KONTAKTY NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

VEDOUCÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ
Eva Kaiserová, DiS., kaiserova@palestra.cz, tel: 212 277 720

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM
Dana Staňková, stankova@palestra.cz, tel: 212 277 726  

 

PREZENČNÍ STUDIUM

Alena Nováková, alena.novakova@palestra.cz, tel:  212 277 725,   731 411 370

 

ÚŘEDNÍ HODINY 

pondělí – pátek      8:00 – 11:00         13:00 – 15:30
PÁTEK 17. 5. 2024 ŠKOLA UZAVŘENÁ OD 13 HODIN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení jsou každoročně vyhlašovány rektorem školy. Veškeré informace a přihlášky ke studiu najde uchazeč na webových stránkách školy v záložce Uchazeči – Přijímací řízení.

Přijímací řízení dále upravuje Statut a Řád přijímacího řízení.

Zápisy nových studentů do studia

Zápisy nových studentů probíhají prezenčně v budově školy. Informace k zápisům obdrží uchazeč do 30 dnů od podání přihlášky ke studiu a uhrazení správního poplatku za přihlášku. Informace jsou doručovány přes informační systém Moggis (osobní složka).

Informační systém školy Moggis

Informační systém školy Moggis je hlavním komunikačním nástrojem mezi školou
a studentem.

Student je povinen jej pravidelně sledovat.

Přihlášení do informačního systému Moggis najde student (i uchazeč) na webových stránkách školy v horním modrém pruhu v pravé části.

Informace a vyrozumění odeslaná studentovi přes informační systém Moggis jsou automaticky považována za doručená (Smlouva o studiu, čl. III, odst. 9).

Komunikace v informačním systému Moggis probíhá přes záložky:

 • zprávy (zprávy ze studijního oddělení, od vyučujících, případně dalších oddělení školy)
 • dokumenty (do této složky se vkládají rozvrhy, harmonogramy, průvodce studiem, studijní materiály, je zde úřední deska s vnitřními předpisy a směrnicemi)
 • osobní složka (v této složce si student vyzvedává veškerá vyjádření
  k žádostem, které bude v průběhu studia podávat, najde zde také své osobní údaje)

Student je povinen uvádět pravdivé kontaktní údaje v osobní složce
a pravidelně je aktualizovat.

Průkaz studenta

Dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách je dle § 57 jedním z dokladů o studiu průkaz studenta.

Na VŠTVS PALESTRA se studentům prezenční formy vydávají průkazy ISIC, studentům kombinované formy se vydávají průkazy ALIVE.

Průkazy se vydávají po zápise do studia. Student si musí průkaz osobně vyzvednout.

Pro vystavení průkazu musí uchazeč podat žádost přes informační systém Moggis v rámci přijímacího řízení a uhradit poplatek.

Poplatek za průkaz je uveden ve Směrnici PLP/04.

Směrnice je také v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Úřední deska – Vnitřní předpisy – Směrnice – Ostatní směrnice).

Žádost o průkaz studenta

Podání žádosti krok za krokem:

 • vyplnit elektronický formulář (stejný formulář je také v informačním systému Moggis – Nástěnka – Dokumenty – ISIC/ALIVE), ve stejné složce máte k dispozici i vzorový formulář;
 • vyplněný formulář stáhnout, vytisknout a podepsat;
 • podepsaný formulář vložit jako přílohu v pdf do žádosti „Žádost o vystavení průkazu ISIC/ALIVE/ITIC“ (žádost podáváte elektronicky přes IS Moggis pod záložkou Žádosti – Nová žádost – v rozbalovacím seznamu zvolit požadovanou žádost);
 • do stejné žádosti přiložit druhou přílohu v pdf – nascanovanou aktuální barevnou fotografii pasového formátu*
 • uhradit poplatek 350 Kč za žádost do tří dnů od podání žádosti. Poplatek v žádném případě nehraďte před podáním žádosti – poplatek vám bude vrácen z důvodu nemožnosti platbu přiřadit (spárovat) k podané žádosti.

Poplatek se hradí na školní účet.

*Fotografie na běžné doklady musí mít formát obdélníku 3,5 x 4,5 cm. Vzdálenost horního okraje od hlavy musí být minimálně 2 mm. Vzdálenost od očí k bradě musí být minimálně 13 mm.

V případě, že vyplněný tiskopis nelze uložit, je nutné stáhnout vyšší verzi Adobe Reader. Aktuální verze je ke stažení zde.

Školní účet pro veškeré platby spojené se studiem

Číslo účtu: 3 309 309 309/0800

Variabilní symbol: Identifikační číslo (ID) z informačního systému Moggis, které Vám bude přiděleno na základě podané elektronické přihlášky ke studiu.

Školné

Na základě podepsané Smlouvy o studiu je student povinen zaplatit školné vždy za celý započatý akademický rok, a to bankovním převodem na účet školy do 15. 8. (Smlouva o studiu, čl. III, odst. 1).

Ukončením ani přerušením studia nejsou dotčeny povinnosti, které vyplývají
z uzavřené Smlouvy o studiu. Smlouvu o studiu lze vypovědět nejpozději do 30. 6. s účinností na nový akademický rok (Smlouva o studiu, čl. IV, odst. 1).

Platbu za školné je možné hradit buď najednou za celý akademický rok nebo ve stanovených splátkách. Přehled školného je uveden na webových stránkách školy (Studenti – Školné) a dále je upraven vnitřní Směrnicí Š/04 – Ceník školného pro AR 2023/2024 (informační systém Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Vnitřní předpisy – Směrnice – Ostatní směrnice).

Školné v následujících ročnících může být zvýšeno o míru inflace oficiálně vyhlášenou příslušným státním orgánem (Smlouva o studiu, čl. III, odst. 1).

V případě velmi vážných problémů s úhradou školného, může být výjimečně povoleno rozložení školného na splátky nebo případný odklad splátky. K vyřízení této záležitosti je oprávněno pouze ekonomické oddělení. Žádost je třeba podat písemně, elektronicky přes informační systém Moggis. Žádosti o odklad nebo rozložení školného na splátky jsou vyřizovány před termínem úhrady školného uvedeného ve Smlouvě o studiu. Žádost je zpoplatněná.

Platby, k nimž se student zavázal Smlouvou o studiu, nelze prominout. Při zanechání studia, vyloučení ze studia je student povinen doplatit školné za započatý akademický rok (Smlouva o studiu, čl. III. odst. 4.).

Úřední deska - vnitřní předpisy, vnitřní směrnice

Úřední deska se nachází na webových stránkách školy pod záložkou „Škola“. Jsou zde umístěné veškeré vnitřní předpisy a pouze vybrané vnitřní směrnice.

Kompletní úřední deska se nachází v informační systému Moggis.

Student je povinen se s vnitřními předpisy a směrnice seznámit a dodržovat je (Smlouva o studiu, čl. III, odst. 3).

Organizace akademického roku - Harmonogram

Výuka se řídí Harmonogramem akademického roku, který je umístěn v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty).

Prezenční forma studia – je realizována v průběhu 13 týdnů výuky.

Kombinovaná forma studia – je realizována v 6 víkendech (víkendových soustředěních) za semestr.

Výuka je organizována dle rozvrhu, který je umístěn v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty).

Pokud dojde v průběhu semestru ke změnám v rozvrhu, jsou studenti informováni prostřednictvím informačního systému Moggis (Nástěnka – Zprávy).

Garanti studijních programů

Sportovní a kondiční specialista

Výživové poradenství a sportovní diagnostika

Wellness specialista

Studijní plány

Studijní plány všech programů jsou umístěné v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení). Předměty ve studijních plánech jsou rozdělené do kategorií:

 • povinné
 • povinně volitelné
 • volitelné

Každý studijní program má předepsaný počet kreditů dané kategorie, které musí student do konce studia splnit.

Některé předměty jsou realizovány formou kurzů – termíny kurzů viz Harmonogram kurzů (informační systém Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Kurzy).

