Externí projekty vědy a výzkumu

  • Digitalizace rehabilitační péče dětí s hybnými  poruchami založené na rozšířené realitě, kód projektu TQ01000031, doba řešení 2023-2026, hl. řešitel prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D., poskytovatel podpory: Technologická agentura ČR (TAČR) v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – DC3.
  • Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR, Ministerstvo vnitra ČR – Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS), Konsorcium: Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, České vysoké učení technické v Praze a společnost T-SOFT a.s. (https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30307), období řešení: 01.07.2019 — 27.12.2022, Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., MBA, odborný řešitel
  • Grantová agentura České republiky (GAČR): ID 17–25710S Panel 407 „Základní výzkum změn rovnováhy seniorů“. Hlavní řešitel: prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. (2017-2019)
  • Mezinárodní projekt SOI: „Zdravá společenství“ Identifikační číslo Y1 16-600-14 (česká zkratka ZAS). (2016-2019)
  • EOTEC Program VIPER „Volunteers in Play – Employment Routes. UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC) Řešitel Gloucestershir University (GB) Partnerství s FTK UP Olomouc – Externí evaluace VŠTVS PALESTRA (2014 – 2015)
  • Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost (2.7. 2012 – 30.10. 2013)
  • Program celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR (27.6. 2006 – 26.6.2008)
  • Výzkumný projekt – Evaluace veřejného využívání školních sportovních areálů (listopad 2011 – červenec 2012)
  • Grantová agentura České republiky (GAČR): Autorita a její proměny v edukačním prostředí. (Hlavní řešitel: A. Vališová). Období r. 2010 – 2012. Registr. č. P407/10/0796. Za VŠTVS Palestra se na grantovém programu spolupodílí doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová Ph.D.