Program ERASMUS+

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

Program Erasmus+ odstartoval 1. 1. 2014 a pro jeho administraci jsou používány webové stránky Domu zahraniční spolupráce a vlastní stránky Národní agentury pro Erasmus+.

ERASMUS POLICY STATEMENT VŠTVS Palestra

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání 2021-2027

233015-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE.
Erasmus ID kód: CZ PRAHA24.
PIC kód: 949557154
Institucionálním koordinátorem VŠTVS Palestra je PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., (kralova@palestra.cz)

ERASMUS+ AKTIVITY

PROJEKTY MOBILITY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A ZAMĚSTNANCE

Tyto projekty mobility mohou zahrnovat jednu či více následujících aktivit:

Mobilita studentů:
zahraniční studijní pobyt v partnerské vysokoškolské instituci;
zahraniční praktická stáž v podniku nebo na jiném relevantním pracovišti.

Studijní pobyt v zahraničí
V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu na studenty musí být mobility v souladu se studijním programem daného studenta a odpovídat potřebám jeho osobního rozvoje. Studijní pobyt v zahraničí musí být součástí studentova studijního programu absolvovaného za účelem získání diplomu v rámci studia krátkého cyklu, prvního cyklu (bakalářský nebo rovnocenný titul), druhého cyklu (magisterský nebo rovnocenný titul) a třetího či doktorského cyklu.

Zahraniční praktické stáže podporuje program Erasmus+ také v krátkém cyklu, prvním cyklu, druhém a třetím cyklu, nejvýše do jednoho roku po dokončení studia. Tyto stáže zahrnují také „asistentské stáže“ určené budoucím učitelům.

Stáže by pokud možno měly být nedílnou součástí studijního programu daného studenta. Mobilita studentů se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Mobilita zaměstnanců:
Výukové pobyty: tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.
Školení: tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Studium v zahraničí

Jak se přihlásit ke studiu v zahraničí
Rektor VŠTVS Palestra vypisuje výběrové řízení na studijní pobyty a studijní stáže pro studenty VŠTVS Palestra na následný školní rok vždy v lednu, proto je potřeba v tomto měsíci kontaktovat koordinátora, nebo rovnou podat přihlášku ke studiu v zahraničí, viz níže. Bilaterální smlouvy Palestry nabízí studium na těchto univerzitách:

 • Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Universitě v Coimbře (Portugalsko) (letní semestr)
 • Studijní pobyt na National sports Academy v Sofii (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na National sports Academy v Sofii (letní semestr)
 • Studijní pobyt na Universitě Mateja Bela v B. Bystrici (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Universitě Mateja Bela v B. Bystrici (letní semestr)
 • Studijní pobyt na Univerzitě Komenského, FTVŠ v Bratislavě (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Univerzitě Komenského, FTVŠ v Bratislavě (letní semestr)
 • Studijní pobyt na HAN Institute of Sports and Exercise Studies, Arnhaim, Nizozemsko, (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na HAN Institute of Sports and Exercise Studies, Arnhaim, Nizozemsko, (letní semestr)
 • Studijní pobyt na Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (zimní semestr)
 • Studijní pobyt na Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (letní semestr)

Pracovní stáže v zemích EU (pracoviště si musí student nalézt v partnerské zemi – tj. v zemi EU sám, získat pracovní dohodu na práci, která souvisí s jeho studijním oborem a poté může dostat na tuto aktivitu finanční podporu v rámci programu Erasmus+)

Délka jednotlivých pobytů v zahraničí je cca 4 – 6 měsíců, u pracovních stáží 2 – 4 měsíce. Podmínky a podrobnosti studijních pobytů a studijních stáží jsou uvedeny na webu národní agentury   http://www.naerasmusplus.cz/. (národní agentura Erasmus+). Dotazy vám ráda zodpoví Mgr. Barbora Přibylová.

Erasmus+ na zimní semestr akademického roku 2023/2024 – 4 studijní mobility + 3 pracovní stáže

Jak se přihlásit?

Student podává přihlášku via Moggis/Žádost/Jiná žádost/věc: Žádost o studijní mobilitu/praktickou stáž

 • termín pro podání žádosti je do 10. 4. 2023;
 • výběrové řízení pro studijní pobyty se bude konat 4. 2023.

Kdo se může přihlásit?

Do konkurzu se mohou přihlásit studenti bakalářského/magisterského programu, denní/kombinované formy všech ročníků.