Průvodce kurzy – obsahuje informace o kurzech, konajících se v rámci studia.
V průvodci kurzy najdete termíny kurzů a podrobné informace. Je povinností studenta seznámit se s těmito informacemi na začátku semestru, kdy je Průvodce aktualizován. Průvodce je umístěn v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Kurzy).

Zápis do předmětů

Do všech povinných předmětů (dále jen „P“) jsou studenti zapisováni automaticky začátkem každého semestru.

Do povinně volitelných (dále jen „PV“) a volitelných (dále jen „V“) předmětů se studenti zapisují sami přes Moggis před začátkem semestru, a to v termínu uvedeném v Harmonogramu. Na každý semestr je vypsán určitý počet PV a V předmětů dle akreditace. PV a V předmět je vypsán vždy jen jednou (pouze do jednoho semestru). Pokud student promešká zápis do PV a V předmětu (i jeho splnění), riskuje nesplnění předepsaného počtu kreditů na konci studia.

Zápis do PV a V předmětů probíhá v informačním systému Moggis přes záložku „Zápis“, kde jsou uvedené termíny zapisování a odhlašování. Termín odhlášení umožňuje studentovi odhlásit se z PV nebo V předmětu, do kterého se zapsal. Po termínu odhlašování již není možné se z PV nebo V předmětu odhlásit a pro studenta se takový předmět stává závazným ke splnění.

Zápis a absolvování povinně volitelných a volitelných předmětů upravuje Směrnice ST/06.

Zkouškové období - vypisování termínů

Termíny zkoušek, zápočtů a klasifikovaných zápočtů se vypisují přes informační systém Moggis.

Student má povinnost se do termínu zapsat.

Každý termín má otevřený zápis pro přihlášení a odhlášení, který končí 24 hodin před jeho začátkem. 24 hodin před začátkem není možné se již do termínu zapsat, ani se z termínu odhlásit.

Student má nárok na 1 řádný termín a 2 opravné termíny (3 pokusy).

 Opravné termíny jsou zpoplatněné. Přehled poplatků je uveden ve vnitřní Směrnici PLP/04.

Bez uhrazení poplatku není možné studentovi zapsat známku.

 • opravný termín (2. pokus) 200 Kč
 • opravný termín (3. pokus) 300 Kč
 • opravný termín (4. pokus) 500 Kč (rektorský termín,
  musí být schváleno na základě žádosti, Směrnice ST/12)

 Další informace jsou v Průvodci studiem (také v informačním systému Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení).

Omluva ze zkouškového termínu

Pokud se student nemůže do termínu ze závažných důvodů dostavit (případně se nestačil odhlásit 24 hodin před), musí se omluvit vyučujícímu např. e-mailem.

V případě mimořádných událostí se lze vyučujícímu omluvit nejpozději 3 pracovní dny po termínu. Pokud vyučující takovou omluvu uzná, nahlašuje tuto skutečnost na studijní oddělení a termín studentovi nepropadá.

Další informace jsou v Průvodce studiem (také v informačním systému Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení).

Zápis studenta do dalšího ročníku

Student může být zapsán do dalšího ročníku pouze po splnění studijních povinností aktuálního ročníku.

Tyto povinnosti musí být splněné nejpozději do 15. 9. daného roku.

Zápis do dalšího ročníku neprobíhá automaticky, ale prostřednictvím žádosti
o elektronický zápis, kterou student podává.

Další informace jsou v Průvodce studiem (také v informačním systému Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení).

Potvrzení tělovýchovného lékaře

Studenti ve studijním programu Sportovní a kondiční specialista se při zápisu do studia zavázali pravidelně obnovovat platnost prohlídky tělovýchovným lékařem v intervalu 12 měsíců.

Na žádost vyučujícího je student povinen ve výuce předložit platné potvrzení tělovýchovného lékaře.

Obnovené potvrzení/posudek tělovýchovného lékaře se nedokládá na studijní oddělení, student je uchovává u sebe.

Lékařské prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti upravuje Zákon 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách a dále Vyhláška č. 391/2013 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové práce) - výběr tématu

Téma kvalifikační práce student vybírá ze seznamu vypsaných témat (Informační systém Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Studijní materiál – Diplomový seminář) v rámci výuky předmětu Diplomový seminář. Téma práce student nahlašuje na studijní oddělení do termínu, uvedeného v Harmonogramu akademického roku.

