Vychovatelství (kombinované studium)

Vzdělávací program „Vychovatelství“ je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro kombinovanou formu studia. Číslo akreditace vzdělávacího kurzu je: MŠMT-5660/2022-1-409. Podmínkou otevření kurzu je minimálně 10 účastníků.

Toto studium (dříve doplňkové pedagogické studium) umožní absolventům získat pedagogickou kvalifikaci v oblasti vychovatelství (zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů).

Podmínkou pro přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání zakončené maturitou (v jakémkoli oboru). Na současné nebo předchozí praxi nezáleží.

CÍLE PROGRAMU VYCHOVATELSTVÍ (KOMBINOVANÉ STUDIUM)

 • poskytnout zájemcům pedagogickou kvalifikaci;
 • zlepšit jejich možnosti a uplatnění ve stávající praxi;
 • umožnit absolventům využívat ve své práci moderních poznatků ze speciální a sociální
  pedagogiky;
 • připravit kvalifikované odborníky pro oblast vychovatelství.

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • vychovatelé v resortu školství (např. školní družiny ZŠ, SOU, SŠ, internátní zařízení, DDM, místa volného času SŠ a VŠ);
 • vychovatelé ve věznicích;
 • vychovatelé v síti institucí náhradní rodinné péče;
 • vychovatelé v zařízeních zdravotní a sociální péče (školy při nemocnicích, charitativní zařízení, ústavy sociální péče, humanitární zařízení pro přistěhovalce, domy seniorů);
 • odborní pracovníci center volného času a mládeže DDM, stanice mladých turistů a techniků;
 • školní družiny, školní kluby, v komunitních centrech při školách, ve společenských organizacích (Brontosaurus, Junák, Skaut, …);
 • pedagogové volného času v letních táborech a rekreačních zařízeních.
 • asistent pedagoga (podle § 20 odst. 1 písm. b), bod 1., nebo písm. d) bod 1, nebo písm. f) bod 1 – zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)

PŘEDMĚTY STUDIJNÍHO PLÁNU

Úvod do studia, Pedagogika, Obecná psychologie, Diplomový seminář, Multimediální seminář, Teorie výchovy, Komunikace a rétorika, Speciální pedagogika I, Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Pedagogická psychologie, Základy sociální pedagogiky, pedagogika volného času, Metodika zájmových činností, Speciální pedagogika II, Zájmové činnosti v oblasti výtvarné výchovy.

Uvedené předměty student zakončuje dílčí zkouškou, testem či seminární prací.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí. Po splnění všech předepsaných povinností získává student osvědčení o získání kvalifikace. Obhajoba závěrečné práce a tedy i zakončení kurzu musí proběhnout ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od posledního termínu výuky.

TERMÍNY VÝUKY

Rozsah výuky je dán počtem 250 hodin, z toho 102 hodin přímé výuky. Přímá výuka bude realizována v 6-ti studijních soustředěních o víkendech. Pro realizaci distanční části studia bude využíván softwarový program pro realizaci e-learningu. Výuka probíhá v budově VŠTVS PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9 Kbely.

Termíny výuky pro kurz se zahájením 11. 3. 2023:

 • 11. – 12. 3. 2023
 • 15. – 16. 4. 2023
 • 13. – 14. 5. 2023
 • 3. – 4. 6. 2023
 • 9. – 10. 9. 2023
 • (23. – 24. 9. 2023 – rezervní víkend)

Jedná se vždy o soboty a neděle, výuka začíná vždy v 8:30 hodin a končí cca v 16:30 hodin.

Informace k zahájení kurzu i rozvrh výuky obdrží studenti e-mailem 1-2 týdny před zahájením kurzu. Potvrzení o studiu je vázáno na fyzické nastoupení do konkrétního běhu vzdělávacího programu.

 

POPLATKY ZA STUDIUM

Cena kurzu je stanovena ve výši 18 800 Kč.

Účet školy: 3309309309/0800, variabilní symbol ID z informačního systému Moggis.

VYSTAVENÍ FAKTURY NA IČO

V případě požadavku vystavení faktury na zaměstnavatele, nebo na jiné IČO, kontaktujte eko@palestra.cz ed provedením platby kurzovného.

Storno podmínky:

Na základě závazné přihlášky zasíláme každému uchazeči zálohovou fakturu na celou částku, která je splatná nejpozději 15 dnů před zahájením programu, pokud není domluveno jinak.

Bezplatné storno přijímáme do 14 kalendářních dnů před zahájením kurzu (semináře), za storno do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu (semináře) účtujeme stornovací poplatek 25 % z ceny kurzu (semináře). Pozdější storno nemůže být z provozních důvodů přijato, v tomto případě činí storno poplatek 100 % ceny kurzu (semináře).

PŘIHLÁŠKA DO KURZU

Přijímací řízení do kurzu VYCHOVATELSTVÍ se zahájením 11. 3. 2023 je otevřeno. 

Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte emailem přihlašovací údaje do systému MOGGIS. Tím je potvrzeno Vaše přihlášení a přijetí do kurzu. Tyto údaje si uložte, budete je potřebovat až po zahájení kurzu, kdy budeme skrze tento systém předávat důležité informace týkající se výuky.

Informace k platbě obdržíte emailem z ekonomického oddělení školy. Rozvrh výuky a informace k zahájení kurzu budeme zasílat emailem cca 1-2 týdny před první výukou.

Kontakt: Mgr. Kamila Bulířová, email: bulirova@palestra.cz, tel. 212 277 715.

Registration for : Vychovatelství (kombinované studium)

[contact-form-7 id="Select"]
Podat přihlášku

Sdílej na: