Bakalářské studium

Bakalářské studijní obory jsou realizovány formou tříletého prezenčního a kombinovaného studia.

PREZENČNÍ STUDIUM

Prezenční forma studia je realizována za přímé účasti studenta na výuce, student se pravidelně (Po-Pá) účastní přednášek, cvičení apod.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Kombinovaná forma studia probíhá formou víkendových soustředění (soboty a neděle, kromě kurzů a praxe, ty mohou zasáhnout i do všedních dnů), e-learningu a samostudia. Rozpis víkendových soustředění je znám vždy s předstihem pro následující akademický rok. V bakalářském studiu bývá obvykle vypisováno 6 až 7 víkendových soustředění za semestr.

Zaměření bakalářského studia

Studenti si osvojí základní vědomosti a dovednosti z biomedicínských a sportovních disciplín (včetně didaktik), které podle své další specializace využijí při plánování a realizaci pohybových aktivit, při organizování vhodného režimu volného času budoucích klientů, také při seberealizaci ve vybraných sportovních disciplinách. Naučí se základní terminologii, která umožní studentům odbornou komunikaci a to i ve vybraném cizím jazyku.

Seznámí se s historickými, ale především se současnými trendy a směry vývoje jednotlivých studijních oborů, které jim poskytnou východiska pro utváření samostatných názorů a zdůvodněných postupů při řešení modelových profesních situací v druhém cyklu. Studenti prohloubí své vědomosti a dovednosti, které jsou východiskem pro pochopení principů a zásad zdravého životního stylu a utváření vyhraněného vztahu ke zdraví a odmítání faktorů, které je ohrožují.

Vzhledem k budoucí profesi absolventů je kladen značný důraz na obsahovou a cílovou provázanost jednotlivých předmětů s praxí. Proto tyto moduly zahrnují vyšší objem prakticky zaměřené výuky a odborné praxe. Absolventi se stanou kvalifikovanými odborníky pro širokou oblast volného času, organizátory pro oblast tělesné výchovy a sportu a manažery pro tyto oblasti.

 

STUDIJNÍ PLÁN

Studijní předměty jsou rozděleny na povinné, povinně volitelné a volitelné, z nichž si student volí podle svého zájmu a budoucí profesní specializace. Výsledky jednotlivých předmětů v příslušných semestrech jsou hodnoceny zápočty, klasifikovanými zápočty, zkouškami, soubornými zkouškami. Výuková zátěž každého předmětu je současně ohodnocena určitým počtem kreditů. Použitá forma hodnocení, včetně kreditů, je uvedena ve studijním plánu a tematických plánech jednotlivých předmětů.

Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou. Studenti se k ní mohou přihlásit, pokud získají nejméně 180 kreditů včetně bakalářské práce. Podrobné podmínky kontroly studia jsou stanoveny ve „Studijním a zkušebním řádu“.

NABÍDKA PROGRAMŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Bakalářské

Fyzioterapie

Cílem studijního programu je vzdělat, vyškolit, vybavit potřebnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidisciplinárního týmu s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu, získané či vrozené vady do aktivního společenského života. 

Detail
Bakalářské

Sportovní a kondiční specialista (zaměření: fitness; volný čas; wellness)

Studenti si osvojí techniky sportovních disciplín a vybraných pohybových aktivit s návazností na biomedicínské a společensko-vědní obory. Specializace je volena ve druhém ročníku studia.

Detail
Bakalářské

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Studenti se stanou odborníky na základní vztahy mezi výživou, pohybovou aktivitou a civilizačními chorobami i na moderní diagnostické metody.

Detail