O Palestře

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. 

VIZE

VŠTVS PALESTRA chce být přední uznávanou českou vysokou školou, vychovávající kvalitní odborníky pro rekreační i vrcholový sport, wellness, rozvoj kondice, pro aktivizaci klientů k přijetí zdravého stylu života – zdravého způsobu bytí. Mimo oblast sportu a zdraví chce i nadále rozvíjet směr zaměřený na pedagogiku a sportovní management.

VŠTVS PALESTRA bude i nadále pracovat na zajištění vysoké kvality výuky, rozvoji vědecké a výzkumné činnosti, výchově vlastních akademických a vědeckých pracovníků s důrazem na motivování absolventů pro budoucí akademickou kariéru a v souladu se společenskými požadavky a plněním společenské odpovědnosti vysokých škol.

VŠTVS PALESTRA chce stále intenzivněji spolupracovat s našimi i zahraničními institucemi obdobného zaměření v oblasti výzkumu, výměny zkušeností, studentů i akademických pracovníků. I při dlouhodobém a stabilním růstu počtu studentů a akreditovaných vzdělávacích programů si chce uchovat přátelský a vstřícný přístup ke studentům.

MISE

VŠTVS PALESTRA je přední vysokou školou v ČR, jejímž cílem je vychovávat odborníky především pro oblast aktivního životního stylu a poskytování služeb s touto oblastí souvisejících. Je první soukromou vysokou školou v ČR, která vytvořila studijní programy pro oblast wellness a v této oblasti chce být leader v oblasti vzdělávání i výzkumných aktivit.

Programy VŠTVS PALESTRA nabízejí vzdělání, které připravuje absolventy na kariéru na vyšších řídících pozicích, ve vedeních společností, jako členové týmu s rozhodovacími a výzkumnými zkušenostmi. Realizaci studijních programů zajišťují vysoce kvalifikovaní akademičtí a vědečtí pracovníci. VŠTVS PALESTRA je zapojená do národní i mezinárodní spolupráce s řadou významných institucí a společenství, ve kterých aktivně působí.

Absolventi studií VŠTVS PALESTRA jsou připraveni na vedení pohybových aktivit mládeže, dospělých, seniorů, aktivizaci vybraných cílových skupin s ohledem na maximální rozvoj jejich zdravotních potencialit, či zajištění komplexního výživového poradenství jak pro klienty s běžnou pohybovou aktivitou, tak pro vrcholové sportovce. Těžiště činnosti absolventů je směřováno na realizaci různě orientovaných aktivizačních programů, sloužících k podpoře prevence a zdraví klientů.

BUDOVA PALESTRY

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Co o nás řekli naši studenti

Ondřej Synek, veslař
Ze začátku jsem se trošku bál, protože jsem nebyl ve škole deset let od maturity. Nakonec byli všichni kamarádský a vytvořili jsme si velkou partu.

Studium na Palestře si docela užívám a není tak stresující, jak jsem očekával na začátku. Můžu říct, že mě to baví, ale taky se už těším, až budu mít po státnicích a doštudováno.

Co je Palestra

Inspirací pro pojmenování nově budované vzdělávací instituce byl pro nás název pocházející z antického řecka Palaistra. Palaistra (Palestra), stejně jako gymnasión (gymnázium), byla sportovní a vzdělávací zařízení, která hrála významnou úlohu v celoživotním vzdělávání řeckých občanů. Mladí lidé se zde učili umění, filozofii i hudbě a současně cvičili svá těla ve snaze dosáhnout kalokagahtie – řeckého ideálu harmonie těla a ducha.

Zatímco gymnázium sloužilo k tréninku atletických disciplín jako je hod oštěpem, hod diskem či běh, byla Palestra (řecky Palaistra) určena pro výcvik v boxu, zápase a ve skocích. Měla čtvercový půdorys a skládala se z nekrytého dvora obklopeného dórskými sloupcovými síněmi, vhodnými pro cvičení v deštivém počasí. Za síněmi se nacházely různé místnosti např. ephibion – určený pro lekce v gymnastice či elaiotbesion – určený pro natírání zápasníků olejem. Nacházely se zde i odpočinkové prostory využívané k projevům a diskusím filozofů a řečníků.