Pro akademický rok 2023/2024 se téma nahlašuje do 10. 12. 2023.

Téma se nahlašuje e-mailem na studijní oddělení.

Vedoucí musí s vedením práce souhlasit, jeho souhlas student připojuje do e-mailu na studijní oddělení.

Téma kvalifikační práce musí vždy svým zaměřením odpovídat studijnímu programu, ve kterém je student zapsán.

Proto v případě návrhu vlastního tématu podléhá takové téma schválení garantovi studijního programu, ve kterém je student zapsán. V takovém případě podává student žádost o schválení vlastního návrhu práce dle Směrnice ST/12

Garanti studijních programů:

Sportovní a kondiční specialista: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

Výživové poradenství a sportovní diagnostika: PhDr. et. Mgr. Renata Větrovská, Ph.D.

Wellness specialista: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Zadání kvalifikační práce se zpracovává v informačním systému Moggis. Hotové zadání student odevzdává do termínu, uvedeném v Harmonogramu. Pro akademický rok 2023/2024 se zadání odevzdává do 11. 2. 2024.

Podrobnosti upravuje Směrnice ST/18  – Výběr vedoucích a témat, zadání, zpracování, odevzdání a obhajoba kvalifikačních prací (informační systém Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Úřední deska).

Změna tématu kvalifikační práce (bakalářské/diplomové práce)

Za změnu tématu se považuje změna obsahu kvalifikační práce od doby, kdy student již splnil předmět Diplomový seminář (odevzdal zadání kvalifikační práce a má udělený zápočet z předmětu).

Nové téma musí vždy svým zaměřením odpovídat studijnímu programu, ve kterém je student zapsán.

Při změně tématu student vybírá nové téma dle seznamu vypsaných témat pro daný akademický rok (Informační systému Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Studijní materiál – Diplomový seminář).

Pokud student mění téma a současně přichází s návrhem vlastního tématu, musí mu v takovém případě před podáním žádosti o změnu tématu, toto téma schválit garant studijního programu, ve kterém je student zapsán. Návrh vlastního tématu v rámci změny tématu dává student garantovi ke schválení prostřednictvím formuláře č. 5 – „Souhlas garanta studijního programu s návrhem vlastního tématu“ – formulář stačí garantovi zaslat v tomto případě e-mailem nebo předat osobně. Formulář slouží jako příloha č. 1 k žádosti o změnu tématu, viz níže varianta B.

Žádost o změnu tématu se podává přes informační systém Moggis (záložka „Žádosti“) a podrobnosti žádosti upravuje Směrnice ST/12.

Před podáním žádosti si musí student připravit povinné přílohy k žádosti.

A) Student s nově zvoleným tématem ze seznamu vypsaných témat si před podáním žádosti o změnu tématu připravuje tuto jednu přílohu:

 • příloha č. 1 – nové téma student vyplňuje do editovatelného formuláře č. 1 – „Podklad pro zadání závěrečné práce při změně tématu“. Formulář je ke stažení v informačním systému Moggis (Dokumenty – Studijní materiál – Diplomový seminář);
 • podklad podepisuje vedoucí práce (v případě i změny vedoucího, podepisuje nový vedoucí);
 • takto vyplněný a podepsaný formulář přikládá student do žádosti o změnu tématu jako přílohu.

B) Student s novým tématem, který současně přichází s návrhem vlastního tématu, si před podáním žádosti o změnu tématu připravuje tyto dvě přílohy:

 • příloha č. 1 – formulář č. 5 – „Souhlas garanta studijního programu s návrhem vlastního tématu“, který student vyplní. Formulář je ke stažení v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Studijní materiál – Diplomový seminář);
 • formulář podepisuje vedoucí práce (v případě i změny vedoucího, podepisuje nový vedoucí);
 • vyplněný formulář a podepsaný vedoucím práce předává student ke schválení garantovi studijního programu, ve kterém je student zapsán;
 • příloha č. 2 – nové téma student vyplňuje do editovatelného formuláře č. 1 – „Podklad pro zadání závěrečné práce při změně tématu“. Formulář je ke stažení v informačním systému Moggis (Dokumenty – Studijní materiál – Diplomový seminář);
 • podklad podepisuje vedoucí práce (v případě i změny vedoucího, podepisuje nový vedoucí);
 • oba vyplněné a podepsané formulář jsou přílohou k žádosti o změnu tématu.

