Studium k prohloubení odborné kvalifikace

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme kurzy k prohloubení pedagogické kvalifikace. V rámci těchto kurzů si mohou pedagogové prohloubit dosavadní kvalifikaci o získání profesních znalostí a dovedností z oblasti tělovýchovy, výtvarné a dramatické výchovy, volnoačasových aktivit a z oblasti přípravy a realizace pobytu v přírodě.

Rozšíření kvalifikace lze vhodně využít při přípravě a realizaci školních vzdělávacích programů, při koncipování průřezových témat výchov do ŠVP i při koncepci a realizaci programů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů na školách i v nízkoprahových zařízeních.

Bližší informace

Zájemci o kurzy jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, podmínkou je ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a mravní bezúhonnost. Bližší obsah jednotlivých zaměření lze nalézt u jednotlivých kurzů, kde je uvedena i cílová skupina, pro níž je kurz koncipován.

Na vzdělávací kurzy DVPP je možné čerpat příspěvek z účelově vázaných finančních prostředků pro vzdělávání učitelů (včetně možnosti využití dalších neinvestičních prostředků pro podporu vzdělávání).

KONTAKTNÍ OSOBA

Podrobné informace ke vzdělávacím programům dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vám poskytne Mgr. Kamila Bulířová, email: bulirova@palestra.cz.

V současné době nejsou vypsané žádné termíny pro tyto kurzy.

NABÍDKA KURZŮ DVPP

DVPP

Instruktor lyžování

Absolventi získají teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na lyžích. Tím získají kompetence pro vedení lyžařského výcviku dětí a mládeže.

Detail kurzu
DVPP

Instruktor školního snowboardingu

Absolventi získají teoretické poznatky a praktické dovednosti jízdy na snowboardu. Tím získají kompetence pro vedení snowboardového výcviku dětí a mládeže.

Detail kurzu
DVPP

Metodika výuky školního plavání

Absolventi prohloubí své dovednosti potřebné ke zdokonalení plaveckých způsobů, k záchraně tonoucího a k metodice výuky dětí předškolního a školního věku.

Detail kurzu
DVPP

Metodika zdravotní tělesné výchovy

Kurz umožní studentům získat teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které se stanou východiskem k provádění kompenzačních, rekondičních a regeneračních cvičení a dalších pohybových aktivit pro zdravotně oslabené jedince.

Detail kurzu
DVPP

Metodika cvičení ve fitnesscentru

Studenti kurzu se seznámí se základními druhy cvičení na cvičebních  strojích ve specifickém prostředí fitcentra. Získají znalosti o tvorbě fitness programů.

Detail kurzu
DVPP

Metodika vedení sportovních aktivit ve volném čase

Absolventi budou umět samostatně vést tělovýchovné a sportovní aktivity dětí, mládeže i dospělých. Budou rozvíjet základní organizační a řídící dovednosti, které jsou nezbytným předpokladem pro praktické vedení cvičebních aktivit.

Detail kurzu
DVPP

Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika

Absolventi budou umět vyhledat pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce adekvátní volnočasové aktivity, které využívají prvků a postupů „dramatického umění“.

Detail kurzu
DVPP

Metodika vedení aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce

Absolventi budou umět pomocí tvořivé práce s různými materiály rozvíjet specifické dovednosti a pracovní návyky v oblasti výtvarné výchovy.

Detail kurzu
DVPP

Metodika přípravy a realizace pobytu v přírodě

Absolventi získají kompetence pro orientaci, pobyt, pohyb v krajině a pro přežití ve volné přírodě. Osvojí si organizační a bezpečnostní návyky, naučí se aplikovat široké spektrum pohybových dovedností a zdravotně kondičních a regeneračních činností v přírodním prostředí.

Detail kurzu