Historie Palestry

1990

Historie současného vzdělávacího zařízení s názvem Palestra začíná v roce 1990, kdy vzniklo vzdělávací středisko, které zajišťovalo rekvalifikační kurzy v oblasti tělesné výchovy a sportu.

1992

Na základě získaných zkušeností a zvyšujícího se zájmu o studium v této oblasti byl zpracován projekt jednoletého a později dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia. Projekt byl akreditován 30. 6. 1992 a výuka začala v jednoletém studiu 1. 9. 1992

1993

1. 9. 1993 začala výuka ve dlouletém studiu.

1995

V roce 1995 jsme předložili k akreditaci projekt Vyšší odborné školy. Mezi nově akreditovanými VOŠ jsme byli jedinou se sportovním zaměřením.

1996

Po schválení projektu 1. 1. 1996 byla Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra, vyšší odborná škola s.r.o. s tříletým oborem „Manager sportu“ zařazena do sítě škol . Výuka byla zahájena 1. 9. 1996.

1999

1. září 1999 začala výuka i ve čtyřletém dálkovém studium.

2000

K rozšíření nabídky studijních oborů došlo v roce 2000, kdy byl akreditován studijní obor Pedagogika volného času pro denní i dálkové studium .

V roce 2000 bylo také zahájeno zpracování projektu vysokoškolského bakalářského studia.

2001

Výuka oboru Pedagogika volného času v denním i dálkovém
studiu začala 1. září 2001.

2002

V roce 2002 byl předložen projekt vysokoškolského
bakalářského studia akreditační komisi.

2003

Akreditaci a státní souhlas pro vysokoškolské bakalářské studium programu Tělesná výchova a sport se studijními
obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog v prezenční formě získal tento projekt v
roce 2003 pod č.j 33103/2003-30 ze dne 19. 12. 2003.

2004

Výuka bakalářského studia byla zahájena 4. 10. 2004.

2006

10. 10. 2006 získala škola pod č.j. 22584 -30/1 akreditaci pro kombinovanou formu studia.

2007

V roce 2007 byly studijní obory Kondiční a sportovní specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, jak v prezenční, tak i kombinované formě studia, úspěšně reakreditovány.

2009

V roce 2009 se podařilo otevřít nové Diagnostické centrum Palestra.

Od roku 2009 jsou na škole pravidelně pořádány mezinárodní vědecké konference tématicky věnované problematice Wellness.

2010

V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog do 1. srpna 2017. V rámci studijního oboru Sportovní a kondiční specialista byla akreditována specializace Wellness.

Od února 2010 je možné v rámci diagnostického centra provádět i zátěžové EKG.

2013

V roce 2013 škola získala akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Wellness specialista.

Od roku 2013 se zde organizují také mezinárodní konference týkající se oblasti Zážitkové pedagogiky a Studentské konference. Výstupy z vědeckých mezinárodních konferencí jsou recenzované sborníky, případně recenzované kolektivní monografie.

2014

V roce 2014 obdržela škola akreditaci bakalářského studia oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika v obou formách studia, téhož roku byl obor otevřen pro zájemce a zahájena výuka. Současně získala škola status výzkumné organizace.

Vedení školy

Jednatel/ředitel

Mgr. Pavel Špaček, MBA

Rektor

Odborný profil – Rudolf Psotta
Prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Odborný profil – Rudolf Psotta

Prorektorka pro vědu a výzkum

Odborný profil – Milada Krejčí
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Odborný profil – Milada Krejčí

Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci

Odborný profil – Tomáš Mirovský
Mgr. Tomáš Mirovský, Ph.D., MBA, DiS.

Odborný profil – Tomáš Mirovský

Prorektorka pro pedagogickou činnost

Odborný profil – Eva Nechlebová
Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.

Odborný profil – Eva Nechlebová