Bez přiloženého formuláře/formulářů bude žádost zamítnuta.

Pokud dochází při změně tématu zároveň i ke změně vedoucího, musí student podat zároveň i žádost o změnu vedoucího práce dle Směrnice ST/12, článku IX a dodržet podmínky této žádosti.

Pokud student mění pouze název práce, obsahově však práce zůstává beze změny, nejedná se o změnu tématu a student tuto žádost nepodává.

V takovém případě student informuje e-mailem studijní oddělení o změně názvu, s připojeným souhlasem vedoucího (bez zbytečných odkladů).

Uzavření posledního ročníku studia a Státní závěrečná zkouška

Uzavřený poslední ročník studia (splnění všech studijních povinností a kreditů) je podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (dále jen“SZZK“) a k odevzdání Kvalifikační práce (bakalářské/diplomové práce), dále jen „BP/DP“.

Termíny SZZK jsou uvedené v Harmonogramu akademického roku. Konají se pravidelně každý červen, září, leden.

Každé SZZK mají svůj proces skládající se z odevzdání „BP/DP“, podání přihlášky k SZZK a získání zápočtu za „BP/DP“ ve stanoveném termínu (viz Harmonogram akademického roku).

Studijní oddělení vydává s předstihem podrobnou metodiku před každými SZZK: Pokyny a informace ke Státní závěrečné zkoušce a ukládá do informačního systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Studijní oddělení – Státní závěrečná zkouška).

SZZK se skládá z obhajoby „BP/DP“ a ústní zkoušky. Obhajoba práce se koná vždy první a je podmínkou pro účast na ústní zkoušce.

SZZK má student právo absolvovat ve lhůtě 2 let od splnění posledního ročníku studia. Student v této lhůtě zůstává ve stavu studenta až do úspěšně vykonané SZZK nebo do vyčerpání 2leté lhůty.

Od akademického roku 2024/2025 se za každý započatý akademický rok, po který student čeká na splnění SZZK se hradí ponížené školné ve výši 10 000 Kč.

Ponížené školné je splatné při splnění studijních povinností v zimním semestru nejpozději do 31. 1. a při splnění studijních povinností v letním semestru nejpozději do 20. 9. daného akademického roku.

Podmínky 2 leté lhůty stanovuje Rozhodnutí rektora č. 94, umístěné také v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Úřední deska). Doporučujeme se s tímto vnitřním předpisem seznámit.

SZZK dále upravuje Směrnice ST/18 (Informační systém Moggis – Nástěnka – Dokumenty – Úřední deska).

Podávání a vyřizování žádostí - Směrnice ST/12

Všechny žádosti se všemi náležitostmi a přílohami se podávají elektronicky přes informační systém Moggis (záložka „Žádosti“), kde si student vybere odpovídající druh žádosti v rozbalovacím seznamu.

Studenti v době přerušení studia, nemající přístup do informačního systému, podávají žádost prostřednictvím formuláře obecné žádosti. Vyplněný formulář se zasílá poštou, osobně či datovou schránkou.

Podmínky pro podání žádostí jsou uvedené v informačním systému Moggisu ve Směrnici ST/12 (Nástěnka – Dokumenty – Úřední deska – Vnitřní směrnice). Doporučujeme si vždy přečíst podmínky žádosti ještě před podáním.

Obecná lhůta pro vyřízení žádostí je 30 dnů.

Některé žádosti podléhají poplatku. V takovém případě se v informačním systému Moggis u podané žádosti objeví požadavek na platbu. Poplatek musí být uhrazen do 3 dnů od podání žádosti, v opačném případě bude žádost zamítnuta.*

Seznam poplatků za žádosti je uveden ve Směrnici PLP/04

Lhůta 30 dnů k vyřízení se začíná odpočítávat ode dne, kdy žádost splňuje všechny potřebné náležitosti (přílohy, uhrazený poplatek za žádost).

