O Palestře

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením.

Studijní program

Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Ve škole je vybudován centrální informační systém a je zajištěno připojení k Internetu, které je k dispozici pro všechny studenty.

Knihovní fond obsahuje cca 4 500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou. Knihovna vedle půjčování studijní literatury nabízí servisní služby: zajišťování rešerší z databází, půjčování výukových videokazet, CD a programů na PC.

Učebny, kde probíhá teoretická výuka, jsou kompletně vybaveny audiovizuální technikou.Odborné učebny jsou vybaveny zařízením, které odpovídá specifice daného předmětu. Pro studenty školy je k dispozici školní fitcentrum.

Co o nás řekli naši studenti

Ondřej Synek, veslař
Ze začátku jsem se trošku bál, protože jsem nebyl ve škole deset let od maturity. Nakonec byli všichni kamarádský a vytvořili jsme si velkou partu.

Studium na Palestře si docela užívám a není tak stresující, jak jsem očekával na začátku. Můžu říct, že mě to baví, ale taky se už těším, až budu mít po státnicích a doštudováno.

Co je Palestra

Inspirací pro pojmenování nově budované vzdělávací instituce byl pro nás název pocházející z antického řecka Palaistra. Palaistra (Palestra), stejně jako gymnasión (gymnázium), byla sportovní a vzdělávací zařízení, která hrála významnou úlohu v celoživotním vzdělávání řeckých občanů. Mladí lidé se zde učili umění, filozofii i hudbě a současně cvičili svá těla ve snaze dosáhnout kalokagahtie – řeckého ideálu harmonie těla a ducha.

Zatímco gymnázium sloužilo k tréninku atletických disciplín jako je hod oštěpem, hod diskem či běh, byla Palestra (řecky Palaistra) určena pro výcvik v boxu, zápase a ve skocích. Měla čtvercový půdorys a skládala se z nekrytého dvora obklopeného dórskými sloupcovými síněmi, vhodnými pro cvičení v deštivém počasí. Za síněmi se nacházely různé místnosti např. ephibion – určený pro lekce v gymnastice či elaiotbesion – určený pro natírání zápasníků olejem. Nacházely se zde i odpočinkové prostory využívané k projevům a diskusím filozofů a řečníků.

Historie Palestry

1990

Historie současného vzdělávacího zařízení s názvem Palestra začíná v roce 1990, kdy vzniklo vzdělávací středisko, které zajišťovalo rekvalifikační kurzy v oblasti tělesné výchovy a sportu.

1992

Na základě získaných zkušeností a zvyšujícího se zájmu o studium v této oblasti byl zpracován projekt jednoletého a později dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia. Projekt byl akreditován 30. 6. 1992 a výuka začala v jednoletém studiu 1. 9. 1992

1993

1. 9. 1993 začala výuka ve dlouletém studiu.

1995

V roce 1995 jsme předložili k akreditaci projekt Vyšší odborné školy. Mezi nově akreditovanými VOŠ jsme byli jedinou se sportovním zaměřením.

1996

Po schválení projektu 1. 1. 1996 byla Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra, vyšší odborná škola s.r.o. s tříletým oborem „Manager sportu“ zařazena do sítě škol . Výuka byla zahájena 1. 9. 1996.

1999

1. září 1999 začala výuka i ve čtyřletém dálkovém studium.

2000

K rozšíření nabídky studijních oborů došlo v roce 2000, kdy byl akreditován studijní obor Pedagogika volného času pro denní i dálkové studium .

V roce 2000 bylo také zahájeno zpracování projektu vysokoškolského bakalářského studia.

2001

Výuka oboru Pedagogika volného času v denním i dálkovém
studiu začala 1. září 2001.

2002

V roce 2002 byl předložen projekt vysokoškolského
bakalářského studia akreditační komisi.

2003

Akreditaci a státní souhlas pro vysokoškolské bakalářské studium programu Tělesná výchova a sport se studijními
obory Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog v prezenční formě získal tento projekt v
roce 2003 pod č.j 33103/2003-30 ze dne 19. 12. 2003.

2004

Výuka bakalářského studia byla zahájena 4. 10. 2004.

2006

10. 10. 2006 získala škola pod č.j. 22584 -30/1 akreditaci pro kombinovanou formu studia.

2007

V roce 2007 byly studijní obory Kondiční a sportovní specialista a Sportovní a volnočasový pedagog, jak v prezenční, tak i kombinované formě studia, úspěšně reakreditovány.

2009

V roce 2009 se podařilo otevřít nové Diagnostické centrum Palestra.

Od roku 2009 jsou na škole pravidelně pořádány mezinárodní vědecké konference tématicky věnované problematice Wellness.

2010

V roce 2010 byla prodloužena platnost akreditace bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport se studijním oborem Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový pedagog do 1. srpna 2017. V rámci studijního oboru Sportovní a kondiční specialista byla akreditována specializace Wellness.

Od února 2010 je možné v rámci diagnostického centra provádět i zátěžové EKG.

2013

V roce 2013 škola získala akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Wellness specialista.

Od roku 2013 se zde organizují také mezinárodní konference týkající se oblasti Zážitkové pedagogiky a Studentské konference. Výstupy z vědeckých mezinárodních konferencí jsou recenzované sborníky, případně recenzované kolektivní monografie.

2014

V roce 2014 obdržela škola akreditaci bakalářského studia oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika v obou formách studia, téhož roku byl obor otevřen pro zájemce a zahájena výuka. Současně získala škola status výzkumné organizace.

Naši vyučující

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum

Prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc
Prorektor pro zahraniční styky

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D
Prorektorka pro pedagogickou činnost

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D

Úspěšně realizované grantové projekty

  • Vytvoření a pilotní ověření systému školení v obecných a odborných kompetencích dobrovolníků při akcích pro veřejnost (2. 7. 2012 – 30. 10. 2013)
  • Inovace studijního programu Sportovní a kondiční specialista (1. 3. 2011 – 31. 3. 2013)
  • Inovace studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog (1. 3. 2012 – 28. 2. 2014)
  • Projekt vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v oblasti wellness (1. 1. 2006 – 31. 12. 2007)
  • Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti volnočasových aktivit (1. 1. 2006 – 31. 12. 2007)
  • Program celoživotního vzdělávání pro zaměstnance Vězeňské služby ČR (27. 6. 2006 – 26. 6. 2008)
  • Výzkumný projekt – Evaluace veřejného využívání školních sportovních areálů (listopad 2011 – červenec 2012)
  • EOTEC Program VIPER „Volunteers in Play – Employment Routes. UJK2 LLP-Leo-Gru-SV (EOTEC) Řešitel Gloucestershir University (GB) Partnerství s FTK UP Olomouc – Externí evaluace VŠTVS PALESTRA (2014 – 2015)