Více informací na školní nástěnce ve zprávách.

Program Erasmus+
Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

studijní pobyty studentů

Podmínky pro vysílané studenty

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského  studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student musí být občanem státu zapojeného do programu Erasmus+ nebo mít ve státě zapojeném do Erasmu+ trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

Podmínky studijního pobytu

 • Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců.
 • Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní ECHE.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit.
 • Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích, či za fotokopie.
 • Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou).
 • Po ukončení studia na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek.
 • Splní-li student předepsané povinnosti, pak mu musí být studijní pobyt Erasmus+ domácí institucí plně uznán.

Finanční zajištění studijního pobytu

 • Student obdrží stipendiumod vysílající instituce.(výše stipendia je ovlivněna i typem mobility – nutné kozultovat aktuální možnosti/varianty mobility s koordinátorkou).
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí.
 • Výše stipendií do jednotlivých zemí naleznete na adrese http://www.naerasmusplus.cz/.   Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Pracovní stáže studentů

Podmínky pro vysílané studenty

 • Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole.
 • Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student může studovat jakýkoliv ročník studia.
 • Student musí být občanem státu zapojeného do programu Erasmus+ nebo mít ve státě zapojeném do programu trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

Podmínky pracovní stáže

 • Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců.
 • Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády) v zahraničí.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Pracovní stáž si zpravidla zajišťuje student sám osobně či přes agenturu, dle svého zájmu, výběru v některé zemi EU. Nejčastěji studenti pracují jako animátoři v hotelech (u moře) nebo jako instruktoři na horách (lyže) či ve fitcentrech, případně jako maséři či organizátoři sportovních aktivit.

Finanční zajištění pracovní stáže

Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce nebo zprostředkovatelské organizace (konsorcium).

 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.
 • Výše stipendií do jednotlivých zemí naleznete na http://www.naerasmusplus.cz/.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Přihlášky ke studiu v zahraničí

 • řípadný zájem o studijní pobyt či pracovní stáž je potřeba prokonzultovat s Mgr. Barborou Přibylovou, koordinátorem programu Erasmus+ na Palestře.
 • Přihlášky na příští školní rok je potřeba podat písemně koordinátorovi programu Erasmus+ nebo na studijní oddělení do 1. 2. 2022

Pravidla výběru studentů na aktivity ERASMUS+ (Směrnice E/01)

PROJEKTY MOBILITY PRO VYSOKOŠKOLSKÉ ZAMĚSTNANCE

MOBILITA ZAMĚSTNANCŮ

Výukové pobyty

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Pravidla výběru učitelů a zaměstnanců na aktivity Erasmus+ (Směrnice E/02)

Pravidla pobytu zahraničních učitelů a odborníků na VŠTVS Palestra, spol. s r. o. v rámci programu Erasmus+

Žádosti o pobyt

Pro pobyt na VŠTVS Palestra (College of Physical Education and Sport PALESTRA l. t. d., CZ PRAHA24) se mohou ucházet pouze odborníci z partnerských Univerzit (VŠ, se kterými má naše škola uzavřeny meziinstitucionální dohody).

Pro pobyty v zimním semestru je potřeba odeslat žádost (STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT resp. MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TRAINING) na adresu institucionálního koordinátora (kralova@palestra.cz) do 30. 5. 2021

Pro pobyt v letním semestru je potřeba odeslat přihlášku (STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT resp. MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FORTRAINING) na adresu institucionálního koordinátora (kralova@palestra.cz) do 30. 11. 2021

Program pobytu

Pro sestavení plánu pobytu je potřeba vycházet z potřeb přijíždějícího odborníka a pochopitelně i potřeb naší školy
Program je zpravidla výsledkem kompromisu mezi přáním zahraničního odborníka a možnostmi a potřebami naší školy.
Pro pobyt zahraničního odborníka je z řad našich učitelů vybírán garant, který připraví celý pobyt zahraničního kolegy.

Ubytování

V rámci svých možností a přání zahraničních odborníků je možné zajistit pro tyto i ubytování v některé z VŠ kolejí či hotelů v Praze.

Výkaz o pobytu

O pobytu na VŠTVS Palestra je zahraničnímu odborníkovi vydáno odpovídající potvrzení o výsledcích pobytu a další doklady spojené např. s potvrzením délky pobytu na škole apod.

Pravidla pobytu zahraničních učitelů a odborníků (Směrnice E/03)