Vyjádření k žádostem se studentovi zasílají výhradně přes informační systém Moggis (osobní složka), pokud zákon o vysokých školách nestanovuje jinak.

Vyjádření k žádostem ani upozornění na toto vyjádření není doručováno
e-mailem.

*Žádost o stipendia obsahuje čestné prohlášení. Student je povinen toto čestné prohlášení přečíst před odesláním žádosti. Případné neoprávněné podání žádosti o stipendia je považováno za disciplinární přestupek. Studentovi bude žádost zamítnuta, ale bude také předvolán k disciplinárnímu řízení.

Studenti se specifickými potřebami

Student či uchazeč o studium, který chce v průběhu studia využívat podporu studentů se specifickými potřebami, je povinen do začátku akademického roku nebo bezodkladně po zjištění důvodů k modifikaci studijních podmínek, informovat pracovníka Poradenského centra o svých specifických potřebách.

Bližší informace a postup upravuje Směrnice ST/15 – Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se specifickými potřebami.

Více informací najdete na webových stránkách školy, pod záložkou „Studenti – Poradenské centrum“.

Užitečné informace lze také najít v Příručce pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Garantem poradenského centra je doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

Stipendia

Stipendia se týkají pouze studentů prezenčního studia.

V případě nároku dle Stipendijního řádu je nutné o stipendium zažádat elektronickou žádostí přes informační systém Moggis.

Pro každý akademický rok je nutné podat žádost novou.

Informace k ubytovacímu stipendiu a sociálnímu stipendiu naleznete v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Stipendia). Ubytovací stipendium a sociální stipendium podléhá také Směrnici U/01 a S/01.

V případě neoprávněného podání žádosti o ubytovací stipendium se jedná o disciplinární přestupek. Student je povinen před odesláním žádosti pročíst čestné prohlášení, které je v žádosti obsaženo.

Knihovna

Základní informace a Směrnice KN/01 – Knihovní a výpůjční řád jsou k dispozici v informačním systému Moggis (Nástěnka – Dokumenty – Knihovna).

Studenti mají nastavený přímý vstup do systému TabbyBook z Moggisu (záložka Knihovna) nebo z webových stránek školy „Studenti – knihovna“, kde je k dispozici i manuál.

Přihlášení z webových stránek je možné pouze pro studenty a zaměstnance. Přihlašovací údaje jsou totožné s přístupovými údaji do informačního systému Moggis.

Provozní doba knihovny je zveřejněna a aktualizována na webových stránkách školy a v informačním systému Moggis.

Kontakt:

Alena Malcová
e-mail: malcova@palestra.cz, knihovna@palestra.cz
tel: 212 277 722

Pojištění

Vysoká škola tělesné výchova a sportu PALESTRA, spol. s r. o. (dále jen „VŠTVS PALESTRA“) má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na majetku či zdraví. Plnění v rámci této smlouvy se vztahuje na případy, kdy úraz nebo majetková škoda vznikne zaviněním školy respektive jejich zaměstnanců, např. vyučující chybně instruuje studenty při výuce a následkem jeho jednání dojde k úrazu.

Toto pojištění se nevztahuje na úrazy bez zavinění zaměstnance (vyučujícího) např. pád ze schodů, úrazy při výuce nezaviněné vyučujícím, ztráta majetku
z nezabezpečených prostor apod.

Proto doporučujeme studentům uzavření samostatné pojistné smlouvy řešící úrazové pojištění, škody na majetku, případně samostatnou pojistnou smlouvu odpovědnosti v občanském životě.

Fitcentrum

Během letních prázdnin je Fitcentrum zavřené.

Pondělí – pátek: 9.00 – 15.00 hodin (mimo hodiny výuky). Pro bližší informace kontaktujte sekretariát VŠTVS PALESTRA infovs@palestra.cz

Provoz fitcentra během víkendových výukových termínů zajišťuje studijní oddělení kombinované formy stankova@palestra.cz