 • biologie (20 otázek);
 • fyzika (15 otázek);
 • chemie (15 otázek);
 • anglický jazyk (10 otázek).

Přijímací zkouška z tematických okruhů má formu jednoho společného testu s volenou odpovědí. Z nabídnutých 4 odpovědí je správná jediná odpověď. Za každou správnou odpověď na testovou otázku je 1 bod. Za chybnou, žádnou či vícenásobnou odpověď je přiděleno 0 bodů. Maximální počet bodů je 60 za test jako celek. Minimální počet bodů pro splnění příjímací zkoušky je 20. Na vypracování testu je vyhrazeno 75 minut. Přijímací zkoušku musí vykonat všichni uchazeči.

Uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku úspěšně, budou přijímáni v pořadí podle nejvyššího počtu získaných bodů a to až do naplnění kapacity přijatých uchazečů do studijního programu. Při rovnosti bodů u více uchazečů na mezní hodnotě budou přijati všichni tací uchazeči nezávisle na kapacitě.

Modelové testy.

 • na přijímací zkoušku se může dostavit uchazeč, který uhradil správní poplatek za přihlášku ke studiu;
 • před přijímací zkouškou předloží uchazeč občanský průkaz;
 • nejpozději v den konání zkoušky předloží předepsané dokumenty.

TERMÍN PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY 1. PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • řádný termín 24. 6. 2024
 • náhradní termín se nevypisuje

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Uchazeč obdrží výsledky přijímací zkoušky přes informační systém Moggis do 28. 6. 2024. Uchazeč, kterého bude možné přijmout na základě výsledků přijímací zkoušky, musí uzavřít Smlouvu o studiu a uhradit školné dle Smlouvy o studiu do deseti dnů od zveřejnění výsledků. Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč bezodkladně po splnění uvedených podmínek přes informační systém Moggis a může přistoupit k zápisu do studia nejpozději do 10. 7. 2024.

V případě nesplnění uvedených podmínek a nedostavení se k zápisu do 10. 7. 2024 bude místo přiřazené dalšímu uchazeči v pořadí.

Uchazeč, kterého nebude možné přijmout na základě výsledků přijímací zkoušky (20 a méně bodů) nebo z kapacitních důvodů, obdrží Rozhodnutí o nepřijetí nejpozději do 30 dnů.

Kontakty na studijní oddělení

Dana Staňková: stankova@palestra.cz, 212 277 726